Hotărârea nr. 23/2020

HOTĂRÂREA nr. 23/13.02.2020 pentru modificarea anexei 1 a HCL 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (şcoala gimnazială Mircea Eliade)"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 23/13.02.2020
pentru modificarea anexei 1 a HCL 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3
(şcoala gimnazială Mircea Eliade)"

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7563/07.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 7564/07.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 7565/07.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere proiectul „Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Mircea Eliade",
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art.1 Se aprobă valoarea actualizată a devizului general al obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (şcoala gimnazială Mircea Eliade) conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Celelalte articole ale HCL nr. 164/27.06.2018 rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                        Contrasemnează
    Albu Adrian                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                              Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 19
Nr total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 23/13.02.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr. 3

(şcoala gimnazială Mircea Eliade)

 

 

Denumirea obiectivului de investiţie: Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr 3 (scoala gimnaziala Mircea Eliade)

Elaborator : SC KLEVER SYSTEM SRL

Proiect nr. 151/2015,

Persoana juridică achizitoare: Școala gimnaziala Mircea Eliade,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: strada Mircea Eliade nr. 3.

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

 

• Valoarea  totală a investiţiei:                                               18.439.262, 36 lei (fără TVA)

  din care:

- construcţii - montaj:                                                            15.639.942, 00 lei (fără TVA)

 

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I                  9.219.631, 18 lei fără TVA

                                         Anul  II                 9.219.631, 18 lei fără TVA       

 

Durata de realizare a investiţiei 24 luni

 

CARACTERISTICI:

 

•          Suprafata construita existenta:

C1: 855,00 mp;

C2: 777,00 mp;

C3: 626.00 mp;

C4: 54,00 mp.

•          Suprafata construita desfasurata existenta:

 

C1: 2392,76 mp;

C2: 2331,00 mp;

C3: 626.00 mp;

C4: 54,00 mp.

POT existent: 36.29%

CUT existent: 0.84

•          Suprafata construita propusa:

C1: 855,00 mp;

C2: 777,00 mp;

C3: 626.00 mp;

C4: 54,00 mp.

•          Suprafata construita desfasurata propusa:

C1: 3247,76 mp;

C2: 3108,00 mp;

C3: 626.00 mp;

C4: 54,00 mp.

POT propus: 36.29%

CUT propus: 1.10

•          Numar elevi: - 863;

•          Personal didactic - 53;

•          Personal nedidactic   9;

•          Personal didactic auxiliar – 7.

 

Finanţarea obiectivului: Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

 

 

 

 

 

Primar

Şef Serviciu Scriere, Implementare şi Monitorizare proiecte

 

Kereskényi Gábor

dr. Sveda Andrea

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                     Secretar general,

Albu Adrian                                                                         Mihaela Maria Racolţa