Hotărârea nr. 22/2020

HOTARAREA Nr. 22/13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTARAREA Nr. 22/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2020

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr.7603/7.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 7605/7.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul directorului executiv nr.7613/7.02.2020, de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, de Nota de fundamentare a Transurban S.A. nr. 385/05.02.2020, cu privire la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020,
În conformitate cu art.7 alin (3), art.19 lit. c) din Statutul Societăţii Transurban S.A. Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Având în vedere prevederile OMFP 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,
În conformitate și cu următoarele:
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
Legea nr. 5 din 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere Hotărârea nr. 28/06.02.2020 a Consiliului de Administratie al TRANSURBAN S.A. Satu Mare și adresa TRANSURBAN S.A. Satu Mare nr. 409/07.02.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare cu nr.7596/07.02.2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d , art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 


HOTĂRÂRE


 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2020, conform anexelor nr.1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Transurban S.A. Satu Mare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                          Contrasemnează
         Albu Adrian                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa


 


 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 


Anexa nr. 1 la HCL nr. 22/13.02.2020
Operatorul economic: TRANSURBAN SA
"Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare RO18171186
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2020
- mii lei -
INDICATORINr. rd."Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)
2019""Propuneri an curent (N)
2020"%"Estimări
an N + 1
2021""Estimări
an N + 2
2022"%
9 = 7/510 = 8/7
0123456 = 5/478910
I.VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)11562617671113.09149191491984.43100.00
1"Venituri totale din exploatare, din care:"21557617621113.13148501485084.27100.00
a)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare,
aferente cifrei de afaceri, fara TVA"343004300100.004000400093.02100.00
b)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare "457407700134.154500450058.44100.00
2Venituri financiare55050100.006969138.00100.00
3Venituri extraordinare60000
IICHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)71561717662113.09148851488584.28100.00
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"81561517660113.10148831488384.28100.00
A.cheltuieli cu bunuri şi servicii94856451392.944300430095.28100.00
B."cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"1010201990195.101100110055.28100.00
C."cheltuieli cu personalul, din care:"11924910683115.509013901384.37100.00
C0Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)1285489831115.018380838085.24100.00
C1ch. cu salariile1377689051116.527610761084.08100.00
C2bonusuri14780780100.0077077098.72100.00
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"15000.0000
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal16000.0000
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete"17456537117.7641841877.84100.00
C5cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator18245315128.5721521568.25100.00
D.Alte cheltuieli de exploatare1949047496.7347047099.16100.00
2Cheltuieli financiare2022x22100.00
3Cheltuieli extraordinare2100
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)2299100.003434377.78100.00
IVIMPOZIT PE PROFIT23000.0099#DIV/0!100.00
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"24000.004646#DIV/0!100.00
1Rezerve legale2518211.1122100.00100.00
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege26
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi27000.00000.000.00
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"2800x00xx
5Alte repartizări prevăzute de lege2900x00xx
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29"3000xxxxx
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă"3100x00xx
8"Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:"3200x00xx
a)- dividende cuvenite bugetului de stat3300x00xx
b)- dividende cuvenite bugetului local33a00x00xx
c)- dividende cuvenite altor acţionari3400x00xx
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare3500x00xx
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3600x00xx
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"3700x00xx
a)cheltuieli materiale3800x00xx
b)cheltuieli cu salariile3900x00xx
c)cheltuieli privind prestările de servicii4000x00xx
d)cheltuieli cu reclama şi publicitate4100x00xx
e)alte cheltuieli4200x00xx
VIII"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"43440700159.09000.00#DIV/0!
1Alocaţii de la buget - subventii pentru investitii440250 00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII46440700159.0900
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului48170170100.00170170100.00100.00
2Nr. mediu de salariaţi total49168168100.00168168100.00100.00
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)5041114748115.484157415787.56100.00
4Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)5137044540122.583774.803774.8083.14100.00
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)5292.7143104.8869113.1361.607161.607158.74100.00
6Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)5358.547659.0536100.8661.607161.6071104.320.0000
7Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)54
7Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x100055999.4240369999.490691100.01997.7210269997.721026999.82100.00
8Plăţi restante5600x00xx
9Creanţe restante57160165103.131158069.7069.57
*) Rd.50 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr. 2
*) Rd.51 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC
BUJOR IONUT ANTONIOFABIAN DANA IOANA
VIZAT CFG
Pop Adriana
Președinte de ședințăSecretar general
Albu AdrianMihaela Maria Racolța

