Hotărârea nr. 219/2020

HOTĂRÂREA Nr. 219/22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 219/22.12.2020
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare


 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53414 /11.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 53415 /11.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 53416 /11.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de documentaţia înaintată executivului de către managerul - directorul general al Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, cu nr.54902/21.12.2020 şi procesul verbal încheiat la data de 922/17.12.2020 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al Instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
În conformitate cu prevederile:
Art. 409 alin.(1) și alin (3) lit. a), lit. b)., art. 476 alin.(1), alin.(2) lit. b)., art. 477 alin.(1) art.480, art.481 din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ;
Cap IV Promovarea funcționarilor publici, Secțiunea a 5-a Promovarea în clasa din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
art.1, art.2, alin (1) lit. a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr. VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare raportul final al examenului susținut în vederea promovării în clasă a unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub numărul 50214/17.11.2020.
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 121/30.07.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (1,)alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama Primăriei municipiului Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcţii al Primăriei municipiului Satu Mare conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Satu Mare nr. 121/30.07.2020.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anexa nr 1 la H.C.l. nr


S.P.A.S: 55

Funcții publice: 47

Funcții publice de conducere: 5

Funcții publice de execuție: 42

Contractuale: 8Centre: 439 - posturi contractuale

Centrul Social de Servicii Medicale: 52

Centrul Creșe în sistem public: 47

Creșa Socială - 13

Centrul Social de Urgență: 17

Asistenți personali: 310

Anexa 2
la HCL nr. 226/27.10.2016---
STAT DE FUNCŢII
al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare
Nr. Crt."Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz"StructuraFuncţia de Demnitate PublicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalNivelul studiilorFuncţia contractualăGradatieNivelul studiilor
Ȋnalt funcţionar publicde conducerede execuţiede conducerede execuţie
1PrimarS
2ViceprimarS
3ViceprimarS
4Secretar municipiuIIS
5SAdministrator public
CABINET PRIMARCABINET PRIMAR
6ConsilierIAS
7ConsilierIAS
8ConsilierIAS
9VACANTReferentIAM
CABINET VICEPRIMARI
10VACANTReferentIAM
APARAT PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL
11Consilier juridicIAS
12VACANTConsilier IAS
BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
13Şef birouIIIS
14AuditorISS
15VACANTAuditorISS
16VACANTAuditorISS
17VACANTAuditorISS
18VACANTAuditorISS
" SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE"
19VACANTŞef serviciuIIIS
20ConsilierISS
21ConsilierISS
22ConsilierISS
23VACANTConsilier juridicISS
24ConsilierISS
25VACANTConsilierISS
26VACANTConsilierISS
" SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, ARHIVĂ"
27Şef serviciuIIIS
28Consilier juridicISS
29Consilier juridicIPS
30Consilier juridicISS
31Consilier juridicISS
32Consilier juridicIPS
33Consilier ISS
34Consilier juridicISS
35Referent de specialitateIISSSD
36ConsilierISS
37ConsilierISS
38VACANTConsilier juridicISS
BIROU AUTORITATE TUTELARĂ
39Şef birouIIIS
40ConsilierISS
41TEMPORAR VACANTReferentIIISM
42ConsilierISS
43ConsilierIAS
44VACANTConsilierIDS
ARHITECT ŞEF
45VACANTArhitect şefIIIS
BIROU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA
46VACANTrezervat Pop VeronicaSef birou I II S
47ConsilierIPS
48ConsilierISS
49ConsilierISS
50ConsilierIPS
51ConsilierISS
52VACANTConsilierIPS
53VACANTConsilierISS
BIROU AUTORIZARI CONSTRUCTII
54VACANTrezervat Anderco Horea Sef birouIIIS
55ConsilierISS
56VACANTConsilierIAS
57Consilier ISS
58VACANTConsilier ISS
59ConsilierIPS
60VACANTConsilierISS
61VACANTConsilier juridicISS
BIROU FINALIZARI CONSTRUCŢII
62Sef birouIIIS
63InspectorISS
64ConsilierISS
65ReferentIIISM
66ConsilierISS
67ConsilierISS
68VACANTConsilierISS
BIROU GIS
69Şef birouIIIS
70ConsilierISS
71ConsilierISS
72ConsilierISS
73ConsilierISS
74ConsilierISS
DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
75VACANTDirector executivIIIS
" SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI"
76Şef serviciuIIIS
77ConsilierISS
78VACANTConsilierISS
79ConsilierISS
80ConsilierIPS
81ReferentIIIPM
82ConsilierIIS
COMPARTIMENT FOND LOCATIV
83VACANTConsilierIAS
84VACANTConsilierIDS
COMPARTIMENT CADASTRU
85VACANTConsilierISS
86VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ADMINISTRARE CENTRU TEHNOLOGIC DE INOVARE SI DE AFACERI ŞI A CASEI MEŞTEŞUGARILOR
87VACANTConsilierIAS
88VACANTConsilierIAS
89VACANTConsilierIAS
90VACANTConsilierIAS
91VACANTConsilierIAS
92VACANTConsilierIAS
SERVICIU AGRICOL SI FOND FUNCIAR
93VACANTŞef serviciuIIIS
94ConsilierISS
95ConsilierISS
96ConsilierISS
97Temporar vacantInspectorIPS
98VACANTConsilierISS
COMPARTIMENT FOND FORESTIER
99VACANTConsilierIAS
100VACANTConsilierIPS
BIROU CONTROL COMERCIAL AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE si TRANSPORT
101Şef birouIIIS
102InspectorISS
103InspectorISS
104InspectorISS
105Referent de specialitateIISSSD
106VACANTReferentIIISM
BIROU FINANTARE SI ADMINISTRARE UNITATI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
107Şef birouIIIS
108ConsilierIPS
109ConsilierISS
110VACANTConsilierISS
111ConsilierIPS
112VACANTConsilierIAS
DIRECŢIA ECONOMICĂ
113Director executiv IIIS
SERVICIUL BUGET
114VACANTŞef serviciuIIIS
115ConsilierISS
116ConsilierISS
117ConsilierISS
118ConsilierISS
119ConsilierISS
120VACANTConsilierIPS
121ConsilierISS
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
122Şef serviciuIIIS
123ConsilierISS
124ConsilierIPS
125ReferentIIISM
126ConsilierIPS
127InspectorISS
128ConsilierISS
129InspectorISS
130ConsilierISS
131ConsilierISS
132Consilier juridicIAS
133VACANTConsilierISS
"SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE"
134VACANT Şef serviciuIIIS
135ConsilierISS
136ConsilierISS
137ConsilierISS
138ConsilierISS
139ConsilierISS
140Temporar vacantConsilierIPS
141InspectorISS
142ConsilierISS
143ConsilierISS
144Consilier ISS
145Temporar vacantConsilierISS
146Temporar ocupatConsilierIAS
147ConsilierIAS
148ConsilierIAS
149 Consilier IA S
COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE
150VACANTConsilierIAS
151VACANTConsilierIAS
152VACANTConsilierIAS
153VACANTConsilierIAS
154VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ENERGETIC
155VACANTConsilierISS
156ConsilierISS
157ConsilierIAS
158ConsilierISS
159VACANTConsilierIPS
DIRECTIA TEHNICA
160VACANTDirector executivIIIS
" SERVICIUL INVESTIŢII, GOSPODĂRIRE- ÎNTREŢINERE"
161Şef serviciuIIIS
162ConsilierISS
163ConsilierISS
164ConsilierISS
165VACANTConsilierIPS
166VACANTConsilierIPS
167VACANTConsilierISS
168VACANTConsilierIAS
169VACANTConsilierIAS
170VACANTConsilierIAS
BIROU CONSULTANTA TEHNICA ŞI SUPERVIZĂRI LUCRĂRI
171VACANTŞef birou
172VACANTConsilierIAS
173VACANTConsilierIAS
174VACANTConsilierIAS
175VACANTConsilierIAS
176VACANTConsilierIAS
177VACANTConsilierIAS
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
178Şef serviciuIIIS
COMPARTIMENT STRATEGII DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE
179Consilier juridicISS
180VACANTConsilier IPS
COMPARTIMENT ZONE VERZI ŞI MOBILIER URBAN
181ConsilierISS
182ConsilierISS
183ConsilierIPS
184ConsilierISS
185VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT SALUBRITATE ŞI PROTECTŢA MEDIULUI
186ConsilierISS
187VACANTConsilierISS
188InspectorISS
189ConsilierIPS
COMPARTIMENT AUTORIZARE SERVICII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
190ConsilierISS
191VACANTConsilierISS
COMPARTIMENT REPARAŢII STRĂZI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ
192ConsilierISS
193VACANTInspectorISS
194VACANTConsilierIPS
195VACANTConsilierIAS
196ConsilierIPS
197VACANTConsilierIAS
198VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ILUMINAT STRADAL
199ConsilierISS
200VACANTConsilier IDS
201VACANTConsilierIPS
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
202VACANTŞef serviciuIIIS
203VACANTConsilierIPS
204ConsilierIPS
205Temporar ocupatConsilierIPS
206ConsilierISS
207ConsilierIPS
208VACANTConsilierIDS
209VACANTConsilierIAS
210VACANTConsilierISS
DIRECTIA ADMINISTRATIV SI RELATII PUBLICE
211VACANTDirector executivIIIS
SERVICIU DE COMUNICARE ŞI COORDONARE INSTITUŢII SUBORDONATE
212VACANTSef serviciuIIIS
COMPARTIMENT RELAŢII INTERNATIONALE si MASS MEDIA
213VACANTConsilierIDS
214VACANTConsilierIAS
215VACANTConsilierIAS
"COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI TINERET"
216ConsilierISS
217VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT MONITORIZARE şi CONTROL INTERN MANAGERIAL
218VACANTConsilierISS
219VACANTConsilierIPS
220VACANTConsilierIAS
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL ŞI TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
221VACANTŞef serviciuIIIS
222ConsilierISS
223ConsilierISS
224ConsilierISS
225Referent de specialitateIIPSSD
226ConsilierISS
227ConsilierISS
228VACANTConsilierIDS
COMPARTIMENT CIVIC SI ASOCIATII DE PROPRIETARI
229VACANTConsilierISS
230VACANTConsilierIPS
COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
231InspectorISS
232InspectorISS
233InspectorISS
234VACANTInspectorISS
SERVICIU ADMINISTRATIV ŞI PROTOCOL
235Temporar ocupatŞef serviciuS
236Inspector de specialitateIS
237Temporar VACANTInspector de specialitateIAS
238Sofer IIM
239TEMPORAR VACANTSofer IIM
240Temporar VACANTSofer IIM
241VACANTSofer IIM
242Inspector de specialitateIAS
243VACANTInspector de specialitateIAS
244Temporar ocupatInspector de specialitateIIS
245VACANTIngrijitorIM
246VACANTIngrijitorIM
247VACANTIngrijitorIM
248VACANTIngrijitorIM
249VACANTIngrijitorIM
250VACANTIngrijitorIM
251VACANTMuncitor calificatIM
252VACANTMuncitor calificatIM
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
253Şef serviciuIIIS
254ConsilierISS
255Insp proc civISS
256ReferentIIISM
257ConsilierIPS
COMPARTIMENT INTERVENŢIE
258Inspector de special.IAS
259Temporar ocupatM. calif.IM
260Temporar ocupatM. calif.IM
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
261Director executivIIIS
"SERVICIUL, IMPUNERE, CONSTATARE, CONTROL"
262VACANTSef serviciuIIIS
263ConsilierISS
264ConsilierISS
265InspectorISS
266InspectorISS
267ConsilierISS
268ConsilierISS
269ConsilierISS
270InspectorISS
271ConsilierISS
272ConsilierIPS
273ConsilierISS
274InspectorISS
275InspectorISS
276ConsilierISS
277Temporar vacantInspectorISS
278ConsilierISS
279ConsilierISS
280Temporar vacantConsilierIPS
281InspectorISS
282ConsilierIPS
283VACANTConsilierISS
284VACANTConsilierIPS
285VACANTReferentIIIAM
"SERVICIUL EVIDENTA VENITURILOR, URMARIRE, EXECUTARE SILITA, AMENZI"
286Sef serviciuIIIS
287ConsilierISS
288ConsilierISS
289InspectorISS
290ConsilierISS
291ConsilierISS
292ConsilierISS
293ConsilierISS
294ReferentIIISM
295ConsilierIPS
296ConsilierISS
297InspectorISS
298InspectorISS
299InspectorISS
300Consilier juridic ISS
301ConsilierISS
302InspectorISS
303ReferentIIISM
304ConsilierIPS
305InspectorISS
306ConsilierIPS
307ConsilierISS
308ConsilierISS
Functia/Numar posturiOcupateVacanteTotal
Nr. Total de demnitari303
Nr. Total de functii publice din care:17373246
Nr. Total de inalti functionari publici
Nr. Total de functii publice de conducere161430
Nr. Total de functii publice de executie15759216
Nr. Tota de functii contractuale din care:184159
Nr. Total de functii contractuale de conducere123
Nr. Total de functii contractuale de executie173956
"Nr. Total de posturi potrivit III alin (2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare"
Nr. Total de functii din institutie194114308
Primar"Sef serviciu Resurse Umane, Salarizare"
Kereskényi Gábor Ciulean Oana
Preşedinte de şedinţăSecretar
Crăciun Cipran DumitruMariana Suciu