Hotărârea nr. 216/2020

HOTĂRÂREA Nr. 216/22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 
HOTĂRÂREA Nr. 216/22.12.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din
data de 22.12.2020,
Analizând:
Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.53553/14.12.2020,
Raportul de specialitate nr. 53.557 din 14 decembrie 2020, întocmit de către, Serviciul buget,
Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 53.555 / 14.12.2020,
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Solicitarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare cu nr. 1.193 / 09.12.2020 înregistrată la sediul Primăriei municipiului Satu Mare cu nr. 53.141 din 10 decembrie 2020,,
Procesul verbal al şedinţei Comitetului Director nr. 1.210 din 16.12.2020 înregistrat la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 54.278 din 17.12.2020,
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 24.05.2007 privind aprobarea înfiinţării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare" modificată de HCL nr. 25 din 25.10.2018.
Prevederile art. 1 alin.(1) și alin (2), art. 67 alin. (1) lit.b , art. 68 și art. 70 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinului nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Dispozițiile OMFP nr. 517 / 13.04. 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Ordinului nr. 1954 din 16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", alin. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea sursei de finanțare pentru bugetul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare din "integral din bugetul local" ( sursa A) în " venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local"( sursa G).

Art.3. Cheltuirea fondurilor alocate se supune legilor în vigoare și este în responsabilitatea exclusivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.4. Odată cu aprobarea prezentei se abrogă prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr.78 din 29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive.

Art.5. Prezenta hotărâre produce efecte începând din 01 ianuarie 2021.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor și Clubul Sportiv Municipal.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarul general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Buget și Clubului Sportiv Municipal .

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Anexa 1 la HCL Nr. 216/22.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE

        

Art.1 Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, denumit în cele ce urmează C.S.M. este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

Art.2 Clubul Sportiv Municipal Satu Mare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul Regulament.

Art.3 C.S.M. Satu Mare se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Art.4 (1) Denumirea: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE

(2) Sediul: Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, adresa de contact/corespondenţă: Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie bl.17, ap.2.

(3) Însemnele şi culorile: emblema Municipiului Satu Mare, pe culorile roşu şi alb cu inscripţia completă sau iniţialele C.S.M. Satu Mare.

(4) Schimbarea denumirii C.S.M. Satu Mare poate fi făcută numai de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare cu avizul Agenţiei Nationale pentru Sport.

(5) Denumirea secţiei de fotbal va cuprinde sintagma ,,Olimpia”.Culorile secţiei de fotbal vor fi galben şi albastru.

Art. 5 (1) C.S.M. Satu Mare funcţionează ca instituţie bugetară, cu bază materială şi resurse financiare asigurate partíal din Bugetul Local al Municipiului Satu Mare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege.

(2) C.S.M. Satu Mare, instituţie finanţată partial din transferuri de la bugetul local, are posibilitatea de a încasa și venituri proprii ce provin din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate specific clubului.

(3) Fondurile băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări se vor cuprinde în bugetul  C.S.M. Satu Mare şi se  utilizează cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.

 

Art. 6 (1) Organul de coordonare şi control al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare este Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are următoarele competenţe:

·        aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a instituţiei publice de interes local, precum şi modificările şi completările ulterioare ale acestuia;

·        aprobă structura organizatorică a instituţiei publice de interes local, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale;

·        numeşte şi eliberează din funcţie membrii Comitetului director şi directorul Clubului;

·         aplică sancţiuni persoanelor pe care le-a numit;

·         aprobă situaţiile fianciar contabile, raportul de gestiune a directorului Clubului,

·        aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, contul de execuţie bugetară şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

·        urmăreşte, controlează şi analizează activitatea instituţiei publice de interes local;

·        asigură condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiei publice de interes local.

 

 

Art. 7 Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul instituţiei publice de interes local, în limita posturilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.

 

Art. 8 Sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, etc. îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte reglementate de Codul civil şi Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

CAPITOLUL II   SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art. 9. C.S.M. Satu Mare s-a înfiinţat ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 125/24.05.2007, cu modificarile şi completările ulterioare, în scopul organizării şi administrării de activităţi sportive cu următoarele secţii: arte marţiale de contact, atletism, automobilism sportiv, baschet, biliard, box, canotaj, ciclism, culturism şi fitness, dans sportiv, ecvestra, fotbal, gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, judo, karate, nataţie şi pentatlon modern, popice, scrimă, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, şah, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei.

 

Art. 10 (1) Obiectul de activitate al C.S.M. Satu Mare este:

·         Performanţa, selecţia, pregătirea, şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, funcţie de secţiile de sport ce activează în cadrul clubului;

·         Organizarea de competiţii sportive, de masă şi de performanţă, interne şi internaţionale în conformitate cu reglementările federaţiilor sportive naţionale, precum şi cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive internaţionale;

·         Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

·         Administrarea bazei sportive proprii, dacă este cazul;

·         Promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului;

·         Înfiinţarea de secţii în alte discipline sportive;

(2) C.S.M. Satu Mare poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.

 

Art. 11 (1) Comitetul director, organ de conducere cu caracter deliberativ, este alcătuit din 5 membri numiţi de Consiliul Local Satu Mare. Mandatul Comitetului director încetează la numirea noului Comitet director. Comitetul director îşi alege prin votul majorităţii membrilor un preşedinte.

(2) Comitetul director se întruneşte în sedinţe ordinare, lunar, la convocarea directorului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Comitetului director.

 

Art. 12. Comitetul director îndeplineste următoarele atribuţii principale:

·         avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltueli al Clubului, şi încheierea exerciţiului financiar;

·         avizează structura organizatorică, numărul de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale clubului şi propune spre aprobare Consiliului Local.

·         hotărăşte infiinţarea şi desfiinţarea de secţii pe ramura de sport şi propune Consiliului Local Satu Mare aprobarea înfiinţării şi susţinerii financiare a acestora;

·         analizează activitatea CSM Satu Mare şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a activităţii;

·         aprobă obiectivele de performantă a secţiilor de sport cuprinse în organigrama C.S.M. Satu Mare, la propunerea directorului clubului;

·         aprobă definitivarea loturilor la secţiile de sport cuprinse în organigrama C.S.M. Satu Mare;

·         stabileşte prima de obiectiv şi primele de joc, la propunerea directorului C.S.M. Satu Mare.

·         stabileşte sancţiuni materiale antrenorilor, la propunerea directorului C.S.M. Satu Mare;

·         la propunerea conducerii tehnice şi a directorului C.S.M. Satu Mare, stabileşte sancţiuni disciplinare, materiale, după caz sportivilor secţiilor de sport cuprinse în organigrama C.S.M. Satu Mare;

·         aprobă contractarea jucătorilor, contractarea antrenorilor, respectiv sumele aferente acestora la propunerea directorului C.S.M. Satu Mare;

·         aprobă contractarea jucătorilor, transferul de jucători, respectiv sumele aferente acestora în urma propunerilor făcute de antrenorul/instructorul secţiei de sport/compartimentul sport şi directorul C.S.M. Satu Mare;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliului Local Satu Mare.

 

Art. 13 (1) Conducerea executivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare este asigurată de către un director desemnat de Consiliul Local Satu Mare, şi se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 (2) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se face de către Consiliul Local Satu Mare.

 

Art. 14 (1) Directorul clubului are în principal următoarele atribuţii:

 • organizează, conduce şi gestionează activitatea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare pe baza Contractului de management, Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Local Satu Mare;
 • asigură gestionarea şi administrarea corectă, eficientă, în condiţiile legii a bugetului Clubului Sportiv Municipal Satu Mare cu respectarea Normelor  financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate, respectă destinaţia alocaţiilor bugetare din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 • administrează cu diligenţa unui bun proprietar patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;
 • exercită funcţia de ordonator terţiar de credite, potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale;
 • fundamentează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Clubului; îl înaintează spre avizare Comitetului director; prezintă şi supune avizării Comitetului director, contul de execuţie anual; 
 • reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
 • numeşte, sanctionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul C.S.M. Satu Mare;
 • propune Comitetului director în vederea avizării structura organizatorică, numărul de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a clubului; ia măsuri în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local Satu Mare;
 • în exercitarea atribuţiilor sale, directorul încheie contracte individuale de muncă, contracte de prestări servicii, contracte încheiate potrivit Codului civil, contracte de activitate sportivă, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu antrenori, sportivi şi alţi tehnicieni, în vederea atingerii scopului şi realizarii obiectului de activitate a C.S.M. Satu Mare, cu avizul Comitelului Director.
 • dispune măsuri în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul Clubului Sportiv Municipal, răspunde de realizarea/actualizarea acestuia;  
 • coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor C.S.M, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate al C.S..M;  
 • propune Comitetului director, pune în aplicare şi răspunde de buna desfăşurare a calendarului competiţional intern şi internaţional al C.S.M;
 • elaborează programele de dezvoltare pe termen scrurt şi mediu ale C.S.M. în concordanţă cu strategia stabilită de Consiliul Local Satu Mare şi cu încadrarea în resursele financiare;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local, ale Primarului Municipiului Satu Mare şi ale Comitetului director precum şi cele cuprinse în Contractul de management încheiat cu Primarul Municipiului Satu Mare. 

 

Art. 15 Contabilul şef, este subordonat ierarhic directorului Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi are în principal următoarele atribuţii:

·         asigură şi răspunde de coordonarea întregii activităţi economico-financiare a Clubului;

·         răspunde de desfăşurarea întregii activităţi financiar-contabile din cadrul Clubului, conform reglementarilor în vigoare;

·         răspunde de organizarea şi coordonarea activităţii de casierie din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, cu respectarea prevederilor legale privind disciplina de casă;

·         răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

·         răspunde de elaborarea şi respectarea circuitului documentelor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

·         răspunde de respectarea disciplinei financiar contabile la nivelul Clubului;

·         răspunde de utilizarea legală şi eficientă a creditelor bugetare alocate; încadrarea tuturor cheltuielilor angajate în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate; urmăreşte execuţia bugetului, propune virări de credite şi rectificări ale bugetului pe parcursul anului bugetar;

·         răspunde de încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate;

·         răspunde de organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale precum şi a documentelor oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare, potrivit Legii contabilităţii;

·         coordonează, îndrumă şi verifică persoanele din subordine în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale;

·         asigură şi răspunde de implementarea controlului intern managerial la nivelul instituţiei;

·         răspunde de organizarea inventarierii anuale a patrimoniului Clubului;

·         vizează contractele încheiate de Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, pentru legalitate şi încadrare in bugetul aprobat;

·         răspunde de arhivarea documentelor elaborate în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, administrativ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·         propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a institutiei;

·         elaborează şi actualizează fişele de post pentru personalul din cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, administrativ;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, încredinţate de directorul clubului şi stabilite prin fişa postului.

 

Art. 16 Pentru îndeplinirea obiectului activităţii prevăzute la Art. 8, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează următoarele compartimente de activitate, cu sarcini şi acţiuni specifice după cum urmează:

 

 

A) Compartimentul contabilitate, resurse umane, administrativ, are în principal următoarele atribuţii:

 

 

 

 

 

 

ÎN DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL

 

·         asigură activitatea de elaborare a proiectului bugetului în concordanţă cu prioritătile stabilite de conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

·         realizează activitatea financiar-contabilă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare cu respectarea prevederilor legale privind disciplina contabilă şi financiară;

·         urmăreşte execuţia bugetului, propune virări de credite şi rectificări ale bugetului pe parcursul anului bugetar;

·         răspunde de încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi alineate;

·         întocmeşte evidenţa angajamentelor bugetare şi legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuilelilor instituţiei;

·         asigură plata cheltuielilor angajate, lichidate şi ordonanţate, cu respectarea prevederilor privind disciplina financiar contabilă şi controlul financiar preventiv propriu;

·         întocmeşte şi depune situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege;

·         asigură controlul financiar preventiv propriu;

·         asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul icompartimentului;

·         asigură întocmirea, păstrarea, arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, incredinţate de contabilul şef şi directorul clubului şi stabilite în fişa postului;

 

ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

 

·         răspunde de asigurarea managementului resurselor umane,

·         fundamentează şi elaborează proiectul de organigramă, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul Intern, Planul anual de formare profesională a salariaţilor, etc;

·         organizează/gestionează procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, potrivit reglementărilor legale în domeniu;

·         întocmeşte note de fundamentare şi decizii individuale privind angajarea, încetarea contractului, reîncadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară pe funcţii de conducere, schimbarea locului de muncă, etc. pentru personalul instituţiei, respectiv întocmeşte/modifică contractele individuale de muncă /actele adiţionale după caz;

·         Coordonează, centralizează şi supune aprobării conducerii planificarea concediilor de odihnă; ţine evidenţa nominală şi anuală a: concediilor de odihnă, a concediilor de incapacitate de muncă, a concediilor fără salar, etc;

·         respectă legislatia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului de bază şi a altor drepturi salariale stabilite de legislaţia în vigoare;

·         întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

·         asigurarea activităţii de preluare, comunicare, arhivare şi publicare a declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul clubului;

·         asigură printr-un contract încheiat cu respectarea prevederilor legale activitatea de medicină a muncii la nivelul instituţiei, efectuarea periodică a controlului medical pentru salariaţii instituţiei,

·         sprijină realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului şi asigură gestionarea rapoartelor / fişelor de evaluare;

·         operează/actualizează Registrul public de evidenţă al salariaţilor potrivit actelor normative în domeniu;

·         fundamentează şi elaborează propuneri privind necesarul de fonduri bugetare pentru acoperirea cheltuielilor de personal;

·         răspunde de legalitatea şi realitatea cheltuielilor de personal angajate, lichidate şi ordonanţate din bugetul instituţiei, cu încadrarea în prevederile/creditele bugetare aprobate;

·         elaborează/actualizează Regulamentul Intern al instituţiei; supune atenţiei conducătorului instituţiei aprobarea acestuia prin act administrativ; asigură aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor acestuia, respectiv postarea pe site-ul instituţiei;

·         întocmeste statele de plată, declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, solicitările de recuperare a prestaţiilor suportate din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii plătite din fondul de salarii, rapoarte statistice şi le depune la termen organelor în drept;

·         asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului;

·         asigură păstrarea şi arhivarea documentelor elaborate cu privire la domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, încredinţate de contabilul şef şi stabilite prin fişa postului.

 

ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV

 

·         desfăşoară şi răspunde de întreaga activitate administrativă, în domeniul gestionării patrimoniului, investiţiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

·         elaborează/propune necesarul de cheltuieli de investitii, cheltuieli cu bunuri si servicii, excepţie cheltuieli privind activitatea sportivă, întocmeşte referate de necesitate privind achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări;

·         răspunde de necesitatea, oportunitatea, legalitatea şi realitatea cheltuielilor de investitii şi cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu excepţia cheltuielilor privind activitatea sportivă, angajate, lichidate şi ordonanţate din bugetul Clubului;

·         răspunde de utilizarea legală şi eficientă a cheltuielilor, cu încadrarea în prevederile/creditele bugetare alocate la cheltuielile de investiţii şi cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu exceptia cheltuielilor privind activitatea sportivă;

·         ţine evidenţa patrimoniului aflat în administrarea C.S.M. Satu Mare;

·         asigură activitatea de casierie din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar;

·         organizează şi asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii (instruire şi urmărirea respectării legislaţiei, etc);

·         asigură realizarea activităţii de secretariat: de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei intrate în cadrul Clubului Sportiv Municipal precum şi circulaţia acesteia între nivele organizatorice;

·         asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului;

·         realizează evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor de arhivă, conform reglementărilor legale;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, încredinţate de contabilul şef şi directorul clubului şi stabilite prin fişa postului.

 

B) Compartimentul achiziţii publice este subordonat directorului clubului şi are în principal următoarele atribuţii:

·         organizează şi răspunde de întreaga activitate în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

·         elaborează, modifică şi completează Strategia anuală de achiziţii publice, Programul anual al achiziţiilor publice (PAAP) pe care-l supune aprobării preşedintelui instituţiei, după ce a fost vizat de contabilul şef şi a obţinut viza de control financiar preventiv;

·         efectuează achiziţii directe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza referatelor de necesitate aprobate, transmise de către compartimentele de specialitate a Clubului, conform PAAP;

·         organizează şi răspunde de realizarea procedurilor privind achiziţiile publice prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (elaborează referatul privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei, întocmeste dosarul de achiziţie publică, calendarul procedurii de atribuire, etc);

·         asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului;

·         asigură păstrarea şi arhivarea dosarelor achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, încredinţate de directorul clubului şi contabilul şef şi stabilite prin fişa postului.

 

C) Compartimentul sport este subordonat directorului clubului, şi are în principal următoarele atribuţii:

·         organizează şi răspunde de realizarea întregii activităţi în domeniul sportului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, în vederea atingerii scopului şi realizării obiectivelor pentru secţiile de sport finanţate din cadrul C.S.M. Satu Mare.

·         elaborează necesarul de cheltuieli pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive a CSM Satu Mare;

·         răspunde  de  necesitatea,  oportunitatea,  legalitatea  şi  realitatea  cheltuielilor  angajate,  lichidate  şi

ordonanţate din bugetul instituţiei privind activitatea sportivă;

·         răspunde de utilizarea legală şi eficientă a cheltuielilor, cu încadrarea în prevederile/creditele bugetare

alocate pentru realizarea activităţii sportive în vederea atingerii scopului şi realizării obiectivelor C.S.M.

Satu Mare;

·         asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului;

·         asigură, întocmirea,  păstrarea,  arhivarea  documentelor  elaborate  în  cadrul  compartimentului,  în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·         îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul propriu de activitate, încredinţate de directorul clubului şi contabilul şef şi stabilite prin fişa postului.

 

 

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

 

Art. 17 (1) Patrimoniul C.S.M. Satu Mare este format din bunurile mobile şi imobile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

(2) Patrimoniul C.S.M. Satu Mare se stabileşte anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie a fiecărui exerciţiu financiar.

Art. 18 (1) C.S.M. Satu Mare administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

 (2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul C.S.M. Satu Mare.

 

Art. 19 În exercitarea drepturilor lor, C.S.M. Satu Mare administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

Art. 20 C.S.M. Satu Mare administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul municipiului Satu Mare dată în administrare sau în folosinţă gratuită de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare cu diligenţa unui bun gospodar.

Art. 21 Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportivă care aparţine C.S.M. Satu Mare se va face în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22 Patrimoniul C.S.M. Satu Mare poate fi modificat conform prevederilor legale.

 

 

CAPITOLUL  IV  FINANŢAREA C.S.M. SATU MARE

 

Art. 23 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, pe titluri de cheltuieli.

Art. 24 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind resursele financiare bugetare conform legii finanţelor publice locale.

(2) Finanţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare se realizează parțial din alocaţii de la bugetul local. Sumele încasate/realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate al clubului reprezintă veniturile proprii prevăzute și încasate în bugetul  CSM satu Mare,  în completarea transferurilor din Bugetul Local al municipiului Satu Mare.

(3) Fondurile băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări se vor încasa  direct în bugetul clubului, urmând a fi utilizate cu respectarea destinaţiilor stabilite de donator/sponsor.

 

Art. 25 Credite bugetare se aprobă de către Consiliul Local Satu Mare, detalierea acestora pe articole şi aliniate bugetare se întocmeşte de către Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, pe structura clasificaţiei economice.

Art. 26 Sumele cuprinse în buget la capitolul „Cheltuieli” reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

Art. 27 Controlul financiar preventiv propriu se organizează în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 28 Auditul public intern al clubului se realizează prin grija Primăriei municipiului Satu Mare, raportul de audit fiind aprobat de către ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

CAPITOLUL V   PERSONALUL CLUBULUI

 

Art. 29 (1) Personalul Clubului Sportiv Satu Mare se compune din: personal de specialitate şi personal administrativ, incluzînd referenţi, referenţi de specialitate, consilieri, economişti şi administratori, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă.

(2) Contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durată determinată, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Încadrarea personalului în baza contractelor individuale de muncă se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condiţiile legii.

(4) Ca urmare a promovării de către angajaţii C.S.M. Satu Mare a examenelor de promovare în grade şi/sau trepte profesionale Statul de funcţii se supune aprobării Consiliului Local Satu Mare cu avizul Comitetului Director.

Art. 30 Atribuţiile şi competenţele personalului Clubului Sportiv Municipal se stabilesc prin fişa postului.

Art. 31 Personalul salariat al clubului respectă:

            -  procedurile sistemului de control intern/managerial, aplicabil în cadrul sferei de competenţe;

            -  Regulamentul Intern al clubului şi prevederile prezentului Regulament;

            -  normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele de P.S.I.

Art. 32 Personalul C.S.M. Satu Mare beneficiază de distincţii şi premii, în condiţiile reglementărilor în vigoare, la recomandarea conducerii clubului.

 

 

Capitolul VI  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 33 Dreptul  de  supraveghere şi  control asupra  activităţii C.S.M. Satu Mare  se  exercită  de  către  Consiliul Local al municipiului Satu Mare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 34 (1) Clubul este supus înregistrării în Registrul Sportiv.

(2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, clubul primeşte număr de indentificare şi Certificat de identitate sportivă.

Art. 35 (1) Clubul Sportiv Municipal deţine exclusivitatea asupra:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare, a sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;

b) drepturilor de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

(2) Drepturile menţionate la aliniatul (1) pot fi cesionate de club, în condiţiile legii.

Art. 36 Litigiile de orice fel apărute între C.S.M. Satu Mare şi persoanele fizice sau juridice române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

 

 

DIRECTOR,

Fogel Vasile Bernadet

 

 

 

   Președinte de ședință                                                                     Secretar general

 Costea Sebastian Robert                                                           Mihaela Maria Racolța