Anexa nr.2 la HCL nr. 22/13.02.2020
Operatorul economic: TRANSURBAN SA
"Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare RO18171186
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
pe anul 2020
- mii lei -
INDICATORINr. rd."Realizat an N-2
(2018)"Prevederi an precedent (N-1) -2019Propuneri an curent (N) - 2020%%"Diferenta
2020-
2019
"
Aprobat"Preli-
minat/
Realizat
"din care:"
7 =
6/5
*100""
8 =
5/3a
*100"
"conform HCL215/
18.10.2019, Hot AGA 4
18.10.2019"2020Trim ITrim IITrim III"Total
An
6=6d""diferente
2017-2016"
01233a4566a6b6c6d"7
2020/2019""8
2019/2018"6-5"=6-5
(2020-2019)"
I.VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)114003156261562617671431087891288517671113.09111.5920452045
1"Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:"213940155761557617621429587591285417621113.13111.7420452045
a)"din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:"356475491549155691410302143415569101.4297.237878
a1)din vânzarea produselor448895050505050901300280040005090100.79103.294040
a2)din servicii prestate557731031033180160240331106.7753.712121
a3)din redevenţe şi chirii61441301301403060100140107.6990.211010
a4)alte venituri7371180118800.002.7377
b)din vânzarea mărfurilor800000000xx00
c)"din subvenţii şi transferuri de exploatare(dif.de tarif si compensatii) (rd. 10 + rd. 11), din care:"9801910040100401200028705720849012000119.52125.2119601960
c1"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete(diferente de tarif), fara TVA"1039614300430043001250212030204300100.00108.5500
c2"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare(compensatii)"1140575740574077001620360054707700134.15141.4719601960
d)din producţia de imobilizări120000000000
e)venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie130000000000
f)"alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:"1427445455215182352115.5616.4277
f1)din amenzi şi penalităţi1520000000xx00
f2)"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:"160000000000
- active corporale170000000000
- active necorporale180000000000
f3)din subvenţii pentru investiţii192390000000#DIV/0!x00
f4)din valorificarea certificatelor CO2200000000000
f5)alte venituri213345455215182352115.56136.3677
2"Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:"226350505015303150100.0079.3700
a)din imobilizări financiare230000000000
b)din investiţii financiare240000000000
c)din diferenţe de curs250000000000
d)din dobânzi2665550015100.0083.3300
e)alte venituri financiare275745454515304545100.0078.9500
IICHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 136 + rd. 144)2813779156171561717662430287631238717662113.09113.3420452045
1"Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:"2913772156151561517660430187611238517660113.10113.3820452045
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:"304635485648564513124325163446451392.94104.76-343-343
A1"Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:"31381139203920352799819802685352789.97102.85-393-393
a)cheltuieli cu materiile prime320000000
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"33355236503650325089218202480325089.04102.76-400-400
b1)"cheltuieli cu piesele de schimb, materiale"34637650650650162320480650100.00102.0400
b2)cheltuieli cu combustibilii35291530003000260073015002000260086.67102.92-400-400
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar3636.343030306102030100.0082.5500
d)cheltuieli privind energia şi apa37223240240247100150185247102.92107.6277
e)cheltuieli privind mărfurile3800000000xx00
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:"39310384384427114234318427348.8636364339.45335714343
a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile40991101101503080100150136.36111.114040
b)cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:41242424276141827112.50100.0033
b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat42202020255121625125.00100.0055
b2)- către operatori cu capital privat434442122250.00100.00-2-2
c)prime de asigurare4418724024024078140200240100.00128.3400
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:"45514552552559131302443559101.27107.3977
a)cheltuieli cu colaboratorii46242424246121824100.00100.0000
b)"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"47123135135110208010011081.48109.76-25-25
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică4829000000000
c)"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:"495111111361011100.00220.0000
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"5023331123100.00150.0000
"- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare"510000000000
c2)"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"5238882588100.00266.6700
"- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare"530000000000
"- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare"540000000000
- ch.de promovare a produselor5538882588100.00266.6700
d)"Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 66), din care:"560000000000
d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate570000000000
d2)"ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:"580000000000
- pentru cluburile sportive590000000000
d3)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati600000000000
e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane6112221222xx00
f)"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:"62213131325112532103.23147.6211
"cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:"63711111223612104.55157.140.51
-interna64711111124611100.00157.1400
-externa650111011150.00#DIV/0!-0.50
g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii66106105105105306091105100.0099.0600
h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate6744441124100.00100.0000
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"6823024024027165130195271112.92104.353131
i1)cheltuieli de asigurare şi pază690000000000
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul700000000000
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională719101010010101000
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"720000000000
-aferente bunurilor de natura domeniului public730000000000
i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale740000000000
i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011750000000000
i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri760000000000
j)alte cheltuieli7700
"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:"7855010201020199038584012001990195.10185.45970970
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale790000000000
b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale80261730730170030070010001700970970
c)ch. cu taxa de licenţă810000000000
d)ch. cu taxa de autorizare820000000000
e)ch. cu taxa de mediu830000000000
f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite8428929029029085140200290100.00100.3500
"C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:"857941924992491068325935149743010683115.50116.4714341434
C0Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)8673178548854898312403471368099831115.01116.8212831283
C1"Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:"8766117768776890512206430862099051116.52117.5012831283
a) salarii de bază8843925295529561501600290042006150116.15120.56855855
- corespunzator cresterii sal minim de baza brut88'4441234xx00
- corespunzator modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii88''000000000
- corespunzator reintregire cresteri salariale fata de an precedent88'''0804804400150250300400XX-404-404
"b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"892209246024602887600140020002887117.36111.36427427
"- sporuri, prime şi alte bonificaţii pe salariul de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut, reintregire cresteri salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate"89'19119120060120165200xx99
c) alte bonificaţii (conform CCM)901013131468914107.69130.0011
C2"Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:"91706780780780197405600780100.00110.4800
"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:"9220526026026060130190260100.00126.8300
"- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"930000000000
"- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"9482100100100108585100100.00121.9500
b) tichete de masă;95501520520520137275410520100.00103.7900
c) tichete de vacanţă;960000000000
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent970000000000
e) alte cheltuieli conform CCM.980000000000
C3"Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:"990000000000
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal1000000000000
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti1010000000000
"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete"1020000000000
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:"103416456456537125286411537117.76109.628181
a) pentru directori/directorat10429333333341494224318414124.32113.658181
-componenta fixă10529330430438094190284380125.00103.757676
-componenta variabilă1060292934034343455
"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"107123123123123316293123100.00100.0000
-componenta fixă108123123123123316293123100.00100.0000
-componenta variabilă1090000000000
c) pentru AGA şi cenzori1100000000000
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii1110000000000
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator11220824524531565150210315128.57117.797070
"D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:"1136464904904748025630947496.7375.85-16-16
a)"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 115 + rd. 116), din care:"11450000000 x00
- către bugetul general consolidat1155000000000
- către alţi creditori1160000 00
b)cheltuieli privind activele imobilizate117000000
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului118000000
d)alte cheltuieli1191280040444x0.0044
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale1204504704704508025030045095.74104.44-20-20
f)"ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:"1216320202002520100.0031.7500
f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele1226320202002520100.0031.7500
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor1230000000000
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat1240000000000
f2)"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"1250000000000
f2.1)"din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:"1260000000000
- din participarea salariaţilor la profit1270000000000
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante1280000000000
- venituri din alte provizioane1290000000000
2"Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:"13072221222xx00
a)"cheltuieli privind dobânzile, din care:"1310000000000
a1)aferente creditelor pentru investiţii1320000000000
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă1330000000000
b)"cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:"1347111011100
b1)aferente creditelor pentru investiţii1350000000000
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă1360000000000
c)alte cheltuieli financiare13701111111x00
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)1382249998264989100.004.0200
venituri neimpozabile13900
cheltuieli nedeductibile fiscal14000
IVIMPOZIT PE PROFIT141330000107
VDATE DE FUNDAMENTARE
1"Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:"142
a)- venituri din subventii si transferuri143
b)"- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat"144
2"Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29"1451377215615156151766043018761123851766011311320452045
a)"- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf.legii anuale a bugetului de stat"146
3Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)14773178548854898312403471368099831115.01116.82
4Cheltuieli cu salariile (rd. 87)66117768776890512206430862099051116.52117.50
5Nr. de personal prognozat la finele anului148170170170170170170170170100.00100.00
6Nr. mediu de salariaţi149162168168168165165165168100.00103.70
a)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*100015036584111411147481114217631364490115.48112.37
b)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*100015136584111411147481114217631364490115.48112.37
c)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bug de stat [(rd. 147 - rd.88'-rd.88''-rd.88'''-rd.90-rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*100015236533704370445401114217631364490122.58101.38
7a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 149)15386.04992.71492.714104.88726.0353.0877.90104.89113.13107.75
b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf legii anuale a bugetului de stat ((rd. 2-rd 11)/ rd. 149)15461.00358.54858.54859.05416.2131.2744.7559.05100.8695.97
c)"Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
W=QPF/rd.153"158
c1)"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care"159xxx0
- cantitatea de produse finite (QPF)160xxx0
- pret mediu (p)161xxx0
- valoare = QPF x p162xxx0
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2163xxx0
c)Productivitatea muncii în unităţifizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QFP/Rd.14915586.0490493892.7142857192.71428571104.8869048
8Plăţi restante16100000000
9"Creanţe restante, din care:"162150165160165163165165165103.13106.67
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat16325053555x0.00
- de la operatori cu capital privat164142150150150150150150150100.00105.63
- de la bugetul de stat165610101010101010100.00166.67
- de la bugetul local1660
- de la alte entitati1670
10Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)16800000000
11Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:16900000000
.- alte rezerve170
.- rezultat reportat171
"*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare"
"**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat"
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC
BUJOR IONUT ANTONIOFABIAN DANA IOANA
VIZAT CFG
Președinte de ședințăSecretar generalPop Adriana
Albu AdrianMihaela Maria Racolța

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 22/13.02.2020
Operatorul economic: TRANSURBAN SA
"Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare RO18171186
Gradul de realizare a veniturilor totale
- mii lei -
Nr. crt.Indicatori"Prevederi an N-2
2018""%
4 = 3/2""Prevederi an precedent (N-1)
2019""%
7 = 6/5"
AprobatRealizatAprobatRealizat
01234567
I."Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:"6097598498.1555865694101.93
1Venituri din exploatare * )6028592198.2255365639101.86
2Venituri financiare696391.305055110.00
3Venituri extraordinare00x00x
*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC
BUJOR IONUT ANTONIOFABIAN DANA IOANA
VIZAT CFG
Pop Adriana
Președinte de ședințăSecretar general
Albu AdrianMihaela Maria Racolța

Anexa nr.4 la H.C.L nr. 22/13.02.202
Operatorul economic: TRANSURBAN SA
"Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare RO18171186
"Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"
- mii lei -
INDICATORIData finalizării investiţieian precedent 2019Valoare
AprobatRealizat/ Preliminatan curent 2020an 2021an 2022
012345678
I"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"44044070000
1"Surse proprii, din care:"44044045000
a) - amortizare44044045000
b) - profit00000
2Alocaţii de la buget0025000
3"Credite bancare/leasing, din care:"00000
a) - interne00000
b) - externe00000
4"Alte surse, din care:"00000
- (denumire sursă)00000
- (denumire sursă)00000
II"CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:"44044070000
1"Investiţii în curs din fonduri proprii, din care:"0018000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
a)-pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic180
- spalatorie cu perii"31,12,2020"202202180
2"Investiţii noi, din care:"44044021000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:23823821000
"- microbuz, surse proprii"12/31/202000100
- imobilizari necorporale - soft windows9/30/201800
- imobilizari necorporale - soft site Transurban11/30/2017
- generator de curent 7/1/2017
- masina de spalat industriala6/18/190000
- macara pliabila12/31/202000500
- pistol pneumatic12/31/202000500
-pompa combustibil+sistem gestiune12/31/201800
- bazine supraterane pentru combustibil4/30/201983830
- sonde masurare pentru rezervoare comb.12/31/202015
- pregatire platforma spalatorie12/31/201990900
- logan dokker"30,09,2019"50500
- echipament service autobuze"31,12,2020"151557
- imobilizari necorporale - soft windows12/31/2020003
- tehnica de calcul12/31/202018
schela metalica -lucrari la inaltime atelier12/31/2020007
bariera la intrarea in unitate12/31/201800
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
- echipamente necesare autorizarii de securitate la incendiu conform scenariu9/30/20180000
- inlocuire tevi pentru agent termic intre hala de reparatii si atelier electricieni9/30/201800
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
- reparatie usi cladire hala masini3/27/2017
"- inlocuirea cazanelor din centrala termică (autorizatii, epertiză, montaj, etc.)"12/27/201700
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"00000
- (denumire obiectiv)00000
3"Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:"0031000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
.modernizare toalete din atelierul de reparatii12/31/2020001500
.modernizare cladire exploatare12/31/2020004500
.modernizare cladire exploatare
dotare cu montaj instalatie incalzire hala12/31/2020250
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:"00000
- (denumire obiectiv)00000
- (denumire obiectiv)00000
4Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)00000
5"Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:"00000
a) - interne00000
b)- externe00000
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMIC
BUJOR IONUT ANTONIOFABIAN DANA IOANA
Director tehnicVIZAT CFG
Molnar CsabaPop Adriana
Președinte de ședințăSecretar general
Albu AdrianMihaela Maria Racolța