Hotărârea nr. 217/2020

HOTĂRÂREA nr. 217/22.12.2020 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal începând cu anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 217/22.12.2020
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal începând cu anul 2021

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 24229/18.12.2020, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare înregistrat sub numărul 24230 / 18.12.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 24231/18.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 54757/18.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art. 489 Titlul IX din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.73/2020 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021,
În vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) și art.196 alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea :

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă tabelul privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu 01.01.2021, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă tabelul privind imobilele care ies de sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu 01.01.2021, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2021 .

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare și Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și se comunică persoanelor cuprinse în tabelele care constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

Anexele 1 și 2 se află sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/2016. Persoanele interesate le pot consulta la sediul D.I.T.L. Satu Mare.

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale