Hotărârea nr. 222/2020

HOTĂRÂREA Nr.222/22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.222/22.12.2020
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54974/21.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 54976/21.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 54977/21.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2020 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
În conformitate cu
Prevederile art,1, art.4, şi ale CAP. III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte din Ordonanţa nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c, art. 540 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi bugetate de la 132 la 133 de posturi la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă organigrama instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcţii al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare şi instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele 1,2,3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

Redactatată în 6 exemplare originale

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE            

TEATRUL DE NORD SATU MARE

Anexa nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 222/22.12.2020

 

 

TOTAL POSTURI BUGETATE

 

 

 

POSTURI/FUNCŢII DE CONDUCERE

 

DIRECTOR GENERAL MANAGER                                                                       1

DIRECTOR                                                                                                                2

DIRECTOR                                                                                                                1

CONTABIL-ŞEF                                                                                                       1

INGINER ŞEF                                                                                                           1

ŞEF SERVICIU                                                                                                         4

ŞEF FORMAŢIE MUNCITORI                                                                               2

TOTAL                                                                                                                    12

 

POSTURI/ FUNCŢII DE SPECIALITATE 

                                                           

REGIZOR ARTISTIC                                                                                               4

SCENOGRAF                                                                                                            4

COREGRAF                                                                                                              1

ACTOR                                                                                                                    46

ACTOR MÂNUITOR PĂPUŞI                                                                                 4

REGIZOR TEHNIC CULISE                                                                                               3

SUFLEUR                                                                                                                  1

EDITOR SUNET                                                                                                       3

EDITOR IMAGINE                                                                                                  2

MUNCITORI DIN ACTIVITATEA SPECIFICĂ

INSTITUŢIILOR DE SPECTACOLE                                                                    29

SECRETAR ARTISTIC                                                                                            2

IMPRESAR ARTISTIC                                                                                             1

REFERENT LITERAR                                                                                              1

TOTAL                                                                                                                   101

 

AlLTE POSTURI/FUNCŢII COMUNE

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE                                                                           3

REFERENT                                                                                                                1

REFERENT DE SPECIALITATE                                                                             1

MERCEOLOG                                                                                                           1

CONSILIER                                                                                                               1

PLASATOR   SALĂ                                                                                                 6

ŞEF FORMATIE POMPIER                                                                                     1

POMPIER                                                                                                                  1

PORTAR                                                                                                                    4

CONSILIER JURIDIC                                                                                               1

TOTAL                                                                                                                     20

 

TOTAL GENERAL                                                                                              133

 

 

 

Director General Manager

Nagy Orban

 

                                                                       

Președinte de ședință                                                                              Secretar general

Satu Mare


Teatrul de Nord Satu Mare

adresa: str. Horea nr. 3-5 440004 Satu Mare

tel/fax: 0261715876, fax: 0372253954

email secretariat: teatruldenordresurseumane@yahoo.com

www.teatruldenord.ro

ORGANIGRAMA TEATRULUI DE NORD SATU MARE

ANEXA 2
PRIMARIA SATU MAREAnexa 3HCL nr. 222/22.12.20290
STAT DE FUNCŢII
TEATRUL DE NORD SATU MARE
NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELE/VACANT/TEMPORAR VACANTStructuraFunctia contractualaGrad profesional/treaptăNivelul studiilor
de conducerede executie
1OCUPATDirector general-managerIIS
DIRECȚIA ARTISTICĂ SECŢIA ROMÂNĂ Trupa Mihai Raicu
2OCUPATDirector IIS
TRUPA ARTISTICĂ SECȚIA ROMÂNĂ „Mihai Raicu”
3OCUPATRegizor artisticIAS
4OCUPATRegizor artisticIAS
5OCUPATScenografIAS
6OCUPATScenografIAS
7OCUPATActorIAS
8OCUPATActorIAS
9OCUPATActorIAS
10OCUPATActorIAS
11OCUPATActorIAS
12OCUPATActorIAS
13OCUPATActorIAS
14OCUPATActorIAS
15OCUPATActorIAS
16OCUPATActorIAS
17OCUPATActorIAS
18OCUPATActorIAS
19OCUPATActorIAS
20OCUPATActorIAS
21OCUPATActorIAS
22OCUPATActorIAS
23OCUPATActorIAS
24OCUPATActorIAS
25OCUPATActorIAS
26OCUPATActorIAS
27OCUPATActorIAS
28OCUPATActorIAS
29OCUPATActorIAS
30OCUPATActorIAS
31OCUPATActorIAS
SERVICIUL TEHNIC SCENĂ
32OCUPATŞef serviciuIIS
COMPARTIMENT TEHNIC
33OCUPATRegizor tehnic culiseIAS
34OCUPATSufleurIAS
35OCUPATEditor sunetIM
36OCUPATEditor imagineIM
37OCUPATEditor imagineIM
COMPARTIMENT MANIPULARE DECOR
38OCUPATŞef formaţia muncitoriIIM
39OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Mânuitor montator decorIM
40OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Mânuitor montator decorIM
41OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
42OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
43OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Mânuitor montator decorIM
COMPARTIMENT RECUZITĂ-COSTUME
44OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CostumierIM
45OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CostumierIM
46OCUPAT Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole-RecuziterIM
COMPARTIMENT MARKETING
47OCUPATImpresar artisticIS
48OCUPATSecretar artisticI S
"DIRECȚIA ARTISTICĂ SECȚIA MAGHIARĂ-Trupa ""Harag György"""
49OCUPATDirectorIIS
"TRUPA ARTISTICĂ SECȚIA MAGHIARĂ - ""Harag György"""
50OCUPATRegizor artisticIAS
51OCUPATScenografIAS
52OCUPATCoregrafIAS
53TEMPORAR VACANTActorIAS
54OCUPATActorIAS
55OCUPATActorIAS
56OCUPATActorIAS
57OCUPATActorIAS
58OCUPATActorIAS
59OCUPATActorIAS
60OCUPATActorIAS
61OCUPATActorIAS
62OCUPATActorIAS
63OCUPATActorIAS
64OCUPATActorIAS
65OCUPATActorIAS
66OCUPATActorIAS
67OCUPATActorIAS
68OCUPATActorIAS
69OCUPATActorIAS
70OCUPATActorIAS
71OCUPATActorIAS
72OCUPATActorIAS
73OCUPATActorIAS
"TRUPA TEATRU DE PĂPUŞI ""BRIGHELLA"""
74OCUPATActor mânuitor păpuşi IAS
75OCUPATRegizor artisticIAS
76OCUPATScenografIAS
77OCUPATActor mânuitor păpuşi IAS
78OCUPATActor mânuitor păpuşi IAS
79OCUPATActor mânuitor păpuşi IAS
SERVICIUL TEHNIC SCENĂ
80OCUPATŞef serviciuIIS
COMPARTIMENT TEHNIC
81OCUPATEditor sunetIM
82OCUPATRegizor tehnic culiseIM
83OCUPATRegizor tehnic culiseIM
84OCUPATEditor imagineIM
COMPARTIMENT MANIPULARE DECOR
85OCUPATŞef formaţie muncitoriIIM
86OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
87OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
88OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
89OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
90OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Manuitor montator decorIM
COMPARTIMENT RECUZITĂ COSTUME
91OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CostumierIM
92OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CostumierIM
93OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - RecuziterIM
94OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Peruchier-machiajIM
COMPARTIMENT MARKETING
95OCUPATSecretar artisticIS
96OCUPATReferent literarIAM
ECONOMIC
97OCUPATContabil şefIIS
COMPARTIMENT ECONOMIC
98OCUPATInspector de specialitateIS
99OCUPATInspector de specialitateIS
100OCUPATInspector de specialitateIS
101OCUPATReferent de specialitateIS
102OCUPATMerceologIAM
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
103OCUPATConsilierIS
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ
104OCUPATDirector IIS
105OCUPATInginer-şefIIS
SERVICIUL PRODUCŢIE ARTISTICĂ
106OCUPATŞef serviciuIIS
107OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - TâmplarIM
108OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - LăcătuşIM
109OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Pictor butaforIM
110OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Pictor butaforIM
111OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - TapiţerIM
112OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CroitorIM
113OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CroitorIM
114OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CroitorIM
115OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - CroitorIM
SERVICIUL ADMINISTRATIV
116OCUPATŞef serviciuIIS
117OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Electrician întreţinereIM
118OCUPATReferentIAM
119OCUPATPlasator salăM
120OCUPATPlasator salăM
121OCUPATPlasator salăM
122OCUPATPlasator salăM
123OCUPATPlasator salăM
124OCUPATPlasator salăM
125OCUPATŞef formaţie pompieriM
126OCUPATPompierM
127OCUPATPortarM
128OCUPATPortarM
129OCUPATPortarM
130OCUPATPortarM
131OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - Costumier IM
132OCUPATMuncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole - RecuziterIM
133VACANTConsilier juridicIAS
Director general-manager
Nagy Orban