Hotărârea nr. 224/2020

HOTĂRÂRE nr. 224/22.12.2020 privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2021 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 224/22.12.2020
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2021 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53331/11.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 53330/11.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 53329/11.12.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere cererea reprezentanților Ocolului Silvic Satu Mare nr. 5551/08.12.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 53179/10.12.2020 și cererea Ocolului Silvic Negrești Oaș nr. 3168/08.12.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 53160/10.12.2020,
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017,
Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă recoltarea pentru anul de producție 2021 a unui volum de masă lemnoasă de 5969 mc din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Art. 2. Se aprobă recoltarea pentru anul de producție 2021 a unui volum de masă lemnoasă de 2859 mc din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art. 3. Se aprobă prețurile de referință pentru anul 2021 pentru masa lemnoasă prevăzută la art. 1 si 2, stabilite în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, gradul de accesibilitate, sortiment, natura de produs, care se utilizează pentru calcului prețului APV, conform Anexelor 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Ocolul Silvic Satu Mare și Ocolul Sivic Negrești Oaș.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Ocolului Silvic Satu Mare și Ocolului Silvic Negreşti Oaş,.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul I de accesibilitate: < 250 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII

Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului

PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I

SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

MO, BR, LA

286,47

186,70

114,48

58,92

24,11

2,00

270,71

176,43

113,88

58,61

23,98

2,00

ALTE RĂȘINOASE

189,61

142,02

81,91

50,62

23,82

2,00

179,18

134,21

81,48

50,35

23,69

2,00

FAG

218,06

184,92

105,12

75,29

71,46

2,00

206,06

174,75

90,31

64,68

61,39

2,00

GO, ST.P., GÎ

529,21

460,90

210,52

157,51

66,16

2,00

500,11

435,55

189,47

141,76

56,84

2,00

CER

191,65

172,22

132,01

75,75

68,92

2,00

181,11

162,74

113,41

65,08

59,21

2,00

ALTE QV.

344,70

292,17

208,07

145,84

77,90

2,00

325,74

276,10

187,26

131,26

70,11

2,00

FRASINI

242,59

233,78

184,49

66,05

66,01

2,00

218,33

210,40

166,04

59,45

59,41

2,00

PALTINI

224,11

206,48

180,55

64,88

59,65

2,00

201,70

185,83

162,50

58,39

53,69

2,00

CIREŞ

231,09

203,75

172,69

104,08

45,52

2,00

207,98

183,38

155,42

93,67

40,97

2,00

CARPEN

188,91

157,03

86,12

58,21

55,72

2,00

170,02

148,39

73,98

50,01

47,87

2,00

SORB

548,00

514,82

388,38

192,93

60,43

2,00

517,86

486,51

349,54

173,64

54,39

2,00

SALCÂM

291,77

291,34

280,65

180,50

57,78

2,00

275,72

257,64

241,10

155,06

49,64

2,00

ALTE DT

188,91

157,03

122,27

64,09

57,85

2,00

170,02

141,32

70,46

47,63

45,59

2,00

TEI

225,90

196,56

100,89

53,57

22,61

2,00

213,48

185,75

90,80

48,21

20,35

2,00

ANINI

185,46

170,26

95,40

60,13

22,74

2,00

175,26

160,89

85,86

54,12

20,47

2,00

PLOP EA

177,23

132,31

83,55

57,80

26,59

2,00

167,49

125,03

75,20

52,02

23,93

2,00

SĂLCII

114,20

103,07

78,72

36,20

20,48

2,00

107,92

97,40

70,85

32,58

18,43

2,00

ALTE DM

114,20

103,07

67,69

34,30

16,69

2,00

102,78

92,76

60,93

30,87

15,02

2,00

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 2

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul II de accesibilitate: 251 - 500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII

PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I

SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ

SORTIMENTUL

SORTIMENTUL

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

MO, BR, LA

273,44

178,22

109,28

56,24

23,01

2,00

246,10

160,39

98,35

50,62

20,71

2,00

ALTE RĂȘINOASE

180,99

135,57

78,18

48,32

22,73

2,00

162,89

122,01

70,37

43,49

20,46

2,00

FAG

208,15

176,52

100,34

71,86

68,21

2,00

187,33

158,86

90,31

64,68

61,39

2,00

GO, ST.P., GÎ

505,16

439,95

200,96

150,35

63,15

2,00

454,64

395,96

180,86

135,31

56,84

2,00

CER

182,94

164,39

126,01

72,31

65,78

2,00

164,65

147,95

113,41

65,08

59,21

2,00

ALTE QV.

329,03

278,89

198,61

139,21

74,36

2,00

296,13

251,00

178,75

125,29

66,93

2,00

FRASINI

231,57

223,16

176,10

63,05

63,01

2,00

208,41

200,84

158,49

56,75

56,71

2,00

PALTINI

213,93

197,10

172,35

61,93

56,94

2,00

192,53

177,39

155,11

55,73

51,25

2,00

CIREŞ

220,58

194,49

164,84

99,35

43,45

2,00

198,53

175,04

148,36

89,41

39,10

2,00

CARPEN

180,33

149,89

82,20

55,57

53,19

2,00

162,29

134,90

73,98

50,01

47,87

2,00

SORB

523,09

491,42

370,73

184,16

57,68

2,00

470,78

442,28

333,65

165,75

51,91

2,00

SALCÂM

278,51

278,09

267,89

172,29

55,15

2,00

250,66

250,28

241,10

155,06

49,64

2,00

ALTE DT

180,33

149,89

116,71

61,18

55,22

2,00

162,29

134,90

105,04

55,06

49,70

2,00

TEI

215,64

187,62

96,30

51,13

21,59

2,00

194,07

168,86

86,67

46,02

19,43

2,00

ANINI

177,03

162,52

91,07

57,40

21,71

2,00

159,33

146,27

81,96

51,66

19,54

2,00

PLOP EA

169,18

126,29

79,75

55,17

25,38

2,00

152,26

113,66

71,78

49,65

22,85

2,00

SĂLCII

109,01

98,39

75,15

34,55

19,55

2,00

98,11

88,55

67,63

31,10

17,60

2,00

ALTE DM

109,01

98,39

64,62

32,74

15,93

2,00

98,11

88,55

58,16

29,47

14,34

2,00

* prețurile nu includ TVA

 


Anexa nr. 3

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul III de accesibilitate: 501 - 1000 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII

PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I

SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ

SORTIMENTUL

SORTIMENTUL

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

MO, BR, LA

260,42

169,73

104,07

53,56

21,92

2,00

234,38

152,76

93,67

48,20

19,72

2,00

ALTE RĂȘINOASE

172,37

129,11

74,46

46,02

21,65

2,00

155,13

116,20

67,01

41,42

19,49

2,00

FAG

198,23

168,11

95,56

68,44

64,97

2,00

178,41

151,30

86,01

61,60

58,47

2,00

GO, ST.P., GÎ

481,10

419,00

191,39

143,19

60,15

2,00

432,99

377,10

172,25

128,87

54,13

2,00

CER

174,23

156,56

120,01

68,86

62,65

2,00

156,81

140,90

108,01

61,98

56,39

2,00

ALTE QV.

313,37

265,61

189,15

132,58

70,82

2,00

282,03

239,05

170,24

119,33

63,74

2,00

FRASINI

220,54

212,53

167,72

60,05

60,01

2,00

198,49

191,28

150,95

54,04

54,01

2,00

PALTINI

203,74

187,71

164,14

58,98

54,23

2,00

183,37

168,94

147,73

53,08

48,81

2,00

CIREŞ

210,08

185,23

156,99

94,62

41,38

2,00

189,07

166,71

141,29

85,15

37,24

2,00

CARPEN

171,74

142,75

78,29

52,92

50,66

2,00

154,57

128,48

70,46

47,63

45,59

2,00

SORB

498,18

468,02

353,07

175,39

54,93

2,00

448,36

421,22

317,77

157,85

49,44

2,00

SALCÂM

265,25

264,85

255,13

164,09

52,53

2,00

238,72

238,37

229,62

147,68

47,28

2,00

ALTE DT

171,74

142,75

111,16

58,27

52,59

2,00

154,57

128,48

100,04

52,44

47,33

2,00

TEI

205,37

178,69

91,72

48,70

20,56

2,00

184,83

160,82

82,55

43,83

18,50

2,00

ANINI

168,60

154,78

86,73

54,66

20,68

2,00

151,74

139,30

78,06

49,20

18,61

2,00

PLOP EA

161,12

120,28

75,96

52,54

24,18

2,00

145,01

108,25

68,36

47,29

21,76

2,00

SĂLCII

103,82

93,70

71,57

32,91

18,62

2,00

93,44

84,33

64,41

29,62

16,76

2,00

ALTE DM

103,82

93,70

61,54

31,19

15,17

2,00

93,44

84,33

55,39

28,07

13,66

2,00

* prețurile nu includ TVA

                                                                                                                                           

Anexa nr. 4

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul IV de accesibilitate: 1001 - 1500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII

PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I

SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ

SORTIMENTUL

SORTIMENTUL

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

MO, BR, LA

234,38

152,76

93,67

48,20

19,72

2,00

210,94

137,48

84,30

43,38

17,75

2,00

ALTE RĂȘINOASE

155,13

116,20

67,01

41,42

19,49

2,00

139,62

104,58

60,31

37,27

17,54

2,00

FAG

178,41

151,30

86,01

61,60

58,47

2,00

160,57

136,17

77,41

55,44

52,62

2,00

GO, ST.P., GÎ

432,99

377,10

172,25

128,87

54,13

2,00

389,69

339,39

155,02

115,98

48,72

2,00

CER

156,81

140,90

108,01

61,98

56,39

2,00

141,13

126,81

97,21

55,78

50,75

2,00

ALTE QV.

282,03

239,05

170,24

119,33

63,74

2,00

253,83

215,14

153,21

107,39

57,37

2,00

FRASINI

198,49

191,28

150,95

54,04

54,01

2,00

178,64

172,15

135,85

48,64

48,61

2,00

PALTINI

183,37

168,94

147,73

53,08

48,81

2,00

165,03

152,05

132,95

47,77

43,93

2,00

CIREŞ

189,07

166,71

141,29

85,15

37,24

2,00

170,16

150,04

127,16

76,64

33,52

2,00

CARPEN

154,57

128,48

70,46

47,63

45,59

2,00

139,11

115,63

63,41

42,87

41,03

2,00

SORB

448,36

421,22

317,77

157,85

49,44

2,00

403,53

379,10

285,99

142,07

44,50

2,00

SALCÂM

238,72

238,37

229,62

147,68

47,28

2,00

214,85

214,53

206,66

132,91

42,55

2,00

ALTE DT

154,57

128,48

100,04

52,44

47,33

2,00

139,11

115,63

90,04

47,20

42,60

2,00

TEI

184,83

160,82

82,55

43,83

18,50

2,00

166,35

144,74

74,29

39,45

16,65

2,00

ANINI

151,74

139,30

78,06

49,20

18,61

2,00

136,57

125,37

70,25

44,28

16,75

2,00

PLOP EA

145,01

108,25

68,36

47,29

21,76

2,00

130,51

97,43

61,53

42,56

19,58

2,00

SĂLCII

93,44

84,33

64,41

29,62

16,76

2,00

84,09

75,90

57,97

26,65

15,08

2,00

ALTE DM

93,44

84,33

55,39

28,07

13,66

2,00

84,09

75,90

49,85

25,26

12,29

2,00

* prețurile nu includ TVA

                                                                                                                                                                                            


Anexa nr. 5

PREȚURILE DE REFERINȚĂ

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul V de accesibilitate: > 1500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII

PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I

SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ

SORTIMENTUL

SORTIMENTUL

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

G1

G2,3

M1,2,3

L. subțire

Lemn foc

Coajă lemn lucru

MO, BR, LA

221,36

144,27

88,46

45,53

18,63

2,00

199,22

129,84

79,62

40,97

16,77

2,00

ALTE RĂȘINOASE

146,51

109,74

63,29

39,12

18,40

2,00

131,86

98,77

56,96

35,20

16,56

2,00

FAG

168,50

142,89

81,23

58,18

55,22

2,00

151,65

128,60

73,11

52,36

49,70

2,00

GO, ST.P., GÎ

408,94

356,15

162,68

121,71

51,12

2,00

368,04

320,54

146,41

109,54

46,01

2,00

CER

148,10

133,08

102,01

58,53

53,25

2,00

133,29

119,77

91,81

52,68

47,93

2,00

ALTE QV.

266,36

225,77

160,78

112,70

60,20

2,00

239,72

203,19

144,70

101,43

54,18

2,00

FRASINI

187,46

180,65

142,56

51,04

51,01

2,00

168,71

162,59

128,30

45,94

45,91

2,00

PALTINI

173,18

159,55

139,52

50,13

46,09

2,00

155,86

143,60

125,57

45,12

41,48

2,00

CIREŞ

178,57

157,45

133,44

80,42

35,17

2,00

160,71

141,70

120,10

72,38

31,66

2,00

CARPEN

145,98

121,34

66,54

44,98

43,06

2,00

131,38

109,20

59,89

40,48

38,75

2,00

SORB

423,46

397,82

300,11

149,08

46,69

2,00

381,11

358,04

270,10

134,17

42,02

2,00

SALCÂM

225,46

225,12

216,86

139,47

44,65

2,00

202,91

202,61

195,18

125,53

40,18

2,00

ALTE DT

145,98

121,34

94,48

49,53

44,70

2,00

131,38

109,20

85,03

44,57

40,23

2,00

TEI

174,56

151,89

77,96

41,39

17,48

2,00

157,11

136,70

70,16

37,25

15,73

2,00

ANINI

143,31

131,56

73,72

46,46

17,57

2,00

128,98

118,41

66,35

41,82

15,82

2,00

PLOP EA

136,95

102,24

64,56

44,66

20,55

2,00

123,26

92,01

58,11

40,19

18,49

2,00

SĂLCII

88,25

79,65

60,83

27,97

15,83

2,00

79,42

71,68

54,75

25,17

14,24

2,00

ALTE DM

88,25

79,65

52,31

26,51

12,90

2,00

79,42

71,68

47,08

23,86

11,61

2,00

* prețurile nu includ TVA