Hotărârea nr. 225/2020

HOTĂRÂREA nr. 225/22.12.2020 privind schimbarea modului de valorificare a 4,5 mc masă lemnoasă fasonată din partida 1673053, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 225/22.12.2020
privind schimbarea modului de valorificare a 4,5 mc masă lemnoasă fasonată din partida 1673053, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53384/11.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 53383/ 11.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 53380/11.12.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 5567/10.12.2020 înregistrată sub nr. 53102/10.12.2020 la Primăria municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art. 45 alin. (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea modului de valorificare a cantității de 4,5 mc masă lemnoasă din partida 1673053 buștean gater din vânzare la licitație publică, în vânzare directă către populație, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta.

Art. 2. Prin prezenta se abrogă pozițiile nr. 3 și 4 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 175/30.01.2020 privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolului Silvic Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA Nr.1 la HCL Nr. 113/ 25.04.2013

SURSE DE FINANȚARE A CERERII DE FINANȚARE

9                                                                                            9

"Soluții de eficientizare energetică la blocurile de locuințe"

care include proiectele individuale:

  • Proiectul 1- Str.Zenit nr.1 Bl.Z1

  • Proiectul 2 - B-dul Sănătății K14

  • Proiectul 3 - B-dul Octavian Goga Bl.10-11 Proiectul 4 - B-dul Transilvania Bl.3

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

2.741.534,47

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

121.731,72

b.

Valoarea eligibilă

2.619.802,75

II

Contribuția proprie, din care :

1.169.652,82

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1.047.921,10

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

121.731,72

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.571.881,65

*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)

Șef birou energetic, ing. Măgureanu Liliana

Președinte de ședință Lang Ladislau

Întocmit, ec. Domuța Nicoleta

Secretar

Suciu Mariana