Hotărârea nr. 226/2020

HOTĂRÂREA Nr.226/ 22.12.2020 privind aprobarea proiectului "Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare" precum şi a cheltuielilor aferente

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.226/ 22.12.2020

privind aprobarea proiectului "Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare" precum şi a cheltuielilor aferente

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53954/15.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 53955/15.12.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 53956/15.12.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere proiectul „Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu prevederile alin. (7) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare" finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE (Apel 2).

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Digitalizarea sistemului educaţional în Municipiul Satu Mare" în cuantum de 35.614.145,57 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 710.164,71 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat.

Art.3. Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 105.910,00 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 
Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3), lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale