Hotărârea nr. 214/2020

HOTĂRÂREA nr. 214/22.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la 30.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 214/22.12.2020
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la 30.11.2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53789/15.12.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 53790/15.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 53792/15.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art.19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la 30.11.2020, în valoare totală de 227.456.246 lei, din care:
• 199.029.909 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 28.426.337 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la 30.11.2020, în valoare totală de 221.680.883 lei, din care:
• 179.222.480 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 42.458.403 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 4.347.408 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 4.347.408 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 435.841 lei,
* cheltuieli materiale 3.916.100 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,
Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 8.401.359 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 8.401.359 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.541.307 lei,
* cheltuieli materiale 616.837 lei,
* cheltuieli de capital 243.215 lei,
Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 42.952.073 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 42.952.073 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 20.888.181 lei,
* cheltuieli materiale 2.776.783 lei,
* ajutoare sociale 17.445.078 lei
* alte cheltuieli 1.507.351 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 311.424 lei,
* cheltuieli de capital 69.961 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-46.705 lei secţiunea de funcţionare,
Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 7.664.756 lei venituri,
• 7.248.651 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 7.248.651 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 4.450.908 lei,
* cheltuieli materiale 2.598.790 lei,
* alte cheltuieli 106.546 lei,
* cheltuieli de capital 107.781 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 845.000 lei la venituri,
• 833.255 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 833.255 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 749.522 lei,
* cheltuieli materiale 83.733 lei;
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 1.859.167 lei la venituri,
• 1.530.139 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.530.139 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 331.705 lei ,
* cheltuieli materiale 1.198.434 lei,
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 12.927.709 lei la venituri,
• 11.303.472 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 11.303.472 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 9.805.542 lei,
* cheltuieli materiale 1.414.330 lei,
* alte cheltuieli 83.600 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 2.766.307 lei la venituri,
• 2.317.082 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.317.082 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 317.267 lei,
* cheltuieli materiale 1.980.815 lei,
* cheltuieli de capital 19.000 lei.
Art.11. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Nr. consilieri luați în calcul cf. art. 228 alin. 3 din OUG 57/2019 21
Nu participă la dezbateri și la vot 1
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA NR.1
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30 NOIEMBRIE 2020
LEI
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicator"PREVEDERI
ANUALE"PREVEDERI TRIMESTRIALEINCASARI REALIZATE"% Incasari realizate/
prevederi anuale"
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)00.01"290,958,360""290,958,360""227,456,246"78.17%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"207,257,368""207,257,368""168,067,569"81.09%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"241,100,121""241,100,121""196,718,427"81.59%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"221,250,291""221,250,291""182,445,929"82.46%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,139,228""135,139,228""104,402,246"77.26%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,937,000""131,937,000""101,429,016"76.88%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"200,000""200,000""385,579"192.79%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"200,000""200,000""385,579"192.79%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""131,737,000""101,043,437"76.70%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""131,237,000""100,621,179"76.67%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"500,000""500,000""422,258"84.45%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"39,863,624""39,863,624""38,371,597"96.26%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"39,863,624""39,863,624""38,371,597"96.26%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"32,304,777""32,304,777""31,487,738"97.47%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""11,465,601""10,608,866"92.53%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"20,839,176""20,839,176""20,878,872"100.19%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""5,876,984""5,479,198"93.23%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""2,962,551""2,864,168"96.68%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,949,461""1,753,719"89.96%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""964,972""861,311"89.26%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""1,681,863""1,404,661"83.52%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"46,245,939""46,245,939""39,670,990"85.78%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02"34,382,500""34,382,500""29,212,907"84.96%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"28,436,500""28,436,500""24,263,907"85.33%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05"5,700,000""5,700,000""4,800,000"84.21%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"246,000""246,000""149,000"60.57%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"65,000""65,000""65,724"101.11%
Impozit pe spectacole15.02.01"65,000""65,000""65,724"101.11%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""11,798,439""10,392,359"88.08%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""11,242,365""9,900,022"88.06%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""7,165,533""6,407,342"89.42%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""4,076,832""3,492,680"85.67%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""556,074""492,337"88.54%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11"1,500""1,500""1,096"73.07%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02"1,500""1,500""1,096"73.07%
Alte impozite si taxe18.02.50"1,500""1,500""1,096"73.07%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"19,849,830""19,849,830""14,272,498"71.90%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"9,482,072""9,482,072""4,695,790"49.52%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,338,891""9,338,891""4,695,790"50.28%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""2,752,347""3,127,501"113.63%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"6,586,000""6,586,000""1,568,289"23.81%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"6,586,000""6,586,000""1,568,289"23.81%
Alte venituri din proprietate30.02.505445440
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"143,181""143,181"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"143,181""143,181"00.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"10,367,758""10,367,758""9,576,708"92.37%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"202,262""202,262""116,233"57.47%
Venituri din prestari de servicii33.02.08000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""175,000""90,559"51.75%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.2400
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""17,056"93.40%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"9,000""9,000""8,618"95.76%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"115,397""115,397""96,687"83.79%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"3,779""3,779""2,234"59.12%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""94,453"84.62%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,099,416""4,099,416""3,318,212"80.94%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"4,095,278""4,095,278""3,316,010"80.97%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.0200
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"4,138""4,138""2,202"53.21%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)36.02"5,925,683""5,925,683""6,021,217"101.61%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.0100
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.0500
Taxe speciale36.02.06"356,619""356,619""293,626"82.34%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari)36.02.23"54,955""54,955"00.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"175,823""175,823""114,392"65.06%
Alte venituri36.02.50"5,338,286""5,338,286""5,613,199"105.15%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02"25,000""25,000""24,359"
Donatii si sponsorizari37.02.01000
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus)"37.02.03"-20,371,661""-20,371,661""-3,549,001"17.42%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"20,371,661""20,371,661""3,549,001"17.42%
Alte transferuri voluntare37.02.50"25,000""25,000""24,359"
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"564,747""564,747""586,408"103.84%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"564,747""564,747""586,408"103.84%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"12,256""12,256""25,451"207.66%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0300"5,882"
Venituri din privatizare39.02.0400
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"552,491""552,491""555,075"100.47%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)40.02.1000#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de functionare"40.02.1100#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de dezvoltare"40.02.1300
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.1400
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.5000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"25,113,702""25,113,702""12,140,875"48.34%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"25,113,702""25,113,702""12,140,875"48.34%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02"25,052,266""25,052,266""12,079,439"48.22%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"18,744,827""18,744,827""6,166,000"32.89%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.0300#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.0400#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.0500#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.0600#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.0700#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.0100#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.0200#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.0300#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.1500#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.0100#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.1700#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.1900#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20"6,144,827""6,144,827""6,166,000"100.34%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)00.20"6,307,439""6,307,439""5,913,439"93.75%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.2100
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.2800
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.3200
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.3300
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""4,506,000""4,112,000"91.26%
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti42.02.3600
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"1,334,490""1,334,490""1,334,490"100.00%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent ( cabinete medicale)42.02.82"158,000""158,000""158,000"100.00%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.4200
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.4400
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45000#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.4600#DIV/0!
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"12,600,000""12,600,000"00.00%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"61,436""61,436""61,436"100.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.0100#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.0400#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.0700#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""40,000""40,000"100.00%
Sume alocate 43.02.41"21,436""21,436""21,436"100.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03000#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.030#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.03#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.03.03#REF!0#REF!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.04#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.04.03#REF!0#REF!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.05#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.05.03#REF!0#REF!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.07#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.07.03#REF!0#REF!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03000#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.15#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.15.03#REF!0#REF!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.16#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.16.03#REF!0#REF!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.17#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.17.03#REF!0#REF!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.18#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.18.03#REF!0#REF!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"24,179,790""24,179,790""18,010,536"74.49%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"22,419,005""22,419,005""17,151,435"76.50%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"18,713,008""18,713,008""13,440,616"71.82%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"3,705,000""3,705,000""3,703,734"99.97%
Prefinanţare48.02.01.03997997"7,085"710.63%
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,760,785""1,760,785""859,101"48.79%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,385,000""1,385,000""582,877"42.08%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""375,785""276,224"73.51%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.03000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
"VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
- TOTAL"00.01"226,866,557""226,866,557""199,029,909"87.73%
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)48.02"206,461,843""206,461,843""167,366,769"81.06%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"220,497,682""220,497,682""193,055,034"87.55%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"221,250,291""221,250,291""182,445,929"82.46%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,139,228""135,139,228""104,402,246"77.26%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"1,070,000""1,070,000""1,069,555"99.96%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,937,000""131,937,000""101,429,016"76.88%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"200,000""200,000""385,579"192.79%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18"200,000""200,000""385,579"192.79%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""131,737,000""101,043,437"76.70%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""131,237,000""100,621,179"76.67%
Sume repartizate de la CJ04.02.05"500,000""500,000""422,258"84.45%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,132,228""2,132,228""1,903,675"89.28%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"39,863,624""39,863,624""38,371,597"96.26%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"39,863,624""39,863,624""38,371,597"96.26%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"32,304,777""32,304,777""31,487,738"97.47%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""11,465,601""10,608,866"92.53%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"20,839,176""20,839,176""20,878,872"100.19%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""5,876,984""5,479,198"93.23%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""2,962,551""2,864,168"96.68%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,949,461""1,753,719"89.96%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""964,972""861,311"89.26%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""1,681,863""1,404,661"83.52%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"46,245,939""46,245,939""39,670,990"85.78%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"34,382,500""34,382,500""29,212,907"84.96%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"28,436,500""28,436,500""24,263,907"85.33%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare11.02.06"5,700,000""5,700,000""4,800,000"84.21%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat11.02.09"246,000""246,000""149,000"60.57%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"65,000""65,000""65,724"101.11%
Impozit pe spectacole15.02.01"65,000""65,000""65,724"101.11%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""11,798,439""10,392,359"88.08%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""11,242,365""9,900,022"88.06%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""7,165,533""6,407,342"89.42%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""4,076,832""3,492,680"85.67%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""556,074""492,337"88.54%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11"1,500""1,500""1,096"73.07%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02"1,500""1,500""1,096"73.07%
Alte impozite si taxe18.02.50"1,500""1,500""1,096"73.07%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"-752,609""-752,609""10,609,105"-1409.64%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"9,482,072""9,482,072""4,695,790"49.52%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,338,891""9,338,891""4,695,790"50.28%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""2,752,347""3,127,501"113.63%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"6,586,000""6,586,000""1,568,289"23.81%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"6,586,000""6,586,000""1,568,289"23.81%
Alte venituri din proprietate30.02.50544544
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"143,181""143,181"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"143,181""143,181"0.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"-10,234,681""-10,234,681""5,913,315"-57.78%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"202,262""202,262""116,233"57.47%
Venituri din prestari de servicii33.02.08
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""175,000""90,559"51.75%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""17,056"93.40%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"9,000""9,000""8,618"95.76%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"115,397""115,397""96,687"83.79%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"3,779""3,779""2,234"59.12%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""94,453"84.62%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,099,416""4,099,416""3,318,212"80.94%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"4,095,278""4,095,278""3,316,010"80.97%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"4,138""4,138""2,202"53.21%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)36.02"5,694,905""5,694,905""5,906,825"103.72%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05
Taxe speciale36.02.06"356,619""356,619""293,626"82.34%
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11#DIV/0!
36.02.32
Alte venituri36.02.50"5,338,286""5,338,286""5,613,199"105.15%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02"-20,346,661""-20,346,661""-3,524,642"17.32%
Donatii si sponsorizari37.02.01
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-20,371,661""-20,371,661""-3,549,001"17.42%
Alte transferuri voluntare37.02.50"25,000""25,000""24,359"
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)40.02.10#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) 40.02.11#DIV/0!
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.50#DIV/0!
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"6,368,875""6,368,875""5,974,875"93.81%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"6,368,875""6,368,875""5,974,875"93.81%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)42.02"6,307,439""6,307,439""5,913,439"93.75%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)00.20"6,307,439""6,307,439""5,913,439"93.75%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21#DIV/0!
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.28#DIV/0!
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29#DIV/0!
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32#DIV/0!
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33#DIV/0!
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""4,506,000""4,112,000"91.26%
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi42.02.36
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"1,334,490""1,334,490""1,334,490"100.00%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent (cabinete medicale)42.02.82"158,000""158,000""158,000"100.00%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.44
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"61,436""61,436""61,436"100.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.04#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07#DIV/0!
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **)43.02.08#DIV/0!
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""40,000""40,000"100.00%
Sume alocate pentru cheltuieli aferente izolarii la locul de munca 43.02.41"21,436""21,436""21,436"100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL00.01 SD"64,091,803""64,091,803""28,426,337"44.35%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16)48.02"21,167,186""21,167,186""4,249,801"20.08%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)00.02"20,602,439""20,602,439""3,663,393"17.78%
VENITURI FISCALE( 00.10)00.03000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)00.10000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)11.02000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)00.12"20,602,439""20,602,439""3,663,393"17.78%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)00.14"20,602,439""20,602,439""3,663,393"17.78%
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"230,778""230,778""114,392"49.57%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"54,955""54,955"0.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"175,823""175,823""114,392"65.06%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)"37.02"20,371,661""20,371,661""3,549,001"17.42%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"20,371,661""20,371,661""3,549,001"17.42%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"564,747""564,747""586,408"103.84%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"564,747""564,747""586,408"103.84%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"12,256""12,256""25,451"207.66%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03"5,882"
Venituri din privatizare39.02.04
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"552,491""552,491""555,075"100.47%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod.40.02)00.16000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14)40.02000
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare"40.02.130
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.14
Sume decontare cereri de plata
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"18,744,827""18,744,827""6,166,000"32.89%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18"18,744,827""18,744,827""6,166,000"32.89%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)42.02"18,744,827""18,744,827""6,166,000"32.89%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"18,744,827""18,744,827""6,166,000"32.89%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01#DIV/0!
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.03#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.04#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.05#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.01#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.17#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.69"6,144,827""6,144,827""6,166,000"100.34%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"12,600,000""12,600,000"0.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.03#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.0300#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.03.03#DIV/0!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.0400#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.04.03#DIV/0!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.0500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.05.03#DIV/0!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.0700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.07.03#DIV/0!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.1500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.15.03#DIV/0!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.1600#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.16.03#DIV/0!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.1700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.010#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.020#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.17.030#DIV/0!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.1800#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.18.03#DIV/0!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"24,179,790""24,179,790""18,010,536"74.49%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"22,419,005""22,419,005""17,151,435"76.50%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"18,713,008""18,713,008""13,440,616"71.82%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"3,705,000""3,705,000""3,703,734"99.97%
Prefinanţare48.02.01.03997997"7,085"
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,760,785""1,760,785""859,101"48.79%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,385,000""1,385,000""582,877"42.08%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""375,785""276,224"73.51%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.030#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
*Prevederile si incasările secțiunii de dezvoltare nu includ sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
"la 30 NOIEMBRIE 2020, din totatul de 15.359.380 lei s-au utilizat 15.244.295 lei, adică 99,25%"
ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
Kereskényi Gábor ec.Lucia Ursu ec.Terezia Borbei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA NR.2
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUTIE AL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 NOIEMBRIE 2020
LEI
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% prevederi
/prevederi anuale"
123456=3-5
CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICETOTAL"29,250,000""29,250,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""28,582,019""28,582,019""25,469,782""3,112,237"87.08%
Cheltuieli de personal (10)51.02.01.03"25,830,000""25,830,000""25,830,000""25,830,000""23,123,588""2,706,412"89.52%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"3,300,000""3,300,000""2,766,760""2,766,760""2,397,379""369,381"72.65%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Transferuri curente intre unitati (51)000#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"120,000""120,000""120,000""120,000""83,556""36,444"69.63%
Imprumuturi (80)00#DIV/0!
Rambursari (81)00#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-134,741""-134,741""-134,741"
Din total capitol:ECONOMIC"29,130,000"
Autoritati executive 51.02.01.03"29,250,000""29,250,000"00000"28,716,760""28,716,760""25,604,523""3,112,237"87.54%
Plati anii precedenti (84)00000"-134,741""-134,741""-134,741"
CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALETOTAL"2,093,000""2,093,000"00000"2,069,462""2,069,462""1,842,666""226,796"88.04%
Cheltuieli de personal"2,010,000""2,010,000"00000"1,998,800""1,998,800""1,791,403""207,397"89.12%
54.02.10"1,960,000""1,960,000""1,955,000""1,955,000""1,747,603""207,397"89.16%
54.02.50"50,000""50,000""43,800""43,800""43,800"087.60%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)54.02.10"50,000""50,000""48,662""48,662""31,233""17,429"62.47%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"0
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)54.02.10"23,000""23,000""22,000""22,000""20,030""1,970"87.09%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"2,060,000"
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"000000000
Servicii publice comunitare de evidenta a pers.54.02.10"2,033,000""2,033,000"00000"2,025,662""2,025,662""1,798,866""226,796"88.48%
Alte servicii publice generale54.02.50"50,000""50,000"00000"43,800""43,800""43,800"087.60%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICATOTAL"3,309,000""3,309,000""2,760,700""630,700""1,408,100"#VALUE!"3,309,000""3,309,000""3,309,000""2,563,454""745,546"77.47%
Dobanzi (30)"3,238,000""3,238,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 55"3,238,000""3,238,000""2,563,454""674,546"79.17%
Comisioane (20)"71,000""71,000""30,700""10,700""98,100"ECONOMIC"3,309,000""71,000""71,000"0"71,000"
Plati anii precedenti (84)
CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALATOTAL"9,523,000""9,523,000""1,510,000""1,510,000""1,227,700""800,000""800,000""9,325,013""9,325,013""8,163,795""1,161,218"85.73%
Cheltuieli de personal (10)61.02.03.04"8,700,000""8,700,000""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""8,700,000""8,700,000""7,541,307""1,158,693"86.68%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""823,000""823,000""710,000""710,000""427,700"00"658,240""658,240""655,715""2,525"79.67%
Politia Comunitara61.02.03.04"760,000""760,000""700,000""700,000""427,700""616,837""616,837""616,837"081.16%
ISU61.02.05"63,000""63,000""10,000""10,000""41,403""41,403""38,878""2,525"61.71%
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
Din total capitol:
Poliția Comunitara61.02.03.04"9,460,000""9,460,000""1,500,000""1,500,000""1,227,700"TOTAL 61"9,316,837""9,316,837""8,158,144""1,158,693"86.24%
Protectie civila61.02.05"63,000""63,000""10,000""10,000"000"41,403""41,403""38,878""2,525"61.71%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.500FUNCTIONAL"9,523,000"0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
CAP.65.02 INVATAMANTTOTAL"22,111,762""22,111,762"00000"17,103,154""17,103,154""16,873,756""229,398"76.31%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"19,169,262""19,169,262""15,229,163""15,229,163""14,999,765""229,398"78.25%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)"246,000""246,000""246,000""246,000""246,000"0100.00%
Asistenta sociala (57)"646,500""646,500""452,073""452,073""452,073"069.93%
Alte cheltuieli (59) - burse"2,050,000""2,050,000""1,175,918""1,175,918""1,175,918"057.36%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)000
Din total capitol:
Prescolar65.02.03.01"3,164,485""3,164,485""2,511,506""2,511,506""2,482,707""28,799"78.46%
Primar65.02.03.02"589,463""589,463""464,996""464,996""464,996"078.88%
Secundar inferior65.02.04.01"4,987,503""4,987,503""4,020,059""4,020,059""3,999,144""20,915"80.18%
Secundar superior65.02.04.02"13,352,811""13,352,811""10,099,243""10,099,243""9,919,559""179,684"74.29%
Profesional65.02.04.030
Postliceal65.02.050#DIV/0!
Internate si cantine65.02.11.030#DIV/0!
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"17,500""17,500""7,350""7,350""7,350"042.00%
Plati anii precedenti (84)0
CAP.66.02 SANATATETOTAL"5,998,490""5,998,490""2,000""2,000"0#VALUE!0"5,973,479""5,973,479""5,575,344""398,135"92.95%
Cheltuieli de personal (10)"4,512,000""4,512,000""4,512,000""4,512,000""4,113,865""398,135"91.18%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""1,464,490""1,464,490""2,000""2,000"0#VALUE!0"1,441,687""1,441,687""1,441,687"098.44%
cabinete"130,000""130,000""107,197""107,197""107,197"082.46%
cheltuieli cu carantina"1,334,490""1,334,490""2,000""2,000"TOTAL 66"1,334,490""1,334,490""1,334,490"0100.00%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"22,000""22,000""19,792""19,792""19,792"089.96%
Imprumuturi (80)00
Rambursari (81)00
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"5,976,490"
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"4,664,000""4,664,000"00000"4,638,989""4,638,989""4,240,854""398,135"90.93%
Servicii de sănătate publică66.02.08"1,334,490""1,334,490""2,000""2,000"0TOTAL 660"1,334,490""1,334,490""1,334,490"0100.00%
Plati anii precedenti (84)000
"CAP.67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGE"TOTAL"27,663,359""27,663,359""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""26,961,685""26,961,685""25,304,347""1,657,338"91.47%
Cheltuieli de personal (10)"469,255""469,255"00000"435,841""435,841""435,841"092.88%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"469,255""469,255""435,841""435,841""435,841"092.88%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare(Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""12,395,104""12,395,104"00000"11,785,962""11,785,962""10,565,024""1,220,938"85.24%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"4,460,104""4,460,104""4,019,473""4,019,473""3,916,100""103,373"87.80%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare (Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
zone verzi67.02.05.03"7,920,000""7,920,000""7,763,222""7,763,222""6,645,657""1,117,565"83.91%
actiuni primarie (alte)67.02.03.30"15,000""15,000""3,267""3,267""3,267"021.78%
actiuni primarie (sport)67.02.05.01000000
Dobanzi (30)00
Subventii (40)00
cheltuieli materiale ptr proiecte67.02.500
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care""14,567,000""14,567,000"00000"14,567,000""14,567,000""14,140,600""426,400"97.07%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.04"12,398,000""12,398,000""12,398,000""12,398,000""12,289,600""108,400"99.13%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.06"2,169,000""2,169,000""2,169,000""2,169,000""1,851,000""318,000"85.34%
0
0
0
0
Asistenta sociala (57)000
Alte cheltuieli (59)"232,000""232,000""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""180,000""180,000""170,000""10,000"73.28%
Alte servicii culturale67.02.03.30"232,000""232,000""180,000""180,000""170,000""10,000"73.28%
67.02.05.01"300,000""300,000""300,000""300,000""300,000"0
67.02.03.040
67.02.03.060
Plati anii precedenti (84)"-7,118""-7,118""-7,118"0
Din total capitol:
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.0200
Muzee67.02.03.0300
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"12,398,000""12,398,000"00000"12,398,000""12,398,000""12,289,600""108,400"99.13%
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.0500
Case de cultura67.02.03.06"2,169,000""2,169,000"00000"2,169,000""2,169,000""1,851,000""318,000"85.34%
Camine culturale67.02.03.0700
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.0800
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.1200
Alte servicii culturale67.02.03.30"247,000""247,000"00000"183,267""183,267""173,267""10,000"70.15%
Sport67.02.05.01"4,929,359""4,929,359""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""4,455,314""4,455,314""4,351,941""103,373"88.29%
Tineret67.02.05.0200
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"7,920,000""7,920,000"000TOTAL 67"7,763,222""7,763,222""6,645,657""1,117,565"83.91%
Servicii religioase67.02.060ECONOMIC"27,194,104"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.5000000000000
Plati anii precedenti (84)"-7,118""-7,118""-7,118"
CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALATOTAL"41,553,500""41,553,500"00000"38,783,535""38,783,535""37,012,435""1,771,100"89.07%
"Cheltuieli de personal (10), din care""18,497,500""18,497,500"00000"18,497,500""18,497,500""16,774,316""1,723,184"90.68%
DAS68.02.50.50"4,962,500""4,962,500""4,962,500""4,962,500""4,503,468""459,032"90.75%
Crese68.02.11"2,981,000""2,981,000""2,981,000""2,981,000""2,648,423""332,577"88.84%
Asistenti handic.68.02.05.02"10,554,000""10,554,000""10,554,000""10,554,000""9,622,425""931,575"91.17%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care""1,985,000""1,985,000"00000"1,335,096""1,335,096""1,335,096"067.26%
DAS68.02.50.50"1,215,000""1,215,000""913,743""913,743""913,743"075.21%
Crese68.02.11"770,000""770,000""421,353""421,353""421,353"054.72%
primarie -cheltuieli inhumare68.02.500
Dobanzi (30)
Subventii (40)
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care"00000000000
Directia pentru Protectia Copilului68.02.0600
Alte transferuri (55)
"Asistenta sociala (57), din care""19,129,000""19,129,000"00000"17,479,078""17,479,078""17,462,169""16,909"91.29%
transport donatori sange68.02.15.01"30,000""30,000""30,000""30,000""17,091""12,909"56.97%
"lemne subventii, lemne VMG, ajutor inmormantare"68.02.15.01"20,000""20,000""9,452""9,452""5,452""4,000"27.26%
ajutor urgenta cf HCL 167 si Lg.272/200468.02.50.50"50,000""50,000""29,037""29,037""29,037"058.07%
indemnizatii handic68.02.05.02"19,029,000""19,029,000""17,410,589""17,410,589""17,410,589"091.50%
Alte cheltuieli (59)"1,942,000""1,942,000"00000"1,518,566""1,518,566""1,487,559""31,007"76.60%
DAS(ONG)68.02.50.50"1,500,000""1,500,000""1,092,565""1,092,565""1,092,565"072.84%
DAS (4%)68.02.50.50"38,000""38,000""32,311""32,311""32,311"085.03%
crese68.02.11"55,400""55,400""45,090""45,090""45,090"081.39%
Asistenti handic.68.02.05.02"348,600""348,600""348,600""348,600""317,593""31,007"91.11%
Imprumuturi (80)#DIV/0!
Rambursari (81)#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-46,705""-46,705""-46,705"
Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02"29,931,600""29,931,600"00000"28,313,189""28,313,189""27,350,607""962,582"91.38%
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.0600000000000
Creşe68.02.11"3,806,400""3,806,400"000TOTAL 68"3,447,443""3,447,443""3,114,866""332,577"81.83%
Ajutor social68.02.15.01"50,000""50,000"00000"39,452""39,452""22,543""16,909"45.09%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"7,765,500""7,765,500"00000"7,030,156""7,030,156""6,571,124""459,032"84.62%
Plati anii precedenti (84)"-46,705""-46,705""-46,705"
CAP.70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICATOTAL"26,105,149""26,105,149"00000"20,833,628""20,833,628""16,750,852""1,035,159"64.17%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"23,307,149""23,307,149"00000"18,054,727""18,054,727""14,118,695""888,415"60.58%
Iluminat public70.02.06"8,200,000""8,200,000""7,737,784""7,737,784""6,849,369""888,415"83.53%
Alte cheltuieli materiale curente70.02.50"15,107,149""15,107,149""10,316,943""10,316,943""7,269,326"048.12%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Transferuri catre institutii publice (Serviciul Siguranta Traficului)70.02.500#DIV/0!
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit70.02.03.300#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59) Casa satmareana70.02.500#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81) - ISPA70.02.05.01"2,798,000""2,798,000""2,798,000""2,798,000""2,651,256""146,744"94.76%
Plati anii precedenti (84)"-19,099""-19,099""-19,099"
Din total capitol:
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.3000000000000
Alimentare cu apa70.02.05.01"2,798,000""2,798,000"000TOTAL 70"2,798,000""2,798,000""2,651,256""146,744"94.76%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"8,200,000""8,200,000"00000"7,737,784""7,737,784""6,849,369""888,415"83.53%
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"15,107,149""15,107,149"00000"10,316,943""10,316,943""7,269,326"048.12%
Plati anii precedenti (84)000000"-19,099""-19,099""-19,099"
CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUITOTAL"7,545,000""7,545,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"#VALUE!0"6,745,000""6,745,000""5,927,105""817,895"78.56%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)74.02.05.01"7,545,000""7,545,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 74"6,745,000""6,745,000""5,927,105""817,895"78.56%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"17,905,149"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"7,545,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"7,545,000"
Salubritate74.02.05.01"7,545,000""7,545,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 740"6,745,000""6,745,000""5,927,105""817,895"78.56%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.83.02 AGRICULTURATOTAL"1,123,000""1,123,000""200,000""200,000"0#VALUE!0"863,898""863,898""651,175""212,723"57.99%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)83.02.03.30"1,123,000""1,123,000""200,000""200,000"TOTAL 83"863,898""863,898""651,175""212,723"57.99%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"7,545,000"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"1,123,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"1,123,000"
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30"1,123,000""1,123,000""200,000""200,000"0TOTAL 830"863,898""863,898""651,175""212,723"57.99%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.84.02 TRANSPORTURITOTAL"50,591,297""50,591,297"00000"49,904,148""49,904,148""33,087,769""16,816,379"65.40%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)84.02.03.03"23,550,000""23,550,000""22,862,851""22,862,851""12,262,851""10,600,000"52.07%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)84.02.03.02"17,139,297""17,139,297""17,139,297""17,139,297""12,449,918""4,689,379"72.64%
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)0#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81)84.02.03.03"9,902,000""9,902,000""9,902,000""9,902,000""8,375,000""1,527,000"84.58%
Plati anii precedenti (84)00
Din total capitol:
Transport în comun84.02.03.02"17,139,297""17,139,297"000TOTAL 84"17,139,297""17,139,297""12,449,918""4,689,379"72.64%
Strazi 84.02.03.03"33,452,000""33,452,000"00000"32,764,851""32,764,851""20,637,851""12,127,000"61.69%
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500FUNCTIONAL"50,591,297"
Plati anii precedenti (84)000
CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICETOTAL00"6,300""6,300""20,600"#VALUE!00000
Cheltuieli de personal (10)0ECONOMIC"17,139,297"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)0FUNCTIONAL0
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)"6,300""6,300""20,600"TOTAL 870
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC0
Alte actiuni economice87.02.500"6,300""6,300""20,600"TOTAL 8700000
Plati anii precedenti (84)000
"TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% realizari/
prevederi anuale"
Cheltuieli de personal (10)"60,018,755""60,018,755""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""59,974,141""59,974,141""53,780,320""6,193,821"89.61%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"94,783,005""94,783,005""4,942,700""4,922,700""3,493,800"#VALUE!"3,309,000""81,863,046""81,863,046""64,385,725""14,429,704"67.93%
Dobanzi (30)"3,238,000""3,238,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 550"3,238,000""3,238,000""2,563,454""674,546"79.17%
Subventii (40)"17,139,297""17,139,297"00000"17,139,297""17,139,297""12,449,918""4,689,379"72.64%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)"10,000""10,000"000000000
Tranferuri curente intre unitati (51)"14,567,000""14,567,000"00000"14,567,000""14,567,000""14,140,600""426,400"97.07%
Alte transferuri (55)"246,000""246,000"00000"246,000""246,000""246,000"0100.00%
Asistenta sociala (57)"19,775,500""19,775,500"00000"17,931,151""17,931,151""17,914,242""16,909"90.59%
Alte cheltuieli (59)"4,389,000""4,389,000""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""3,036,276""3,036,276""2,956,855""79,421"67.37%
Imprumuturi (80)
Rambursari (81)"12,700,000""12,700,000"00000"12,700,000""12,700,000""11,026,256""1,673,744"86.82%
Plati anii precedenti (84)0000000"-240,890""-240,890""-240,890"0
TOTAL GENERAL"226,866,557""226,866,557""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""210,454,021""210,454,021""179,222,480""28,183,924"79.00%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"corelatie
functional""225,454,567""225,454,567""8,770,700""6,640,700""5,903,800"#VALUE!"3,609,000""208,997,381""208,997,381""177,836,840""28,112,924"
diferente"1,411,990""1,411,990"00000"1,456,640""1,456,640""1,385,640""71,000"
TOTAL FUNCTIONARE"63,423,297"
TOTAL GENERAL"63,423,297"
TITLUANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
Cheltuieli de personal (10)"61,949,500""59,549,500""800,000""800,000""800,000"
Cheltuieli cu bunuri si servicii (20)"108,142,205""94,783,005""4,942,700""4,922,700""3,493,800"
Dobanzi (30)"7,898,000""3,238,000""2,730,000""620,000""1,310,000"
Subventii (40)"17,139,297""17,139,297"000
Tranferuri curente intre unitati (51)"14,567,000""14,567,000"000
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)"19,775,500""19,775,500"000
Alte cheltuieli (59)"5,157,200""4,224,000""306,300""306,300""320,600"
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)"12,700,000""12,700,000"000
Plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE FUNCTIONARE"247,328,702""225,976,302""8,779,000""6,649,000""5,924,400"

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL BUGETANEXA NR.2.1
CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 noiembrie 2020
leilei
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
123456=3-55/1
Cap.51.02 Autoritati publiceTOTAL"2,736,800""2,736,800""700,000""436,322""160,000""1,814,560""1,814,560""1,240,816""573,744"45.34%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)"2,246,800""2,246,800""1,532,630""1,532,630""1,156,426""376,204"51.47%
*cheltuieli de capital (70)51.02.01.03"490,000""490,000""700,000""436,322""160,000""281,930""281,930""84,390""197,540"17.22%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Autoritati executive51.02.01.03"2,736,800""2,736,800""700,000""436,322""160,000""1,814,560""1,814,560""1,240,816""573,744"45.34%
Cap.54.02 Alte servicii publiceTOTAL00"6,000"000000
*transferuri de capital (51)54.02.1000
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN (56)00
*cheltuieli de capital (70)00"6,000"0000
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Servicii publice de evidenta a persoanei 54.02.1000"6,000"000000
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationalaTOTAL"533,900""533,900"000"277,222""277,222""268,217""9,005"50.24%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)61.02.50"252,300""252,300""9,025""9,025""7,873""1,152"3.12%
*cheltuieli de capital (70)"281,600""281,600"000"268,197""268,197""260,344""7,853"92.45%
61.02.03.04"251,600""251,600""243,215""243,215""243,215"096.67%
61.02.05"20,000""20,000""17,129""17,129""17,129"085.65%
61.02.50"10,000""10,000""7,853""7,853""7,853"
0
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
TOTAL
Politia Comunitara61.02.03.04"251,600""251,600"000"243,215""243,215""243,215"096.67%
Protectie civila61.02.05"20,000""20,000"000"17,129""17,129""17,129"085.65%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.50"262,300""262,300"000"16,878""16,878""7,873""9,005"3.00%
Cap.65.02 InvatamantTOTAL"6,655,605""6,655,605"000"5,091,900""5,091,900""3,258,626""1,833,274"48.96%
*transferuri de capital (51)000
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN - cadru financiar 2014-2020 (58)TOTAL"1,574,500""1,574,500"000"1,443,495""1,443,495""745,247""698,248"47.33%
65.02.03.01"3,506,400""3,204,725"00.00%
65.02.03.02"63,000""63,000"0.00%
65.02.04.02"161,800""161,800"0.00%
*cheltuieli de capital (70)"5,081,105""5,081,105"000"3,648,405""3,648,405""2,513,379""1,135,026"49.47%
65.02.03.01"380,957""380,957"00.00%
65.02.03.020
65.02.04.01"878,200""878,200"000.00%
65.02.04.02"952,729""952,729"0.00%
65.02.50"3,130,462""3,111,462"000.00%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Invatamant prescolar65.02.03.01"1,724,390""1,724,390"000"1,671,206""1,671,206""1,021,748""649,458"59.25%
Invatamant primar65.02.03.02000000
Invatamant gimnazial65.02.04.01"941,200""941,200"000"134,197""134,197""134,197"014.26%
Invatamant liceal65.02.04.02"1,150,123""1,150,123"000"463,590""463,590""414,800""48,790"36.07%
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"2,839,892""2,839,892"000"2,822,907""2,822,907""1,687,881""1,135,026"59.43%
Cap.66.02 SanatateTOTAL"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""258,646""41,354"86.22%
*transferuri de capital (51)66.02.50.50"300,000""300,000""400,000""300,000""300,000""258,646""41,354"86.22%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN (56)000
*cheltuieli de capital (70)00
*plati anii precedenti (84)00
Din total capitol
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""258,646""41,354"86.22%
"Cap.67.02 Cultura, recreere, religie"TOTAL"5,747,670""5,747,670""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,667,841""4,667,841""1,191,019""3,476,822"20.72%
*transferuri de capital (51)67.02.03.040
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"5,640,670""5,640,670""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,667,741""4,667,741""1,190,919""3,476,822"21.11%
67.02.03.04"335,070""335,070""36,881""36,881""36,881"011.01%
67.02.50"5,305,600""5,305,600""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,630,860""4,630,860""1,154,038""3,476,822"21.75%
*cheltuieli de capital (70)"107,000""107,000"00010010010000.09%
67.02.05.0100
67.02.03.0400
67.02.50"107,000""107,000"10010010000.09%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"335,070""335,070"000"36,881""36,881""36,881"011.01%
Sport67.02.05.010000000000.00%
"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"5,412,600""5,412,600""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,630,960""4,630,960""1,154,138""3,476,822"0.09%
Cap.68.02 Asigurari si asistenta socialaTOTAL"721,704""721,704"000"643,582""643,582""549,369""405,637"76.12%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"1,113,500""1,113,500"000"1,081,421""1,081,421""479,408""602,013"43.05%
68.02.50.50"605,700""605,700""573,621""573,621""167,984""405,637"27.73%
68.02.04"507,800""507,800""507,800""507,800""311,424""196,376"61.33%
*cheltuieli de capital (70)68.02.50.50"116,004""116,004""69,961""69,961""69,961"060.31%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"507,800""507,800"000"507,800""507,800""311,424""196,376"61.33%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"721,704""721,704"000"643,582""643,582""237,945""405,637"88.04%
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica"TOTAL"10,071,724""10,071,724""500,000""600,000""306,000""8,739,771""8,739,771""5,381,267""3,358,504"53.43%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)0
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)total"2,453,100""2,453,100"000"2,298,063""2,298,063""508,126""1,789,937"20.71%
70.02.05.010#DIV/0!
70.02.05.01"3,800""3,800"0.00%
70.02.03.30"28,500""28,500""11,031""11,031""11,031"0.00%
70.02.50"2,420,800""2,420,800""2,287,032""2,287,032""508,126""1,778,906"20.99%
*cheltuieli de capital (70) din care:total"7,618,624""7,618,624""500,000""600,000""306,000""6,441,708""6,441,708""4,873,141""1,568,567"63.96%
70.02.05.01"3,022,341""3,022,341""2,637,844""2,637,844""2,637,844"087.28%
70.02.03.30000
70.02.06"2,238,823""2,238,823""2,168,673""2,168,673""1,535,712""632,961"68.59%
70.02.50"2,357,460""2,357,460""500,000""600,000""306,000""1,635,191""1,635,191""699,585""935,606"29.68%
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
Alimentare cu apa70.02.05.01"3,022,341""3,022,341"000"2,637,844""2,637,844""2,637,844"087.28%
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"28,500""28,500"000"11,031""11,031"0"11,031"0.00%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"2,238,823""2,238,823"000"2,168,673""2,168,673""1,535,712""632,961"68.59%
"Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"70.02.50"4,778,260""4,778,260""500,000""600,000""306,000""3,922,223""3,922,223""1,207,711""2,714,512"50.67%
*plati anii precedenti (84)
Cap.74.02 Protectia mediuluiTOTAL000000000#DIV/0!
*cheltuieli de capital (70) total000000000#DIV/0!
74.02.03#DIV/0!
74.02.060
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii74.02.030000000#DIV/0!
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.060000000000
*plati anii precedenti (84)
Cap.84.02 TransporturiTOTAL"52,175,980""52,175,980""1,200,000""1,354,600""500,000""49,021,447""49,021,447""30,806,723""18,214,724"59.04%
*transferuri de capital (51)"250,000""250,000"00.00%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"29,279,800""29,279,800"000"28,379,087""28,379,087""23,822,606""4,556,481"81.36%
84.02.03.01"115,000""115,000"0.00%
84.02.03.02"29,164,800""29,164,800""28,379,087""28,379,087""23,822,606""4,556,481"81.68%
*cheltuieli de capital (70)TOTAL"22,646,180""22,646,180""1,200,000""1,354,600""500,000""20,642,360""20,642,360""6,984,117""13,658,243"30.84%
84.00.03.01"12,600,000""12,600,000""12,500,300""12,500,300"300"12,500,000"0.00%
84.02.03.02"3,000""3,000"0.00%
84.02.03.03"5,344,000""5,344,000""1,000,000""1,000,000""500,000""4,976,344""4,976,344""4,382,898""593,446"82.02%
84.02.50"4,699,180""4,699,180""200,000""354,600""3,165,716""3,165,716""2,600,919""564,797"55.35%
*plati anii precedenti (84)0"-496,280""-496,280""-496,280"0
Din total capitol
Drumuri si poduri84.02.03.01"12,715,000""12,715,000"000"12,500,300""12,500,300"300"12,500,000"0.00%
Transport in comun84.02.03.02"29,417,800""29,417,800"000"28,379,087""28,379,087""23,822,606""4,556,481"80.98%
Strazi84.02.03.03"5,344,000""5,344,000""1,000,000""1,000,000""500,000""4,976,344""4,976,344""4,382,898""593,446"82.02%
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor84.02.50"4,699,180""4,699,180""200,000""354,600"0"3,165,716""3,165,716""2,600,919""564,797"55.35%
*plati anii precedenti (84)"-496,280""-496,280""-496,280"
"TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
*transferuri de capital (51.02)"550,000""550,000""400,000"00"300,000""300,000""258,646""41,354"47.03%
*transferuri interne (55.01)000000000
*proiecte FEN (56)
proiecte FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (58)"42,560,670""42,560,670""1,437,004""1,437,005""1,437,004""39,411,462""39,411,462""27,910,605""11,500,857"65.58%
*cheltuieli de capital (70)"36,340,513""36,340,513""2,406,000""2,390,922""966,000""31,352,661""31,352,661""14,785,432""16,567,229"40.69%
*plati anii precedenti (84)ANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
*transferuri de capital (51.02)"950,000""550,000""400,000"00
*transferuri interne (55.01)00000
*proiecte FEN (56)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
*cheltuieli de capital (70)"41,821,835""36,058,913""2,406,000""2,390,922""966,000"
*plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
plati din anii precedenti (84)"-496,280""-496,280""-496,280"
TOTAL GENERAL"79,451,183""79,451,183""4,243,004""3,827,927""2,403,004""70,567,843""70,567,843""42,458,403""28,109,440"53.44%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
corelatie
functional"49,521,783""49,521,783""4,237,004""3,827,927""2,403,004""41,680,956""41,680,956""18,324,373""23,356,583"9

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare

Anexa A


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.11.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli i efective i î

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9 l

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,905,000

4,929,359

4,450,781

4,450,781

4,347,408

103,373

4,238,832ț

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4,905,000

4,929,359

4,450,781

4,450,781

4,347,408

103,373

4,235,778!

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,905,000

4,929.359

4,455,314

4,455,314

4,351,941

103,373

4,235,778

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

555,000

469,255

435,841

435,841

435,841

434,339

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10 01.01+10.01.03 la 10.01.08 + 10.01.10 la 10.01.16 +10 01.30)

1001

542,850

458,990

426,252

426,252

426,252

424,782

Salarii de baza

100101

502,071

427,876

397,831

397,831

397,831

396,481

Alte sporuri

100106

7,134

7,019

6,408

6,408

6,408

6,449

Indemnizații de delegare

100113

500

Indemnizații de hrana

100117

33,145

24,095

22,013

22,013

22,013

21,852

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12,150

10,265

9,589

9,589

9,589

9,557

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

12,150

10,265

9,589

9,589

9,589

9,557

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4,350,000

4,460,104

4,019,473

4,019,473

3,916,100

103,373

3,801,439

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

3,692,240

3,812,254

3.444.154

3.444.154

3,396,276

47,878

3,404,575

Furnituri de birou

200101

1,400

3,400

1,327

1,327

1,327

1,406

Materiale pentru curățenie

200102

500

1,000

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

2,110

2,110

1,577

1,577

1,318

259

1,482

Apa, canal si salubritate

200104

290

290

234

234

219

15

212

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport

200107

177,260

117,260

98,905

98,905

98,905

97,846

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1,300

1,300

1,238

1,238

1,238

1,238

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

3,461,300

3,638,814

3,298,738

3,298,738

3,251,184

47,554

3,256,441

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

48,080

48,080

42,135

42,135

42,085

50

45,950

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

29,760

31,500

23,045

23,045

15,982

7,063

22,475

Hrana pentru oameni

200301

29,760

31,500

23,045

23,045

15,982

7,063

22,475

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

6,600

10,600

4,898

4,898

3,902

996

5,069

Medicamente

200401

3,100

3,100

1,469

1,469

1,469

1,469

Materiale sanitare

200402

3,500

7,500

3,429

3,429

2,433

996

3,600

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

31,350

50,000

34,746

34,746

11,960

22,786

34,746

Uniforme si echipament

200501

30,000

50,000

34,746

34,746

11,960

22,786

34,746

Alte obiecte de inventar

200530

1,350

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

5,900

5,900

3,974

3,974

3,974

3,974

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

5,900

5,900

3,974

3,974

3,974

3,974

Pregătire profesionala

2013

1.100

650

650

650

650

650

Protecția muncii

2014

300

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

582,750

549,200

508,006

508,006

483,356

24,650

329,950

Chirii

203004

229,800

212,800

171,926

171,926

147,276

24,650

150,573

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

352,950

336,400

336,080

336,080

336,080

179,377

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-4,533

-4,533

-4,533

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

3,054

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

3,054

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3,054

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,054

Alte active fixe

710130

3,054

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

84

-4,533

-4,533

-4,533

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

4,905,000

4,929,359

4,455,314

4,455.314

4,351,941

103,373

4,235,778

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-4,533

-4,533

-4,533

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri. articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.


Contabil sef,POLITIA LOCALĂ SATU MARE

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 61.02.03. POLIȚIA LOCALĂ Subcapitol

la data de 30.11.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen legale

Plati efectuate

angajament legale de plătit

Cheltuieli efective

ANUALE

TRIM. IV

A.

B.

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85)

9.711.600

9.711.600

9.711.600

9.560.052

9.560.052

8.401.359

1.158.693

8.155.503

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59))

9.460.000

9.460.000

9.460.000

9.316.837

9.316.837

8.158.144

1.158.693

8.155.503

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.700.000

8.700.000

8.700.000

8.700.000

8.700.000

7.541.307

1.158.693

7.658.129

Cheltuieli salariate in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

10,01

7.980.000

7.980.000

7.980.000

7.980.000

7.980.000

7.000.624

979.376

7.043.009

Salarii de baza

10.01.01

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

6.671.756

828.244

6.715.519

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

470.000

470.000

470.000

470.000

470.000

326.755

143.245

325.626

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

500

500

500

500

500

0

500

Indemnizații de delegare

10.01.13

500

500

500

500

500

80

420

80

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

2.033

6.967

1.784

Cheltuieli salariale in natura

10,02

545.000

545.000

545.000

545.000

545.000

384.177

160.823

457.960

Tichete de masa

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

545.000

545.000

545.000

545.000

545.000

384.177

160.823

457.960

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vaucere vacanta

10,02,06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10,03

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

156.506

18.494

157.160

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pt acc. de munca si boli prof

10.03.04

Prime de asig viata plătite de angajator pt angajati

10.03.05

Contribuții pt concedii si indemniz

10.03.06

CAM

10,03,07

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

156.506

18.494

157.160

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

760.000

760.000

760.000

616.837

616.837

616.837

0

497.374

Bunuri si servicii

20,01

457.500

475.500

475.500

423.665

423.665

423.665

0

358.203

Furnituri de birou

20.01.01

15.000

15.000

15.000

8.457

8.457

8.457

10.726

Materiale pt curățenie

20.01.02

1.500

1.500

1.500

1.092

1.092

1.092

1.050

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

29.000

29.000

29.000

24.045

24.045

24.045

24.045

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.000

6.000

6.000

3.852

3.852

3.852

3.852

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

140.000

140.000

140.000

137.287

137.287

137.287

63.590

Piese de schimb

20.01.06

14.500

14.500

14.500

9.962

9.962

9.962

16.270

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26.000

26.000

26.000

22.896

22.896

22.896

22.103

Materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional

20.01.09

243.000

243.000

243.000

215.693

215.693

215.693

215.795

Alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare

20.01.30

500

500

500

381

381

381

772

Reparatii curente

20,02

45.000

45.000

45.000

13.446

13.446

13.446

13.446

Hrana

20,03

Hrana pt oameni

20.03.01

Hrana pt animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20,04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

176.000

176.000

176.000

150.723

150.723

150.723

0

97.394

Uniforme si echipament

20.05.01

90.000

90.000

90.000

76.563

76.563

76.563

95.117

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.000

86.000

86.000

74.160

74.160

74.160

2.277

Deplasări, detasari, transferări

20,06

3.000

3.000

3.000

335

335

335

0

335

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

3.000

3.000

3.000

335

335

335

335

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20,09

Cercetare - dezvoltare

20,10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

300

300

300

0

0

0

Consultanta si expertiza

20,12

Pregătire profesionala

20,13

0

0

0

0

0

Protecția muncii

20,14

27.000

27.000

27.000

17.038

17.038

* 7.038

16.220

Muniție, furnituri si armament de natura act. Fixe pt armata

20,15

0

0

0

0

0

0

Studii si cercetări

20,16

Plati pt finant. Patrimoniului genetic al animalelor

20,18

Contrib ale admin publice locale la realiz unor lucrări si servicii

20,19

Reabilitare infrastructura progr. Inundatii pt autoritati publice loc

20,20

Meteorologie

20,21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20,24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intere:

20,25

17.000

17.000

17.000

960

960

960

960

Alte cheltuieli

20,30

16.200

16.200

16.200

10.670

10.670

'0.670

10.816

Reclama si publicitate

20.30.01

700

700

700

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9.000

9.000

9.000

6.187

6.187

6.187

6.187

Chirii

20.30.04

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

20.30.07

Fondul Primului ministru

20.30.08

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.500

6.500

6.500

4.483

4.483

4.483

4.629

TITLUL III DOBÂNZI

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30,02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credi

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi

30,03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statlui

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stătu

30.03.04

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII

40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40,03

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județe^

50,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITATI ALE ADMINISTRAT

51

Transferuri curente

51,01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelo

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala p

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea

51.01.24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A.Transferuri interne

55,01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

Asigurări sociale

57,01

Ajutoare sociale

57,02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

Burse

59,01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59,02

Asociatii si fundatii

59,11

Susținerea cultelor

59,12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

Active fixe

71,01

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

120.000

120.000

120.000

119.235

119.235

119.235

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01.30

131.600

131.600

131.600

123.980

123.980

123.980

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

Active financiare

72,01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

împrumuturi pt instituții si servicii publice

80,03

Fondul de rulment pt acoperirea golurilor temporare de casa

80,08

Alte împrumuturi

80,30

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

Rambursări de credite externe

81,01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credit

81.01.01

Rambursări de credite externe garantate si directe subimprum

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne

81,02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

* Venituri anii precedenti

85,01

POlDMgCTțl

LCCCrașIuM -

- U


GENERAL, tesile


DIRECT’

Pădure


yONOMIC, :iana


Total DAS


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.11.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

623,804

623,804

48,145,794

48,145,794

46,923,186

46,923,186

42,952,073

3,971,113

43,433,015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

47,521,990

47,521,990

46,345,425

46,345,425

42,570,688

3,774,737

43,079,870

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

47,521,990

47,521,990

46,392,130

46,392,130

42,617,393

3,774,737

43,079,870

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

23,009,500

23,009,500

23,009,500

23,009,500

20,888,181

2,121,319

21,131,868

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

22,506,500

22,506,500

22,506,500

22,506,500

20,438,966

2,067,534

20,681,108

Salarii de baza

100101

21,621,000

21,621,000

21,621,000

21,621.000

19,679,927

1,941,073

19,857,069

Indemnizații de hrana

100117

577,000

577,000

577,000

577.000

519,039

57,961

519,039

Stimulente de risc

100129

308,500

308,500

308,500

308.500

240,000

68,500

305,000

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

1,500

1,500

1,500

1.500

1,500

Tichete de vacanta

100206

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

501,500

501,500

501,500

501,500

449,215

52,285

450,760

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

501,500

501,500

501,500

501,500

449,215

52,285

450,760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3,449,490

3,449,490

2,776,783

2,776,783

2,776,783

2,914,135

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,283,300

1,283,300

867,893

867,893

867,893

886,588

Furnituri de birou

200101

32,000

32,000

16,555

16,555

16,555

16,695

Materiale pentru curățenie

200102

63,000

63,000

44,226

44,226

44,226

54,974

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

270,000

270,000

190,050

190,050

190,050

187,548

Apa, canal si salubritate

200104

81,000

81,000

57,764

57,764

57,764

57,764

Carburanți si lubrifiant!

200105

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

8,232

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

36,000

36,000

29,783

29,783

29,783

33,089

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

396,000

396,000

278,908

278,908

278,908

280,018

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

395,300

395,300

240,607

240,607

240,607

248,268

Reparatii curente

2002

104,000

104,000

96,480

96,480

96,480

96,480

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

238,000

238,000

199,177

199,177

199,177

319,459

Hrana pentru oameni

200301

238,000

238,000

199,177

199,177

199,177

319,459

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

286,300

286,300

219,533

219,533

219,533

229,665

Medicamente

200401

69,000

69,000

42,792

42.792

42,792

46,740

Materiale sanitare

200402

170,000

170,000

149,172

149.172

149,172

155,356

Dezinfectant!

200404

47,300

47,300

27,569

27.569

27,569

27,569

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

172,400

172,400

44,478

44,478

44,478

25,210

Uniforme si echipament

200501

2,500

2,500

105

105

105

3,931

Lenjerie si accesorii de pat

200503

20,000

20,000

Alte obiecte de inventar

200530

149,900

149,900

44,373

44,373

44,373

21,279

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2,000

2,000

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

2,000

2,000

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10,000

10,000

4,323

4,323

4,323

9,528

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

1,353,490

1,353,490

1,344,899

1,344,899

1,344,899

1,347,205

Reclama si publicitate

203001

5,000

5,000

4,752

4,752

4,752

4,752

Protocol si reprezentare

203002

7,000

7,000

4,150

4,150

4,150

4,150

Prime de asigurare non-viata

203003

7,000

7,000

1,507

1,507

1,507

3,813

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,334,490

1,334,490

1,334,490

1,334,490

1,334,490

1,334,490

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19,099,000

19,099,000

19,067,489

19,067,489

17,445,078

1,622,411

17,523,601

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

19,099,000

19,099,000

19,067,489

19,067,489

17,445,078

1,622,411

17,523,601

Ajutoare sociale in numerar

570201

19,099,000

19,099,000

19,067,489

19,067,489

17,445,078

1,622,411

17,523,601

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59

1,964,000

1,964,000

1,538,358

1,538,358

1,507,351

31,007

1,510,266

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59.25+59.30+59.35)

Asociatii si fundatii

5911

1,500,000

1,500,000

1,092,565

1,092,565

1,092,565

1,092,565

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

464,000

464,000

445,793

445,793

414,786

31,007

417,701

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-46,705

-46,705

-46,705

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-46,705

-46,705

-46,705

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,705

-46,705

-46,705

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

623,804

623,80^

623,804

623,804

577,761

577,761

381,385

196,376

353,145

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

507,800

507.80C

507,800

507,800

507,800

507,800

311,424

196,376

305,565

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la

58.02.03)

5802

507,800

507,80C

507,800

507,800

507,800

507,800

311,424

196,376

305,565

Finanțarea naționala

580201

76,200

76.20C

76,200

76,200

76,200

76,200

46,715

29,485

45,836

Finanțarea externa nerambursabila

580202

431,600

431.60C

431,600

431,600

431,600

431,600

264,709

166,891

259,729

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

116,004

116,00^

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

47,580

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

116,004

116,004

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

47,580

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

116,004

116,004

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

47,580

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

16,679

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

23,000

23,00C

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

2,556

Alte active fixe

710130

93,004

93,004

93,004

93,004

46,961

46,961

46,961

28,345

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

507,800

507.80C

48,029,790

48,029,790

46,899,930

46,899,930

42,928,817

3,971,113

43,385,435

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-46,705

-46,705

-46,705

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției


BALAJ ADRIAN IOAN


Conducătorul compartimentului financiar-contabil POLGAR CORNELIAAnexa

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de do. J2 02 O

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Inițiale

Definitive

Total.din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

000110

10,134,610

8,310,500

8,801,401

1,097,961

7,703,440

7,664,756

1,136,645

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

8,310,500

8,310,500

8,801,401

1,097,961

7,703,440

7,664,756

1,136,645

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

2900

8,310,500

8,310,500

8,801,401

1,097,961

7,703,440

7,664,756

1,136,645

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

3000

931,000

931,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

301005

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

3110

1,000

1,000

Alte venituri din dobânzi

311003

1,000

1,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

7,379,500

7,379,500

7,640,040

704,334

6,935,706

6,897,438

742,602

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

7,374,500

7,374,500

7,473,213

537,507

6,935,706

6,897,438

575,775

Venituri din prestări de servicii

331008

5,429,000

5,429,000

5,500,589

249,907

5,250,682

5,173,067

327,522

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1,945,500

1,945,500

1,972,624

287,600

1,685,024

1,724,371

248,253

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5,000

5,000

166,827

166,827

166,827

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5,000

5,000

166,827

166,827

166,827

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-895,520

-895,520

-107,781

-IO"7,781

-107,781

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

0016

1,824,110

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

încasAri din rambursarea împrumuturilor acordate (cod.

40.10.15+40.10.16)

4010

1,824,110

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)

401015

1,824,110

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40101501

1,824,110

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

000110

9,239,090

7,414,980

8,693,620

1,097,961

7,595,659

7,556,975

1,136,645

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0002

7,414,980

7,414,980

8,693,620

1,097,961

7,595,659

7,556,975

1,136,645

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

2900

7,414,980

7,414,980

8,693,620

1,097,961

7,595,659

7,556,975

1,136,645

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)

3000

931,000

931,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30100530

930,000

930,000

1,161,361

393,627

767,734

767,318

394,043

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

3110

1,000

1,000

Alte venituri din dobânzi

311003

1,000

1,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

3300

6,483,980

6,483,980

7,532,259

704,334

6,827,925

6,789,657

742,602

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

7,374,500

7,374,500

7,473,213

537,507

6,935,706

6,897,438

575,775

Venituri din prestări de servicii

331008

5,429,000

5,429,000

5,500,589

249,907

5,250,682

5,173,067

327,522

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1,945,500

1,945,500

1,972,624

287,600

1,685,024

1,724,371

248,253

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5,000

5,000

166,827

166,827

166,827

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5,000

5,000

166,827

166,827

166,827

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-895,520

-895,520

-107,781

-107,781

-107,781

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-895,520

-895,520

-107,781

-107,781

-107,781

IILOPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

0016

1,824,110

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod.

40.10.15)

4010

1,824,110

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)

401015

1,824,110

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40101501

1,824,110

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

precedent pentru secțiunea de funcționare

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL

000110

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

0002

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

2900

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

3300

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

3710

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

895,520

895,520

107,781

107,781

107,781

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CJ. BOZAI VODĂ CRISTIAN

Administrația domeniului public

Anexa S. A


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

10,134,610

10,134,610

10,134,610

7,248,651

7,248,651

6,551,022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

9,239,090

9,239,090

9,239,090

7,140,870

7,140,870

6,213,863

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

9,239,090

9,239,090

9,239,090

7,156,244

7,156,244

6,213,863

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

5,383,000

5,383,000

5,383,000

4,450,908

4,450,908

4,449,644

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

5,118,000

5,118,000

5,118,000

4,370,003

4,370,003

4,352,751

Salarii de baza

100101

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,354,328

3,354,328

3,340,375

Sporuri pentru condiții de munca

100105

420,000

420,000

420,000

337,439

337,439

339,907

Alte sporuri

100106

10,000

10,000

10,000

5,615

5,615

5,638

Indemnizații de delegare

100113

3,000

3,000

3,000

Indemnizații de hrana

100117

380,000

380,000

380,000

337,214

337,214

337,010

Alte drepturi salariate in bani

100130

405,000

405,000

405,000

335,407

335,407

329,821

Cheltuieli salariate in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

165,000

165,000

165,000

Tichete de vacanta

100206

165,000

165,000

165,000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

100,000

100,000

100,000

80,905

80,905

96,893

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

100,000

100,000

100,000

80,905

80,905

96,893

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3,731,600

3,731,600

3,731,600

2,598,790

2,598,790

1,657,673

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

2,108,480

2,023,480

2,023,480

1,431,963

1,431,963

1,344,375

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Furnituri de birou

200101

24,000

24,000

24,000

9,074

9,074

8,576

Materiale pentru curățenie

200102

40,000

40,000

40,000

23,608

23,608

23,608

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

340,000

320,000

320,000

272,268

272,268

272,268

Apa, canal si salubritate

200104

530,000

630,000

630,000

504,949

504,949

472,583

Carburanți si lubrifianti

200105

80,000

80,000

80,000

16,057

16,057

32,422

Piese de schimb

200106

85,000

85,000

85,000

28,734

28,734

26,287

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

85,000

85,000

85,000

73,210

73,210

65,652

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

924,480

759,480

759,480

504,063

504,063

442,979

Reparatii curente

2002

750,120

450,120

450,120

275,508

275,508

275,508

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

108,000

128,000

128,000

65,758

65,758

Uniforme si echipament

200501

41,000

41,000

41,000

7,548

7,548

Alte obiecte de inventar

200530

67,000

87,000

87,000

58,210

58,210

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

21,000

21,000

21,000

9,271

9,271

9,271

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

21,000

21,000

21,000

9,271

9,271

9,271

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6,000

6,000

6,000

3,763

3,763

3,763

Pregătire profesionala

2013

24,000

24,000

24,000

3,224

3,224

3,224

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)

2024

3,000

3,000

3,000

803

803

803

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

3,000

3,000

3,000

803

803

803

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

711,000

1,076,000

1,076,000

808,500

808,500

20,729

Reclama si publicitate

203001

5,000

5,000

5,000

1,481

1,481

1,481

Prime de asigurare non-viata

203003

16,000

16,000

16,000

11,593

11,593

11,593

Chirii

203004

40,000

40,000

40,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

650,000

1,015,000

1,015,000

795,426

795,426

7,655

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

124,490

124,490

124,490

106,546

106,546

106,546

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

124,490

124,490

124,490

106,546

106,546

106,546

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-15,374

-15,374

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8501F

-15,374

-15,374

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

(cod 85.01.01)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-15,374

-15,374

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

895,520

895,520

895,520

107,781

107,781

337,159

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

895,520

895,520

895,520

107,781

107,781

337,159

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

895,520

895,520

895,520

107,781

107,781

337,159

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

895,520

895,520

895,520

107,781

107,781

337,159

Construcții

710101

510,000

670,000

670,000

2,824

2,824

172,005

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

41,000

41,000

73,929

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

151,000

151,000

83,432

83,432

57,977

Alte active fixe

710130

385,520

33,520

33,520

21,525

21,525

33,248

84

-15,374

-15,374

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

9,239,090

9,239,090

9,239,090

7,156,244

7,156,244

6,213,863

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-15,374

-15,374

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

CJ. BOZAI VODĂ CRISTIAN
Conducătorul compartimentului financiar-contabilSANITAR-F


Anexa -7"


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.11.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

1.293.000,00

1.293.000,00

845.000,00

845.000,00

845.000,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

1.293.000.00

1.293.000,00

845.000.00

845.000,00

845.000,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.293.000.00

1.293.000,00

845.000.00

845.000,00

845.000,00

9

C.VENITUR) NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.293.000.00

1.293.000,00

845.000.00

845.000.00

845.000,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.293.000,00

1.293.000,00

845.000.00

845.000.00

845.000,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.293.000,00

1.293.000,00

845.000,00

845.000.00

845.000,00

23

Taxe si aite venituri in invatamant

331005

1.293.000,00

1.293.000.00

845.000.00

845.000,00

845.000,00

Conducătorul instituțieiConducătorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


Page 1 of 1


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 7. 4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 30.11.2020 — SANITAR-F

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1.293.000

1.293.000

833.255

833.255

833.255

831.821

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

1.293.000

1.293.000

833.255

833.255

833.255

831.821

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

1.293.000

1.293.000

833.255

E 33.255

833.255

831.821

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.157.000

1.157.000

749.522

749.522

749.522

749.522

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.101.000

1.101.000

733.073

733.073

733.073

733.073

6

Salarii de baza

100101

265.000

265.000

170.226

170.226

170.226

170.226

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

131.000

131.000

56.236

56.236

56.236

56.236

15

Fond aferent platii cu ora

100111

668.000

668.000

506.611

506.611

506.611

506.611

21

Indemnizații de hrana

100117

21.000

21.000

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

16.000

16.000

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

56.000

56.000

16.449

16.449

16.449

16.449

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

56.000

56.000

16.449

16.449

16.449

16.449

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

136.000

136.000

83.733

83.733

83.733

82.299

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

103.000

103.000

64.599

54.599

64.599

64.599

43

Furnituri de birou

200101

21.000

21.000

14.588

14.588

14.588

14.588

44

Materiale pentru curățenie

200102

16.000

16.000

5.618

5.618

5.618

5.618

46

Apa, canal si salubritate

200104

2.000

2.000

355

355

355

355

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

8.000

8.000

5.766

5.766

5.766

5.766

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

28.000

28.000

21.272

21.272

21.272

21.272

52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

28.000

28.000

17.000

17.000

17.000

17.000

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

4.000

4.000

1.434

1.434

1.434

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

65

Alte obiecte de inventar

200530

4.000

4.000

1.434

1.434

1.434

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

4.000

4.000

67

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

4.000

4.000

73

Pregătire profesionala

2013

2.000

2.000

700

700

700

700

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

23.000

23.000

17.000

17.000

17.000

17.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

23.000

23.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


CASA DE CULTURA


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.11.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

2.181.000,00

2.181.000.00

1.859.167,00

1.859.167,00

1.859.167,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167 00

8.167,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167 00

8.167,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167 00

8.167,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

12.000,00

12.000,00

8.167.00

8.167.00

8.167,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

7.000,00

7.000,00

7.767,00

7.767 00

7.767,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

5.000,00

5.000,00

400,00

400 00

400,00

62

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2.169.000,00

2.169.000.00

1.851.000,00

1.851.000 00

1.851.000,00

63

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000 00

1.851.000,00

72

Subvenții de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

4310

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000 00

1.851.000,00

73

Subvenții pentru instituții publice

431009

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000.00

1.851.000,00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

2.181.000,00

2.181.000,00

1.859.167,00

1.859.167,00

1.859.167,00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

216

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

12.000.00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

228

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

12.000,00

12.000.00

8.167.00

8.167,00

8.167,00

229

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

237

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

Y331019

7.000,00

7.000,00

7.767,00

7.767,00

7.767,00

243

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

5.000,00

5.000.00

400,00

400,00

400,00

262

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

263

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

Y0018

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

269

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

Y4310

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

270

Subvenții pentru instituții publice

Y431009

2.169.000,00

2.169.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

1.851.000,00

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa o.X


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 30.11.2020 — CASA DE CULTURA

Page 1 of 2


[lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

2.181.000

2.181.000

1.530.139

1.530.139

1.530.139

1.530.139

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

2.181.000

2.181.000

1.530.139

1.530.139

1.530.139

1.530.139

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

2.181.000

2.181.000

1.530.139

1.530.139

1.530.139

1.530.139

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

419.000

419.000

331.705

331.705

331.705

331.705

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

409.800

409.800

324.329

324.329

324.329

324.329

6

Salarii de baza

100101

364.000

364.000

299.269

299.269

299.269

299.269

15

Fond aferent platii cu ora

100111

15.000

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

21

Indemnizații de hrana

100117

30.800

30.800

24.060

24.060

24.060

24 060

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

9.200

9.200

7.376

7.376

7.376

7.376

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

9.200

9.200

7.376

7.376

7.376

7.376

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1.762.000

1.762.000

1.198.434

1.198.434

1.198.434

1.198.434

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

114.000

114.000

60.544

60.544

60.544

60.544

43

Furnituri de birou

200101

10.000

10.000

3.937

3.937

3.937

3.937

44

Materiale pentru curățenie

200102

18.000

18.000

4.757

4.757

4.757

4.757

45

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

45.000

45.000

22.548

22.548

22.548

22.548

46

Apa, canal si salubritate

200104

16.000

16.000

10.868

10.868

10.868

10.868

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

25.000

25.000

18.434

18.434

18.434

18.434

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.648.000

1.648.000

1.137.890

1.137.890

1.137.890

1.137.890

89

Reclama si publicitate

203001

100.000

100.000

62.650

62.650

62.650

62.650

92

Chirii

203004

84.000

84.000

70.000

70.000

70.000

70.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.464.000

1.464.000

1.005.240

1.005.240

1.005.240

1.005.240

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


TEATRU


Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.11.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

13.623.000,00

13.623.000,00

12.927.709,00

12.927.709,00

12.927.709,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

13.606.000,00

13.606.000,00

12.927.709,00

12.927.709,00

12.927.709,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.208.000,00

1.208.000,00

638.109,00

638.109,00

638.109,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.208.000,00

1.208.000,00

638.109,00

638.109,00

638.109,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.208.000,00

1.208.000,00

638.109,00

638.109,00

638.109,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.225.000,00

1.225.000,00

638.109,00

638.109,00

638.109,00

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

1.025.000,00

1.025.000,00

430.625,00

430.625,00

430.625,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

200.000,00

200.000,00

207.484,00

207.484,00

207.484,00

44

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-17.000,00

-17.000,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-17.000,00

-17.000,00

55

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

12.398.000,00

12.398.000,00

12.289.600,00

12.289.600,00

12.289.600,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

12.398.000,00

12.398.000,00

12.289.600,00

12.289.600,00

12.289.600,00

62

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

12.398.000,00

12.398.000,00

12.289.600,00

12.289.600,00

12.289.600,00

63

Subvenții pentru instituții publice

431009

12.398.000,00

12.398.000,00

12.289.600,00

12.289.600,00

12.289.600,00

68

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

17.000,00

17.000,00

69

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

17.000,00

17.000,00

70

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

17.000,00

17.000,00

71

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

17.000,00

17.000,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

72

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

17.000,00

17.000,00

73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

17.000,00

17.000,00

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil


© INDSOH-SICO - PRIMĂRIA SA1U-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa ‘S.


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 30.11.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17.000

17.000

13.623.000

13.623.000

11.303.472

11.303.472

11.303.472

11.719.157

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

13.606.000

13.606.000

11.303.472

11.303.472

11.303.472

11.716.362

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

13.606.000

13.606.000

11.303.472

11.303.472

11.303.472

11.716.362

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

11.008.000

11.008.000

9.805.542

9.805.542

9.805.542

10.150.572

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

10.771.530

10.771.530

9.606.209

9.606.209

9.606.209

9.949.557

6

Salarii de baza

100101

9.471.345

9.471.345

8.487.383

8.487.383

8.487.383

8.557.475

21

Indemnizații de hrana

100117

457.245

457.245

401.854

4C 1.854

401.854

400.708

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

842.940

842.940

716.972

716.972

716.972

991.374

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

236.470

236.470

199.333

199.333

199.333

201.015

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

236.470

236.470

199.333

199.333

199.333

201.015

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.506.000

2.506.000

1.414.330

1.414.330

1.414.330

1.482.190

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.134.790

1.134.790

747.085

747.085

747.085

666.308

43

Furnituri de birou

200101

12.000

12.000

5.537

5.537

5.537

3.661

44

Materiale pentru curățenie

200102

17.000

17.000

16.756

16.756

16.756

17.000

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

165.000

165.000

64.174

64.174

64.174

124.951

46

Apa, canal si salubritate

200104

37.500

37.500

12.770

12.770

12.770

16.565

47

Carburanți si lubrefiantix

200105

26.000

26.000

10.517

10.517

10.517

9.373

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

39.500

39.500

26.800

26.800

26.800

28.902

52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

837.790

837.790

610.531

610.531

610.531

465.856

53

Reparatii curente

2002

103.210

103.210

100.580

100.580

100.580

100.580

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.268.000

1.268.000

566.665

566.665

566.665

715.302

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.268.000

1.268.000

566.665

566.665

566.665

715.302

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)

59

92.000

92.000

83.600

83.600

83.600

83.600

173

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

92.000

92.000

83.600

83.600

83.600

83.600

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.000

17.000

17.000

17.000

2.795

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17.000

17.000

17.000

17.000

2.795

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17.000

17.000

17.000

17.000

2.795

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

17.000

17.000

17.000

17.000

2.795

343

Alte active fixe

710130

17.000

17.000

17.000

17.000

2.795

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


Anexa /O

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.11.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI

(lei)

Page 1 of 3


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din a iii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

8.409.135,00

8.409.135,00

3.652.221,00

203.529.00

3.448.692,00

2.766.307,00

885.914.00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

8.409.135,00

8.409.135,00

3.315.952,00

203 529.00

3.112.423,00

2.430.038.00

885 914 00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

8.409.135,00

8.409.135.00

3.315.952,00

203 529.00

3.112.423,00

2.430.038.00

885 914 00

9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod

30.10+31.10)

0013

838.906.00

838.906.00

228.317,00

228.317,00

228.317,00

10

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

838.906,00

838.906.00

228.317,00

228.317,00

228.317,00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

771.082.00

771.082,00

224.836,00

224.836,00

224.836.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

771.082.00

771.082.00

224,836 00

224.836,00

224.836,00

17

Alte venituri din proprietate

301050

67.824.00

67.824,00

3.481,00

3.481,00

3.481 00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

7 570.229.00

7.570.229.00

3.087.635.00

203 529.00

2.884.106,00

2.201 721.00

B85 914.00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

5.849.138.00

5.849.138.00

2.555.464,00

203 529.00

2.351.935,00

1.669.550.00

885 914.00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

531.420,00

531.420,00

101.386,00

101.386,00

101.386.00

23

Venituri din prestări de servicii

331008

150.00

150.00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

5.202.868.00

5.202.868,00

2.409.870,00

203529.00

2.206.341,00

1.523.956,00

885 .914 00

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

150,00

150,00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

331017

2.050,00

2.050.00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

112.500.00

112.500,00

44.208,00

44.208,00

44.208,00

40

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

1.716.591.00

1.716.591,00

529.371,00

529.371,00

529.371,00

42

Alte venituri

361050

1.716.591.00

1.716.591,00

529.371,00

529.371,00

529.371,00

43

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)

3710

4.500,00

4.500.00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

44

Donatii si sponsorizări

371001

4.500,00

4.500.00

2.800.00

2.800,00

2.800,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

45

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-19.000,00

-19.000,00

-19.000.00

-19.000,00

-19.000.00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

19.000,00

19.000.00

19.000.00

19.000.00

19.000,00

52

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)

0016

336.269.00

336.269.00

336.269.00

53

încasați din rambursarea Împrumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)

4010

202.886.00

202.886.00

202.886.00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

401015

202.886.00

202.886,00

202.886.00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

40101501

202.886.00

202.886,00

202.886.00

58

Alte operațiuni financiare(cod

41.10.06+41.10.11)

4110

133.383 00

133.383,00

133.383.00

59

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

133.383.00

133.383,00

133.383.00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

8.390.135,00

8.390.135.00

3 633.221.00

203.529,00

3.429.692,00

2.747.307.00

885.914.00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

8.390.135.00

8.390.135.00

3.296.952.00

203.529,00

3.093.423,00

2.411.038,00

885.914.00

216

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

8.390.135.00

8.390 135.00

3.296.952.00

203.529,00

3.093.423,00

2.411.038.00

885.914.00

217

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod

30.10+31.10)

Y0013

838.906.00

838.906.00

228.317.00

228.317,00

228.317.00

218

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Y3010

838.906.00

838.906.00

228.317.00

228.317.00

228.317 00

219

Venituri din concesiuni si închirieri

Y301005

771.082,00

771.082.00

224 836.00

224.836,00

224.836.00

220

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

T30100530

771.082,00

771.082.00

224.836.00

224.836,00

224.836.00

225

Alte venituri din proprietate

Y301050

67.824,00

67.824.00

3.481.00

3.481,00

3.481.00

228

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

7.551.229,00

7.551.229.00

3 068.635.00

203.529,00

2.865.106,00

2.182.721.00

885.914.00

229

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

5.849.138.00

5.849.138.00

2.555.464.00

203.529,00

2.351.935,00

1.669.550.00

885.914.00

230

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

531.420.00

531.420.00

101.386.00

101.386,00

101.386.00

231

Venituri din prestări de servicii

Y331008

150,00

150,00

234

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

Y331014

5.202.868,00

5.202.868.00

2.409.870.00

203.529,00

2.206.341,C0

1.523.956.00

885.914,00

235

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

Y331016

150.00

150.00

236

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

Y331017

2.050,00

2.050.00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

243

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

112.500,00

112.500,00

44.208.00

44.208,00

44.208,00

248

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

Y3610

1.716.591,00

1.716.591,00

529.371.00

529.371.00

529.371.00

250

Alte venituri

Y361050

1.716.591,00

1.716.591.00

529.371 00

529.371,00

529.371.00

251

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Y3710

-14.500,00

-14.500,00

-16 200.00

-16.200.00

-16.200.00

252

Donatii si sponsorizări

Y371001

4.500,00

4.500.00

2 .800.00

2.800.00

2.800,00

253

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

Y371003

-19.000,00

-19.000,00

-19.000.00

-19.000,00

-19.000.00

255

III OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD

40.10+41.10)

0016

336 269.00

336.269,00

336.269.00

256

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15)

Y4010

202.886.00

202.886,00

202.886.00

257

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

Y401015

202.886.00

202.886.00

202.886.00

258

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

740101501

202 886.00

202.886,00

202.886.00

259

Alte operațiuni financiare(cod

41.10.06+41.10.11)

Y4110

133.383.00

133.383.00

133.383,00

260

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

Y411006

133 383 00

133.383.00

133.383.00

275

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod

Y000110

19.000,00

19.000,00

19.000.00

19.000.00

19.000.00

276

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

Y0010

19.000,00

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000,00

277

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

Y0012

19.000,00

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000.00

278

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)

Y0014

19.000,00

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000.00

279

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

Y3710

19.000,00

19.000,00

19 000.00

19.000,00

19.000.00

280

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Y371004

19.000,00

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000.00

Conducătorul compartiment financiar contabil

PRIMĂRIA SATU-MARE

T n vmA na n'T'


Anexa/jgI


DETALIEREA CHELTUIELILOR


E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE LA DATA 30.11.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

9.118.402

9.118.402

2.765.243

2.317.082

2 317.082

1.902.725

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.099.402

9.099.402

2.746.243

2.298.082

2 298.082

1.884.692

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.099.402

9.099.402

2.746.243

2.298.082

2 298.082

1.884.692

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.540.001

1.540.001

317.267

317.267

317.267

272.879

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.491.185

1.491.185

308.986

308.986

308.986

265.575

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

40.500

40.500

22.063

22.063

22.063

22.063

15

Fond aferent platii cu ora

100111

1.296.885

1.296.885

268.667

268.667

268.667

232.495

21

Indemnizații de hrana

100117

13.000

13.000

1.823

1.823

1.823

1.823

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

140.800

140.800

16.433

16.433

16.433

9.194

24

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

4.350

4 350

1.450

1.450

1.450

1.450

30

Vouchere de vacanta

100206

4.350

4.350

1.450

1.450

1.450

1.450

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

44.466

44.466

6.831

6.831

6.831

5.854

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

44.466

44.466

6.831

6.831

6.831

5.854

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

7.504.401

7.504.401

2.428.976

1.980.815

1.980.815

1.611.813

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.507.180

1.507.180

400.079

344.868

344.868

300.068

43

Furnituri de birou

200101

74.000

74.000

5.000

1.870

1.870

1.870

44

Materiale pentru curățenie

200102

137.500

137 500

51.293

38.788

38.788

38.788

45

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

67.000

67.000

6.700

3.270

3.270

3.270

46

Apa, canal si salubritate

200104

23.900

23.900

5.000

48

Piese de schimb

200106

1.000

1.000

49

Transport

200107

70.800

70.800

12.477

2.477

2.477

1.200

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

50.400

50.400

18.879

17.879

17.879

17.879

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

179.000

179.000

81.989

73.837

73.837

73.838

52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

903.580

903.580

218.741

206.747

206.747

163.223

53

Reparatii curente

2002

183.056

183.056

105.261

105.261

105.261

5.745

54

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4.784.918

4.784.918

1.679.844

1.300.000

1.300.000

1.082.522

55

Hrana pentru oameni

200301

4.784.918

4.784.918

1.679.844

1.300.000

1.300.000

1.082.522

57

Medicamente si materiale sanitare(coo 20.04.01 la 20.04.04)

2004

11.400

11.400

7.000

2.834

2.834

2.834

58

Medicamente

200401

4.700

4.700

1.000

1.000

1.000

1.000

59

Materiale sanitare

200402

2.000

2.000

2.000

834

834

834

61

Dezinfectant!

200404

4.700

4.700

4.000

1.000

1.000

1.000

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

415.038

415.038

34.598

33.306

33.306

26.098

64

Lenjerie si accesorii de pat

200503

3.000

3.000

65

Alte obiecte de inventar

200530

412.038

412.038

34.598

33.306

33.306

26.098

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

33.150

33.150

566

66

66

66

67

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

22.150

22.150

566

66

66

66

68

Deplasări in străinătate

200602

11.000

11.000

71

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

16.200

16.200

1.500

1.000

1.000

1.000

73

Pregătire profesionala

2013

11.000

11.000

1.000

74

Protecția muncii

2014

4.000

4.000

1.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

538.459

538.459

198.128

193.480

193.480

193.480

89

Reclama si publicitate

203001

500

500

500

500

500

500

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

537.959

537.959

197.628

192.980

192.980

192.980

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)

59

55.000

55.000

169

Acțiuni cu caracter științific si socio-cultural

5922

55.000

55.000

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

18.033

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

18.033

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

18.033

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

19.000

19.00C

19.000

19.000

19.000

18.033

341

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

6.049

342

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

7.056

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

343

Alte active fixe

710130

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4.928