Hotărârea nr. 211/2020

HOTĂRÂREA Nr.211/26.11.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural ,,G. M. Zamfirescu" Satu Mare

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.211/26.11.2020

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural ,,G. M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 51345/25.11.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 51346/25.11.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, înregistrat cu nr. 51347/25.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În acord cu prevederile art. 7 alin. (2) din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management.
Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural ,,G. M. Zamfirescu" Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 - CAIET DE OBIECTIVE în vederea încredințării managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare - la H.C.L. nr. 270/19.12.2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, Centrului Cultural ,,G.M.Zamfirescu" Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale