Hotărârea nr. 21/2020

HOTĂRÂREA nr.21/13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.21/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8580/12.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 8579/12.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 8578/12.02.2020, referatul de specialitate cu nr. 131/11.02.2020 al Teatrului de Nord Satu Mare, referatul de specialitate cu nr. 103/03.02.2020 al Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Satu Mare, referatele de specialitate cu nr. 6708/04.02.2020 şi 7110/05.02.2020 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, respectiv referatul de specialitate cu nr. 1276/11.02.2020 al ADP Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constantând necesitatea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Având în vedere reglementările cuprinse în art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019 pentru aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2020,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 


Art.1 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 36.309.605 lei
35.397.085 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 38.842.982 lei, din care:
37.930.462 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 9.603.500 lei,
la partea de cheltuieli 11.427.610 lei, din care:
10.532.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al ADP Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020,
la partea de venituri 8.310.500 lei
la partea de cheltuieli 10.134.610 lei, din care:
9.239.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 10.134.610 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 5.383.000 lei,
cheltuieli materiale 3.731.602 lei,
alte cheltuieli 124.488 lei,
cheltuieli de capital 895.520 lei.
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 1.824.110 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
(4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 895.520 lei conform anexei nr. 3.2.
(5) Se aprobă Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2020, în valoare totală de 225.520 lei conform anexei nr. 3.3.

Art.4 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii postliceale sanitare Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 1.293.000 lei
la partea de cheltuieli 1.293.000 lei , din care:
1.293.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 4 şi 4.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 1.293.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.157.000 lei,
cheltuieli materiale 136.000 lei.
Art.5 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 26.706.105 lei
la partea de cheltuieli 27.415.372 lei. din care:
27.398.372 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 5 şi 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.6 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 4.070.000 lei
la partea de cheltuieli 4.070.000 lei, din care:
4.070.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 4.070.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 428.000 lei,
cheltuieli materiale 3.642.000 lei.
Art.7 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel
la partea de venituri- 8.453.105 lei
la partea de cheltuieli- 9.162.372 lei, din care:
9.162.372 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 9.162.372 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.617.001 lei,
cheltuieli materiale 7.490.371 lei,
alte cheltuieli 55.000 lei,
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 709.267 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare - la titlul II Bunuri şi servicii.
Art.8 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 14.183.000 lei
la partea de cheltuieli 14.183.000 lei, din care:
14.166.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 14.183.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 11.418.000 lei,
cheltuieli materiale 2.656.000 lei,
alte cheltuieli 92.000 lei,
cheltuieli de capital 17.000 lei.
(3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 17.000 lei conform anexei nr. 8.2.
Art.9 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ca urmare a încasării unor sume reprezentând donaţii şi/sau sponsorizări, urmând ca bugetul modificat să fie supus spre avizare ANFP Satu Mare. Majorarea prevederilor bugetare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli se va efectua respectând destinaţia sumelor încasate. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local, cu ocazia primei rectificări a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Art.10 Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 4.1; 5; 5.1; 6; 6.1; 7; 7.1; 8; 8.1;
8.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Biroului Învăţământ, ADP Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Municipiul Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                   Contrasemnează
      Adrian Albu                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L SATU MARE NR. 21/13.02.2020R 1 LA HCL SATU MARE NR. 21/13.02.2020
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI"
TOTAL SURSE E+F+G - lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RBUGET DEFINITIV 2019BUGET INIŢIAL 2020
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G"33,571,658.00""36,309,605.00"
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"32,339,282.00""35,397,085.00"
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE"1,232,376.00""912,520.00"
CAP. 65
TOTAL VENITURI (SF+SD)"9,424,518.00""9,746,105.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE"9,402,884""9,746,105"
VENITURI DIN PROPRIETATE"828,691""829,876"
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)00
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "8,574,193""8,916,229"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "6,884,129""7,098,138"
Taxe si alte venituri in învăţământ"1,622,465""1,824,420"
Venituri din prestări de servicii"3,000"150
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine""4,967,664""5,178,868"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa"4,000"150
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare""12,000""2,050"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"275,000""92,500"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"00
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"00
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri "1,661,198""1,813,591"
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri"1,661,198""1,813,591"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""28,866""4,500"
Donaţii şi sponsorizări**)"50,500""4,500"
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)"-21,634"0
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)00
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)00
Subvenţii pentru instituţii publice
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"21,634"0
Diverse venituri (cod 36.10.32)00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""21,634"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare "21,634"0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CAP. 67
TOTAL VENITURI (SF+SD)"16,161,000.00""18,253,000.00"
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL VENITURI "12,481,000.00""14,183,000.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "12,469,000""14,166,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 00
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)00
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"1,220,000""1,225,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "1,220,000""1,225,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive""650,000""1,025,000"
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"570,000""200,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"0
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"0
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)0
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)0
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"0"-17,000"
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)"-17,000"
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII "11,249,000""12,958,000"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
Subvenţii pentru instituţii publice"11,249,000""12,958,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"12,000""17,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)0"17,000"
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)0"17,000"
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)0"17,000"
Diverse venituri (cod 36.10.32)00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile"0"17,000"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 0"17,000"
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII "12,000"0
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare"12,000"0
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CENTRUL CULTURAL G. M. ZAMFIRESCU TOTAL VENITURI "3,680,000.00""4,070,000.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "3,680,000""4,070,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 0
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)0
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"150,000""122,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "150,000""122,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive""20,000""12,000"
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"130,000""110,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"0
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"0
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)0
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)0
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile "00
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII "3,530,000""3,948,000"
Subvenţii pentru instituţii publice"3,530,000""3,948,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)00
Diverse venituri (cod 36.10.32)00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)00
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)00
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CAP. 70
TOTAL VENITURI (SF+SD)"7,986,140.00""8,310,500.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "6,787,398""7,414,980"
VENITURI DIN PROPRIETATE "931,000""931,000"
Venituri din concesiuni si inchirieri "930,000""930,000"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice"930,000""930,000"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Venituri din dobanzi"1,000""1,000"
Alte venituri din dobanzi"1,000""1,000"
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"5,856,398""6,483,980"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati"7,050,140""7,374,500"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii"5,264,640""5,429,000"
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"1,785,500""1,945,500"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"00
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari ""5,000""5,000"
"Alte amenzi, penalitati si confiscari""5,000""5,000"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)00
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""-1,198,742""-895,520"
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)"-1,198,742""-895,520"
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
IV. SUBVENTII (cod 00.18)0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)0
Subvenţii pentru instituţii publice
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"1,198,742""895,520"
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"1,198,742""895,520"
Diverse venituri (cod 36.10.32)00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)00
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""1,198,742""895,520"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare "1,198,742""895,520"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA NR.1.1. LA H.C.L SATU MARE NR. 21/13.02.2020
Unitatea administrativ - teritorială :_____SATU MARE_______
Instituţia publică:____________
Formular:
B U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020"
TOTAL SURSE E+F+G- lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RBUGET DEFINITIV 2019BUGET INIŢIAL 2020
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G"35,887,128.00""38,842,982.00"
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"34,609,286.00""37,930,462.00"
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE"1,277,842.00""912,520.00"
CAP. 65
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"9,985,828""10,455,372"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "9,918,728""10,455,372"
CHELTUIELI DE PERSONAL "2,665,653""2,774,001"
BUNURI SI SERVICII "7,198,075""7,626,371"
ALTE CHELTUIELI"55,000""55,000"
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE "67,100"0
CHELTUIELI DE CAPITAL "67,100"
CAP. 67
TOTAL CHELTUIELI"16,161,000.00""18,253,000.00"
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"12,481,000""14,183,000"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "12,469,000""14,166,000"
CHELTUIELI DE PERSONAL "10,089,000""11,418,000"
BUNURI SI SERVICII "2,288,800""2,656,000"
ALTE CHELTUIELI"91,200""92,000"
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE "12,000""17,000"
CHELTUIELI DE CAPITAL "12,000""17,000"
CENTRUL CULTURAL G. M. ZAMFIRESCU TOTAL CHELTUIELI (SF+SD) "3,680,000""4,070,000"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "3,680,000""4,070,000"
CHELTUIELI DE PERSONAL "360,000""428,000"
BUNURI SI SERVICII "3,320,000""3,642,000"
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)0
Construcţii
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"0
Alte active fixe 0
CAP. 70
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"9,740,300""10,134,610"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"8,541,558""9,239,090"
CHELTUIELI DE PERSONAL "5,271,300""5,383,000"
BUNURI SI SERVICII "3,145,500""3,731,602"
ALTE CHELTUIELI"124,758""124,488"
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE "1,198,742""895,520"
CHELTUIELI DE CAPITAL "1,198,742""895,520"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

JUDEŢUL: SATU MAREAnexa nr. 2 LA HCL NR. 21/13.02.2020
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MARE
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020"
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN 2020Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2017
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)00.01"9,603,500""3,266,000""3,252,000""2,032,500""1,053,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"9,603,500""3,266,000""3,252,000""2,032,500""1,053,000"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"9,603,500""3,266,000""3,252,000""2,032,500""1,053,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"931,000""260,250""260,250""260,250""150,250"
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000
Alte venituri din proprietate30.10.5000000
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.10"1,000"250250250250
Alte venituri din dobanzi31.10.03"1,000"250250250250
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"8,672,500""3,005,750""2,991,750""1,772,250""902,750"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13 +33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10"8,667,500""3,004,500""2,990,500""1,771,000""901,500"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Venituri din prestări de servicii33.10.08"5,429,000""2,000,000""2,000,000""1,000,000""429,000"
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.1400000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.1600000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.1700000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.1900000
Venituri din cercetare33.10.2000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"1,945,500""700,000""670,000""450,500""125,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.10"5,000""1,250""1,250""1,250""1,250"
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.50"5,000""1,250""1,250""1,250""1,250"
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)36.1000000
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000
Alte venituri36.10.5000000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)"37.1000000
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.0100000
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)37.10.03"-895,520"0"-810,000""-85,520"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"895,520"0"810,000""85,520"0
Alte transferuri voluntare37.10.5000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)40.10.150XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.010XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1700000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.1800000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.36 la 43.10.38)43.1000000
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.0900000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)"43.10.3100000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01+43.10.38.02)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 +45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.01.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.02.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.03.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) ^)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.04.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.04.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.05.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.07.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.07.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.08.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.08.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.15.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.15.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.16.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.16.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.17.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.17.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.18.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.18.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.19.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.20#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.20.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.20.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.21.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.21.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000
Prefinanţare48.10.01.0300000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000
Prefinanţare48.10.02.0300000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000
Prefinanţare48.10.03.0300000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000
Prefinanţare48.10.04.0300000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000
Prefinanţare48.10.05.0300000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000
Prefinanţare48.10.11.0300000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000
Prefinanţare48.10.12.0300000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000
Prefinanțări48.10.16.0300000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000
Prefinanţare48.10.19.0300000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)00.01 SF"8,707,980""3,266,000""2,442,000""1,946,980""1,053,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"8,707,980""3,266,000""2,442,000""1,946,980""1,053,000"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"8,707,980""3,266,000""2,442,000""1,946,980""1,053,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"931,000""260,250""260,250""260,250""150,250"
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"930,000""260,000""260,000""260,000""150,000"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000
Alte venituri din proprietate30.10.5000000
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.10"1,000"250250250250
Alte venituri din dobanzi31.10.03"1,000"250250250250
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"7,776,980""3,005,750""2,181,750""1,686,730""902,750"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) 33.10"8,667,500""3,004,500""2,990,500""1,771,000""901,500"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Venituri din prestări de servicii33.10.08"5,429,000""2,000,000""2,000,000""1,000,000""429,000"
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.1400000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.1600000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.1700000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.1900000
Venituri din cercetare33.10.2000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"1,945,500""700,000""670,000""450,500""125,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.10"5,000""1,250""1,250""1,250""1,250"
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.50"5,000""1,250""1,250""1,250""1,250"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)36.1000000
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000
Alte venituri36.10.5000000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"37.10"-895,520"0"-810,000""-85,520"0
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.0100000
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03"-895,520"0"-810,000""-85,520"0
Alte transferuri voluntare37.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)40.10.150XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.010XXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1700000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.1800000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)43.1000000
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.0900000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL00.01 SD"895,520"0"810,000""85,520"0
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)00.02"895,520"0"810,000""85,520"0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)00.12"895,520"0"810,000""85,520"0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)00.14"895,520"0"810,000""85,520"0
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"37.10"895,520"0"810,000""85,520"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"895,520"0"810,000""85,520"0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)40.10.150XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXX
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1700000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.1800000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.36+43.10.37+43.10.38)43.1000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"43.10.3100000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.02)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.020XXXX
Corecții financiare45.10.01.040XXXX
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.020XXXX
Corecții financiare45.10.02.040XXXX
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.020XXXX
Corecții financiare45.10.03.040XXXX
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.020XXXX
Prefinanţare45.10.04.030XXXX
Corecții financiare45.10.04.040XXXX
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.020XXXX
Corecții financiare45.10.05.040XXXX
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.020XXXX
Prefinanţare45.10.07.030XXXX
Corecții financiare45.10.07.040XXXX
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.020XXXX
Prefinanţare45.10.08.030XXXX
Corecții financiare45.10.08.040XXXX
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.020XXXX
Prefinanţare45.10.15.030XXXX
Corecții financiare45.10.15.040XXXX
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.020XXXX
Prefinanţare45.10.16.030XXXX
Corecții financiare45.10.16.040XXXX
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.020XXXX
Prefinanţare45.10.17.030XXXX
Corecții financiare45.10.17.040XXXX
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.020XXXX
Prefinanţare45.10.18.030XXXX
Corecții financiare45.10.18.040XXXX
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.020XXXX
Corecții financiare45.10.19.040XXXX
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.2000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.020XXXX
Prefinanţare45.10.20.030XXXX
Corecții financiare45.10.20.040XXXX
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.020XXXX
Prefinanţare45.10.21.030XXXX
Corecții financiare45.10.21.040XXXX
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000
Prefinanţare48.10.01.0300000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000
Prefinanţare48.10.02.0300000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000
Prefinanţare48.10.03.0300000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000
Prefinanţare48.10.04.0300000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000
Prefinanţare48.10.05.0300000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000
Prefinanţare48.10.11.0300000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000
Prefinanţare48.10.12.0300000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000
Prefinanțări48.10.16.0300000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000
Prefinanţare48.10.19.0300000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEIEC Terezia Borbei
KERESKÉNYI GÁBOR
Președinte de ședințăSecretar general
Adrian Albu Mihaela Maria Racolța

JUDEŢUL: SATU MARE
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MAREAnexa nr. 2.1 la H.C.L. NR. 21/13.02.2020
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020"
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN 2020Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2017
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"11,427,610""3,266,000""4,252,000""2,856,610""1,053,000"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.0300000
Învatamânt prescolar65.10.03.0100000
Învatamânt primar65.10.03.0200000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.0400000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.0100000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.0200000
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.05"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.1100000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.0300000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.1000000
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.0300000
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.0600000
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.10"10,134,610""2,961,500""3,931,500""2,536,110""705,500"
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.50"10,134,610""2,961,500""3,931,500""2,536,110""705,500"
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.9798.10"-1,824,110"0"-1,000,000""-824,110"0
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-1,824,110"0"-1,000,000""-824,110"0
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.9799.10"1,824,110"0"1,000,000""824,110"0
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"1,824,110"0"1,000,000""824,110"0
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"10,532,090""3,266,000""3,442,000""2,771,090""1,053,000"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.0300000
Învatamânt prescolar65.10.03.0100000
Învatamânt primar65.10.03.0200000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.0400000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.0100000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.0200000
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.05"1,293,000""304,500""320,500""320,500""347,500"
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.1100000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.0300000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.1000000
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.0300000
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.0600000
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.10"9,239,090""2,961,500""3,121,500""2,450,590""705,500"
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.50"9,239,090""2,961,500""3,121,500""2,450,590""705,500"
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT 98.10.96 98.10"-1,824,110"0"-1,000,000""-824,110"0
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-1,824,110"0"-1,000,000""-824,110"0
DEFICIT 1) 99.10.96 99.10"1,824,110"0"1,000,000""824,110"0
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"1,824,110"0"1,000,000""824,110"0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"895,520"0"810,000""85,520"0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.1000000
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.1000000
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.0300000
Învatamânt prescolar65.10.03.0100000
Învatamânt primar65.10.03.0200000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.0400000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.0100000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.0200000
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.0500000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.1100000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.0300000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.1000000
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.0300000
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.0600000
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.10"895,520"0"810,000""85,520"0
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.50"895,520"0"810,000""85,520"0
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT (98.10.97)98.1000000
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000
DEFICIT 1) ( 99.10.97)99.1000000
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

JUDEȚUL: SATU MARE CONSILIUL LOCAL SATU MARE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN 2020

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE +. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

10.134.610

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod

70.10.03+70.10.04+70.10.50)                _________________________

70.10

10.134.610

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

10.134.610

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

-1.824.110

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-1.824.110

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

1.824.110

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

1.824.110

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

TOI

50.1

'AL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

9.239.090

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod

70.10.03+70.10.04+70.10.50)             ______________________________

70.10

9.239.090

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

9.239.090

EXCEDENT 98.10.96

98.10

-1.824.110

| Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-1.824.110

DEFICIT1’ 99.10.96                              ___________________

99.10

1.824.110

[Deficitul secțiunii de funcționare________________________________________

99.10.96

1.824.110

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

895.520

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

895.520

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

895.520

Conducătorul instituției cj. Bozai Vodă Cristian


Birou contabilitate
Administrația Domeniului Public

Anexa nr. 3.

LISTA

Obiectelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală sau parțială de la buget, surse proprii repartizate pentru Administrația Domeniului Public Satu Mare

Nominal pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investitii

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli din total s. de finanțat

Finanțate din surse proprii

Termen spec.

1

2

3

4

5

7

895.520

895.520

895.520

Din care:

Obiective de investitii în continuare, total

145.000

145.000

145.000

Din care:

1. Lucrări aplicare marcaj rutier privind delimitarea locurilor de parcare

100.000

100.000

100.000

2. Lucrări de pavare și de asfaltare Piața Someș

5                          5

45.000

45.000

45.000

Obiective de investitii noi

Din care:

3. Reamenaj are sediu str.

Universului nr. 8

510.000

510.000

510.000

4. Refacere sistem canalizare Piața agroalimentară, produse industriale și de vechituri

15.000

15.000

15.000

Alte cheltuieli:

225.520

225.520

225.520

Administrația Domeniului Public

Anexa nr. ^,3


Lista poziției “Alte cheltuieli de investitii” defalcate pe categorii de bunuri pentru anul 2020

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Canti tatea

Valoarea RON

Plati efectuate nr. si data documentului

  • I. Achiziții imobile

  • II. Dotări independente

1. Modul de piața format din o masa cu

buc

18

67.000

expunere in trepte dimensiune 1500/2100/1100 mm Piața nr. 1

2. Sistem de răcire (AC) capela cimitir uman

buc

1

20.000

Amatului.

3. Sistem de supraveghere video Piața Vechituri

buc

1

15.000

4. Sistem de supraveghere video- Cimitir uman Amatului.

buc

1

14.000

5. Sistem de supraveghere video- Piața Micro

buc

1

17

1

13.500

6. Sistem de supraveghere video- Piața Someș

buc

1

15.500

7. Sistem de supraveghere video- Piața nr. 2

buc

1

6.000

6. Autoturism 5 locuri, 998cm, benzina, euro 6

buc

41.000

7. Licențe office

III. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

buc

4.000

i. Documentație tehnica pentru autorizație de construire (DTAC)la sediul ADP, str. Universului nr. 5-7

1

20.000

2. Proiect sistem de supraveghere video

8

9.520

TOTAL

225.520

Director general,

JUDEȚUL: SATU MARE CONSILIUL LOCAL SATU MARE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN 2020

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

8.310.500

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8.310.500

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8.310.500

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

931.000

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.1(

30.10

930.000

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

930.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile p

30.10.05.30

930.000

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

1.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

1.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

7.379.500

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 .17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

33.10

7.374.500

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.429.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.945.500

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.5i

34.10

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

5.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

5.000

37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-895.520

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

895.520

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

7.414.980

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

7.414.980

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

7.414.980

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

931.000

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.1(

30.10

930.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN 2020

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

930.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile p

30.10.05.30

930.000

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

1.000

Alle venituri din dobânzi

31.10.03

1.000

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

6.483.980

+ 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17

+ 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 +

33.10.50)

33.10

7.374.500

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.429.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.945.500

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.51

34.10

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

5.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

5.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-895.520

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-895.520

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) -

00.01 SD

895.520

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

895.520

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

895.520

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

895.520

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

895.520

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

895.520


Birou contabilitate

Capitol 65 " INVATAMANT"

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA SATU MARE


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHEL TUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

1.293.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10}

63.10

1.293.000

0

'InvatamantȚ cod 55.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

1.293.000

0

Din total

capitol

J__

0

_______________0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02)

65 10 03

0

________________0

invatamânt preșcolar

65 10 03.01

0

0

invatamânt primar___________________

65 10 03 02

0

______________g

învățământ secundar ( cod 65 10 04.01 la cod 65 10.04 03)

65 10 04

0

0

invatamânt secundar inferior

65 10.04 01

0

0

invatamânt secundar superior

65 10 04 02

0

0

Invatamant profesional

65.1004.03

0

0

învățământ postliceal

65.10 05

1.293.000

0

invatamant nedefimbil prin nivel ( COD 65.10 07 04)

65.10.07

0

_____________g

(invatamânt special

65 10 07 04

0

____________g

Servic i auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65.10 11.30)

65 10 11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65 10 11 03

0

0

Alte servicii auxiliare_______________

65 10 11 30

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 10 50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96 10

0

0

EXCEDENT (cod

00.01-49.10)

98 10

0

0

DEFICIT

(cod 49 10-00 01)

99 10

0

____________g

I                                      I

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

1.293.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1.293.000

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65J0.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

1.293.000

0

Din total capitol

I

0

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02)

65 10 03

0

0

invatamânt preșcolar

65 10 03.01

0

0

invatamânt primar

65 10 03 02

0

0

învatamânt secundar ( cod 65 10 04.01 la cod 65.10.04 03)_____________________________________

65 10 04

0

0

invatamânt secundar inferior

65 10 04 01

0

__g

invatamânt secundar superior

65 10 04 02

0

0

Invatamant profesional

65 10 04 03

0

___g

învățământ postliceal

65 10.05

1.293.000

0

invatamant

nedefimbil prin nivel ( COD 65 10.07.04)

65 10.07

0

0

lînvalamânt special__________________________________________________________________________

65 10.07 04

0

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65 10 11 30)

65 10.11

0

__g

Internate si cantine pentru elevi

65 10.11.03

0

0

Alte servicii auxiliare

65 10 11 30

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 10 50

0

__________g

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT______________________________________

96 10

_________________0

____________0

EXCEDENT (cod 00 01-49.10)

98 10

__0

_______o

DEFICIT '

(cod 49 10-00.01)

99 10

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

llnvatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)__

65.10

0

0

Din total capitol

0

0

invatamânt preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02)                    ____________

65 10.03

0

0

t

invatamânt preșcolar________ _____________________________________________________________

65 10 03.01

0

____g

r

invatamânt primar

65 10 03.02

0

__g

invatamânt

secundar ( cod 65 10 04 01 la cod 65.10.04 03)

65 10 04

__0

___0

invatamânt secundar inferior____

65 10 04 01

0

_____p

invatamânt secundar superior

65 10 04 02

0

__0

Invatamant profesional

65 10 04 03 ___

0

____0

învatamânț postliceal

65.10.05

0

_____________g

învatamânț

nedefinibil prin nivel ( COD 65 10.07 04)                           ___________________

65 10 07

0

______________g

___________________ ____________I

llnvatamant special

65 10 07.04

0

______________g

I

Servicii auxiliarepentru educație (cod 65 10.11 03+65.10 11 30)__________________________________

65 10 11

0

_____________g

Internate si cantine pentru elevi_______________________________________________________________________

65 10 11 03

0

__g

Alte servicii auxiliare                                                _______________________________________

65 10 11 30

0

___________g

Alte cheltuieli în domeniul învățământului                                      ____ _______________

65 10.50

0

___g

____VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT__

96 10

0

____g

EXCEDENT (cod 00 01-49.10)

98 10_____

_______0

_______p

DEFICIT '

(cod 49 10-00 01)________________

99 10___

__0

__J

1 i fmantat din excedentul anilor precedenti

NOTA ■ Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază in mod corespunzător, conform clasificației

PRIMAR.

Kereskenyi Gâ

PRIMĂRIA SATU-MARE

SANITAR-F


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI.ARTICOLE SI ALINIATE

Buget instituții finanțate din VENITURI PROPRII si SUBVENȚII - VENITURI '

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indi- câtor

Buget 2020

CREDITE DE ANGAJA MENT

PREVEDERI ANUALE

TOTAL VE NITURI(cod0002-0015*0016-0017*4510)

00011C

1 293.000.00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(00.02-00.16-00.17)

000110

1 293.000.00

3

VENITURI CURENTE (cod 00 03*00.12)

0010

1.293.000.00

4

C VENITURI NEFISCALE (00 13-00 14)

0012

1 293.000,00

5

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33 10+34.10+35.10*36.10+37.10)

0014

1 293.000.00

6

Venituri dm prestări de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

1.293.000,00

7

Taxe si alte venituri in mvatamant

331005

1.293.000,00

PRIMAR, Kereskenyi Gâbor


ȘEF BIROU, Marines^u Anca

ÎN TOCMI 1'3 ex. Surdu Adina

Page 1 of 1

JUDEŢUL: SATU MARE
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MAREAnexa nr. 5 la HCL nr.21 din 13.02.2020
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 "
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN 2019Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2017
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)00.01"26,706,105""8,281,536""9,379,410""5,526,582""3,518,577"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"9,800,105""2,973,836""3,039,660""1,496,282""2,290,327"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"9,800,105""2,973,836""3,039,660""1,496,282""2,290,327"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"829,876""255,610""225,351""147,100""201,815"
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"829,876""255,610""225,351""147,100""201,815"
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"762,052""241,352""210,300""132,100""178,300"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"762,052""241,352""210,300""132,100""178,300"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000
Alte venituri din proprietate30.10.50"67,824""14,258""15,051""15,000""23,515"
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.1000000
Alte venituri din dobanzi31.10.0300000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"8,970,229""2,718,226""2,814,309""1,349,182""2,088,512"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10"7,152,138""2,189,177""2,243,277""1,194,807""1,524,877"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"531,420""190,230""117,820""81,550""141,820"
Venituri din prestări de servicii33.10.08150150000
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"5,178,868""1,461,097""1,582,457""790,257""1,345,057"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.16150150000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"2,050""2,050"000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.19"1,037,000""453,000""320,000""253,000""11,000"
Venituri din cercetare33.10.2000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"402,500""82,500""223,000""70,000""27,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.1000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.5000000
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)36.10"1,813,591""524,549""571,032""154,375""563,635"
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000
Alte venituri36.10.50"1,813,591""524,549""571,032""154,375""563,635"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)"37.10"4,500""4,500"000
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.01"4,500""4,500"000
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)37.10.03"-17,000"0"-17,000"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"17,000"0"17,000"00
Alte transferuri voluntare37.10.5000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)40.10.1500000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.0100000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.36 la 43.10.38)43.10"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)"43.10.3100000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01+43.10.38.02)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 +45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.01.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.02.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.03.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) ^)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.04.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.04.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.05.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.07.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.07.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.08.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.08.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.15.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.15.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.16.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.16.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.17.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.17.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.18.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.18.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.19.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.20#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.20.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.20.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.21.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.21.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000
Prefinanţare48.10.01.0300000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000
Prefinanţare48.10.02.0300000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000
Prefinanţare48.10.03.0300000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000
Prefinanţare48.10.04.0300000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000
Prefinanţare48.10.05.0300000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000
Prefinanţare48.10.11.0300000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000
Prefinanţare48.10.12.0300000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000
Prefinanțări48.10.16.0300000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000
Prefinanţare48.10.19.0300000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)00.01 SF"26,689,105""8,281,536""9,362,410""5,526,582""3,518,577"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"9,783,105""2,973,836""3,022,660""1,496,282""2,290,327"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"9,783,105""2,973,836""3,022,660""1,496,282""2,290,327"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"829,876""255,610""225,351""147,100""201,815"
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"829,876""255,610""225,351""147,100""201,815"
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"762,052""241,352""210,300""132,100""178,300"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"762,052""241,352""210,300""132,100""178,300"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000
Alte venituri din proprietate30.10.50"67,824""14,258""15,051""15,000""23,515"
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.1000000
Alte venituri din dobanzi31.10.0300000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"8,953,229""2,718,226""2,797,309""1,349,182""2,088,512"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) 33.10"7,152,138""2,189,177""2,243,277""1,194,807""1,524,877"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"531,420""190,230""117,820""81,550""141,820"
Venituri din prestări de servicii33.10.08150150000
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"5,178,868""1,461,097""1,582,457""790,257""1,345,057"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.16150150000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"2,050""2,050"000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.19"1,037,000""453,000""320,000""253,000""11,000"
Venituri din cercetare33.10.2000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"402,500""82,500""223,000""70,000""27,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.1000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.5000000
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)36.10"1,813,591""524,549""571,032""154,375""563,635"
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000
Alte venituri36.10.50"1,813,591""524,549""571,032""154,375""563,635"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"37.10"-12,500""4,500""-17,000"00
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.01"4,500""4,500"000
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03"-17,000"0"-17,000"00
Alte transferuri voluntare37.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)40.10.150XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.010XXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)43.10"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"16,906,000""5,307,700""6,339,750""4,030,300""1,228,250"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL00.01 SD"17,000"0"17,000"00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)00.02"17,000"0"17,000"00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)00.12"17,000"0"17,000"00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)00.14"17,000"0"17,000"00
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"37.10"17,000"0"17,000"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"17,000"0"17,000"00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00.1600000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)40.1000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)40.10.150XXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXX
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1700000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.1800000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.36+43.10.37+43.10.38)43.1000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"43.10.3100000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.02)43.10.3800000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.020XXXX
Corecții financiare45.10.01.040XXXX
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.020XXXX
Corecții financiare45.10.02.040XXXX
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.020XXXX
Corecții financiare45.10.03.040XXXX
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.020XXXX
Prefinanţare45.10.04.030XXXX
Corecții financiare45.10.04.040XXXX
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.020XXXX
Corecții financiare45.10.05.040XXXX
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.020XXXX
Prefinanţare45.10.07.030XXXX
Corecții financiare45.10.07.040XXXX
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.020XXXX
Prefinanţare45.10.08.030XXXX
Corecții financiare45.10.08.040XXXX
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.020XXXX
Prefinanţare45.10.15.030XXXX
Corecții financiare45.10.15.040XXXX
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.020XXXX
Prefinanţare45.10.16.030XXXX
Corecții financiare45.10.16.040XXXX
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.020XXXX
Prefinanţare45.10.17.030XXXX
Corecții financiare45.10.17.040XXXX
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.020XXXX
Prefinanţare45.10.18.030XXXX
Corecții financiare45.10.18.040XXXX
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.020XXXX
Corecții financiare45.10.19.040XXXX
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.2000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.020XXXX
Prefinanţare45.10.20.030XXXX
Corecții financiare45.10.20.040XXXX
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.010XXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.020XXXX
Prefinanţare45.10.21.030XXXX
Corecții financiare45.10.21.040XXXX
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000
Prefinanţare48.10.01.0300000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000
Prefinanţare48.10.02.0300000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000
Prefinanţare48.10.03.0300000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000
Prefinanţare48.10.04.0300000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000
Prefinanţare48.10.05.0300000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000
Prefinanţare48.10.11.0300000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000
Prefinanţare48.10.12.0300000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000
Prefinanțări48.10.16.0300000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000
Prefinanţare48.10.19.0300000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
Președinte de ședințăSecretar general
Albu AdrianMihaela Maria Racolța

JUDEŢUL: SATU MAREATU MARE Anexa nr. 5.1 la H.C.L. nr. 21/13.02.2020
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MARE
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020"
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN 2019Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2017
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"27,415,372""8,990,803""9,379,410""5,526,582""3,518,577"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"27,415,372""8,990,803""9,379,410""5,526,582""3,518,577"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"9,162,372""3,177,103""2,518,660""1,190,282""2,276,327"
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03"4,346,135""1,326,632""1,229,109""604,982""1,185,412"
Învatamânt prescolar65.10.03.01"2,577,554""764,283""697,757""479,757""635,757"
Învatamânt primar65.10.03.02"1,768,581""562,349""531,352""125,225""549,655"
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.04"1,659,199""684,497""373,302""252,800""348,600"
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"83,665""46,665""17,500""6,000""13,500"
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"1,575,534""637,832""355,802""246,800""335,100"
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.0500000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11"3,157,038""1,165,974""916,249""332,500""742,315"
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03"3,157,038""1,165,974""916,249""332,500""742,315"
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"18,253,000""5,813,700""6,860,750""4,336,300""1,242,250"
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"18,253,000""5,813,700""6,860,750""4,336,300""1,242,250"
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"14,183,000""5,013,700""4,960,750""3,636,300""572,250"
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.06"4,070,000""800,000""1,900,000""700,000""670,000"
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.9798.10"-709,267""-709,267"000
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-709,267""-709,267"000
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.9799.10"709,267""709,267"000
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"709,267""709,267"000
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"27,398,372""8,990,803""9,362,410""5,526,582""3,518,577"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"27,398,372""8,990,803""9,362,410""5,526,582""3,518,577"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"9,162,372""3,177,103""2,518,660""1,190,282""2,276,327"
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03"4,346,135""1,326,632""1,229,109""604,982""1,185,412"
Învatamânt prescolar65.10.03.01"2,577,554""764,283""697,757""479,757""635,757"
Învatamânt primar65.10.03.02"1,768,581""562,349""531,352""125,225""549,655"
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.04"1,659,199""684,497""373,302""252,800""348,600"
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"83,665""46,665""17,500""6,000""13,500"
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"1,575,534""637,832""355,802""246,800""335,100"
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.0500000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11"3,157,038""1,165,974""916,249""332,500""742,315"
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03"3,157,038""1,165,974""916,249""332,500""742,315"
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"18,236,000""5,813,700""6,843,750""4,336,300""1,242,250"
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"18,236,000""5,813,700""6,843,750""4,336,300""1,242,250"
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"14,166,000""5,013,700""4,943,750""3,636,300""572,250"
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.06"4,070,000""800,000""1,900,000""700,000""670,000"
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT 98.10.96 98.10"-709,267""-709,267"000
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-709,267""-709,267"000
DEFICIT 1) 99.10.96 99.10"709,267""709,267"000
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"709,267""709,267"000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"17,000"0"17,000"00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)50.1000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000
Din total capitol:00000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000
Autorităţi executive51.10.01.0300000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000
Din total capitol:00000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000
Din total capitol:00000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000
Politie locala61.10.03.0400000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"17,000"0"17,000"00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.1000000
Din total capitol:00000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.0300000
Învatamânt prescolar65.10.03.0100000
Învatamânt primar65.10.03.0200000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.0400000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.0100000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.0200000
Invatamant profesional65.10.04.0300000
Învatamânt postliceal65.10.0500000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000
Învatamânt special65.10.07.0400000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.1100000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.0300000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000
Din total capitol:00000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000
Spitale generale66.10.06.0100000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"17,000"0"17,000"00
Din total capitol:00000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"17,000"0"17,000"00
Muzee67.10.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"17,000"0"17,000"00
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000
Case de cultura67.10.03.0600000
Camine culturale67.10.03.0700000
Universitati populare67.10.03.0900000
Presa67.10.03.1000000
Edituri67.10.03.1100000
Centre culturale67.10.03.1400000
Gradini botanice67.10.03.1500000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000
Sport67.10.05.0100000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000
Din total capitol:00000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000
Crese68.10.1100000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000
Din total capitol:00000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000
Din total capitol:00000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000
Salubritate74.10.05.0100000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000
Din total capitol:00000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000
Din total capitol:00000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000
Camere agricole83.10.03.0700000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000
Silvicultura83.10.0400000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000
Din total capitol:00000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000
Din total capitol:00000
Alte actiuni economice87.10.5000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000
EXCEDENT (98.10.97)98.1000000
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000
DEFICIT 1) ( 99.10.97)99.1000000
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
Președinte de ședințăSecretar general
Albu Adrian Mihaela Maria Racolța

JUDEȚUL: Satu Mare

Unitatea administrativ - teritorială : Municipiul Satu Mare

Instituția publică: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare

Formular:                        11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

uni cuie credite bugetare destinate stingerii plăților roHonla

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

4.070.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

4.070.000

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

4.070.000

0

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

4.070.000

0

Case de cultura

67.10.03.06

4.070.000

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

4.070.000

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Alte servicii publice generale

cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0

0

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

0

0

Din total capitol:

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

uni caie credite bugetare destinate stingerii plăților

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

0

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națio

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

4.070.000

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.1

65.10.03

0

0

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.0

65.10.04

0

0

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.

65.10.11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01 +66.10.06.03)________________________________

66.10.06

0

Spitale generale

66.10.06.01

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

uni caie credite bugetare destinate stingerii plăților

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

4.070.000

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

4.070.000

0

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

4.070.000

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.JUDEȚUL: Satu Mare


A-KJgxA- aaa. C

Unitatea administrativ - teritorială : Municipiul Satu Mare

Instituția public j-|/02 Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare

Formular:     ---------

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

4.070.000

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

122.000

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

122.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

122.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21

+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

122.000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

12.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

110.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3.948.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3.948.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)

43.10

3.948.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.948.000

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

4.070.000

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

122.000

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

122.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

122.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

122.000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

12.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

110.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3.948.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3.948.000

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

3.948.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.948.000

  • ** ) Nu se completează în etapa de planificare

  • ** *) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

“**) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


ORDONATOR PRINCIP.

•p\Director general-Manag

Molnar Gheorghe

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

9.162.372

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

0

Din total capitol

0

I

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54 10 10

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

9.162.372

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)________

65.10

9.162.372

0

Din total capitol

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10.03.01+65 10 03 02)

65 10.03

4 346 135

0

I

। învățământ preșcolar

65.10 03 01

2.577.554

I

___|?nva-a^ân* primar_____

65 10 03 02

1.768.581

invatamant secundar' coc 65 10 04 01 ia cod 65 10 04 03)

65 10 04

1 659 199

0

___[Invatamânt secundar inferior__

65 10 04 01

83.665

__1 invatamant secundar superior__

65 10 04 02

1.575.534

______I

__j Invatamant profesional____________

65 10 04 03

0

invatamant posti'cea____

65.10 05

0

__________________________0

L________!

invatamânt nedetmiou_prin nivel ( COD 65 10 07 04)________________

65 10 07

0

___0

!__i

__| invatamant special___

65.10 07 04

0

Servicii auxiliate pent-^ educație ( cod 65 10 11 03+65 10 11 30)______

65 10 11

3 157.038

0

{internate si cantine pentru elevi______________

65 10 11 03

3.157.038

I

IAlte servict' auxiliare

65 10 11 30

0

Alte cheltuieli în oomeniui învățământului

65 10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

I______EXCEDENT (coa 00 01-49 10)___________________________________________________________ _________

98 10

-709.267

0

DEFICIT '

;cod 49 10-00 01)

99 10

709.267

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

9.162.372

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Partea a

lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

9.162.372

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

9.162.372

0

Din total capitol |______

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02)_________________________________

65 10.03

4 346 135

0

invatamânt preșcolar

65 10 03.01

2.577.554

invatamânt primar

65 10 03.02

1.768.581

invatamânt secundar ( cod 65 10 04 01 la cod 65 10 04 03)

65 10 04

1 659 199

0

____________invatamânt secundar inferior_____________________________________________________________________

65 10 04 01

83.665

__invatamânt secundar superior________________________________________________________________

65 10 04 02

1.575.534

Invatamant profesional

65.10 04 03

0

invatamânt postliceai_____________________________________________________________________________

65 10 05

0

invatamânt nedefmibi! prin nivel ( COD 65 10 07 04)

65.10 07

0

n

____________[invatamânt special__

65 10 07 04

0

i Servicii auxiliare pentru educație ( coc 65 10 11 03+65 10 11 30)___

I65 1011

3 157 038

o;

l__internate si cantine pentru eievi____

■65 10 11 03

3.157.038

________ l

[Alte servicii auxiliare_________

'65 10 11 30

oi

DENUMIREA INDICATORILOR

________1

Cod indicator |

PREVEDERI ANUALE

TOTAL I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

_______________|Alte cheltuieli in domeniu! învățământului__i

65 10 50

0

_____________________________Dl

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

Oi

EXCEDENT (cod 00 01-49 10)

98 10

-709.267

■                         -         -4

DEFICIT'' (cod 49 10-00 01)

99 10

709.267

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10.03.01+65 10 03 02)

65 10 03

0

0

invatamant preșcolar

65 10 03 01

0

învățământ primar

65 10 03 02

0

invatamant secundar ( coc 65 10 04 01 la cod 65 10.04 03)

65 10 04

0

0

invatamânt secundar nfenor

65 10 04 01

0

invatamant secunda: superior

65 10 04 02

0

Invatamant profesional

65 10 04 03

0

invatamânt postliceal

65 10 05

0

invatamânt nedefinitul orm nivel ( COD 65 10.07 04)

65 10 07

0

oi

_____| Invatamânt special_______________________________________________________________________________

65 10 07 04

0

Servicii auxiliare pentru eoucabe I cod 65 10 11 03+65 10 11 30)

65 10 11

0

0|

Internate si cantine oeniru elevi

65 10 11 03

0

Alte servicii auxiliare

I65 10 11 30

0

_______________Alte cheltuieli in domeniul învățământului______________________________________________________________

|65 10 50

0

I

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

°i

__Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)     __

79.10

0

0|

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)__

80.10

0

0

Din total capitol. |_________________________________________________________________________________________________________

0

1

Acțiuni generale economice st comerciale ( cod 80 10 01 30)

80 10 01

0

o!

| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80 10 01 30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87 10

0

0

Din total capitol |___

0

______________|Alte acțiuni economice     ______________________________________________________________________

87 10 50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96 02

0

EXCEDENT (cod 00 01-49 10)

98 10

0

DEFICIT :     (cod 49 10-00 01)

99 10

0

1                                                                                   1


Anexa nr
întocmit.

ec Mediesan Romei


PRIMĂRIA SATU-MARE r

PREVEDERI BUGETARE - ANEXA-?'

Buget 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

CREDITE DE

ANGAJA

MENT

PREVEDERI ANUALE

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

r1

8.453.105,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

r2

8.453.105,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r3

8 453.105,00

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

r9

8.453.105,00

CI VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

10

829.876,00

Venituri din pronnetatefcod 30 10.05+30.10.08+30 10.09+30.10.50)

3010

11

829.876,00

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

12

762 052,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30100530

13

762.052,00

Alte venituri din proprietate

301050

18

67.824,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33 10+34 10+35 10+36.10+37.10)

0014

21

7.623.229,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitatițcod

33 10.05+33 10 08+33.10.13+33.10.14+33.10 16+33.10

3310

22

5.805.138,00

Taxe si alte venituri in mvatamant

331005

23

531.420.00

Venitun din prestări de servicii

331008

24

150,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

•27

5 178.868.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

28

150,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

29

2.050.00

Alte venituri din prestan de servicii si alte activitati

331050

36

92 500,00

Diverse vemturi(cod 36.10.04+36.10 50)

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod

37.10.01+37 10 03+37 10.50)

Donatii si sponsorizări

Șef bk(5ir,\

Ma/inebcu Anca

3610

41

1.813 591.00

361050

43

1 813.591.00

3710

44

4 500,00

371001

45

4.500,00

întocmit, 2 ex

Medieșan Romei

PRIMĂRIA SATU MARE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - CHELTUIELI

TEATRUL DE NORD

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

in

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14.183.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14.183.000

#

Cult

jra, i

ecreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

14.183.000

#

Din t(

•tal capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

14.183.000

#

Muzee

67.10.03.03

0

#

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14.183.000

#

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14.166.000

ti

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14.166.000

#

Cult

jra, i

ecreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

14.166.000

#

Din t(

tal capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

14.166.000

Muzee

67.10.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14.166.000

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

17.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

17.000

#

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

n

PREVEDERI ANUALE

#

TOTAL

Cult

ira, r

ecreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

17.000

it

Din t(

tal capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

17.000

il

Muzee

67.10.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

17.000
Teatrul de Nord Satu Mare

adresa: str. Horea nr 3-5 440004 Satu Mare

tel/fax: 0216715876, fax: 0372253954

email secretariat: teatruldenordresurseumane@yahoo.com

www.teatruldenord.ro

Nr. 89 /03.02.2020

LISTĂ DE INVESTIȚII

PRIVIND

ACHIZIȚIONARE 2 SETURI DE PROIECTOARE PC ȘI

ACHIZIȚIONARE SPUT DE URMĂRIRE ÎN ANUL 2020

Nr.crt.

Denumire

Valoare lei

1.

Seturi proiectoare PC 2 buc.

8.500

2.

Sput de urmărire

8.500

TOTAL

17.000


Contabil-sef

Ec.Dr.Doina Coleff


PRIMĂRIA SATU MARE

Unitatea TEATRUL DE NORD SATU MARE

Formular:! 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN 2020

r i rr

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

14.183.000

I. V

ENI1

URI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1.225.000

c.

VEN

ITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1.225.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII {cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1.225.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19

+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

1.225.000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

1.025.000

Alte

Menituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

Don;

iții și sponsorizări**)

37.10.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-17.000

Vărs

ăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

17.000

Alte

ransferuri voluntare

37.10.50

IV.

SUB

VENTII (cod 00.18)

00.17

12.958.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

12.958.000

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+

43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.36 la 43.10.38)

43.10

12.958.000

Sub\

enții pentru instituții publice

43.10.09

12.958.000

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

14.166.000

l. \/

ENI1

URI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1.208.000

c.

VEN

ITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1.208.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

2020

r i n

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1.208.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.225.000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

1.025.000

Alte

/enituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-17.000

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-17.000

Alte

ransferuri voluntare

37.10.50

IV.

SUB

VENTII (cod 00.18)

00.17

12.958.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

12.958.000

Sut

vent

ii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

Sub\

entii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

12.958.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.958.000

VE 00.

NITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

17.000

I. V

ENITfURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

17.000

c.

VEN

llTURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

17.000

C2.

VAf

UZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

17.000

Tra

isfer

(uri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

17.000

Vărs

[ăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

17.000

IV.

SUB

[VENTII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

SUBVENTHT5E?L7VALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+ 43.10. V/+43.10.19+43.10.31+43.10.36+43.10.37+43.10.38)

43.10

Subvenții pentru .instițLtiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Teatrul de

r Director general manager                      Contabil șef

\ Nagy Orban * D             Ec.Doina Coleff