Hotărârea nr. 239/2020

HOTĂRÂREA nr. 239/22.12.2020 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 239/22.12.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54204/16.12.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 54205/16.12.2020, în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 54206/16.12.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 54473/17.12.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
art. 136 alin. (4) din Constituția României,
art. 881, art. 885 alin. (1), art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (2) și alin. (3) ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
art. 87 alin. (5), art. 286 alin. (4), Anexa 4, pct. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C. Fat Topo Service SRL prin Pura Ioan Dan, a unor imobile teren, situate în municipiul Satu Mare și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect 624/2020 - De 832 în suprafață de 12032 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624L/2020 - De 437 în suprafață de 467 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624A/2020 - De 5/1 în suprafață de 731 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624H/2020 - De 308/1 în suprafață de 2555 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624F/2020 - De 249 în suprafață de 683 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624B/2020 - De 7/1/18 în suprafață de 4458 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624C/2020 - De 60/1 în suprafață de 925 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624D/2020 - De 48 în suprafață de 1503 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624E/2020 - De 57/16 în suprafață de 1589 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624M/2020 - De 446/1 în suprafață de 1666 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624I/2020 - De 444 în suprafață de 910 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624J/2020 - De 438 în suprafață de 2572 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect: 624K/2020 - str. Spicului, în suprafață de 16659 mp, categoria de folosință drum în intravilan- DR.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la art.1, cu categoriile de folosință specificate.

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea de coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și, prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SATU MARE Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare

Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, Tel: 0261714262

Nr. cerere

17893

Anul

2016

Luna

04

Ziua

01

REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei SABAU ADRIANA

Domiciliul________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 17893 din data 01.04.2016, vă informăm:

Imobilul situat în județ SATU MARE, UAT Satu Mare, localitate Satu Mare, str GABRIEL GEORGESCU, nr. 9 având numărul cadastral 177534 a fost dezmembrat în imobilele:

 • • 177853- județ SATU MARE, UAT Satu Mare, localitate Satu Mare, str Gabriel

Georgescu, nr. 9 având suprafața măsurată de 444 mp,

 • • 177854- județ SATU MARE, UAT Satu Mare, localitate Satu Mare, str Gabriel

Georgescu, nr. 9 având suprafața măsurată de 232 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI SATU MARE la data: 07.04.2016

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

ANCPI


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SATU MARE Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare

Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, Tel: 0261714262

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

pentru
Imobil număr cadastral 177534/UAT Satu Mare

Carte Funciară Nr. 177534 Comună/Oras/Municipiu: Satu Mare

TEREN intravilan

Adresa: Județ SATU MARE, UAT Satu Mare, Localitate Satu Mare, Str GABRIEL GEORGESCU, Nr. 9

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp) *

Observații / Referințe

177534

676
ANCPI


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SATU MARE Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, Tel: 0261714262

încadrare în zonă scara 1:2000


nare^nal               nre\/eri/șrilG I RClii Nr. 677/2001.


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SATU MARE Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare

Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, Tel: 0261714262

Date referitoare la teren

Nr.Crt

Categoria de folosință

Intravilan

Suprafață (mp)

Tarta

Parcela

Observațu / Referințe

1

curți construcții

DA

676

-

-

-

Total

-

-

676

-

-

-

Date referitoare la construcții

Nr.Crt

Număr

Destinația construcției

Suprafață (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

1

C1

construcții de locuințe

230

Cu acte

casa de locuit S+P+1E

Listă segmente

Punct început

Punct sfâr#it

Lungime segment ** (m)

1

2

35,0

2

3

16,3

3

4

3,7

4

5

0,6

5

6

33,3

6

1

18,5

Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară :

Nr.Clt

Număr cerere

Data cerere ■ ~

Termen eliberare

1

17893

01.04.2016

12.04.2016

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 17893 înregistrata la data de 01.04.2016, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr.Crt

Identificator electronic

.....

Suprafață (mp)

1

177853

județ SATU MARE, UAT Satu Mare, localitate Satu Mare, str GABRIEL GEORGESCU, nr. 9

444

2

177854

județ SATU MARE, UAT Satu Mare, localitate Satu Mare, str GABRIEL GEORGESCU, nr. 9

232

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI SATU MARE la data: 07.04.2016

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Bogdan Petre SURD


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE/ALIPIRE

SCARA 1:500


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

177534

676 mp

intravilan Satu Mare, str Gabriel Georgescu, nr 9

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)

177534

SATU MARE

SITUAȚIA ACTUALA înainte de alipire/dezlipire

SITUAȚIA VIITOARE după alipire/dezlipire

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

177534

676

Cc

intravilan

IOT1

444

Cc

intravilan

LOT2

232

Cc

intravilan

casa de locuit S+P+1E

TOTAL

676

676

Suprafața totala masurata a imobilului= 676 mp

Suprafața din act a imobilului= 676 mp

Executant: inq/^ib^Âdriana^V

teren cadastrale din teren


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Confirm ex^Uta^a rr^ur a tarife! corectitudinea îhtq^n^lls^oeiiJj^n|at si corespondejgța^ce^b^^L^re^lita


________

■ Olciu! de Cadastru ^.i Publicitate Inobiiiară Satu Mareîf

f/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

LOT1 /WH

444 mp

intravilan Satu Mare, str Gabriel Georgescu, nr 9

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)

177534

SATU MARE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

LOT1

Cc

444

imobil împrejmuit de construcții si gard de beton

Total

444

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

C2

C3

C4

Total

Suprafața totala masurata a imobilului=444 mp

Suprafața din act a imobilului= 444 mp


ale !O


Inspector:       205/0 /

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

semnătură si parafa

Data//a»            < • \\

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

LOT2

232 mp

intravilan Satu Mare, str Gabriel Georgescu, nr 9

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)

177534

SATU MARE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

LOT2

Cc

232

imobil imprejmuit de construcții si gard de beton

Total

232

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

230

CASA DE LOCUIT S+P+1E

C2

C3

K

C4

Total

Suprafața totala masurata a imobilului= 232 mp

Executant: ing. Sabșu A^pMna.^.

Confirm execujâfca £0^ur-^ori]o^ia feten corectitudinea intdyîiirijTiOd^n^aiîei cadastrale si corespondenta fâce^eijfw^litâtea dirîferen

semnștura/l^fan^la

Inspector:    Zx7C>Z O £ 2,0 SC

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarulULcadastral semnătură;si parafa       ?■

---------——i   ț v

Oficiul de Cadasl'u și Publicitate Imobiliară f&liZMfern 1              51

CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (L0T1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

701797.262

340281 081

3 212

2

701797.843

340277.922

15.004

3

701812.623

340280.506

3.550

4

701813.331

340277.027

1.303

5

701814.611

340277.272

0.218

6

701814.829

340277.273

0.193

7

701815.020

340277.248

0.232

8

701815.243

340277.184

0.210

9

701815.434

340277.097

0.221

10

701815.619

340276.976

0.208

11

701815.775

340276.839

0.214

12

701815.913

340276.676

0.211

13

701816.025

340276.497

0.223

14

701816.115

340276.293

0.217

15

701816.171

340276.083

0.198

16

701816.195

340275.886

0.246

17

701816.187

340275.640

0.191

18

701816.153

340275.452

0.220

19

701816.084

340275.243

0.223

20

701815.983

340275.044

0.208

21

701815.862

340274.875

0.219

22

701815.711

340274.716

0.209

23

701815.546

340274.588

0.214

24

701815.360

340274.482

0.217

25

701815.158

340274.404

1.278

26

701816.418

340274.616

1.573

27

701816.678

340273.065

2.700

28

701814.016

340272.611

2.000

29

701814.378

340270.644

2.440

30

701811.970

340270.251

3.128

31

701812.537

340267.175

0.529

32

701813.058

340267.269

2.732

33

701813.542

340264.580

20.263

34

701833.625

340267.272

4.302

35

701834.601

340271.462

16.265

36

701831.684

340287.463

35.009

S(LOT1)=443.65 P=

119.580m

Parcela (LOT2) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

2

701797.843

340277.922

15.004

3

701812.623

340280.506

3.550

4

701813.331

340277.027

1.303

5

701814.611

340277.272

0.218

6

701814.829

340277.273

0.193

7

701815.020

340277.248

0.232

8

701815.243

340277.184

0.210

9

701815.434

340277.097

0.221

10

701815.619

340276.976

0.208

11

701815.775

340276.839

0.214

12

701815.913

340276.676

0.211

13

701816.025

340276.497

0.223

14

701816.115

340276.293

0.217

15

701816.171

340276.083

0.198

16

701816.195

340275.886

0.246

17

701816.187

340275.640

0.191

18

701816.153

340275.452

0.220

19

701816.084

340275.243

0.223

20

701815.983

340275.044

0.208

21

701815.862

340274.875

0.219

22

701815.711

340274.716

0.209

23

701815.546

340274.588

0.214

24

701815.360

340274.482

0.217

25

701815.158

340274.404

1.278

26

701816.418

340274.616

1.573

27

701816.678

340273.065

2.700

28

701814.016

340272.611

2.000

29

701814.378

340270.644

2.440

30

701811.970

340270.251

3.128

31

701812.537

340267.175

0.529

32

701813.058

340267.269

2.732

33

701813.542

340264.580

5.140

37

701808.447

340263.898

2.060

38

701806.405

340263.623

5.840

QO

7monn A4”7

1 A QOR
DESCRIEREA TOPOGRAFICA A PUNCTELOR NOI INTRAVILAN

SCARA 1:500

Județul: SA TU MARE

Unitatea administrativ-teritorială: SATUMARE

CodSIRSUP: 30

Adresa imobilului: intravilan Satu Marc, strGabricl Gcorgcscu, nr. 9

Nr. cadastral al corpului de proprietate..........1ZZȘ34.......

Numele și prenumele proprietarului:

Miszii Ors Sandor

Domiciliul: Loc. Satu Marc, str Ceahlăului, nr. 2, ap.7

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

A. Partea I, DESCRIEREA IMOBILULUI

TERtN intravilan                                                                Nr. CF vechi: 5302 Satu Mare

Adresa: Satu Mare, Strada Gabriel Georgescu, nr. 9                            Nr- topografic: 4856/ 4 Satu Mare

Nr crt

Nr.cadastrsl

Nr.tcpoc-rEfk.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

177534

676

1

CONSTRUCȚII

I W..      ...---___t..

Nr.

Crt.

Nr.cadestrat

Nr.topografic

Adresa

1

Observatii / Referințe

i

Al.l

177534-C1

Satu Mare, Strada Gabriel Georgescu, nr. 9

casa de locuit S+P+1E _______________

 • B. Partea II. PROPRIETAR st ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observatii / Referințe

  .350 / 10.05.1974

  dresa nr. 224/1974, a anexei la decretul 92/1950

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 8 / 32

  Al

  (provenita din conversia CF 5302

  1) STATUL ROMAN

  Satu Mare)

  3701 / 20.12.1982

  Titlu proprietate nr. 1113/1978

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/32

  Al.l

  -

  1) POP ILEANA

  3923 / 06.05.1995

  Contract de vanzare-cumparare nr. 1784/1996

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 8/32

  Al.l

  -

  • 1) CIUCLEAN AURELIA

  • 2) CIUCLEAN GHEORGHE

  64

  1

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 8 / 32

  Al         |

  (provenita din conversia CF 5302

  • 1) CIUCLEAN AURELIA

  • 2) CIUCLEAN GHEORGHE

  Satu Mare)

  '1900 / 17.07.2003

  __________1

  Certificat moștenitor nr. 72/2003

  I

  1

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/32

  pi 1 •                                  1

  1

  1) POPILIANA

  86

  1

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1 / 32

  Al.l       I

  -

  1) POP CLAUDIU MUGUREL

  1 57

  intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/32

  ai.i i

  1) POP MARIUS ROMEO

  : SS

  1

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/32

  Al.l, '     |    _____

  1) POP GHEORGHE, junior

  . ..

  ■4822 / 29.01.2016

  . z-.CL

  •.ctâriai nr. 327, din 29.0i.2ui6, em:s oe Petruca Paul

  intabula e, drept de PRCȚR'.t • 5. comoarara cobe'ci*. p- n      ent.e, ccta

  : a = ,ai..

  actuala 16 / 32

  1; MIÎ2V1' CRS SANPOR, £ SOtra L MLSZT1 ÎLÎTA 2SU1SANNA

  i

Date referitoare Ia construcții

Nr. 1 iCrt-1

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

1 A1-i I

177534-Cl

construcții de locuințe

230

Cu acte

casa de locuit S+P+1EDate referitoare (a teren

Nr. _-rt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr, tarla

Nr. parcela

Nr. fopografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

676

4856/ 4 Satu Mare


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct

! început i

Punct | ! sfarsit j

Lungime    i

segment(m) ,

1

2'

■?c I

Z ’

3 i

1 A '

i                   01

4|

•3 । /

-'

= !

- i ~

■                 01

£

J i

’’ r 5 ‘

rL-NCÎARA            Cornunc/Orșs/Municipiu: Ssțu Mzre

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrărninteie dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  |

  Observatii / Referințe

  13701 / 2G.L2.19S2

  i

  1

  Decizie nn 504/1977                                                                                                   . }

  CI

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin IEȘIRE DIN INDIVIZIUNE, cota actuala 10 / 169

  ai           i                         i

  (provenita din conversia CF 5302 i Satu Mare)

  1) POP ILEANA

  '7900 / 17.07.2003

  Certificat moștenitor nr. 72/2003

  C2

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 5 / 338

  Al         |_____________________

  1) POP ILIANA

  (provenita din conversia CF 5302 Satu Mare)

  C3

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 5 / 338

  Al         |

  1) PC-P CLAUDIC MUGUREL

  (provenita din conversia CF 5302 Satu Mare)

  C4

  L___

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 5 / 338

  Al        |

  1) POP MARIUS ROMEO

  (provenita din conversia CF 5302 Satu Mare)

  C5

  1_____________

  Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 5 / 338

  Al

  1) POP GHEORGHE, junior

  (provenita din conversia CF 5302 Satu Mare)


  r:


? 7;

’• Lungimile segmantelor sun': determinata in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. Distanta dintre puncta aste formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezenta excres corespu u:! = cu pozițiile in vigoare din cartea funciara origmaia. păstrată de acest birou.

Prezente! extras de ca-te funciara c-sts •/aiebil la autentificarea de către notari;! pubi’c a actelor jur;d< prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentat sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

•j.i cu


S-a achitat tariful de 568 ROM, chitanța nr. SM0183881/29-01-2016 pencm serviciu* de publicitate imobiliară cu codul nn 232..

Data soluționării, 29/01/2016


Asistant-registrator, A DP.IAN-VASIL.E 501 AN


Data eliberării, !■/ Mir
Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./...................

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCP1 și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 308 / 1 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

  fiscal, negație

  Solicit comunicarea răspunsului :

  □ - prin postă ;

  □ - la sediul biroului teritorial ;

  □ - fax nr.................................

  Semnătură proprietar/persoana interesata

  Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)

  Municipiul Satu Mare

  /

  /          «RWICAT P

  /             DE /

  SC FA T TOPO SER VICE^RL         auTORizarC

  prin Pura loan Dan /       l<         RO-SM-f

  (     te

  -IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad.

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

308 / 1 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

308 / 1(E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624H / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație ;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local ;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

  12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:5000;  Seria RO-SM-F Nr. 0130/<2.04.2017


  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

DECLARAȚIE


Anexa nr.1.3^


Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr.....................și nr. cad. 308 / 1 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

 • - am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

 • - am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 2555 mp, comunicată de persoana autorizată ;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

 • - am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

 • - imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,


instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO


SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație  în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentație? că^astrale, participând la măsurătoare.


Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare Semnătură:Semnătură și ștampilă cErtific^ (persoana autorizată)


SC FA T TOPO SER VICE SRL prin Pura loan Dan


AUTORIZA


Seria RO-SW-F Nr.ouoin.opv


PURA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de^uîfineavoastră prin


mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator Și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De


asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699696,4896

336941,4593

2

699678,4641

336935,2093

3

699637,4507

336932,7078

4

699636,2766

336822,5043

5

699636,8197

336745,3746

6

699635,8737

336644,4773

7

699636,2461

336565,1340

8

699641,1176

336566,6802

9

699642,0460

336712,8930

10

699642,9230

336719,3940

11

699643,1590

336745,4820

12

699642,8960

336771,5320

13

699642,6340

336797,5710

14

699640,9009

336902,3143

15

699647,0713

336918,7872

16

699654,7974

336924,5120

17

699691,7990

336930,3580

18

699696,4854

336930,8742

Aria: 2555 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Nr. proiect: 624G / 19.10.2020execute iU(

CERTIFICAT DE autorizare


t/ale si Seria RO-SM-F Nr. 0130/12.Q4.2017

PURA

joan-dan


S^aorta &


Inspector


onfinn introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Stampila BCP1


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării : Prima inscriere drum de exploatare De 308 / 1 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-A 250 , la E-A250 la S-Hc308, la V-A299, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 2555mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624G/2020

Data întocmirii: 19.10.2020

Beneficiar : Municipiul Satu Mare /

Semnătura și stampilă (persoană autorizată) SC FA T TOP O SER VICE SRp prin ing. Pura loan Dan Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și


X=699752


> X=699586


Număr parcelă


Categoria de folosințăSuprafața (mp)


308 /1


De


2555


Total


2555


Cod constr.Total


Destinație
Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima inscriere

Scara 1:2000


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată(mp)

Adresa imobilului

308/ 1

2555

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare


CF179852


79.34


A 397


Anexa nr. 1.35


X=699752


teren viran


| CF157366 CF168762 CF168761


IQ 26.1)9

6.56


11


A. Date referitoare la terenCF159218


MențiuniB. Date referitoare la construcții


Suprafața construită la sol (mp)
Mențiuni
Suprafața totala masurata = 2555 mpDe 249


CF157380


X=699586 >


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


Stampila BCPI


Data


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / l^i7 Z AUTORIZARE adastrale si ,


corespondenta acesteia cu realitat^âiZlere8?r'a Rp-SM-F

Nr. 0130/12.04.2017


IO AN 4D AN/ /^stegoria


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

scara 1:5000

privind numeratul cadastral De308 / 1 de pe raza mun. Satu Mare - extravilan, UAL Satu Mare, jud. Satu Mare


T26


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F. nr.0130 / 12.04.2017


£exMute iUc, CERTIFICAT

DE AUTORIZARE /

Seria RO-SM-

Nr'0130/12.04.2

PUR O AN-,


1

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni In justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 832 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ - radiere ****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

832 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă         ----

(persoana autorizată)

Municipiul Satu Mare

/£/ CERTIFICAT       /

A/   DE    W

SC FA T TOPO SER VICE SRfg    AUTORIZARE

prin Pura loan Dan                Seria RO-SM-F     11

Lt     Nr. 0130/12.04.2017 jl

- -

^alegoria

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc. în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data.................L

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

832 (E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624 / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație ;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local ;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:5000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000 ;

Semnătura și stampilă (persoană autorizata)


SC FA T TOP O SER VICE SRL Prin ing. Pyra loan Dan


Seria RO-SM-F Nr. 0130/1 2.04.2017


PU^A IOAN-DA

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Anexa nr.L3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 832 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 12032 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,

participând la măsurătoare.__________

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare Semnătură:

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)SC FA T TOPO SER VICE SRL prin Pura loan Dan

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizaterrin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Și carte funciară sau înrea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator Și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, benetîciați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

703568,5544

337315,8227

32

703569,7281

337298,9177

2

703573,1536

337249.5823

3

703575,6310

337215.8640

4

703584,7160

337110,0090

5

703600,4530

336895,5810

6

703605,4260

336827,5840

7

703614,4240

336716,2830

8

703621,3370

336620,4950

9

703637,6770

336406,2300

10

703646,2750

336291,9000

11

703657,1570

336158.6730

12

703668.8410

336019,0380

13

703664,2000

336018,6060

14

703259,7980

335985,3749

15

703142,1949

335976,6434

16

702937,1087

335959,7682

17

702870,0318

335953,9141

18

702860,1601

335953,1173

19

702698,1738

335940,0533

20

702625,1452

335932,7398

21

702625,9855

335937,7460

22

702697,7715

335945.0371

23

703323,9133

335995,5663

24

703663,4451

336023,5607

25

703652,1737

336158,2648

26

703638,1588

336333,1489

27

703620,7342

336556,0800

28

703610,9595

336683,6694

29

703582,0165

337069,5747

30

703569,2831

337221,8992

31

703562,9961

337312,3267

Aria: 12032 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor la terer/ corectitudinea intocmirii documentației cada corespondenta acesteia cu realitatea din tef§i.


Nr. proiect: 624 / 19.10.2020Seria RO-SM-F Nr. 01301,12.04.2017


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


BCPI


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 832 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-CF 167649, la E-Hc831, la S-Cd844 si A835, la V-A839, A842, CF169862.

 • c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 11612 mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

a)Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul ;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624/2020

Data întocmirii: 19.10.2020                                               --

Beneficiar : Municipiul Satu Mare

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL    /

prin ing. Pura loan Dan \ Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

DE autorizai


) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digitalPLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

scara 1:10000

privind numeralul cadastral De832 de pe raza mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare

1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

ANEXA NR. 1.31

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./...................

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • □ - întabulare * De 5 / 1 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

  fiscal, negație

  Solicit comunicarea răspunsului:

  □ - prin postă ;

  □ - la sediul biroului teritorial ;

  □ - fax nr.................................

  Semnătură proprietar/persoana interesata

  Semnătură și ștampilă          _

  (persoana autorizată)

  Municipiul Satu Mare

  >£e<ecute CERTIFICAT

  Zz      DE     v

  EF     AUTORIZARE    ț

  SC FAT TOPO SERVICE SRLh    Seria R0.SM.F

  prin Pura loan Dan        / l< Nr. 0130/12.04.2017 i

  U    £URA    i

  ( xk lOAN-DA^I

  Xfo L  /.IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

5 / 1 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

ANEXA NR. 1.29

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

5 / 1 (E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624A / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si inscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local ;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Plan parcelar privind parcela A7 / 1 ;

 • 10. Calculul suprafețelor;

 • 11. Memoriu tehnic ;

 • 12. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 13. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000 ;

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25


Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr.


, CNP


prin prezenta


declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL.


și nr. cad. 5 / 1 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu


privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 731 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,


instanța.


, obiect.


îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,


participând la măsurătoare.


Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură:


Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)


SC FA T TOPO SER VICE SRL prin Pura loan Dan /


^\^R1IFICAT,


AUTO BIZARE

Seria F O-Sn-F Nr. 0130/ 2)04.2017


PL

IOA&


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, bcneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

701891,7551

335476,1110

2

701894,1315

335472,8229

3

701912,2039

335470,7776

4

701939,4827

335469,3898

5

701956,9855

335466,1294

6

701975,2374

335457,8391

7

702002,3247

335446,8703

8

702029,7403

335440,2076

9

702060,4935

335437,6872

10

702079,0092

335436,2972

11

702125,2708

335421,9632

12

702130,4052

335421,6726

13

702128,2745

335424,7980

14

702125,8074

335424.9376

15

702079,5726

335439,2633

16

702060,7283

335440,6780

17

702030,2200

335443,1783

18

702003,2469

335449,7335

19

701976,4212

335460,5963

20

701957,8938

335469,0118

21

701939,8352

335472,3757

22

701912,4490

335473,7690

Aria: 732 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017,


Confirm executarea măsurătorilor la tq^gh corectitudinea intocmirii documentației cadtstra corespondenta acesteia cu realitatea din|t^ep.


Nr. proiect : 624A / 19.10.2020si Seria RO-SM-r


Mr. 0130112.04.2017


IOAN- )AN


Categoria


Inspector


onfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Data


ANEXA NR. 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 5 / 1 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-Raul Someș, la E-A7 / 1 / 17, la S-De7 / 1 / 18, la V-Hc 5, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 731 mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • - drumul propus pentru documentație avand nr cad 5 / 1 avand suprafața de 731 mp este un drum nou creat pentru a deserve o linie electrica subterana. Pentru aceasta la documentație am atașat si un plan parcelar al parcelei A7 / 1 in care sa arat faptul ca in aceasta parcela este surplus de suprafața fata de suprafețele inscrise in titlurile de proprietate sau carte funciara.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

afLucrari de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin

metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624A/2020

Data întocmirii: 19.10.2020

Beneficiar : Municipiul Satu Mare

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan

/CERTIFICAT \


AUTORIZARE

Seria RO-SM-F

Nr. 013G^2..04..2017

PURA


Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

5 / 1

732

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare


&__lOAN-DA


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA scara 1:10000

privind numeralul cadastral De5 / 1 de pe raza mun. Satu Mare -UAT Satu Mare, jud. Satu Mare

extravilan,Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL Semnătura și ștai prin ing. Pura loan Dan


categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor din teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrali corespondența acesteia cu realitatea din teren/.


Nr. proiect : 624A / 19.10.2020


* CERTIFICAT J

DE / AUTORIZARE ■' Seria RO-SM-F Nr. 0130'12.04.201?

PURA & IOAN-PAH


Proprietar:

Municipiul Satu Mare


Vizat primărie:


1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Nr. de înregistrare.........................!.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • I, OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 48 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ - radiere ****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

48 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)        --x

Municipiul Satu Mare

/

CERTIFICAT        /

Ă / DE w

SC FA T TOPO SER VICEIgRL AUTORIZARE prin Pura loan Dan     §     Seria RO-SM-F Al

Iț M 0130/12.04.2017 /f!    .

\ PURA

IOAN-DA fâ/ ----—

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc. în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

48 (E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP / CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624D / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație ;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000 ;

  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 48 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 1503 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură și ștampilă^wtp^ (persoana autoriz^^^cA/

Semnătură:

A / DE A / AUTORIZARE

SC FAT TOP O SERVICES^/ seria ro-sm-f

■ n      t      n                  / Nr. 0130/12.04.2017

prin Pura loan L)an       Vs/

W    PURA /)


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

701619,3075

336026,4327

2

701616,6371

336030,2143

3

701610,9721

336029,0237

4

701599,1199

336026,9309

5

701592,1828

336023,8340

6

701583,0347

336015,6500

7

701562,8412

336000,9562

8

701543,6800

335993,1561

9

701518,9325

335986,3451

10

701496,6510

335980,8853

11

701487,0691

335980,1535

12

701475,9298

335982,0815

13

701418,8881

335995,6973

14

701304,4718

336019,7146

15

701281,4479

336024,4623

16

701281,1627

336020,1219

17

701303,6864

336015,5378

18

701417,9014

335991,5634

19

701475,0732

335977,9166

20

701486,8654

335975,8756

21

701497,3231

335976,6742

22

701520,0023

335982,2315

23

701545,0498

335989,1251

24

701564,9231

335997,2151

25

701585,7086

336012,3396

26

701594,5216

336020,2238

27

701600,3744

336022,8367

28

701611,7789

336024,8504

Aria: 1503 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL

prin ing. Pura loan Dan categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.201^^?^


Confirm executarea măsurătorilor la tei£&.


Nr. proiect : 624D / 19.10.20201CAT


DE UTOR1ZARE

Seria RO-SM-F


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 48 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-De60/l , la E-A 57, la S-De57/16, la V-A41, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 1503mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

^Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul ;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

  Proiect nr. : 624D/2020

  Data întocmirii: 19.10.2020

  Beneficiar : Municipiul Satu MareSemnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

Seria RO-SM-F Nr. 0130/12.04.2017


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

PLAN DE ÎNCADRARE IN TARLA


scara 1:10000


privind numeralul cadastral De48 de pe raza mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu MareConfirm executarea măsurătorilor din te corectitudinea întocmirii documentației ca corespondența acesteia cu realitatea dinftgrc/.


Nr. proiect: 624D/ 19.10.2020și AUTORIZARE /


Seria RO-SM-F


Nr. 0130/12.04.2017


PURA


1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

DreptUri reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./...................

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ...........................  tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • I, OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 57 16 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

  fiscal, negație

  Solicit comunicarea răspunsului :

  □ - prin postă ;

  □ - ia sediul biroului teritorial ;

  □ - fax nr.................................

  Semnătură proprietar/persoana interesata

  Semnătură și ștampilă       . ____

  (persoana autorizată)

  Municipiul Satu Mare

  Z^CERTIFICÎN ’l, DE J /7g    AUTORIZARĂ

  / 1 o      Seria RO-SMT

  SC FA T TOPO SER VICE SRL/ 1 = Nr 0130/12.MW prin Pura loan Dan       / Va      pUR A

  I      Vt î iOAN-DAN

  XjfeJ

  l               A        >IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

57/ 16 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

Serviciu achitat cu chitanță nr?1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc. în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

57/ 16(E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP / CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624E / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si inscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de incadrare in tarla, scara 1:10000 ;

  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr.....................și nr. cad. 57 /16 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

 • - am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

 • - am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 1589 mp, comunicată de persoana autorizată ;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

 • - am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • - imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)

Semnătură:

Zr

SC FA T TOPO SER VICE SRL' ff

prin Pura loan Dan       1 £

iz At.CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

701276,7493

336021,0201

2

701281,1627

336020,1219

3

701282,2330

336036,4092

4

701283,8426

336102,7889

5

701285,2470

336186,3771

6

701288,0460

336346,8330

7

701288,8150

336390,9700

8

701289,1520

336405,6460

9

701289,2779

336411,1445

10

701289,3315

336413,4825

11

701286,7350

336413,5420

12

701286,7350

336409,5420

13

701286,5950

336402,8430

14

701282,6710

336215,0780

15

701282,1710

336215,0692

16

701280,9769

336215,0487

17

701280,9769

336215,0487

18

701278,4137

336127,3184

19

701277,1600

336038,8900

Aria: 1589 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Nr. proiect: 624E / 19.10.2020OS

Seria RO-ȘW-F


pu ioan


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 57 / 16 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-A 57 , la E-drum la S-A57, la V-drum, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 1589mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

a.) Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624E/2020 Data întocmirii: 19.10.2020                                    

Beneficiar : Municipiul Satu Mare

/DE autorizare

Semnătura și stampilă

(persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL / ' prin ing. Pura loan Dan

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

Seria RO-SM-F


IOAN-DAN


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima înscriere

Scara 1:2000

Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

57/ 16

1589

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare


Anexa nr. 1.35
A. Date referitoare la teren

> X=701026

X=701217 >

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

57/ 16

De

1589

NeimprejmuitțDrum de exploatare)

Total

1589

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața construită la sol

Mențiuni

Total

(mp)

Suprafața totala masurata = 1589 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL        Semnatiy^r^mjufa

prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.2017              CERTIFICAT

DE      /

Confinn executarea măsurătorilor la teren,                      AUTORIZARE/

corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si       /j o       Seria RO'SMm

corespondenta acesteia cu realitatea din teren.          / Iță               2.04,2017

/ \’S       Jura »

Nr. proiect : 624E / 19.10.2020                (                               S/

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date

i                            integrata si

atribuirea numărului cadastral

1 Semnătura și parafa

Data...............

Stamnila BCP!

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

scara 1:10000

privind numeralul cadastral De57 /16 de pe raza mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare

1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea. promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

ANEXA NR. 1.31


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 60 / 1 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ - notare ***.................................................................................................................

 • □ - radiere ****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

60 / 1 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă        _

(persoana a u to r                 \

Municipiul Satu Mare

CERTIFICAT Z? DE

Zf    AUTORIZARE 7ț\

SC FATTOPO SERVICE M             11

prin Pura loan Dan      vS      RURA

joria 52^^

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001. cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație. servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

ANEXA NR. 1.29

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

60 / 1 (E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624C / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului ;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000 ;

  Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

  SC FA T TOP O SER VICE


  Prin ing. Pura loa  ^ecute


  AUTORIZARE


  Seria RO/SM’F Nr. 0130.W4.2017


  10 AN -DAN


  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, dorniciiiat(ă) în mim. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr.....................și nr. cad. 60 / 1 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 925 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.__________________________________________________________________

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare Semnătură:

Semnătură și ștampilă (persoana autorizata)^*

XfX      DE

/ (F    AUTORIZAR

SC FA T TOPO SER VICE SRE fc Seria R0.SM prin Pura loan Dan       /   11      0130'12.04.:

(    \%   / PURA1

\%> / IOANLDA

—                        -- -             -                                                                 ———                        y

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnicate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciara^ătitM/i^derea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

701616,6371

336030,2143

2

701619,3075

336026,4327

3

701622,9535

336025,5881

4

701626,9686

336023,3989

5

701636,5134

336013,1128

6

701645,0415

336001,7108

7

701665,1763

335972,5497

8

701680,8762

335950,5217

9

701696,3632

335921,1488

10

701705,5202

335899,8835

11

701714,8994

335882,0961

12

701722,6085

335864,8498

13

701731,1866

335850,4719

14

701735,8988

335854,7823

15

701729,3611

335861,9295

16

701719,0208

335884,6255

17

701709,0293

335903,2001

18

701700,1326

335923,3632

19

701683,7200

335952,2117

20

701668.8742

335974,7791

21

701648,2452

336004,5597

22

701639,7819

336015.8386

23

701629,6121

336026,7982

24

701624,4783

336029,5974

25

701619,3521

336030,7849

Aria: 925 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrali corespondenta acesteia cu realitatea din terei/ \:


Nr. proiect: 624C / 19.10.2020Inspector


nfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


p^emnatura si parafa


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 60 / 1 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru Întocmirea documentației cadastrale;

Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-A 62 , la E-A 62, la S-sant, la V-Cd28,

 • c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 925mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

a)Lucrari de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624C/2020

Data intocmirii: 19.10.2020

Beneficiar : Municipiul Satu Mare

-^DE autorizare


Seria RO’SM-F


Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL   z

prin ing. Pura loan Dan

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017


Nr. 0130'12.04.20'


IOAN-DAN


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima inscriere

Anexa nr. 1.35


Scara 1:2000

X=70|850


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

60/ 1

925

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare


X=701850A. Date referitoare la teren

> X=701521

X=701521 >

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

60/1

De

925

Neimprejmuit (Drum de exploatare)

Total

925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața construită la sol

Mențiuni

(mp)

Total

Suprafața totala masurata = 925 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.201

Confirm executarea măsurătorilor la teren,      .

corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si | corespondenta acesteia cu realitatea din teren. 1

Nr. proiect: 624C / 19.10.2020           /

/ autorizare A\

Seria RO-SM-F /

£ Nr. 0130/12.04.2017/ Sj

IB     PURiA     // x

1 /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data...............

Stamnila BCP1

^fegoria S

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1:50001

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni In justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ............................ tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • I, OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII ;

 • □ - întabulare * De 249 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

intrav

249 (I)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă (persoana autpriJsat&Ț^^

Municipiul Satu Mare

CERTIFICAT A   /DE

A? 'AUTORIZARE

SC FA T TOPO SERVICglRl/^^^ ■ | prin Pura loan Dan Vo / pțjRiA      ^1

ioan-dan

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

INTRA V

249(1)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624F / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local ;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:1000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Schița de identificare, scara 1:2880 ;

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiu] de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 249 - Satu Mare - intravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 683 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură:

Semnătură și ștamp^T^ (persoana autoj^k^Ț ; ,f 4SC FA T TOPO SER VIO prin Pura loan Dan

autorizare RL Zria RO-SM-F /r. 0130/12.04.2017 / PURA


IOAN-DAM


-----;------------------------------------------------------------------------------------------

mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Și carte


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personăf furnizate âejjâumneavoastră prin automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Si carte funeiarasau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările Și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699702,0395

337055,9703

2

699696,4049

337056,0924

3

699696,5058

337010,1403

4

699696,4993

336966,0104

5

699696,4854

336930.8742

6

699701,6055

336931,4382

7

699701,7517

336953,9213

8

699702,1425

337009,0555

Aria: 683 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

Semnătură si stampTl'â'x

Inspector

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017

CERTIFICAT %

A / DE    /

Confirm executarea măsurătorilor la teren.      / AUTORIZARE /

1 /

corectitudinea întocmim documentației cadastralejsi / seria RO-SM-F corespondenta acesteia cu realitatea din teren.U/ Nr. 0130'12.04.2017

\|     PURA

Nr. proiect: 624F / 19.10.2020                             1 t/ A

ț

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si \             atribuirea numărului cadastral.

cA

O | c. ol

ȘMemnatura si parafa                                  Data

/ Stampila BCP1

Categoria^.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - intravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 249 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

&)Operatiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-teren viran , la E-str. Spicului la S-teren viran, la V-teren extravilan,

 • c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de 683mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

^Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

  Proiect nr. : 624F/2020

  Data întocmirii: 19.10.2020

  Beneficiar : Municipiul Satu Mare


  Semnătura și stampilă / (persoană autorizată)

  SC FA T TOP O SER VICE prin ing. Pura loan Dan \  ena RO-SM-F


  r. 0130/12.04.2117


  IOAN-DAN

  Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12^2017


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima inscriere

Scara 1:1000

Anexa nr. 1.35


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

249

683

mun. Satu Mare - intravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare

X=699782


X=699782


> X=699608


Nr. parcelăA. Date referitoare la teren


46,91


45,95


teren viranX=699608 >


Categoria de folosință


Suprafața (mp)


Mențiuni


249   __

Total


De


683

683


NeimprejmuitțDrum de exploatare)


B. Date referitoare la construcții


Cod constr. Destinație Suprafața construită la sol


Total


(mp)


MențiuniSuprafața totala masurata = 683 mp


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Nr. proiect : 624F / 19.10.2020Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa


Data.


1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De437 din mun. Satu Mare - intravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

intrav

437 (I)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură si stamnilă -----

(persoana autorizată)

Municipiul Satu Mare

SC FA T TOPO SER VICE SRL

A /^5 In

DE / kUTOR^E

co \ o t

prin Pura loan Dan

X

Nn0t30!12.04-20^

PURA

N

O 1

■V) / } isP/

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

intrav

437(1)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624K / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1500-Anexa 1.35 ;

 • 12. Schița de identificare, scara 1:2880;

Semnătura și stampilă

(persoană autorizată)

SC FA T TOPO SER VICE SRL /z Prin ing. Pura loan Dan /

/& CERTIFICAI

A     de /

A    autorizare

luă                              (0 \

Seria RO-SM-F       ol

l<     Nr. 0130/12.04.2017     §

Vco                             o 7

PURA .   *./

IOANiDAK //

^^£ategori3

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Anexa nr.1.3^


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 437 - Satu Mare - intravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 467 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCP1 ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,

participând la măsurătoare.__________

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare Semnătură:

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată/^


SC FA T TOPO SER VICE SRL prin Pura loan Dan


Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator Și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699522,4769

336055,0862

2

699521,7119

336063,6853

3

699472,8150

336061,6000

4

699473,1400

336057,3800

5

699473,5800

336051,6900

6

699473,5898

336051,5637

7

699499,8863

336053,0767

Aria: 467 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.2017

Confirm executarea măsurătorilor la teren, / corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teyen.

Nr. proiect: 624L / 19.10.2020


Inspector


introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

PURAj

Sem^ura si parafaData

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 437 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - intravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini laN-De438 , la E-A4351a S-CF163536, la V-str CF175213, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de467mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

^Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ; b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 624K/P2020

Data întocmirii: 19.10.2020

Beneficiar : Municipiul Satu Mare

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.

Catego^

* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

437

467

mun. Satu Mare - intravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare1

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Dreuri reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. In acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

ANEXA NR. 1.31

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./...................

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 438 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

  fiscal, negație

  Solicit comunicarea răspunsului :

  □ - prin postă ;

  □ - la sediul biroului teritorial ;

  □ - fax nr.................................

  Semnătură proprietar/persoana interesata

  Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)            "N

  Municipiul Satu Mare

  CERTIFICAT             /

  / DE             /

  SC FA T TOPO SER VICE SRL             țA

  prin Pura loan Dan     /§     gerja ro-SM-F      g\

  11 (Nr. 013042.04.1017 f.l

  H pura]

  %' IOAN-D^N J/

  -------------------------NA------------------IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

438 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

ANEXA NR. 1.29

Nr. de înregistrare/data.................I.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

438(E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP / CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624J / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului ;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000;

Semnătura și stampilă

(persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL

Prin ing. Pura loan Dan

/ 1^2

/ l~

I \%

I

\    N

T i \o^

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Anexa nr.L3î


DECLARAȚIE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 438 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

 • - am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

 • - am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 2572 mp, comunicată de persoana autorizată ;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

 • - am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

 • - imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare._______________________________________________________________x

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură:

Semnătură și ștampilă.^-^Tj^ (persoana autoriz^^ZncAi

// Z de

A? /AUTORIZ SC FA T TOPO SER VICE SRL / Sena ro-prin Pura loan Dan        H / Nr. 0130/12

\% / PUF

Z4 IO AN-

are

SM-F 04.2017 .

A .

3AN J

Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal ^^izațe de dui^^avoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Și carte funcîafă-Wif-fri vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Și libera circulație a acestor date, cu modificările Și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699589,5747

335827,2205

2

699583,6935

335827,9748

3

699579,3915

335830,0899

4

699576,9185

335832,2575

5

699573,6543

335836,8142

6

699571,5999

335843,9651

7

699569,5897

335850,0325

8

699567,8925

335861,3473

9

699567,5343

335872,6491

10

699563,7549

335999,4542

11

699561,4412

336037,4853

12

699556,3033

336050,9217

13

699539,4190

336062,4292

14

699527,0811

336063,7950

15

699525,6902

336066,7031

16

699508,7171

336077,3643

17

699494,3480

336082,5103

18

699487,6287

336087,9870

19

699479,8137

336103,2074

20

699476,5411

336134,5715

21

699469,6007

336151,5239

22

699461,5930

336156,5740

23

699455,6050

336161,2620

24

699433,5394

336176,4628

25

699395,0230

336273,6538

26

699391,0735

336272,7626

27

699430,2687

336173,8586

28

699453,2353

336158,0372

29

699459,1272

336153,4244

30

699466,3840

336148,8235

31

699472,6222

336133,5864

32

699475,9131

336102,0470

33

699484,4527

336085,4153

34

699492,3530

336078,9760

35

699507,3685

336073,5985

36

699521,6268

336064,6425

37

699522,4769

336055,0862

38

699527,0962

336055,4971

39

699537,7205

336056,3258

40

699551,3706

336047,0226

41

699555,5082

336036,2021

42

699557,7660

335999,0899

43

699561,2979

335905,8481

44

699563,0391

335861,1794

45

699565,4667

335843,4794

46

699569,9552

335826,5208

Aria: 2572 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Nr. proiect : 624J / 19.10.2020Inspector


onfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 438 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului :

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-A439 , la E-De4441a S-A435, la V-str Merilor, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de2572mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

a.) Lucrări de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

  Proiect nr. : 624J/2020

  Data întocmirii: 19.10.2020

  Beneficiar : Municipiul Satu Mare  CERTIFICAT DE AUTORI


Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017

) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima înscriere

Scara 1:2000


Anexa nr. 1.35


Nr. cadastral al terenului


Suprafața măsurată(mp)


Adresa imobilului


438


2572


mun. Satu Mare - extravilan

Satu MareCF163536


Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

438

De

2572

NeimprejmuitțDrum de exploatare)

Total

2572

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata = 2572 mp


Semnătură si parafa


Stampila BCPI


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.20^

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastr corespondenta acesteia cu realitatea din teren\’


Nr. proiect: 624J / 19.10.2020Seria RO-SM-r Nr. 0130H2.04.2017

PURA

IO AN-p AN
1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./...................

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ...........................  tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • 1. OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 444 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ - radiere ****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad.

(IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

444 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)           ■

Municipiul Satu Mare

>*Ț%ecute

CERTIFICAT DE

//£    AUTORIZARE

SC FAT TOPO SERVICE         c ■ oo^mf

/  5      Sena RO-oM-r      o

prin Pura loan Dan       / 1^    Nr 0130/12.04.2017    §

/  U   /          £

I % ’OAf/Wl

Cafegona^,

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz. uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data.................I.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

444(E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 6241 / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului ;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local ;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:10000;

  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_ satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare


Anexa nr.l.3>


DECLARAȚIE


Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, dorniciiiat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr..................... și nr. cad. 444 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu


privire la falsul în declarații, că :

 • - am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

 • - am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 910 mp, comunicată de persoana autorizată ;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce


decurg din acest lucru ;

 • - am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

 • - imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,


participând la măsurătoare.

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare

Semnătură:


Semnătură și ștampilăexecute/^


(persoana autorizată

CERTIFICAT


SC FA T TOPO SER VICE S^m prin Pura loan DanOficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal fihq^âte de dumn mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru Și carte funci copiilor de pe documentele din arhivă.astră prin erea eliberării


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator Și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.


Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor


Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De


asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699410,0843

336491,3091

2

699401,3459

336488,5780

j

699400,9590

336481,3050

4

699394,4840

336470,1250

5

699384,5547

336426,6712

6

699383,5760

336369,0201

7

699387,5438

336332,5712

8

699391,0735

336272,7626

9

699395,0230

336273,6538

10

699391,5203

336333,0041

11

699387,5797

336369,2033

12

699388,5470

336426,1865

13

699398,9270

336468,9875

Aria: 910 mp


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130/ 12.04.2017


Semi


Inspector


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale sj corespondenta acesteia cu realitatea din teren. /


introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


matura si parafa


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării: Prima inscriere drum de exploatare De 444 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • - Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • - Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

 • - Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-HcA443 , la E-De446/1 la S-A445, la V-De438, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de910mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

afLucrari de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul ;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul ;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru

ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul

AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

Proiect nr. : 6241/2020

Data intocmirii: 19.10.2020

Beneficiar : Municipiul Satu Mare                                    --"x

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan


$ CERTIFICAI DE


AUTORIZARE


Seria RO-SM-F


•_ 0130'12 04.2017


i LiL           luuri unu

Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital

Plan de amplasament și delimitare a imobilului pentru prima inscriere

Scara 1:2000

Anexa nr. 1.35


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

444

910

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare

X=699569

X=699569


> X=699222


Nr. parcelăA. Date referitoare la teren


Categoria de folosință


Suprafața (mp)


444

Total


De


910

910Mențiuni


NeimprejmuitțDrum de exploatare)


X=699222 >


Cod constr. Destinație Suprafața construită la sol

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni


Total

(mp)


Suprafața totala masurata = 910 mp


Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B. seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.Seria

0130(32.04.2037


PURA


lOAN'D


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

emnătura și parafa


Data.


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1:5000

privind numeralul cadastral De444 de pe raza mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare


Confirm executarea măsurătorilor din teren. As corectitudinea întocmirii documentației cadastra|șșj corespondența acesteia cu realitatea din tere


Nr. proiect : 6241/ 19.10.2020AUTORIZARE


Seria RO-SM-F Nr. 0130/12.04.2047


Vizat primărie:^'ategorjs^-


1

Incapacitate, locațiunea. preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni in justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă. Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

Nr. de înregistrare........................./.

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806 domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria ....., nr..........., CNP - ..........................., tel./fax ....................,

împuternicesc persoana juridică SC FAT TOPO SERVICE SRL reprezentata prin ing. Pura loan Dan, conform contract / angajament nr. 4 data 19.10.2020, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți :

 • I, OBIECTUL RECEPȚIEI :

 • □ - prima înscriere ;

 • □ - actualizare informații cadastrale :

 • □ - înscriere construcții ;

 • □ - modificarea limitei de proprietate ;

 • □ - modificarea suprafeței imobilului ;

 • □ - actualizare categorii de folosință ;

 • □ - repoziționare ;

 • □ - notare adresa ;

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat în alt UAT ;

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral ;

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren ;

 • □ - documentație pentru prima înregistrare UI ;

 • □ - documentație pentru apartamentare ;

 • □ - documentație pentru dezlipire / alipire UI ;

 • □ - documentație pentru reapartamentare ;

 • □ - documentație pentru mansardare ;

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ;

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase ;

ÎL OBIECTUL ÎNSCRIERII :

 • □ - întabulare * De 466 / 1 din mun. Satu Mare - extravilan

 • □ - înscriere provizorie **..............................................................................................

 • □ -notare***.................................................................................................................

 • □ -radiere****..............................................................................................................

IMOBILUL : UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. CF/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

446 / 1 (E)

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexată în original sau în copie legalizată : HCL, inventar, certificat

fiscal, negație

Solicit comunicarea răspunsului :

□ - prin postă ;

□ - la sediul biroului teritorial ;

□ - fax nr.................................

Semnătură proprietar/persoana interesata

Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)      ____

Municipiul Satu Mare

Zp cerțificat

SC FA T TOPO SER VICE SRL /g    AUTORIZARE    ;

prin Pura loan Dan         /lo     seria RO-SM-F      |

/         Nr. P13OM2.O4.2OA7

/ n     PURA     “

'      /    r^/

Catego^^,

Serviciu achitat cu chitanță nr.1 2

Data

Suma

Cod serviciu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 • * Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

 • * * Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT Satu Mare

Adresă imobil

Nr. Hot/ Nr. cad. (IE)

Localitate

Strada (Tarla)

Număr (Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Satu Mare

extrav

446/ 1(E)

Proprietari:

Denumire

CIF

Municipiul Satu Mare

42555635

Persoană autorizată :

Nume (denumire PJA)

Prenume

CNP / CUI

Pura

loan Dan

1

9

0

0

4

0

7

3

0

3

9

6

9

Număr pagini documentație :

Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor : 624H / 2020

Conținutul documetației:

 • 1. Borderou ;

 • 2. Dovada achitării tarifului;

 • 3. Cerere de recepție si înscriere ;

 • 4. Declarație;

 • 5. Copie după CUI;

 • 6. Hotarare de consiliu local;

 • 7. Inventar patrimoniu ;

 • 8. Negație al Prefecturii mun. Satu Mare ;

 • 9. Calculul suprafețelor;

 • 10. Memoriu tehnic ;

 • 11. Plan de amplasamet și delimitare a imobilului, scara 1:2000 - Anexa 1.35 ;

 • 12. Plan de încadrare in tarla, scara 1:5000;

Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

SC FA T TOP O SER VICE SRL

Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Satu Mare

DECLARAȚIE

Anexa nr.L3^


Subsemnata Municipiul Satu Mare, CIF 4038806, domiciliat(ă) în mun. Satu Mare, pta 25 Octombrie, jud. Satu Mare, legitimat(ă) cu CI seria....., nr..........., CNP.......................prin prezenta

declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar / posesor / persoană interesată al imobilului din HCL. nr.....................și nr. cad. 446 / 1 - Satu Mare - extravilan sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu

privire la falsul în declarații, că :

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului în vederea întocmirii documentației cadastrale ;

am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafaței rezultate din măsurători de 1666 mp, comunicată de persoana autorizată ;

am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru ;

am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord


cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI ;

imobilul nu se află în litigiu / se află în litigiu cu imobilul ID................., nr. dosar...........,

instanța................., obiect.......................;

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei juridice SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan / autorizație categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017 a următoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate : HCL, certificat fiscal, inventar bunuri, negație în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale,


participând la măsurătoare.__________

Data : 19.10.2020

Proprietar : Municipiul Satu Mare Semnătură:


Semnătură și ștampilă (persoana autorizată)


SC FA T TOPO SER VICE SRL prin Pura loan Dan


Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizaSena RO


rSM-F


mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau


dumneaypaștfă prin


copiilor de pe documentele din arhivă.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările Și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor Și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările Și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru Și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată Și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0743504054.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Cod pct.

Coord. X

Coord. Y

1

699636,2461

336565,1340

2

699636,2114

336572,5190

3

699631,1296

336570,9060

4

699631,1207

336568,0459

5

699402,1509

336495,3709

6

699401,5136

336491,7307

7

699401,3459

336488,5780

8

699631,0970

336560,3830

9

699631,1067

336563,5028

Aria: 1666 mp

Executant SC FAT TOPO SERVICE SRL prin ing. Pura loan Dan

categoria B, seria RO-SM-F, nr.0130 / 12.04.2017


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Nr. proiect : 624H / 19.10.2020Inspector


^Afirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Data


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare ;

 • 2. Tipul lucrării : Prima inscriere drum de exploatare De 446 / 1 - Satu Mare ;

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren :

^Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrări:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

Studierea documentelor puse la dispoziție de beneficiar si stabilirea actelor necesare pentru Întocmirea documentației cadastrale;

Consulatarea arhivei OCPI/BCPI pentru gasirea planului cu puneri in posesie, pentru verificarea situației imobilului si vecinătățile acestuia ;

Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza intocmirii documentației sunt : HCL, inventor al bunurilor, negație emisa de Prefectura Județului Satu Mare;

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - imobilul s-a identificat in mun. Satu Mare - extravilan, UAT Satu Mare, jud. Satu Mare, avand ca vecini la N-Hc308 , la E-A497 la S-A497, la V-Hc 446, c) Descrierea generala a imobilului:

 • - imobilul este constituit din teren drum de exploatare in suprafața de!666mp, avand categoria de folosința drum ;

 • - imobilul propus pentru documentație este neimprejmuit;

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

afLucrari de teren :

 • - metode si aparatura folosita la măsurători: punctele au fost determinate prin metoda RTK cu un rover GPS Spectra SP 60, dubla frecventa +GLONASS, cu posibilități de lucru in timp real, constând din receptor Rover modem GSM/GPRS integrat, carnet de teren Nautiz x8 cu software Carlson Surv CE cu sistem TransDat 5.1 - stereo 70 implementat.

 • - sistemul de coordonate : masuraotile au fost realizate in sistemul de proiecție Stereografic 1970, sistemul de cote Marea Neagra 1975.

 • - puncte geodezice vechi si noi folosite : nu a fost cazul ;

 • - starea punctelor geodezice vechi: nu a fost cazul;

 • - măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare precum si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS : cu GPS ;

 • b) Lucrări de birou:

 • - redactarea planului, calculul de suprafața s-au executat cu programul AutoCad Map2014 si TopoLT vlO

 • - prin prezenta documentație se dorește sa se intabuleze drumul de exploatare.

  Proiect nr. : 624H/2020

  Data întocmirii: 19.10.2020

  Beneficiar : Municipiul Satu Mare


  Semnătura și stampilă (persoană autorizată)

  SC FA T TOP O SER VICE SRL prin ing. Pura loan Dan Clasa B seria RO-SM-F nr 0130/12.04.2017  execute


  CERTIFICAT


* ) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic și digital


Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

446/1

1666

mun. Satu Mare - extravilan

Nr. Hot.

UAT

Satu Mare


•^■egons S


1

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

2

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rpd_satu-mare@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon:0743504054.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".