Hotărârea nr. 24/2020

HOTĂRÂREA nr. 24/13.02.2020 pentru modificarea anexei 1 a HCL 165/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 24/13.02.2020
pentru modificarea anexei 1 a HCL 165/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)"

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7559/07.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 7560/07.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 7561/07.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere proiectul „Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Lucian Blaga",
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 


H O T Ă R Â R E


 

 

Art.1 Se aprobă valoarea actualizată a devizului general al obiectivului de investiţie „Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Celelalte articole ale HCL nr. 165/27.06.2018 rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice și Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 


Președinte de ședință,                                                                            Contrasemnează
           Albu Adrian                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1

la Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Nr. 24/13.02.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53

 (școala gimnazială Lucian Blaga)

 

 

Denumirea obiectivului de investiţie: Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnazială Lucian Blaga)

Elaborator: SC KLEVER SYSTEM SRL

Proiect nr. 152.2/2015,

Persoana juridică achizitoare: Școala gimnaziala Lucian Blaga,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: strada Ion Vidu.

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

 

• Valoarea  totală a investiţiei:                                               9.262.859, 96 lei (fără TVA)

  din care:

- construcţii - montaj:                                                            7.345.995, 00 lei (fără TVA)

 

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I                  4.631.429, 98 lei fără TVA

                                         Anul  II                 4.631.429, 98 lei fără TVA                    

 

Durata de realizare a investiţiei 24 luni

 

CARACTERISTICI:

OBIECT 1: CORP SCOALA

 • Regimul de înălțime: P+2E;

• Înălțimea clădirii: 23,9 m;

• Suprafața construită: 917 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 2549,78 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,95 m; 

• Număr de tronsoane: 1;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis initital terasa actual sarpanta cu inaltime mica;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

OBIECT 2: CORP SALA SPORT

• Regimul de înălțime: P+Mez.;

• Înălțimea clădirii: 7,95 m;

• Suprafața construită: 619 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 670,48 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,45 m;

• Număr de tronsoane: 2;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis tip terasa;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

 

Finanţarea obiectivului: Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

 

 

 

 

Primar

Şef Serviciu Scriere, Implementare şi Monitorizare proiecte

 

Kereskényi Gábor

dr. Sveda Andrea

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                     Secretar general,

Albu Adrian                                                                         Mihaela Maria Racolţa