Hotărârea nr. 210/2020

HOTĂRÂREA Nr.210/26.11.2020 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a unui imobil -teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 210/26.11.2020
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a unui imobil -teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50159/17.11.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50160/17.11.2020,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 50161/17.11.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50496/19.11.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
art. 136 alin.1 și 4 din Constituția României, republicată,
art. 879 alin (2), art. 880 și art. 888 din Codul Civil,
art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,
art. 13 alin.3 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare,
art. 24 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art. 132 și art.134 ale Ordinului ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare recepție și înscriere în registrul de carte funciară nr. 700/09.07.2014, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare", vizată O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 46706/10.08.2018, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - PuraIoan Dan, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilului-teren înscris în CF nr. 161585 Satu Mare (CF vechi 5206) sub nr. top 883/6 în suprafață de 523 mp situat în Piața de Alimente nr. 1.

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, proprietatea publică a municipiului Satu Mare, înscris în CF nr. 161585 Satu Mare (Nr. CF vechi 5206 Satu Mare) cu nr. cadastral 883/6, după cum urmează:
-nr. cadastral 180878 ( lot 1) în suprafață de 56 mp;
-nr. topografic 883/6, care se înscrie în CF nr.161585 Satu Mare cu diferența de suprafață.

Art.4. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare să semneze actele
autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.7. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului, d-nei Pașca Gheorghina, O.C.P.I Satu Mare prin intermediul Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri și Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Total consiglieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

LOT 1

56

loc. Satu Marc - intravilan

Cartea Funciară nr.

UAT       |          Satu Mare

Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

LOT 1

56

loc. Satu Mare - intravilan

Cartea Funciară nr.

UAT       |          Satu Mare


/ Consiljer cadastru

o6 i Zofi

Nr. cadastral al terenului

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

LOT 1

56

loc. Satu Mare - intravilan

Cartea Funciară nr.

UAT       |          Satu Mare