Hotărârea nr. 213/2020

HOTĂRÂREA nr. 213/22.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna ianuarie 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 213/22.12.2020
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna ianuarie 2021


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53940/15.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 53942/15.12.2020 în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Relații cu Consiliul Local înregistrat sub nr. 53944/15.12.2020 și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 9 și 10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 


Art. 1. (1) Se alege președinte de ședință domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Satu Mare pe durata lunii ianuarie 2021.

(2) Domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru exercită atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru președintele de ședință.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și domnului consilier Crăciun Ciprian Dumitru.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale