Hotărârea nr. 240/2020

HOTĂRÂREA nr. 240/22.12.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 240/22.12.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54063/16.12.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 54066/16.12.2020, în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 54068/16.12.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 54121/16.12.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
art. 136 alin. (4) din Constituția României;
art. 881, art. 885 alin. (1), art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (2) și alin. (3) ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
art. 87 alin. (5), art. 286 alin. (4), Anexa 4, pct. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
Adoptă următoarea

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C Syntax SRL prin Budai Zsolt- Petru, a unor imobile teren, situate în municipiul Satu Mare, și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect:422/2020 - str. Viilor, în suprafață de 1452 mp, categoria de folosință drum în intravilan - 1DR;
• Nr. proiect:423/2020 - str. Socului, în suprafață de 793 mp, categoria de folosință drum în intravilan - 1DR;
• Nr. proiect:424/2020 - str. Mierlei, în suprafață de 1932 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR;
• Nr. proiect:427/2020 - str. Grădinarilor, în suprafață de 5657 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR.
Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la art.1, cu categoriile de folosință specificate.
Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea de coli de Carte Funciară.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și, prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Nr. Proiect: 427/2020

&E

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, "Strada Grădinarilor"

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SATUMARE

Executant:

BUDAIZSOLT - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAX S.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- august 2020 -

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Nr. de înregistrare.......................I.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1,jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806. tel./fax ...0261 -80752l...e-mail: ...patrimoniu@primariasm.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate de primar, împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt-Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/angajament nr...31864-214....data...17.07.2020 , pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

X - prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale:

 • - înscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentarc

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L. nr....../...........2020................................................................................................................................

 • - înscrierea provizorie **.............................................................................................................................................

 • - notarea ***............................................................................................................................................................

 • - radierea *♦**.........................................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

STRADA GRĂDINARILOR

H.C.L nr. ...../..........2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr.

.2020, Certificat de atestare,


Certificat de legalitate

Solicit comunicarea răspunsului: □ prin poștă


CERTIFICAT

\ucrirj


la sediul biroului teritorial fax nr.........................


DE

AUTORIZARE^ \

Semnătura proprietarului/pcrsoanei interesate


Seria RO-Si

Nr. 0014/10.Sd


... MUNICIPIUL SA TU MARE.


â

ZSOLT

.....BU


Serviciu achitat cu chitanța nr.. *****

Data

Suina

\ X/Mi

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informafiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitati prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, ave(i dreptul să vă opune(i prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • ** ) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • ** *) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

*♦**) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

*****) Se va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind proiecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului ”STRADA GRĂDINARILOR” , situat în mun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr......./.............2020, sub sancțiunile

prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației

cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...5657... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa...III...seria...RO-B-J.....m...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.08.2020

Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARE...

(semnătură)

^s/ners^


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pîm mijl\ace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter


personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

*Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

Inventar de coordonate

NRCAD

SUPRAFAȚA

5656.8748

PERIMETRUL

877.19

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

40

41

101.3358

14.06

700495.650

338138.230

41

42

199.8685

113.29

700495.355

338152.287

42

43

200.4852

29.00

700382.061

338152.521

43

44

199.3649

42.80

700353.063

338152.300

44

45

199.3561

7.81

700310.261

338152.727

45

46

199.8551

39.53

700302.451

338152.806

46

47

199.8554

48.86

700262.918

338152.896

47

48

200.3397

40.67

700214.055

338153.007

48

49

199.7324

27.12

700173.388

338152.790

49

50

198.1521

28.60

700146.270

338152.904

50

51

199.1629

23.27

700117.683

338153.734

51

52

198.6514

9.30

700094.413

338154.040

52

53

198.6563

9.71

700085.115

338154.237

53

11

199.1007

2.69

700075.404

338154.442

11

12

299.9032

12.56

700072.714

338154.480

12

13

398.3719

8.12

700072.695

338141.919

13

14

398.3787

4.87

700080.817

338141.711

14

15

399.0385

31.72

700085.685

338141.587

15

16

399.2388

26.04

700117.397

338141.108

16

17

399.2376

0.02

700143.431

338140.797

17

18

399.2392

6.00

700143.447

338140.797

18

19

396.7906

20.08

700149.447

338140.725

19

20

395.3577

33.10

700169.500

338139.713

20

21

0.0004

5.75

700202.511

338137.302

21

22

0.0004

3.84

700208.265

338137.302

22

23

0.0050

5.60

700212.104

338137.302

23

24

0.1652

15.42

700217.704

338137.302

24

25

399.6841

21.57

700233.120

338137.342

25

26

399.5553

43.95

700254.685

338137.235

26

27

399.4526

43.73

700298.632

338136.928

27

28

98.3630

3.52

700342.362

338136.552

28

29

399.8153

29.19

700342.453

338140.073

29

30

71.5162

2.21

700371.645

338139.988

30

31

0.4852

25.72

700372.599

338141.976

31

32

398.5879

15.51

700398.317

338142.172

32

33

399.6180

3.00

700413.823

338141.828

33

34

399.6190

11.20

700416.823

338141.810

34

35

399.1949

19.77

700428.018

338141.743

35

36

398.7842

2.36

700447.785

338141.493

36

37

391.5692

2.73

700450.141

338141.448

37

38

375.9939

0.22

700452.851

338141.087

38

39

395.8600

19.94

700453.053

338141.007

39________

40

395.8517

22.74

700472.954

338139.711


i de amplasament și delimitare a ih ailu. . Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5657

intravilan mun. Satu Mare, strada Grădinarilor, jud. Satu Mare

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

337885

338385

700400700400


Nr. Proiect: 424/2020

cadastrala

dl miMb

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, "Strada Mierlei"

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SATUMARE

Executant:

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- august 2020 -

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare.......................I.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806, tel./fax ...0261-807521...e-mail: ...patrimoniu@primariasm.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate de primar, împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt- Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/angajament nr...31864-214....data...17.07.2020....., pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

X - prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale: - înscriere/radiere construcții - modificarea limitei de proprietate - modificarea suprafeței imobilului - actualizare categorii de folosință/destinații - repoziționare - alte informații tehnice cu privire la imobil - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT - documentație de atribuire număr cadastral - documentație pentru dezlipire/alipire teren - documentație de prima înregistrare UI - documentație pentru apartamentare □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea 1 2...............H.C.L. nr....../...........2020................................................................................................................................

 • - înscrierea provizorie 3.............................................................................................................................................

 • - notarea 4............................................................................................................................................................

 • - radierea 5.........................................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

STRADA MIERLEI

H.C.L nr.

...../..........2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr. ..../..........2020, Certificat de atestare,

Certificat de legalitate.............................................................................................


Solicit comunicarea răspunsului:

 • □ prin poștă X la sediul biroului teritorial □ fax nr.........................

Semnătura proprietarului/persoanei interesate

...MUNICIPIUL SATUMARE..................................................

Serviciu achitat cu chitanța nr. . 6__Data__Suma

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Găbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului "STRADA

MIERLEI" , situat în mun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr......./.

.2020, sub sancțiunile


prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației

cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1932... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate ST NT AX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa.. .III... seria.. .RO-B-J.....m... 0906/28,07,2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.08.2020,

Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARE...

(semnătură)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoăstră-priîT mijloace aiitî

efectuării


înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.                                ’   ^^AI \     \

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter


personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

 • ♦ Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

AINEXA JNK. 1.35

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1932

intravilan mun. Satu Mare, strada Mierlei, jud. Satu Mare

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

§

co

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000


341720


3


342060
12


160822


698200


11‘166968


166860


170342


166932
166593


167078
164338


160796


158978164588


174096698200


342060

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1932

STRADA MIERLEI

Total

1932

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

X

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1932 mp

Suprafața din act = 1932 mp

J^g^j^ȘUDAI Ser^TO-SM-F,f^014 // CERTlFICA^j^ /lSe^-R^d^r.0^ dcȘi firin^pppțgreă^ăsurăix întok^iNrdlftW)^

ZSOLT P^£gitâ}£

ZSOLT - PEJRU 1/10.1

<S.^       V\

>/2&) IDîfl            V,

rilcf la ^dn?^prectifudineâ. \ rali și^respondența    te ia

a diĂJeren 1             fl

?iȘt\W

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


341720


Inventar de coordonate

NRCAD

SUPRAFAȚA

1931.6799

PERIMETRUL

416.22

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

32

33

301.8783

16.00

698197.303

341910.956

33

34

302.8548

15.97

698197.775

341894.963

34

35

302.8521

15.97

698198.491

341879.007

35

36

302.7843

16.03

698199.206

341863.058

36

37

302.6036

16.19

698199.907

341847.040

37

38

2.5976

0.56

698200.569

341830.861

38

11

302.6016

69.07

698201.130

341830.884

11

12

2.4599

9.91

698203.952

341761.868

12

13

102.4334

34.47

698213.859

341762.251

13

14

203.2841

0.91

698212.542

341796.700

14

15

102.2234

34.39

698211.636

341796.653

15

16

202.6624

0.13

698210.435

341831.027

16

17

102.2699

16.02

698210.307

341831.021

17

18

2.5857

0.14

698209.736

341847.031

18

19

102.1827

16.23

698209.875

341847.037

19

20

203.2345

0.21

698209.319

341863.254

20

21

102.9096

16.00

698209.108

341863.243

21

22

102.7158

15.85

698208.377

341879.226

22

23

102.3542

15.71

698207.701

341895.063

23

24

101.0677

16.22

698207.120

341910.767

24

25

101.3474

16.02

698206.848

341926.984

25

26

101.4827

16.22

698206.509

341942.999

26

27

201.4006

9.76

698206.131

341959.216

27

28

295.6741

0.67

698196.371

341959.001

28

29

301.1961

15.96

698196.325

341958.328

29

30

300.8048

15.43

698196.625

341942.372

30

31

201.8813

0.16

698196.820

341926.948

31

32

302.5551

16.00

-■69&I.-96\661

34192^@4§lucz

% -p Q O       o"

% &

H c o ®

>  U)      ® o  UJ

u  < cn u N

1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informa(nle înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera cin dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

2

Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

3

*♦) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

4

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

5

*”*) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

6

*♦♦**) Se va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnatâ sau la telefon: 0743504054.

Nr. Proiect: 423/2020

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, "Strada Socului"

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar:

MUNICIPIUL SA TU MARE

Executant:

BUDAIZSOLT - PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- august 2020 -

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

Nr. de înregistrare......................./.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. I, jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806, tel./fax ...0261-807521...e-mail: ...patrimoniu@primariasm.ro..., reprezentat legal prin D-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate de primar, împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt- Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/angajament nr...31864-214....data...17.07.2020....., pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

X - prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale:

 • - înscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentare

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L nr....../...........2020................................................................................................................................

 • - înscrierea provizorie **.............................................................................................................................................

 • - notarea ***............................................................................................................................................................

 • - radierea ****.........................................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

STRADA SOCULUI

H.C.L nr. ...../..........2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: Doc. cad. prima înscriere, H.C.L nr. ...J..........2020, Certificat de atestare,

Certificat de legalitate

Solicit comunicarea răspunsului: □ prin poștă

la sediul biroului teritorial fax nr.........................


0 "52.

O cu


Semnătura proprietarului/persoanei interesate

... MUNICIPIUL SA TU MARE.


A s£-x’V      .............

Serviciu achitat cu chitanța nr.. *****

Data

r—------- ----

Suma

2jCb<t serviciu          ,

XijȚAiE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat qe cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitati prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă pute|i adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitatie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

") Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefmitivă.

 • ***) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea. promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului in cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

 • ♦**♦) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu,

 • ****♦) Se va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare(5iancpi.re. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, Jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului „STRADA SOCULUI” , situat în mun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr......./.............2020,  sub sancțiunile

prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...793... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.../ autorizație clasa...III...seria...RO-B-J.....W...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.08.2020

Conform Legii nr. 677/2001 pentm protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

 • * Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

793

intravilan mun. Satu Mare, strada Socului, jud. Satu Mare

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

793

STRADA SOCULUI

Total

793

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 793 mp

Suprafața din act = 793 mp

Executant: BUDAI ZSOI^Tf^RETTU: Sej<R^SM<, Nr. 0014/10^2010, catej a     CERTIFICA

WNTAXg^R.t. DF

// C^^RO^J,M. 090^8.(Wl20dXK!d^ /sConfij^exWcute^^              lâdereifRQO^

îgto^yri^OTi^emației&ada^ P8iW^8nbt \     12VkîT 0- ^^â/itate&n 6&&L T PAT

\V s.g-$       Secătura șii^kipi!<Pu 9^

K x^Pata ...11.08.202^EGbB^

iHII '^\ ttfmdii^b ^Sc^teia

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


698895_______________________ |8       698525


341770
341964


|69^95


NRCAD

SUPRAFAȚA

793.1731

PERIMETRUL

383.78


Inventar de coordonate


Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

13

14

101.8255

4.46

698462.242

341825.041

14

15

101.5649

25.99

698462.114

341829.500

15

16

101.5356

16.00

698461.475

341855.481

16

17

101.8842

14.96

698461.089

341871.477

17

18

102.0369

15.04

698460.647

341886.425

18

19

102.0369

7.64

698460.165

341901.462

19

20

103.1295

7.36

698459.921

341909.100

20

21

103.1286

15.01

698459.559

341916.450

21

22

103.1304

14.99

698458.822

341931.443

22

23

103.1294

15.01

698458.085

341946.419

23

24

203.6287

4.72

698457.348

341961.410

24

25

303.6287

29.63

698452.640

341961.141

25

26

303.0809

22.33

698454.328

341931.560

26

27

302.3018

11.07

698455.408

341909.261

27

28

302.7097

21.93

698455.808

341898.203

28

29

302.0602

27.51

698456.741

341876.296

29

30

302.4981

6.07

698457.631

341848.804

30

31

301.4825

35.04

698457.869

341842.742

31

11

302.0668

34.13

698458.685

341807.708

11

12

8.2411

3.94

698459.793

341773.591

12

13

101.8255

50.96

698463.703

341774.>^9c

^cuteluc^^


luertificat %x de _c

AUTORIZARĂ J A onB-JNr.0906 d ^2^-^ f

s.c.SYHTAXsku^/V CERTIFICAT DE , ?


.a


AUTORIZARE


Seria RO-SM-F Nr 0014/W.1T20I L ZSOLTPR^


Nr. Proiect: 422/2020

DDCO^E^TA^IIE CADASTRALA DE Pim 1HECR1ERE

al imobilului situat în intravilan mun. Satu Mare, "Strada Viilor"

înscris în H.C.L. nr.................../2020.

Beneficiar :

MUNICIPIUL SATUMARE

Executant:

BUDAIZSOLT- PETRU

Seria RO-SM-F, Nr. 0014/10.11.2010, categoria C

SYNTAXS.R.L.

Seria RO-B-J, Nr. 0906/28.07.2016, clasa III

- august 2020 -

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE Nr. de înregistrare.......................I.

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, cod fiscal 4038806, tel./fax ...0261-807521...e-mail: ...patrimoniu@primariasm.ro..., reprezentat legal prinD-ul Kereskenyi Gâbor, în calitate de primar, împuternicesc persoana fizică/juridică ...Budai Zsolt - Petru prin SYNTAX SRL..., conform contract/angajament nr...31864-214....data... 17.07.2020 , pentru înregistrarea documentației la OCPI Satu Mare și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

X - prima înscriere

 • - actualizare informații cadastrale:

 • - înscriere/radiere construcții

 • - modificarea limitei de proprietate

 • - modificarea suprafeței imobilului

 • - actualizare categorii de folosință/destinații

 • - repoziționare

 • - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • - documentație de atribuire număr cadastral

 • - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • - documentație de prima înregistrare UI

 • - documentație pentru apartamentare

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI

 • - documentație pentru reapartamentare

 • - documentație pentru mansardare

 • - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea *...............H.C.L. nr....../............2020................................................................................................................................

 • - înscrierea provizorie **.............................................................................................................................................

 • - notarea ***............................................................................................................................................................

 • - radierea ****.........................................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT SATU MARE

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

STRADA VIILOR

H.C.L nr.

...../..........2020

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : Doc. cad. prima înscriere, H.C.L. nr...../.__________2020, Certificat de atestare,

Certificat de legalitate......................................................................................................................... .......

Solicit comunicarea răspunsului:


prin poștă la sediul biroului teritorial fax nr.........................


Semnătura proprietarului/persoanei interesate


...MUNICIPIUL SATUMARE.CERTIFICAT DE

AUTORIZAR

Seria RO-SM

Nr. 0014/10.1(1.2


Serviciu achitat cu chitanța nr.. *****

Data

----------------“T Suma         X.

[Cod


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, in scopul efectuării înscrierilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de ari 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • •* ) Act sub condiție suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.

 • ** *) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc

 • • «*•) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

 • ** ***) Se va completa una din variantele de comunicare

Nota: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice. în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare(g'ancpi.ro. formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

DECLARAȚIE

Subsemnata MUNICIPIUL SATU MARE cu sediul în municipiul SATU MARE, P-ța 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare, CUI 4038806, reprezentat legal prin Kereskenyi Gâbor în calitate de primar, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului "STRADA

VIILOR" , situat în mun. Satu Mare, înscris în H.C.L nr......./.

,2020, sub sancțiunile prevăzute


de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

0 am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației

cadastrale;

0 am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ...1452... mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • 0 imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu - cu imobilul ID ...---------...., nr. dosar...----------------,

instanța...----------------- obiect.........................

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,............................, au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate SYNTAX S.R.L. prin Budai Zsolt-Petru.J autorizație clasa...///...seria...RO-B-J.....nx...0906/28.07.2016... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ... H.C.L nr..................../2020...., în vederea identificării

limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.....11.08.2020

Proprietar:

.. MUNICIPIUL SATU MARE...

(semnătură)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentm exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nota:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

 • * Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1452

intravilan mun. Satu Mare, strada Viilor, jud. Satu Mare

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

SATU MARE


341835

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1452

STRADA VIILOR

Total

1452

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1452 mp

Suprafața din act = 1452 mp

/E^uȚț^kBUDAI ZSOLT - PETRU Ș^^O-SM-F,^^0014/10^1^ef^S^>ria C

CERTIHCA

inăsu@|oralor Ja'Tereit' coce<ftTttfclieea înk^milriiQlb<&ftfei^^j ya^^

Vt- ZSOLT                tereaN//

BUD^&șf^pCil?    J/

\^TE^OP^ta ... n .08.20^^*

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

341495


Inventar de coordonate

NRCAD

SUPRAFAȚA

1452.0133

PERIMETRUL

432.46

Număr punct 1

Număr punct 2

Orientare [grade]

Distanță [m]

X

Y

14

15

3.8374

0.67

698375.853

341686.603

15

16

303.8418

14.93

698376.526

341686.643

16

17

203.2939

0.42

698377.427

341671.738

17

18

304.5795

14.91

698377.012

341671.716

18

19

304.1873

15.06

698378.084

341656.844

19

20

304.4728

15.01

698379.074

341641.814

20

21

304.6953

6.00

698380.128

341626.837

21

22

303.4646

14.98

698380.570

341620.855

22

23

304.1993

12.09

698381.385

341605.894

23

24

304.2210

12.09

698382.182

341593.829

24

25

304.8805

16.90

698382.983

341581.766

25

26

304.1210

11.53

698384.277

341564.920

26

27

5.8414

6.79

698385.023

341553.414

27

28

103.9060

3.75

698391.787

341554.036

28

29

103.9051

22.04

698391.557

341557.780

29

30

104.2413

2.46

698390.206

341579.777

30

31

104.3690

25.68

698390.042

341582.235

31

32

104.3666

4.54

698388.281

341607.855

32

33

104.0637

29.96

698387.970

341612.382

33

34

104.3334

29.98

698386.059

341642.279

34

35

104.2601

55.20

698384.020

341672.188

35

36

104.2035

34.06

698380.329

341727.263

36

11

104.2040

1.00

698378.082

341761.244

11

12

202.2793

6.87

698378.016

341762.242

12

13

303.9678

60.42

698371.148

341761.996

13

14

303.9677

15.12

698374.911

341701.698


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".