Hotărârea nr. 223/2020

HOTĂRÂREA Nr.223/22.12.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.223/22.12.2020
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 


 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54990/21.12.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 54991/21.12.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 54992/21.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
În conformitate cu
Prevederile art,1, art.4, şi ale CAP. III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte din Ordonanţa nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa 4 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 312/21.12.2017, privind aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificată prin HCL nr. 30/18.02.2018.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 


Redactatată în 6 exemplare originale

 

 

                                ANEXA NR. 4 LA HCL. SATU MARE NR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE                                                                                 

Art.1. TEATRUL DE NORD SATU MARE este o instituţie profesionistă de spectacole, persoană juridică de drept public, constituită în baza HCM nr.64/1968 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor artistice de spectacole, şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare,  a O.G. nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de spectacole, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul instituţiei este salarizat în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 1672/2008.

Art.2. TEATRUL DE NORD SATU MARE are sediul în Satu Mare, str.Horea nr. 3-5 şi se află în subordinea  Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

Art.3. TEATRUL DE NORD SATU MARE este o instituţie independentă în spiritul creaţiei artistice, neafiliată politic sau religios şi are deplină autonomie în stabilirea programului propriu; are personalitate juridică, gestiune proprie, funcţionând cu dotările de care dispune şi pe baza veniturilor proprii pe care le realizează, precum şi a subvenţiilor ce i se acordă de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.

Art.4. TEATRUL DE NORD SATU MARE are drept scop promovarea valorilor teatrale şi artistice, a dramaturgiei naţionale şi universale, prezentarea în general a artei româneşti în ţară şi străinătate, promovarea şi încurajarea talentelor nou afirmate, stimularea creaţiei artistice şi formarea gustului teatral al tinerei generaţii, prin susţinerea de spectacole educative.

Art.5. Stagiunea cuprinde 10 luni consecutive din doi ani calendaristici şi este urmată de o vacanţă, pe timpul verii, de două luni pentru personalul artistic (actori, regizori artistici, pictori scenografi, secretari literari) şi personalul tehnic de deservire a scenei.

TEATRUL DE NORD SATU MARE este o instituţie de repertoriu care îşi propune să realizeze în fiecare stagiune spectacole în diverse locaţii după cum urmează: SCENA MARE a Teatrului/Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala studio, locaţii neconvenţionle (în aer liber), etc.

Instituţia de repertoriu are un portofoliu de minimum opt producţii artistice diferite şi realizează în fiecare stagiune cel puţin patru producţii noi care completează programele şi configurează repertoriul existent.

Are ca obiectiv promovarea valorilor artistice autohtone, universale şi a unor manifestări ce aparţin de arta spectacolului.

Spectacolele se prezintă la sediu sau în deplasare în ţară sau străinătate.

Art.6. În cadrul TEATRULUI DE NORD SATU MARE  funcţionează două direcții artistice secţia română şi secţia maghiară „Trupa Harag György”, iar personalul angajat este repartizat conform Organigramei în servicii, secţii şi compartimente după cum urmează:            

Personal de conducere (director general-manager, directori Direcții artistice, director Direcția administrativă, contabil şef);

Direcţia artistică sectia română ”Trupa Mihai Raicu”;

Direcţia artistică secția maghiară „Trupa Harag Gyorgy”;

Trupa teatru de păpuşi „Brighella”

Serviciul tehnic scenă

Direcţia Administrativă;

Serviciul Producţie artistică

Compartiment economic

Compartiment resurse umane

 

 

CAPITOLUL II 

ANGAJAREA SALARIAŢILOR

Art.7.(1) Personalul din cadrul instituţiei este structurat pe funcţii de conducere şi de execuţie, iar la rândul lor cele de execuţie se împart în personal artistic, tehnic şi administrativ.  

(2) Numirea directorului general-manager, eliberarea din funcţie şi sancţionarea acestuia se face de către ordonatorul principal de credite, Consiliul Local al municipiului Satu Mare, conform legii.  Directorul general manager este numit în baza unui concurs de proiecte de management, organizat de Consiliul Local Satu Mare.

(3) Angajarea personalului care participă la realizarea actului artistic se poate realiza în baza unor contracte individuale de muncă, potrivit Codului Muncii, a unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte de prestări servicii artistice şi tehnice.

(4) În cazul personalului încadrat în funcţii de specialitate artistică sau tehnică, contractele individuale de muncă se pot încheia:

      a) pe durată nedeterminată,

                 b) pe durată determinată,

                 c) pe proiecte.

          (5) Pentru contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată, pe spectacole sau proiecte, angajarea se poate face în mod direct prin acordul părţilor; prelungirea duratei lor se poate face tot prin acordul părţilor.

          (6) Condiţionarea ocupării unui post pe criterii de sex, vârstă sau calităţi fizice prin anunţ sau prin concurs se va face conform specificului şi nevoilor instituţiei, şi prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare aprobată cu modificările şi completările din Legea nr. 48/2002 cu modificările şi completările ulterioare, această condiționare nu constituie contravenţie.

(7) Încadrarea salariaţilor cu contracte individuale de muncă se face  prin concurs, transfer sau examen, prevederile legale aplicându-se şi în situaţiile de promovare în funcţie, grad sau treaptă de salarizare. Angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților cf. art.13 (3) din O.G. 21/2007.

(8) Evidenţa salariaţilor se ţine de către angajator, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(9) Teatrul de Nord Satu Mare în calitate de angajator, în funcţie de necesităţi, poate încadra salariaţi cu contracte individuale de muncă cu timp parţial, dacă există posturi vacante şi nu sunt restricţii financiare. În aceste cazuri, durata săptămânală de lucru nu poate fi mai mică de 10 ore.

(10) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

(11) Orice modificare a uneia din clauzele contractuale, intervenită în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiei în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

 

 

 

CAPITOLUL III 

SALARIZAREA PERSONALULUI

Art. 8. (1) Salarizarea personalului se face în raport cu funcţia şi pregătirea profesională iar acordarea drepturilor de salarizare şi de personal se face cu încadrarea în resursele financiare aprobate prin bugetul propriu şi în condiţiile şi cu respectarea actelor normative aplicabile în domeniul salarizării.

(2) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri prevăzute de lege.

(3) Activitatea fiecărui salariat din cadrul instituţiei se normează potrivit fişei postului şi atribuţiilor de serviciu concrete.

 

CAPITOLUL IV

 RĂSPUNDEREA   LEGALĂ   A   PERSONALULUI

Art. 9. Personalul are obligaţia, conform contractului individual de muncă încheiat cu instituţia, să realizeze sarcinile de serviciu prevăzute în fişa postului, pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern, să respecte disciplina şi normele de comportament şi totodată să coopereze cu toate sectoarele, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale  şi de serviciu.

Normele interne de funcţionare, inclusiv de comportament al personalului, precum şi sancţiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul Intern.

Art.10. (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă, ce poate avea loc pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana acestuia, potrivit Codului muncii.

(2) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

a) în cazul în care salariatul a săvârşit abateri grave sau abateri repetate de la reguli de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

c) în cazul în care prin decizie a organelor competente de expertiză medicală se constată inaptitudinea fizică sau/şi psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

(3) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.

Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere prevăzute de lege.

Dreptul la preaviz nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare.

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

Art.11. Demisia este actul unilateral al salariatului, care printr-o notificare scrisă solicită angajatorului încetarea contractului individual de muncă după îndeplinirea termenului de preaviz, de cel mult 20 de zile lucrătoare, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi cel mult 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de muncă îşi produce toate efectele.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL ŞI  BUGETUL

Art.12. (1) Patrimoniul Teatrului de Nord Satu Mare este constituit din mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrare sau date în folosinţă de forul tutelar prin investiţii sau prin transfer, în condiţiile legii.

         (2) Instituţia poate primi în administrare sau în folosinţa sa, bunuri imobile şi mobile din domeniul public, de interes judeţean şi local, prin hotărârea forului tutelar.

         (3) Activele fixe ale instituţiei nu pot fi înstrăinate, ipotecate sau gajate şi nu pot fi urmărite în temeiul nici unui titlu şi pe nici o cale, în condiţiile legii.

         (4) Activele fixe devenite disponibile, aflate în funcţiune sau uzate, se transferă, se valorifică sau se lichidează, după caz, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI 

BUGETUL ŞI  FINANŢAREA CHELTUIELILOR

Art.13. (1) Bugetul propriu se aprobă prin hotărârea Consiliul Local al municipiului Satu Mare, iar finanţarea se face de la bugetul acestuia, în conformitate cu obiectivele şi programele stabilite şi din venituri extrabugetare, inclusiv donaţii şi sponsorizări în condiţiile şi cu respectarea legii.

(2) Veniturile TEATRULUI DE NORD SATU MARE se constituie din activitatea proprie (vânzări de bilete şi abonamente la spectacole precum şi alte venituri) şi din subvenţia acordată de către Consiliul Local al municipiului Satu Mare.

(3) Instituţia are obligaţia de a folosi eficient mijloacele materiale şi financiare de care dispune în vederea atingerii scopului şi obiectivelor activităţii sale.

(4) Veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice se utilizează, în special, pentru finanţarea cheltuielilor aferente spectacolelor din repertoriu, pentru acoperirea altor cheltuieli conform legislaţiei în vigoare pentru buna funcţionare a instituţiei  şi pentru stimularea personalului, conform cadrului legal în vigoare.

(5) Cheltuielile de personal şi cheltuielile de întreţinere, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiei, cheltuielile de capital, se asigură integral din subvenţii acordate de la bugetul Consiliului Local al municipiului Satu Mare .

(6) Programele şi proiectele culturale din repertoriu sunt finanţate din subvenţii acordate de la bugetul Consiliului Local al municipiului Satu Mare, respectiv din veniturile proprii ale instituţiei.

 

 

CAPITOLUL VII 

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTORA

 

Art.14. Conducerea instituţiei este asigurată de directorul general-manager, numit prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare ca urmare a unui concurs de proiecte de management, organizat în condiţiile legii sau interimar (în cazurile prevăzute de lege, până la ocuparea postului prin concurs de proiecte).

 Între ordonatorul principal de credite şi câştigătorul concursului de proiecte este încheiat un contract de management cf. art. 34 din OUG 189/2008.

Contractul de management reprezintă acordul părţilor şi se încheie în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea realizării programului asumat în baza unor criterii de performanţă cuantificabile. Drepturile şi obligaţiile managerului sunt cele prevăzute în contractul de management.

Art.15. Prin decizia directorului general-manager se numeşte Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ potrivit legii, şi este format din:

                 a) - preşedinte – director general- manager;

                 b) - membri :    -  director Direcția artistică secţia română ”Trupa Mihai Raicu”;

                         - director Direcția artistică secţia maghiară „Trupa Harag    György”;

                                            - director Direcția administrativă;

                                            - conducătorul Trupei Teatru de păpuși ”Brighella”

                                            - contabil şef;

                                        - consilierul juridic;

                                         - reprezentanții Autorității Administrației Publice Locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole și, după caz, reprezentantul

Ordonatorului principal de credite desemnat conform legislației în vigoare.

                                        - liderul sindicatului liber Scena/reprezentant al salariaţilor;

                  c) - secretar, prezent la şedinţă fără drept de vot.

Art.16. (1) Consiliul Administrativ se întruneşte la sediul Teatrului de Nord Satu Mare ori de câte ori este nevoie la cererea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor, este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenţi;

(2) Consiliul Administrativ are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) aprobă structura organizatorică a instituţiei (organigrama şi statul de funcţii), precum şi proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ce urmează a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

           b) aprobă proiectul Regulamentului Intern al instituţiei;

           c) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.

           d) aprobă propunerile privind priorităţile în domeniul investiţiilor şi al dotărilor precum şi al reparaţiilor capitale.

           e) analizează periodic stadiul de realizare al lucrărilor majore şi adoptă măsuri în consecinţă;

           f) analizează modul de gestionare a tuturor bunurilor şi în limita competenţelor legale dispune modul de recuperare a pagubelor produse;

            g) ia în discuţie abaterile profesionale grave şi propune modul de rezolvare;

           h) membrii Consiliului Administrativ poartă răspunderea materială pentru pagubele cauzate unităţii din vina lor, conform normelor legale în vigoare;

           i) deliberează şi hotărăşte asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât cele mobile, precum şi cu privire la concesionarea şi închirierea de bunuri, prin licitaţie publică;

Art.17. (1) Prin decizia directorului general manager, la propunerea directorilor executivi ai direcţiilor artistice se înfiinţează Consiliile Artistice, organisme cu rol consultativ, care au în componenţă personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia. Consiliul artistic nu este un factor de decizie, ci doar îi consiliază pe directorii executivi-artistici în probleme artistice, iar decizia finală îi aparţine directorului general-manager.

(2) Consiliile artistice funcţionează în baza unui Regulament aprobat de directorul general-manager. În regulament va fi trecută componenţa, atribuţiile şi competenţele acestui consiliu.

(3) Deciziile finale în legătură cu stabilirea repertoriului şi premierelor le ia directorul general, la propunerea directorilor executivi-artistici.

 

FUNCŢIILE   DE   CONDUCERE

            Art.18. (1) Director general-manager - post cu studii superioare de specialitate, se subordonează direct ordonatorului principal de credite şi îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de management încheiat cu acesta.

            (2) Directorul general-manager are în principal următoarele atribuţii: 

          a) asigură gestionarea şi administrarea în condiţiile legii, a întregului patrimoniu al instituţiei prin angajarea cu drept de semnătură asupra tuturor actelor emise în numele instituţiei TEATRUL DE NORD SATU MARE;

           b) îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexă la contractul de management;

           c) îşi îndeplineşte programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii economici şi indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, şi sunt cuprinse într-un act adiţional la contractul de management;

           d) elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;

e) propune proiectul Regulamentului de Organizare şi Funţionare, Organigrama, Statul de funcţii, Consiliului Administrativ spre aprobare:

f) propune proiectul Regulamentului Intern Consiliului Administrativ spre aprobare:

g) aprobă selecţia, angajarea, şi promovarea personalului instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; aprobă premierea, sancţionarea şi concedierea personalului salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

            h) aprobă atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi atribuţiile profesionale individuale de muncă ale fiecărui salariat, stabilite prin fişele de post cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

            i) aprobă obiectivele de performanţă individuală ale fiecărui salariat, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

            j) conform Organigramei, are în subordine salariaţii din instituţie;

k) este preşedintele de drept al Consiliului Administrativ și preşedintele comisiei de angajări şi promovări;

            l) aprobă pontajele lunare, concediile de odihnă, concediile medicale şi concediile fără plată pentru personalul instituţiei;

            m) are drept de control asupra activităţilor desfăşurate în cadrul tuturor serviciilor din instituţie;

            n) aprobă şi verifică  realizarea  repertoriului trupelor artistice la propunerea directorilor executivi-artistici;

o) urmăreşte realizarea tuturor indicatorilor artistici (distribuirea actorilor și realizarea normelor);

p) aprobă situaţia lunară privind acordarea sporului pentru condiţii deosebite celor îndreptăţiţi la propunerea directorilor executivi-artistici;

r) în cazul în care repertoriul nu se poate realiza cu forţe proprii, aprobă colaborări cu regizori, actori, pictori scenografi etc., artiști din cadrul artelor spectacolului pentru realizarea spectacolelor trupei.

s) stabileşte atribuţiile de serviciu şi criteriile de evaluare pentru a fi întocmite  fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli;

ş) verifică prezenţa la program a personalului din subordine;

t) participă la repetiţii, la repetiţiile generale şi la vizionări, urmăreşte modul de desfăşurare al acestora în condiţii normale şi ia măsurile care se impun în urma recomandărilor Consiliului Artistic;

ț) aprobă conţinutul şi forma de prezentare a materialelor de popularizare a spectacolelor: afişe, caiete program, pliante etc., la propunerea directorilor executivi-artistici;

u) aprobă programul lunar de spectacole atât la sediu cât şi în deplasare;

  w) aprobă colaborarea personalului artistic cu alte teatre, instituţii;

  x) colaborează cu toţi şefii de servicii, compartimente, birouri şi secţii pentru bunul mers al întregii activităţi;

 y) respectă Regulamentul Intern şi verifică modul de aplicare al acestuia;

          aa) aprobă actele emise de compartimentul resurse umane (contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, note interne, precum şi  toate actele oficiale);

         bb) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

cc) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

dd) administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice;

ee) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

ff) aprobă acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

gg) prezintă autorităţii, la termenele prevăzute în O.G. nr. 189/2008  privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia, când este cazul; 

hh) stabileşte  măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 

ii) stabileşte măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

jj) păstreză cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către anagajator;

kk) dispune măsuri în vederea respectării normelor de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I;

ll) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său contrar intereselor instituţiei, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei;

mm) dispune măsuri în vederea implementării la nivelul instituţiei a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 privind controlul intern managerial;

nn) numeşte prin decizie directorii executivi-artistici.

In absenţa directorului general-manager, atribuţiile şi competenţele acestuia sunt îndeplinite de unul din directorii executivi-artistici în baza deciziei scrise a directorului general manager.

Art. 19. (1)  Directori Direcții artistice  -  secţia română ”Trupa Mihai Raicu” şi secţia maghiară “Trupa Harag György”

        a) Cele două secţii ale instituţiei au câte un director, post cu studii superioare de specialitate, numit de către directorul general-manager pe perioada mandatului său, se subordonează direct directorului general manager;

b) Directorii Direcțiilor artistice sunt membri ai Consiliului Administrativ;

c) propun componenţa Consiliului Artistic pentru fiecare secţie în parte;

         d) sunt membri de drept ai comisiei de promovare şi de angajare a personalului artistic şi tehnic al trupei pe care o conduc, ale cărei hotărâri le transmit spre analiză şi decizie directorului general manager şi Consiliului Administrativ;

         e) au în subordine personalul artistic şi tehnic de scenă al trupei, conform Organigramei;

(2) Directorii Direcțiilor artistice au în principal următoarele atribuţii: 

         a) pot apela pentru consultări, la consiliul artistic aprobat de directorul general-manager; (consiliul artistic nu este un factor de decizie, ci doar îl consiliază pe directorul executiv-artistic în probleme artistice, iar decizia finală îi aparţine directorului general manager);

b) întocmesc anual propuneri cu privire la sumele necesare trupei pe care o conduc; sumele astfel propuse vor fi supuse spre analiză şi aprobare directorului general manager şi Consiliului Administrativ, cu ocazia avizării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare;

c) supun spre aprobare devizele estimative propuse de regizorii artistici şi pictorii scenografi directorului general-manager;

d) întocmesc şi urmăresc realizarea repertoriului trupelor;

e) urmăresc realizarea tuturor indicatorilor artistici (distribuirea actorilor);

f) aprobă pontajul de prezenţă lunară a personalului din subordine-întocmit de regizorii tehnici- şi situaţia lunară privind acordarea sporului pentru condiţii deosebite celor îndreptăţiţi, care se aprobă de directorul general manager şi le predau până în data de  30 a lunii în curs la compartimentul economic(salarizare);

g) duc la îndeplinire hotărârile directorului general-manager, care privesc activitatea şi sarcinile legate de trupa pe care o conduc;

h) avizează propunerile de angajare, promovare şi desfacerea contractelor de muncă pentru salariaţii din compartimentul pe care îl coordonează cu respectarea prevederilor legale;

i) în cazul în care repertoriul nu se poate realiza cu forţe proprii, propun colaborări cu regizori, actori, pictori scenografi etc., artiști din cadrul artelor spectacolului, pentru realizarea spectacolelor trupei, acestea se aprobă de către directorul general – manager.

j) în cazul unor abateri disciplinare propun sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

k) vizează concediile de odihnă şi concediile fără plată pentru personalul din subordinea sa, înaintându-le spre aprobare directorului general-manager;

l) au drept de control asupra activităţilor personalului din subordine;

         m) întocmesc fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, care sunt aprobate de directorul general-manager, şi le predau la resurse umane iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli;

n) verifică prezenţa la program a personalului din subordine, participă alături de regizorii artistici la stabilirea distribuţiilor, participă la şedinţele săptămânale de planificare a activităţii instituţiei, participă la repetiţii, la repetiţiile generale şi la vizionări, urmăreşte modul de desfăşurare al acestora în condiţii normale şi iau măsurile care se impun în urma recomandărilor Consiliului Artistic;

o) vizează conţinutul şi forma de prezentare a materialelor de popularizare a spectacolelor trupei pe care o conduc: afişe, caiete program, pliante etc.;

p) coordonează şi controlează activitatea impresarilor;

r)  stabilesc programul lunar de spectacole atât la sediu cât şi în deplasare;

s) îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de către directorul general-manager;

ş) transmit ei (sau prin personalul din subordine) lunar compartimentului Contabilitate, datele necesare calculării contribuţiei către UCMR-Ada, respectiv întocmesc anexele şi rapoartele prevăzute în legislaţia în domeniu, răspunzând prin semnătura proprie de datele transmise.

t) fac parte din colectivul de redactare a Regulamentului Intern şi a Organigramei instituţiei;

         ţ) respectă Regulamentul Intern al instituţiei;

         u) respectă normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I;

         v) răspund material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

         x) colaborează cu directorul executiv-administrativ, cu contabilul-șef și cu consilierul pe resurse umane.

Art.20. (1) Director Direcția administrativă – post cu studii superioare, angajat conform legislaţiei în vigoare, este membru în Consiliul Administrativ.

           a) are în subordine Inginerul-șef, Serviciul Producţie artistică, Serviciul Administrativ (serviciul de pază, P.S.I., protecţia muncii), colaborează cu Directorii executivi-artistici și cu Contabilul-șef;

           b) este în subordinea directă a directorului general manager al instituţiei;

(2) Directorul Direcției administrative are  în principal următoarele atribuţii: 

a) coordonează, organizează, controlează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii  Serviciului Administrativ  în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) întocmeşte calendarul anual al lucrărilor de reparaţii curente: renovări şi amenajări; prezintă acest calendar directorului general-manager;

           (c) organizează şi coordonează lucrările de reparaţii curente ale clădirilor aflate în administrarea Teatrului de Nord;

           (d) organizează şi verifică paza instituţiei, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, activitatea de protecţia muncii şi întreţinerea spaţiilor aflate în administrarea Teatrului de Nord;

           e) administrează  întreţinerea şi repararea parcului de autovehicule;

  f) verifică administrarea centralei telefonice, a telefoanelor fixe şi mobile din reţelele de telefonie utilizate;

 g) verifică administrarea parcărilor Teatrului de Nord;

 h) verifică activitatea de service pentru calculatoare, reţeaua internă de calculatoare şi activitatea de service xerox;

i) avizează propunerile de angajare, promovare şi desfacerea contractelor de muncă pentru salariaţii din compartimentul pe care-l coordonează cu respectarea prevederilor legale;

j) primeşte şi supune spre aprobare conducerii solicitările pentru închirirea temporară a sălilor de spectacol sau a foaierelor, a scenei mobile, a costumelor şi recuzitei şi avizează contractele de închiriere temporară;

k) poate fi numit în Comisiile de recepție cu privire la lucrările de investiții și reparații capitale care se execută în teatru, în antrepriză sau regie proprie;

l) coordonează şi urmăreşte buna funcţionare a reparaţiilor curente a spaţiilor unde se desfăşoară activitatea ;

m) vizează  fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, pentru a fi aprobate de directorul general-manager, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli şi le predă Compartimentului resurse umane;

n) vizează pontajul de prezenţă lunară a personalului din subordine, care se aprobă de directorul general-manager şi le predă până în data de 30 a  lunii în curs la compartimentul economic(salarizare);

o) este membru de drept al comisiei de promovare şi de angajare a personalului din subordine;

p) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

q) vizează concediile de odihnă şi concediile fără plată pentru personalul din subordinea sa, înaintându-le spre aprobare directorului general-manager;

r) verifică îndeplinirea atribuţiilor ce revin personalului din subordine, potrivit fişei postului şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

s)      respectă  Regulamentul Intern al instituţiei;

t)       respectă normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

u) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

v) face parte din colectivul de redactare a Regulamentului Intern şi a Organigramei instituţiei;

w) colaborează cu directorul general-manager, directorii executivi-artistici şi cu contabilul-şef;

 

Art.21 (1)  Contabil şef – post cu studii superioare economice de specialitate, cu minim 5 ani vechime în specialitate, conform legislaţiei în vigoare.

a)      este membru în Consiliul Administrativ;

b)     are în subordine compartimentul economic;

c)      este în subordinea directă a directorului general-manager al instituţiei;

(2) Contabilul şef are  în principal următoarele atribuţii:

a) răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar contabile în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, în speţă Legea contabilităţii, a legislației privind  respectarea regimului plăților nete de casă cât şi a altor acte normative;

b)     răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiar-contabilă;

c)      participă la fundamentarea proiectului de buget;

d) verifică îndeplinirea obligaţiilor instituţiei către bugetul statului, unităţi bancare, terţi;

e) răspunde de  îndeplinirea obligaţiilor instituţiei către bugetul statului, unităţi bancare, terţi;

f) execută controlul financiar preventiv intern cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

           g) răspunde de efectuarea corectă în ordine cronologică şi la timp a înregistrărilor contabile;

h ) răspunde de întocmirea corectă şi la timp a bilanţului contabil şi a tuturor situaţiilor financiare care se impun;

  i) angajează instituţia, prin semnătură, alături de directorul general manager şi directorii executivi-artistici, după caz, în toate operaţiunile patrimoniale;

 j) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin personalului din subordine, potrivit Organigramei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

k) rezolvă orice alte sarcini prevăzute de actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă;

l) coordonează şi răspunde de activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei;

m) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă;

n) în lipsa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercită de către înlocuitorul său, un salariat contabil calificat, numit de directorul general manager al instituţiei prin dispoziţie, la propunerea contabilului-şef;

o) poate să prezinte lunar, trimestrial, semestrial şi anual sau ori de câte ori este solicitat, după caz, Consiliului Administrativ, situaţia financiară a instituţiei, cu privire la venituri, cheltuieli, realizarea indicatorilor propuşi în bugetul anual, etc;

p) întocmeşte fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, pentru a fi aprobate de directorul general manager, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli şi le predă la resurse umane;

r) aprobă pontajul de prezenţă lunară al personalului din subordine, care se aprobă apoi de către directorul general-manager şi îl predă până în data de 30 a lunii în curs la salarizare;

s) este membru de drept al comisiei de promovare şi de angajare a personalului din subordine;

ș) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

t) vizează concediile de odihnă şi concediile fără plată pentru personalul din subordinea sa, înaintându-le spre aprobare directorului general manager;

ț) are dreptul de control asupra activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului pe care îl  are în subordine;

u) respectă  Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

v) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

x) colaborează cu Directorii Direcțiilor artistice şi Directorul Direcției administrative.

 

Art. 22 – Inginer-şef

Inginer studii superioare – funcție de conducere

Subordonare – directorul general-manager, directorul  Direcției administrative

Colaborare – directori Direcții artistice, contabil șef, șef de producție, șef administrativ, ateliere.

Inginerul șef are următoarele atribuţii:

            a) Însuşirea instrucțiunilor de funcţionare şi întreţinere, precum şi recepţionarea noilor elemente de scenotehnică, transformatorului şi sistemelor de încălzire şi aerisire

            b) Instruirea personalului tehnic de scenă şi de întreținere abilitat de către Conducere să folosească aceste instalaţii şi utilaje. Verificarea periodică a acestei activităţi.

            c) Sesizarea firmelor de specialitate (furnizorii) cu privire la eventualele disfuncționalități ale utilajelor și urmărirea reabilitării acestora.

            d) Colaborează cu directorii executivi-artistici, regizorii artistici, scenografii și șeful de producție și semnalează eventualele nerespectări ale parametrilor tehnici în realizarea și plantarea decorurilor.

            e) întocmește și înaintează spre aprobare devizul estimativ privind producțiile noi directorilor executivi artistici, directorului executiv administrativ și directorului general manager

      f) atribuțiile specifice se regăsesc în fișa postului

 

PERSONAL DE EXECUŢIE                     

Art. 23. Compartimentul artistic se subordonează directorilor Direcțiilor artistice, fiecare după caz având program de lucru în funcţie de necesitatea proiectului repertorial al instituţiei.

a)    respectă Regulamentul de intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

b)   răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

(1). Actor/Actor mânuitor păpuşi- post cu studii superioare de specialitate

a) în procesul realizării spectacolelor are obligaţia principală de interpretare a rolurilor ce i s-au încredinţat;

b) trebuie să cunoască conţinutul întreg al piesei în care este distribuit si  trebuie să studieze textul încredinţat, să cunoască la perfecţie şi exact textul rolului său, în termenii stabiliţi de regizorul spectacolului în timpul repetiţiilor;

c)  nu poate afecta indicaţiile regizorale, precum nici textul autorului sau prestaţia artistică a celorlalţi colegi;

d) este obligat să primească rolurile în care este distribuit, iar în cazul în care este nemulţumit poate face contestaţie în scris către directorul artistic;

e)      trebuie să aibă o comportare civilizată, indiferent de împrejurare;

f)  trebuie să se prezinte la locul de muncă la ora fixată în programul de lucru, fără nici o întârziere;

g)     în timpul repetiţiilor este subordonat regizorului artistic;

h)     în timpul spectacolelor este subordonat responsabilului de spectacol (regizorul tehnic);

i)       trebuie să participe la orice activitate artistică la care este repartizat de directorul artistic,aceasta constituind sarcină de serviciu;

j)       are obligaţia zilnică de a consulta avizierul instituţiei;

k)  în cazul spectacolelor de păpuşi este obligat să îşi întreţină păpuşile/marionetele cu care lucrează, iar în caz de deteriorare să predea personal atelierului de specialitate pentru reparaţii

l)   respectă Regulamentul Intern al instituției și normele de protecție și sănătate în muncă și de P.S.I.

 (2). Regizor artistic - post cu studii superioare/medii de specialitate

 timpul de lucru se împarte în două etape:

·          pregătirea intelectuală care constă în determinarea concepţiei, pregătirea spectacolului şi stabilirea distribuţiei;

·         faza de regie propriu-zisă în care concepţia este materializată, sub directa sa îndrumare, de către actorii distribuiţi;

a.      atribuţiile specifice se regăsesc în fișa postului

b.      execută regia pentru spectacolele încredinţate

c.      asigură respectarea datelor premierelor stabilite prin organizarea eficientă a muncii la repetiții

d.      comunică informațiile necesare pentru o bună desfășurare a repetițiilor tuturor celor care colaborează la producția scenică

e.      stabileşte programul repetiţiilor în limita programului de lucru al instituţiei şi se angajează să respecte orarul prestabilit după apariţia acestuia la avizier

f.       semnalează orice disfuncţiuni care ar influenţa calitatea artistică sau determină nerealizarea spectacolului la timp

g.      stabileşte de comun acord cu scenograful şi şeful de producţie data prezentării pe scenă a tuturor elementelor  de decor, a costumelor şi recuzitelor

h.      adaptează spectacolele proprii în spaţii şi la spaţii neconvenţionale de joc de câte ori este necesar

i.        la solicitarea directorului  contribuie la alegerea pieselor, pe care urmează să le monteze

j.         respectă Regulamentul Intern al instituției și normele de protecție și sănătate în muncă și de P.S.I.

(3). Scenograf - post cu studii superioare de specialitate

execută scenografia (decor, costume) pentru spectacolele care i s-au încredinţat;

  • timpul de lucru se împarte în doua etape :

·         elaborarea creaţiei scenografice; urmărirea execuţiei creaţiei scenografice după ce regizorul artistic a încuviinţat realizarea scenografiei;

a)      atribuțiile specifice se regăsesc în fișa postului

b)      execută scenografia pentru spectacolele încredinţate

c)      realizează schiţele artistice şi tehnice pentru confecţionarea decorurilor şi costumelor

d)      urmărește executarea acestora la atelierele de producţie

e)      semnalează orice defecţiuni care ar influenţa calitatea artistică sau determină nerealizarea lor la timp

f)       asistă la probele de costum pentru a evita modificări după terminarea  reperului respectiv

g)      stabileşte de comun acord cu regizorul artistic şi şeful de producţie data prezentării pe scenă a tuturor elementelor  de decor, a costumelor şi recuzitelor

h)     adaptează spectacolele proprii în spaţii şi la spaţii neconvenţionale de joc de câte ori este necesar

i)       în caz de nevoie confecţionează păpuşi pentru spectacolele pentru copii

j)       respectă Regulamentul Intern al instituției și normele de protecție și sănătate în muncă și de P.S.I.

(4). Coregraf - post cu studii superioare de specialitate

a) creează dansurile şi mişcarea scenică pentru spectacole la ideea şi recomandările regizorului artistic;

b)     asigură prin exerciţii specifice menţinerea formei fizice a actorilor;

c)      repetă ori de câte ori este nevoie dansurile coregrafilor invitaţi;

 

Art. 24. Trupa Teatru de păpuşi „Brighellaface parte din Direcția Artistică Secția Maghiară – Trupa Harag György, având scopul de a realiza spectacole pentru copii și de tineret, spectacole de păpuși și de marionete, spectacole de clasă, etc. pentru categoriile de vărstă între 1-15 ani.

Personalul din acest compartiment se subordonează directorului Direcției artistice al Secției Maghiare – Trupa Harag György.

            Art 25. Compartiment resurse umane este în subordinea Directorului general  manager.

Consilier - resurse umane – post cu studii superioare, este în subordinea Directorului general manager. Colaborează cu directorii executivi-artistici, directorul executiv-administrativ și cu contabilul-șef.

(4) Are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea socio-profesională a tuturor angajaţilor în colaborare cu conducerea instituţiei;

b) întocmeşte şi răspunde de întocmirea Statelor de personal ale personalului instituţiei în temeiul legii;

c) răspunde de evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor cu toate documentele cerute de legislaţia în vigoare, respectiv: contracte de muncă, acte adiţionale, decizii, act de identitate, acte de studii, analize medicale periodice, cazier judiciar, fişa de post, fişă de evaluare a performanţelor profesionale, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificate de naştere ale copiilor, etc.;

d) redactează contractele individuale de muncă, precum şi orice alte contracte necesare instituţiei, actele adiţionale la contractele de muncă şi duce la îndeplinire deciziile directorului general manager cu privire la personalul angajat,  promovat, sancţionat, etc.;

e) răspunde de întocmirea dosarelor de pensii pentru personalul care poate beneficia de acest drept;

f) întocmeşte decizii de desfacere a contractelor de muncă, note de lichidare pentru personalul care pleacă din instituţie;

g) întocmeşte documentaţia pentru aplicarea de sancţiuni, salariaţilor care nu-şi respectă sarcinile de serviciu şi Regulamentul Intern;

h) răspunde de  Registrul general de evidenţă a salariaţilor  REVISAL;

i) ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale a personalului instituţiei, întocmind documentaţia pentru promovarea personalului cu respectarea legislaţiei în vigoare;

j) ţine evidenţa fişelor de post  ale tuturor salariaţilor, cu atribuţiile specifice tuturor funcţiilor  şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

k) ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la şefii de compartimente, a concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a concediilor pentru pregătire profesională;

l)       studiază şi aplică toate prevederile legislative în domeniul resurselor umane;

n) asigură legalitatea actelor întocmite, în vederea înscrierii în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

o) răspunde în termenul legal la adresele şi sesizările ce-i sunt repartizate spre soluţionare de către directorul general – manager;

p) întocmeşte adeverinţe, pentru personalul angajat, solicitate în diverse situaţii (vechime, spitalizare, împrumuturi bancare, şomaj, maternitate, C.A.R., etc.);

r) asigură secretul şi securitatea actelor şi documentelor şi evidenţa sectorului încredinţat;

s) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

      ş) atribuțiile specifice se regăsesc în fișa postului

 

Art.26. Compartiment economic este în subordinea contabilului-şef al instituţiei; îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(1). Inspector de specialitate– studii superioare economice.

          a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

           b) întocmeşte anexele pentru investiţii din punct de vedere contabil:

           c) ţine evidenţa garanţiilor materiale pe gestionari, ţine evidenţa şi efectuează inventarierea patrimoniului conform legislaţiei în vigoare;

d) întocmeşte situaţia conturilor de execuţie pentru Consiliul Local al municipiului Satu Mare şi răspunde de datele înscrise;

e) întocmeşte situaţiile statistice cu privire la personalul instituţiei, solicitate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia de Statistică, etc.;

f) efectuează decontul cu impresarii privind vânzarea de bilete şi abonamente şi întocmește nota contabilă aferentă;

            g)  asigură gestiunea tuturor bunurilor aflate în magazie;

            h) ţine evidenţa şi efectuează operaţii de încasări şi plăţi prin ordin de plată și în numerar;

i) gestionează şi păstrează mijloacele băneşti în conformitate cu dispoziţiile legale; întocmeşte documentele de plăţi şi încasări în numerar, ordine de plată, etc, şi alte situaţii legate de aceste operaţiuni;

j)                   ţine evidenţa dispoziţiilor de încasări şi plăţi (chirii încasate din închirierea spaţiilor);

k)      ţine evidenţa şi întocmeşte facturi către clienţi;

l) răspunde şi întocmeşte  ordinele de plată pentru virarea obligaţiilor privind cheltuielile de personal, impozitul pe salariu, asigurările sociale, asigurări de sănătate, debite externe, etc.  şi face toate demersurile necesare efectuării plăţii salariilor pentru angajaţii instituţiei în baza statelor de plată;

            m) răspunde de întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale cu privire la obligaţiile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale;

            n) efectuează operaţiunile de casă şi bancă, toate încasările şi plăţile în numerar cât şi cele prin virament conform legislaţiei  în domeniu;

            o)  gestionează numerarul din casierie cât şi carnetele de cecuri;

            p)  întocmeşte şi înaintează contabilului şef, rapoarte zilnice privind soldul lichidităţilor în casierie, bancă şi orice alte evidenţe solicitate;

r) ţine evidenţa reţinerilor din salarii, a declaraţiilor privind deducerea impozitul pe salarii, ţine evidenţa statelor de plată însoţite de borderoul privind  reţinerile din salarii (chirii, debite externe, etc) şi declaraţia fiscală cu privire la obligaţiile angajatorului şi a angajatului către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, a ordinelor de plată şi a altor documente  cerute de Trezorerie sau alte instituţii bancare;

s) întocmeşte  şi depune la organul fiscal, fişele fiscale ale angajaţilor şi adeverinţe de venit  pentru colaboratori pe an fiscal;

t) răspunde de calcularea şi virarea impozitul pe spectacole în localităţile unde se prezintă spectacolul; calculează şi virează timbrul teatral, timbrul pentru monumente precum și orice alte impozite și taxe stabilite prin lege;

 u) ţine legătura cu băncile la care instituţia are deschise conturi şi întocmeşte actele lunare cerute de acestea;

 v) asigură secretul şi securitatea valorilor băneşti, a actelor şi evidenţelor încredinţate;

 w) studiază instrucţiunile şi actele normative în vigoare şi în special Regulamentul operaţiunilor de casă, pe care le va aplica şi respecta întocmai;

 x) execută alte operaţiuni de contabilitate, pe baza distribuirii sarcinilor de către contabilul şef;

           y)  menţine în permanenţă plafonul de casă în conformitate cu  legislaţia în vigoare; 

           z) legat de  activitatea specifică, răspunde de respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar conform legislaţiei în vigoare;

            aa) răspunde pentru gestionarea programul informatic privind propunerile și ordonanțările, introducerea planului bugetar anual precum și respectarea lui;

            bb) semnalează contabilului-șef orice abateri financiare, erori, ale programului informatic privind introducerea documentelor de plată și încasare în program;

           cc) păstrează confidenţialitatea  informaţiilor  şi a documentelor legate de instituţie;

           dd)  respectă Regulamentul Intern al instituției şi procedurile de lucru privitoare la postul său;

           ee) respectă normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(2). Referent-Casier agenţie teatru– studii superioare          

            a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

           b) gestionează biletele de spectacol şi abonamentele, operează vânzarea lor prin folosirea sistemului electronic de vânzare a biletelor/abonamentelor – respectă  regimul de casă şi gestiune și  ţine evidenţa acestora.

         c) întocmește deconturile pe fiecare spectacol vândut și le predă compartimentului economic;

         d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

( 3). Merceolog - post cu studii medii    

Este subodonat contabilului-șef; colaborează cu directorii executivi-artistici, cu directorul executiv-administratv, cu șeful de producție, cu șeful serviciului administrativ.      

       a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) efectuează întreaga activitate de aprovizionare atât pentru ateliere, scenă, cât şi pentru compartimentul administrativ, conform devizelor și referatelor aprobate de conducere, colaborează cu şeful de producţie şi în funcţie de hotărârea acestuia aprovizionează cu materiale atelierele;

c) ridică numerar de la casieria instituţiei pentru cele necesare producţiei şi compartimentului administrativ, bunuri al căror gestionar este până la predarea lor în magazie şi face decontul în termen legal;

d) întocmeşte propunerile pentru ordonanţare precum şi ordonanţările privind documentele materialelor aprovizionate;

e) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

            Art. 27. Serviciul administrativ este în subordinea Directorului Direcției administrative şi este condus de un şef serviciu; 

 (1). Şef serviciu - post cu studii superioare

Este subordonat Directorului Direcției administrative. Colaborează cu: directorii Direcțiilor artistice, contabilul-șef, inginerul-șef, merceologul.

           a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

d)  controlează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului pe care îl are în subordine;

e) întocmeşte pontajul de prezenţă lunară a personalului din subordine  care se aprobă de directorul general-manager  şi le predă până în data de 30 a lunii în curs la resurse umane;

f) prezintă documentele şi oferă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

g) îndeplineşte sarcinile trasate de superiorul ierarhic, conform fişelor de post;

h) asigură serviciile administrative necesare bunei funcţionări a instituţiei, conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului;

i) întocmeşte fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, pentru a fi aprobate de directorul general-manager, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli şi le predă la resurse umane;

j) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

k) îşi desfăşoară activitatea după programul de lucru al instituţiei, dar nu mai mult de 40 de ore pe săptămână;

l) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

m) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

n) ține evidența fișelor pentru protecția muncii ale personalului instituției.

 (2). Referent-Responsabil sală, curier, afişeur - post cu studii generale/medii.

           a)  atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) asigură sarcinile ce-i revin ca şi controlor bilete la intrarea publicului în sala de spectacole;

c) asigură serviciul de curierat;

d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(3). Plasator – post cu studii medii

        a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) asigură curăţenia şi ordinea instituţiei precum şi primirea publicului în sala de spectacole;

c)      vinde şi distribuie programele de sală şi materialele promoţionale.

        d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(4). Şef formaţie pompieri – post cu studii medii

        a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

         b) răspunde de întocmirea planului de măsuri contra incendiilor şi întocmeşte documentaţia cu privire la prevenirea şi stingerea incediilor  conform   reglementărilor legislative în vigoare.

       c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(5). Pompier - post cu studii medii/pregătire de specialitate

a)  atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;          

          b) asigură paza şi protecţia instituţiei contra incendiilor.    

          c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(6). Portar - post cu studii medii/generale şi atestat de pază.

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)      asigură paza şi protecţia instituţiei contra incendiilor.

         c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

Art. 28. Serviciul producţie artistică este în subordinea directorului Direcției administrative;

a)    are personal comun de deservire pentru ambele secţii;

b)    este condus de către un şef serviciu;

c) asigură execuţia decorului, costumelor şi a recuzitei; îşi desfăşoară activitatea după programul de lucru al instituţiei, dar nu mai mult de 40 de ore pe săptămână;

d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(1). Şef serviciu producţie artistică – post cu studii superioare

Este în subordinea directorului Direcției administrative. Colaborează cu directorii Direcțiilor artistice și cu contabilul șef.

           a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) asigură legătura permanentă cu regizorul artistic, scenografii şi atelierele de execuţie a decorului şi a costumelor pentru fiecare spectacol;

c) participă la întocmirea devizului estimativ şi definitiv al fiecărei montări şi le supune avizării directorilor executivi-artistici, contabilului șef și directorului general manager;

d) emite spre avizare directorului general-manager comenzi şi necesarul de materiale pentru confecţionarea decorului şi a costumelor necesar producţiei artistice;

e) ţine o evidenţă, statistică strictă a tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea spectacolului;

f) îşi însuşeşte schiţele şi desenele tehnice preluate de la scenograf pentru a putea confecţiona cele necesare execuţiei decorului și a costumelor;

g) conlucrează permanent cu atelierele şi duce la bun sfârșit sarcinile încredințate de către regizor și scenograf în vederea realizării decorului și costumelor;

h) răspunde de respectarea termenelor stabilite pentru predarea la scenă a decorului şi costumelor;

i) după fiecare premieră, în decurs de 15 zile, prezintă directorului general-manager  costul spectacolului (respectiv ordinele de lucru) pe care îl predă compartimentului economic;

j) coordonează şi verifică montarea decorului împreună cu scenograful și regizorul în vederea predării spectacolului regizorului tehnic;

k) are obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

l) asigură prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor;

m) asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

n) are obligaţia să urmărească adaptarea și implementarea măsurilor prevăzute de lege, ţinând seama de modificarea condiţiilor existente pe baza următoarelor principii: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă;

   o) asigură adaptarea la progresul tehnic, adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală și furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor;

   p) are în vedere ca atunci când în cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea lucrători de la alte firme (reparaţii, închirieri), angajatorii acestora să-și asume următoarele obligaţii: să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;

   r) coordonează acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor, informeză lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora asupra riscurilor profesionale;

   q) întocmește planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care îl aplică corespunzător condiţiilor de muncă specifice instituţiei;

  s) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi: afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

  t) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expus la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;

  u) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

  v) asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

        w) asigură condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale instruirea trebuie să fie: adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri, periodică şi ori de câte ori este necesară);

        x) întocmeşte fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, pentru a fi aprobate de directorul general manager, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli şi le predă la resurse umane;

       y)  controlează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului pe care îl are în subordine;

        z) întocmeşte pontajul de prezenţă lunară a personalului din subordine  care se aprobă de directorul general-manager  şi le predă până în data de 30 a lunii în curs la resurse umane;

aa) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

bb) participă în mod obligatoriu la prima repetiție generală după montarea decorului;

   cc) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

  dd) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(2). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole-Tâmplar - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

  b ) execută prin croirea materialului lemnos diferite elemente de decor după schiţe, etc.;

c) trebuie să cunoască citirea schiţelor tehnice şi să respecte cerinţele scenografului;

   d ) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(3).  Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole -Tapiţer - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)     trebuie să cunoască citirea schiţelor tehnice şi să respecte cerinţele scenografului;

c)                         respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(4). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole- Croitor - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)     execută croieli de costume conform schiţelor;

c)      asigură  echiparea, întreţinerea costumelor de scenă; costruiesc tipare de croit;

d)     finisează  și   repară costumele;

e)      trebuie să cunoască citirea schiţelor tehnice şi să respecte cerinţele scenografului.

f)     respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(5).  Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole -Lăcătuş post cu studii medii

           a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

      b) execută toate lucrările de lăcătuşerie a decorurilor şi a elementelor de recuzită în conformitate cu schiţele;

    c) trebuie să cunoască citirea schiţelor tehnice şi să respecte cerinţele scenografului;

    d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

 (6).  Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole -Pictor butafor post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)    execută lucrări de pictură pe decor, cortinete, după schiţele scenografului, execută panouri şi eşarfe publicitare;

c) execută montarea pieselor butaforate în decor, colorarea obiectelor executate din papier mache, modelarea portretelor sau a ornamentelor bogate după schiţe şi fotografii;

       d) execută vopsirea materialelor în culori şi tonuri cerute de către scenograf;

 e) trebuie să cunoască citirea schiţelor tehnice şi să respecte cerinţele scenografului;

       f) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(7). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole-Electrician întreţinere - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)     se ocupă de întreţinerea şi reparaţia tuturor sistemelor electrice din clădirea şi anexele  teatrului;

       c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

Art. 29 Serviciul tehnic scenă este în subordinea directorilor direcțiilor artistice, fiecare după caz, este compus din trei compartimente și este condus de un șef serviciu

(1). Șef serviciu tehnic scenă – post cu studii medii/superioare;

a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) are ca sarcină principală coordonarea şi supravegherea activității întregului personal din subordine conform organigramei care deservește scena;

c) controlează și răspunde de activitatea întregului personal din subordine care deserveşte scena potrivit necesităţilor repertoriale;

d) îndeplineşte sarcinile trasate de superiorul ierarhic, conform fişelor de post;

e) întocmeşte fişele de evaluare şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, pentru a fi aprobate de directorul artistic și directorul general-manager, iar în caz de nevoie rezolvă eventualele nereguli şi le predă resurse umane;

f) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

g) îşi desfăşoară activitatea după programul de lucru la scenă al instituţiei;

h) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru pagubele aduse instituţiei din propria vină;

i) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

(I). Compartimentul tehnic

(2). Regizor tehnic culise - post cu studii medii/superioare pe compartimente

a) are ca sarcină principală coordonarea şi supravegherea repetiţiilor şi spectacolelor sub directa îndrumare a regizorului artistic;

b) după ultima repetiţie generală, regizorul tehnic preia integral responsabilitatea desfăşurării reprezentaţiei, în condiţiile cerute de regizorul artistic  a întregului spectacol si de scenograf:

c) consemnează după fiecare repetiţie şi spectacol observaţiile în registrul de repetiţii şi spectacole şi dacă sunt probleme prezintă registrul directorului artistic şi directorului general-manager;

d)     la indicaţia directorului artistic, alcătuieşte programul zilei de lucru;

e)      participă la şedinţele săptămânale de planificare a activităţii instituţiei;

f)  coordonează şi răspunde de activitatea întregului personal ce deserveşte scena, inclusiv a actorilor (în timpul spectacolelor şi repetiţiilor);

g) efectuează lunar pontajul personalului artistic şi tehnic de deservire a scenei, pe baza căruia se stabileşte procentul sporului pentru condiţii deosebite, predându-l serviciului financiar-contabil, până în data de 30 ale lunii în curs, avizat de directorul artistic;

h) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(3). Sufleur - post cu studii medii şi superioare pe compartimente

a)      trebuie să-şi însuşească tehnica de suflat folosită în teatru;

b)                     asigură serviciul sufleur în timpul spectacolelor şi a repetiţiilor unde trebuie să fie în măsură să asigure o perfectă continuitate a textului pe baza cerinţelor regizorului artistic şi ale actorilor;

c)                      trebuie să facă toate modificările dictate de regizori, asistenţi de regie sau a interperţilor dacă aceştia din urmă au căzut de acord, în prealabil, cu regizorul, asupra acestor modificări;

          d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(4)  Editor imagine– post cu studii medii/superioare

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)      montează şi centrează proiectoarele pentru spectacole;

c)      execută lucrări de întreţinere  şi curăţenie a utilajelor pe care le manipulează.

         d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

 (7). Editor sunet - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)                       asigură redarea în scenă a efectelor sonore programate de către regizorul spectacolului;

c)      răspunde de îngrijirea şi întreţinerea tehnicii din dotare;

         d) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi să nătate în muncă şi de P.S.I.

(II). Compartimentul manipulare decor

Este condus de un şef formaţie muncitori, coordonează echipa de montatori decor:

            a) participă la încărcarea şi descărcarea decorurilor pentru deplasări, cât și a costumelor, recuzitei, aparaturii de sunet și lumini, de la sediul teatrului până la destinaţie şi înapoi, operaţiune ce trebuie realizată prin muncă colectivă

      b) în cazul turneelor şi deplasărilor are obligaţia de a încărca şi descărca toate materialele necesare pentru spectacol (decor, mobilă, costume, recuzite, echipament de sunet şi lumini, machiaj, coafură)

      c) participă la şedinţele de programere în fiecare săptămână

      d) participă obligatoriu la şedinţele de predare a schiţelor.

      e) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

      f) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

(9). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole Mânuitor montator decor - post cu studii medii

      a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

       b) asigură montarea, demontarea şi întreţinerea decorului la spectacole şi repetiţii;

       c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

         (III). Compartimentul recuzită și costume

(10). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Recuziter - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b) asigură gestionarea recuzitei necesară desfăşurării repetiţiilor şi spectacolelor şi răspunde de buna ei păstrare și confecționează recuzita simplă;

       c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(11). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole- Costumier  post cu studii generale/medii

       a) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

        b) asigură gestionarea costumelor de teatru şi prezenţa în cabine a costumului fiecărui actor la repetiţii, premieră, reprezentaţii şi în deplasări si face reparatiile mici;

       c) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

(12). Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole -Peruchier-machiaj - post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)  execută machiajul, perucile şi fizionomiile personajelor interpretate de actori după schiţele scenografului;

b)     respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.

Art 30. Compartimentul marketing este în subordinea directorilor direcțiilor artistice; personalul din acest compartiment îşi desfăşoară activitatea după un program de lucru stabilit de directorul artistic, asigură ridicarea nivelului cultural al trupei;

a)      contribuie la realizarea proiectelor artistice şi participă la fiecare spectacol la solicitarea directorului artistic al trupei;

b)      răspunde de bunurile din dotare;

c)      respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă

şi de P.S.I.;

d)      răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, de pagubele aduse instituţiei din propria vină;

(1). Secretar artistic - post cu studii superioare

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)     pregăteşte textele pentru fiecare spectacol al stagiunii;

c)      alcătuieşte propunerile repertoriale printr-o muncă de documentare specifică şi prezintă pe bază de referate propunerile ce ar putea intra în atenţia Consiliului Artistic;

d)     realizează documentaţia fiecărui spectacol, cuprinzând articole critice din presă, fotografii, afişe, etc;

e)      colaborează cu secretarii artistici ai altor teatre sau instituţii de spectacole şi efectuează o muncă de documentare prin care se informează vis-a-vis de noutăţile ce apar în domeniul dramaturgiei;

f)       coordonează expoziţiile lucrărilor de artă plastică în foaierul instituţiei – participând şi la vernisaje;

g)      desfăşoară toate operaţiile de secretariat artistic şi ţine evidenţa acestora pe calculator, conform cerinţelor instituţiei;

h)      organizează evidenţa arhivei şi execută lucrările de arhivare anuală ale documentelor;

i)       gestionează site-ul secției

j)       face demersurile pentru obținerea drepturilor de autor;

(2). Impresar artistic - post cu studii superioare
a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)      organizează campania de vânzare a abonamentelor și a biletelor

c)    organizează deplasările, turneele  în ţară şi în străinătate ţinând contactul nemijlocit între spectatori şi instituţie;

d)      participă la şedinţele săptămânale de planificare a spectacolelor;

e)      promovează constant activitatea artistică a instituției

(3). Referent literar, post cu studii medii

a)      atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

b)      ţine contactul nemijlocit între direcția artistică și instituțiile, organizațiile partenere

c)      redactează avizierul secției în colaborare cu regizorii tehnici

d)      ţine legătura cu alte instituţii şi organizaţii culturale

 

Art. 31 Consilier juridic post cu studii superioare juridice.

Este în subordinea Directorului general manager.

Are în principal următoarele sarcini de serviciu:

a)      reprezintă personal sau prin alte căi legale interesele instituției în fața organelor de judecată;

b)      redactează și semnează actele prin care se depun la organele competente ale Parchetului, plângeri penale sau la instanța de drept comun, acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, note scrise, etc. și care privesc numai activitatea instituției;

c)      redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea Teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

d)      studiază și informează în scris conducerea instituției cu privire la modificarea legislației  în vigoare și aparițiile legislative noi care vizează instituțiile de cultură;

e) respectă Regulamentul Intern al instituţiei și normele de protecţie şi sănătate în muncă şi de P.S.I.;

f) atribuţiile specifice se regăsesc în fişa postului;

 

 

CAPITOLUL IX. SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art. 32. Sancţiunile disciplinare ce pot interveni în cazul încălcării obligaţiilor de serviciu sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare (Codul Muncii – cu toate modificările aduse la zi, Regulament Intern, Regulament de Organizare și Funcționare).

CAPITOLUL X. ALTE DISPOZIŢII

Art. 33. Pentru personalul artistic şi tehnic de specialitate din instituţie zilele de sâmbătă şi duminică sunt considerate zile lucrătoare.

Art. 34. Activitatea lunară a salariaţilor este de regulă de 20-23 de zile lucrătoare, având cel puţin 8 zile de repaus; zilele de repaus care nu au putut fi acordate, vor fi recuperate în lunile următoare, sau se vor acorda ca zile libere.

Art. 35. Concediul anual de odihnă se va acorda în perioada dintre stagiuni conform legii. Programul zilnic va fi afişat de către regizorul tehnic după consultarea cu directorii execvutivi-artistici sau  directorul general manager, până cel târziu la orele 14 a zilei precedente. Personalul economic, administrativ şi muncitorii de la atelierele de producţie care au un program normal de lucru de 8 ore, în situaţii speciale, datorită specificului instituţiei, pot fi solicitaţi de către conducere, dar nu mai mult de 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, care se compensează conform legislaţiei în vigoare.

Art. 36. În conformitate cu prevederile prezentului regulament, angajaţii instituţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a)      personalul artistic şi tehnic are obligaţia de a consulta zilnic avizierul;

b)      personalul artistic şi de deservire a spectacolelor trebuie să vină la spectacole conform avizierului și ROF-ului;

c)      personalul artistic care nu intră în actul I al spectacolului este obligat să fie

prezent la cabină la ora începerii reprezentaţiei;

d)      după semnarea registrelor de spectacole şi repetiţii de către regizorul tehnic, acestea vor fi înaintate directorului artistic – în termen de cel mult 48 de ore – spre a dispune, dacă e cazul, luarea măsurilor ce se impun;

e)      programarea concediilor de odihnă se va face ţinându-se seama de interesele instituţiei;

f)       nerespectarea programului de lucru este interzisă şi atrage după sine sancţionarea disciplinară;

g)     neîndeplinirea obligaţiilor actorilor, refuzul rolului, neparticiparea la spectacole, repetiţii şi alte activităţi similare pot atrage sancţiuni disciplinare conform legii, putînd duce până la desfacerea contractului de muncă;

h)      se interzice în mod categoric fumatul în instituţie cu excepţia locurilor special amenajate, cu excepția situațiilor în care actul artistic necesită acest lucru și sub stricta supraveghere a pompierului de serviciu;

i)       se interzice în mod categoric tuturor angajaţilor consumul de alcool şi a substanţelor

halucinogene (droguri, plante etnobotanice, etc) în incinta instituţiei, în timpul programului de lucru, precum şi intrarea în instituţie în stare de ebrietate;

j)       se interzice accesul persoanelor străine de instituţie, pe scenă sau în anexele ei, în timpul reprezentaţiilor sau în pauză;

k)      apariţia în costume de spectacol în văzul publicului, pe stradă, în foaiere, la bufet sau în orice alt loc în afara scenei, cabinelor şi culoarelor de acces, este de asemenea interzisă;

l)       comunicarea cu reprezentanţii mass-media, pe teme ce vizează instituţia, se va face doar de către director general manager  sau de către persoana desemnată de acesta;

m)   în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, personalul angajat nu va prejudicia imaginea instituţiei.

n)      De regulă, înainte cu 5 zile de orice premieră a Teatrului de Nord nu va mai avea loc nici o altă activitate la scenă sau la Sala Studio (dacă spectacolul se montează la această sală) în afara spectacolului care urmează a avea premiera.

 

 

     CAPITOLUL XI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 37. Prezentul Regulament se completează cu Ordinul 400/2015 emis pentru aprobarea Codului controlului intern managerial curprinzând standardele de control intern /managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern /managerial.

Art. 38. În relaţiile cu partenerii şi cu terţe persoane, instituţia publică va folosi denumirea de Teatrul de Nord Satu Mare.

Denumirea legală a instituţiei se inscripţionează pe ştampila şi pe corespondenţa Teatrului de Nord Satu Mare.

Art. 39. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt obligatorii pentru întregul personal al instituţiei, orice abatere de la aceste prevederi fiind sancționată în conformitate cu legile în vigoare.

Art. 40. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat în urma apariţiei unor acte normative noi, precum şi atunci când se schimbă structura organizatorică.