Hotărârea nr. 237/2020

HOTĂRÂREA nr. 237/22.12.2020 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 237/22.12.2020
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 54446/22.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 54449/17.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 54451/17.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 54570/17.12.2020 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 36 alin (5), art. 37 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
Constatând necesitatea de a modifica componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Satu Mare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abrogă art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 50/27.02.2020 privind componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art. 4. Prezenta o se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Arhitectului şef, iar, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, membrilor comisiei.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA 1 La HCL Nr......................

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM


I. Președintele C.T.A.T.U.

Kereskenyi Găbor

Primarul Municipiului Satu Mare

supleant

Administrator public (înlocuiește primarul în absența acestuia)

IL Membrii________________________________________________

Arh. Burgye Ștefan

Arhitect Șef cu atribuții delegate

Arh. Dohi Trepszker Lilla

Președintele Comisiei “Organizarea și dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură” a Consiliului Local Satu Mare, Arhitect cu drept de semnătură - membru OAR - filiala Satu Mare

Ing. Florian Mirela

Șef birou G.I.S.

Ing. Ardelean Crina

Șef Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană

Mihaela Racolța

Secretar general al Municipiului Satu Mare

Gavrău loan Dănut

Reprezentant specialist-Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare - Biroul Poliției Rutiere

Arh. Violeta luoraș

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR - Președinte OAR - filiala Satu Mare

Arh.Keresztes-Szdke Levente

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR - D3, DZO, E -membru OAR - filiala Satu Mare, membru RUR

Arh. Bahici Gheorghe

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR - D,E - membru OAR - filiala Satu Mare -

Ilonczai Vasile

Reprezentant specialist-Direcția de Sănătate Publică Satu Mare

Szocs Peter Levente

Reprezentant specialist - Muzeul Județean Satu Mare

Kormos Alexandru

Reprezentant - specialist E-On Gaz

Creșpai Liviu

Reprezentant - specialist OCPI Satu Mare

Erdei Kâroly

Reprezentant - specialist SC Electrica Satu Mare

Saska Istvân

Reprezentant - specialist Apaserv Satu Mare

Traista Victor

Reprezentant - specialist DRDP Cluj - secția Drumuri Naționale Satu Mare

Herbel Ștefan

Reprezentant - specialist ISU “Someș” Satu Mare

Toth Geza

Reprezentant - specialist Direcția pt.Cultură și Patrimoniu Național a jud.Satu Mare

III. Secretariat

Ing. Mariana Roman

Ing.constr. consilier Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană

Ing. Răzvan Teodorescu

Ipg.constr. consilier Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană

S.U.D.U.

ȘEF SERVICIU

ing. Ardelean Crina