Hotărârea nr. 221/2020

HOTĂRÂREA nr. 221/22.12.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 221/22.12.2020
privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare


 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53119/10.12.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat cu nr. 53120/10.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 53124/10.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul general al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 15589/07.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 52718/08.12.2020, precum și de referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 15588/07.12.2020,
În conformitate cu :
Prevederile art. 41 alin. 1, alin. 4, alin. 5 și alin. 6, art. 42 din H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Prevederile art. 1, art. 2 alin .(1) lit. a), art. 3 alin. (1), alin. (4), art. 10, art. 11, art. 19, art. 31, 36 alin. (3) şi ale art. 2, art. 4, art. 12 ale Anexei nr. VII Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Prevederile art. 14 al Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 la „cheltuieli cu personalul" la Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare,
Luând în considerare referatul Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 9932/19.08.2020,
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 36/27.02.2020 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și prin intermediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.
Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 36/27.02.2020 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare și Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa la HCL SATU MARE NR.

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE

NR.

NUME/ PRENUME

FUNCȚIE DE CONDUCERE

FUNCȚIE DE EXECUȚIE

NIVELUL STUDIILOR

TREAPTA PROFESIONALĂ GRAD

I.

1.

DIRECTOR GENERAL

S

II

I DIRECTOi

R GENERAL ADJUNCT

2.

1.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

A. SER VICIUL ADMINISTRA TIV, ÎNTREȚINERE '                       9

3.

1.

SEF SERVICIU

S

II

Al.COMPARTIMENT INTERVENȚII, REPARAȚII DOMENIUL PUBLIC

4.

1.

Temporar VACANT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

5.

2.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

6.

3.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

7.

4.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

8.

5.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

9.

6.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT ___

M

I

10.

7.

Vacant

_____MUNCITOR CALIFICAT

M

I

11.

8.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

12.

9.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT

A2. COMPARTIMENT PAZĂ __________________________

13.

1.

Vacant

PAZNIC

14.

2.

Vacant

PAZNIC

15.

3.

Vacant

PAZNIC

AȘ. COMPAJUTEMTEN^             TERENURI DE JOACĂ

16.

1.

ÎNGRIJITOR

17.

2.

ÎNGRIJITOR

18.

3.

ÎNGRIJITOR

19.

4.

îngrijitor

20.

5.

îngrijitor

21.

6.

îngrijitor

22.

7.

îngrijitor

23.

8.

îngrijitor

24.

9.

îngrijitor

25.

10.

îngrijitor

26.

11.

V acant

îngrijitor

27.

12.

Vacant

îngrijitor

28.

13.

Vacant

îngrijitor

29.

14.

Vacant

îngrijitor

30.

15.

Vacant

îngrijitor

A4. COMPARTIMENT BAZE SPORTIVE

31.

1.

ADMINISTRATOR

M

I

32.

2.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

33.

3.

MUNCITOR NECALIFICAT

34.

4.

Vacant

MUNCITOR NECALIFICAT

A5. COMPARTIMENT ADMINISTRARE CIMITIRE

35.

1.

REFERENT

M

IA

36.

2.

MUNCITOR CĂLII ICAT

M

I

37.

3.

MUNCITOR NECALIFICAT

38.

4.

MUNCITOR NECALIFICAT

39.

5.

MUNCITOR NECALIFICAT

40.

6.

MUNCITOR NECALIFICAT

41.

7.

MUNCITOR NECALIFICAT

42.

8.

Vacant

MUNCITOR NECALIFICAT

B.

SER VICIUL ADMINISTRARE

PIEȚE___________

SEF SERVICIU__________________________________

43.

1

SEF SERVICIU

S

II

B. 1. SECTOR NORD_________________________

44.

1.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

45..

2.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

46.

3.

MUNCITOR NECALIFICAT

47.

4.

MUNCITOR NECALIFICAT

48.

5.

MUNCITOR NECALIFICAT

49.

6.

MUNCITOR NECALIFICAT

50.

7.

MUNCITOR NECALIFICAT

51.

8.

MUNCITOR NECALIFICAT

52.

9.

MUNCITOR NECALIFICAT

53

10.

MUNCITOR NECALIFICAT

54.

11.

Vacant

MUNCITOR NECALIFICAT

55.

12.

Vacant

MUNCITOR NECALIFICAT

B.2 SECTOR SUD

56.

1.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

57.

2.

MUNCITOR NECALIFICAT

58.

3.

MUNCITOR NECALIFICAT

59.

4.

MUNCITOR NECALIFICAT

60.

5.

MUNCITOR NECALIFICAT

61.

6.

MUNCITOR NECALIFICAT

62.

7.

MUNCITOR NECALIFICAT

63.

8.

MUNCITOR NECALIFICAT

64.

9.

MUNCITOR NECALIFICAT

B. 3 COMPARTIMENT CASIERI

65.

1.

REFERENT

M

IA

66.

2.

CASIER MAGAZINER

M

I

67.

3.

CASIER MAGAZINER

M

I

68.

4.

CASIER MAGAZINER

M

I

69.

5.

CASIER MAGAZINER

M

I

70.

6.

CASIER MAGAZINER

M

I

71.

7.

CASIER MAGAZINER

M

I

72.

8.

CASIER MAGAZINER

M

I

C. SERVICIUL ADMINISTRARE

PARCĂRI, RIDICĂRI AUTO

73.

1.

SEF SERVICIU

S

II

C.l COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARCARI

74.

1.

Temporar VACANT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

75.

2.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

76.

3.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

77.

4.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

78.

5.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

79.

6.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

80.

7.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

81.

8.

INSPECTOR DE SPECILAITATE

S

II

82.

9.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

83.

10.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

84.

11.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

85.

12.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

86.

13.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

87.

14.

REFERENT

M

IA

88.

15.

REFERENT

M

IA

89.

16.

Vacant

REFERENT

M

IA

90.

17.

Vacant

REFERENT

M

IA

91.

18.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

92.

19.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

93.

20.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

C.2 COMPARTIMENT RIDICĂRI AUTO

94.

1.

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

IA

95.

2.

INSPECTOR De SPECIALITATE

S

I

96.

3.

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

I

97.

4.

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

II

98.

5.

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

II

99.

6.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

100.

7.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

101.

8.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

102.

9.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

103.

10.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

104.

11.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

105.

12.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

106.

13.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

107.

14.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

108.

15.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

109.

16.

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

110.

17.

V acant

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

111.

18.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

112.

19.

Vacant

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

II Bh

ROUL CONTABILITATE__

113.

1.

ȘEF BIROU

S

II

114.

2.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

115.

3.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

116.

4.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

117.

5.

Vacant

GU-07.02

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

118.

6.

__REFERENT

M

IA

iubi

'ROUi

L RESURSE UMANE, ARE

nvĂ______________________________

119.

1.

ȘEF BIROU

S

II

120.

2.

Temporar VACANT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

121.

3.

Temporar VACANT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

122.

4.

REFERENT

M

IA

A COMPARTIMENT P.S.L SI PROTECȚIA MUNCII

123.

5.

Temporar VACANT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

B COMPARTIMENT CONTROL MANAGERIAL INTERN ȘI ACHIZIȚII

124

6.

Vacant

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

IV. Bl

IROUL JURIDIC

125.

1.

SEF BIROU

S

II

126

2.

Temporar VACANT

CONSILIER JURIDIC

s

IA

127.

3.

CONSILIER JURIDIC

s

II

128.

4.

Vacant

_______CONSILIER JURIDIC__

s

II

129

5.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

130

6.

INSPECTOR

SSD

IA

Director general, Cj. Bozai Vodă Cristian