Hotărârea nr. 212/2020

HOTĂRÂREA Nr.212/ 22.12.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Radu Panait

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.212/ 22.12.2020

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Radu Panait

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.54890/22.12.2020, referatul constatator înregistrat cu nr.54887/21.12.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.54891/21.12.2020 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Luând act de demisia domnului consilier local Radu Panait, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 54877/21.12.2020,
Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 47 alin. 2 lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 136/27.08.2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Radu Panait ales consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista de candidați a Alianței USR PLUS şi se constată încetarea de drept a mandatului său.

Art. 2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Radu Panait în cadrul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare, Judecătoriei Satu Mare şi domnului Radu Panait.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Costea Sebastian Robert                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale