Hotărârea nr. 218/2020

HOTĂRÂREA nr. 218/22.12.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 218/22.12.2020
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53053/10.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat cu nr. 53057/10.12.2020, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 53058/10.12.2020, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 485 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 alin. (4) lit. e) din Cap. 3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și conducere ale Anexei nr. 6 din același act normativ,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020, următorii consilieri locali:
- RESSLER ȘTEFAN;
- STAN GHEORGHE.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare, prin intermediul Serviciului managementul resurselor umane.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului managementul resurselor umane și consilierilor desemnați prin prezenta hotărâre.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale