Hotărârea nr. 220/2020

HOTĂRÂREA nr. 220/22.12.2020 privind unele modificări aduse Anexei la HCL Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 220/22.12.2020
privind unele modificări aduse Anexei la HCL Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53420/11.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat cu nr. 53422/11.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 53423/11.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu:
Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 219/22.12.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare,
Constatând necesitatea abrogării art. 67- Atribuțiile Compartimentului Casa Meșteșugarilor - din Anexa Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare,
În aplicarea prevederilor art. 136 alin. (3), alin. (5), alin. (8) coroborate cu cele ale art. 240 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din O.U.G.nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, art. 5 - din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare, va avea următorul cuprins:
" Art. 5. (1) Personalul numit /încadrat în funcţii publice de conducere are obligaţia să întocmească rapoartele de specialitate pentru fundamentarea din punct de vedere tehnic și al legalităţii a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Satu Mare şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în limitele de competenţă. Rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri, vor fi prezentate Secretarul general al municipiului, însoţite de documentaţia aferentă.
(2) Dat fiind că rolul raportului întocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare este de fundamentare din punct de vedere tehnic și al legalității, la finalul fiecărui raport de specialitate întocmit se impune a se regăsi, după caz, formula:
„Proiectul de hotărâre ... se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare."
sau
„Proiectul de hotărâre ... se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de respingere."

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă prevederile art. 67 - Atribuțiile Compartimentului Casa Meșteșugarilor - din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale