Hotărârea nr. 209/2020

HOTĂRÂREA Nr. 209/26.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare cumpărare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 209/26.11.2020

pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de
tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al  contractului de vânzare cumpărare


 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37106/24.08.2020, conexat cu nr. 50659/19.11.2020,
referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 50660/19.11.2020,
raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 50661/19.11.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50842/20.11.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere referatul nr. 50651/19.11.2020 al Serviciului Relaţii Publice întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând prevederile:
art. 4 alin. (8) și (9), art. 10, art. 11 din Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 19^2 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare
art. 1657, art. 1666, art. 1676, art. 1728-1729, art. 1755-1757 din Codul Civil;

art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (6) lit. b), coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL, întocmit conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe și a Hotărârii nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contractul-cadru de vânzare cu plata integrală a prețului; contractul-cadru de vânzare cu plata în rate lunare, procesele verbale de predare primire, lista privind actele necesare cumpărării locuințelor pentru tineri destinate închirierii și cererea pentru cumpărarea locuințelor ANL, prevăzute în anexele 2-6 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Comisia de vânzare a locuințelor ANL.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției Economice și Comisiei de vânzare a locuințelor ANL, prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare  Nr. 209/26.11.2020

 

 

REGULAMENT DE VÂNZARE

A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN ANL

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

 

Art.1. Scopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea cadrului general, a principiilor și procedurilor privind vânzarea locuințelor construite prin ANL.

Art.2. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, a principiilor și procedurilor privind vânzarea locuințelor construite prin ANL o reprezintă:

-                     Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern  nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate in administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;

- Ordinul nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2007 privind aprobarea OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

Locuințe ANL - Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, care fac obiectul proprietății private a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate.

Solicitant – Persoana fizică, titulară a contractului de închiriere și / sau persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, după expirarea a cel puțin un an de închiriere neîntreruptă.

Amortizarea (A) – Valoarea  calculată în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) lit. d) fin Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3471/2008. Amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a locuinței ANL până la data vânzării acesteia, iar perioada de amortizare este calculată conform Anexei 16 din HG nr.962/2001 .

Administratorii locuințelor – sunt prevăzuți la art. 8 alin.(2) din Legea nr. 152/1998, teza a 2 -a precum și la art. 19^1 alin.(1) din HG nr. 962/2001, potrivit căruia : ”In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietății private a statului și se administrează de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, se administrează de consiliile județene din unitățile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condițiile prevăzute de lege.”

Coeficient de ponderare – Coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilit prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare (pct.2 al art. unic din Legea nr. 65/2016).

Comision (C) - Comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinței, care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul acesteia și revine unității prin care se realizează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidență și vânzare.

Data punerii în funcțiune a locuinței ANL - Data încheierii protocolului de predare primire între autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale în care sunt amplasate imobilele ANL și Agenția Națională pentru Locuințe.

Drept de superficie – dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință. Durata de superficie va fi de 99 de ani, de la data constituirii dreptului de superficie.

Teren aferent locuinţelor A.N.L. Suprafaţă - amprenta la sol plus terenul din jurul blocului conform planului de situaţie.

Preț de vânzare a locuinței ANL (Pvl) - prețul de vânzare este compus din valoarea de vânzare a locuinței/ valoarea actualizată a locuinței, la care se adaugă comisionul de 1%.

Preț final al locuinței ANL/Prețul contractului (Pl) - Este compus din prețul de vânzare a locuinței, la care se adaugă valoarea superficiei pentru cotele-părți de teren aferent.

Valoarea de inventar (Vi) – Valoarea locuințelor înregistrată în contabilitatea autorităților publice locale, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.

Valoarea de înlocuire (Vî) – Valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către AN.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. În cazul în care, în cursul anului anterior, AN.L. nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puțin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabilește anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României a următorului ordin.

Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire -Valoarea de înlocuire pe m2 multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu valoarea amortizării, calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței, până la data vânzării. Valoarea astfel calculată este ponderată cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri.

Valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de inventar -Valoarea de inventar a locuințelor, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii, reținută de autoritatea administrației publice locale şi virată către AN.L.

Valoarea de vânzare a locuinței (Vv) - În situația în care valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire, este mai mică decât valoarea de inventar, se va utiliza valoarea de vânzare a locuințelor calculată în baza valorii de inventar. În situația în care valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire este mai mare decât valoarea de inventar, se va utiliza valoarea de vânzare a locuințelor calculată în baza valorii de înlocuire.

Venit mediu net pe membru de familie -Suma veniturilor nete ale membrilor familiei raportată la numărul acestora, care la data vânzării să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie (art.10 alin (2) lit. g) din Legea nr.l52/1998).

Venit mediu brut pe membru de familie - Venitul mediu brut pe membru de familie obținut prin însumarea veniturilor brute ale membrilor de familie raportat la numărul acestora.

Cote indivize - Raportul dintre suprafața unui apartament și totalul suprafețelor apartamentelor din clădirea respectivă. Astfel cota indiviză/cota parte din proprietatea comună este reprezentată de cota de proprietate din proprietatea comună ce revine fiecărei proprietăți în parte.

Suprafața construită desfășurată - Suma ariilor secțiunilor orizontale(planurilor) ale tuturor nivelurilor clădirii, delimitate de conturul exterior al anvelopei clădirii.

Suprafața construită - Aria construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor si scărilor de acces.

Suprafața utilă - Suprafața desfășurată, mai puțin suprafața aferenta pereților. Suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoarele, băile, dușul, bucătăriile, spațiile de depozitare și de circulație din interiorul locuinței.

Suprafață locuită - Suma suprafețelor camerelor locuite/ocupate din zona principală a clădirii.

 

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR ANL

 

Art. 4. (1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere şi/sau persoanei în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului, conform art.10 alin (1) din Legea nr.152/1998.

(2) Cererea de solicitare a cumpărării locuințelor ANL se depune de către titularul contractului de închiriere, însoțită de actele prevăzute la art.7 a prezentului regulament.

(3) După primirea cererii de cumpărare a unei locuințe în regim ANL împreună cu înscrisurile anexate, administratorul locuințelor înaintează cererea și toată documentația autorității administrației publice locale (consiliului local), spre a fi analizată de către Comisia de vânzare a locuințelor ANL numită prin dispoziția primarului. Comisia va încheia un proces verbal în care își va expune punctul de vedere cu privire la îndeplinirea sau nu a condițiilor de vânzare a locuinței ANL. Persoana împuternicită de Primarul municipiului Satu Mare, va înainta procesul verbal al comisiei de vânzare, la un Birou Notarial agreat de ambele părți, în vederea încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5. Vânzarea locuințelor prevăzute la articolul 4 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe şi în conformitate prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, de către autoritățile administrației publice locale, potrivit legii.

Art. 6. Tranzacția menționată va face obiectul Contractului de vânzare, conform contractului cadru prevăzut în anexa nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament.

Art. 7. Vânzarea locuințelor prevăzute la articolul 4 se realizează de către autoritățile administrației publice locale, respectiv Municipiul Satu Mare, după aprobarea vânzării de către Consiliul local al municipiului Satu Mare, prin hotărâre de consiliu, cu respectarea următoarelor condiții obligatorii :

a) solicitantul va completa o cerere tip în vederea cumpărării locuinței cu plata integrală/plata în rate, la care va atașa: copie după cartea de identitate a titularului de contract, copia actelor de identitate a membrilor familiei acestuia, copie certificat de căsătorie sau sentință de divorț, după caz , și toate actele de mai jos.

b) titularul contractului de închiriere, precum şi soţul/soţia acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

c) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia -soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia -să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- sens în care se vor depune declarații notariale;

d) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia -soț/soție, copii şi/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia -să nu dețină la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată;

e) la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimele 12 luni, să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie – sens în care se va depune adeverință privind venitul realizat de titularul contractului de închiriere și de membrii familiei acestuia;

f) contractul de închiriere să fie valabil la data depunerii cererii de cumpărare şi la data vânzării, sens în care se vor depune: contractul de închiriere , act adițional valabil- în original

g) solicitantul să nu figureze cu debite la plata cheltuielilor de întreținere şi chirie. În acest sens va depune Certificat de rol fiscal care să ateste faptul că solicitantul nu are datorii către bugetul local, chitanță de achitare a chiriei la zi – în copie, și adeverință din care să rezulte că este la zi cu plata cheltuielilor privind utilitățile;

Art. 8. Îndeplinirea condiției referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilește raportat la câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului National de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare.

Art. 9. Locuințele nu pot face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicție se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii. Prin excepție, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe, şi/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de credit sau, după caz, statul Român, prin organele competente, vor putea valorifica locuințele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.

Art. 10. Interdicția de înstrăinare prevăzută la art.10 alin.(2) lit.f) din Legea 152/1998, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vânzare, în condițiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispozițiilor art.10 alin.(2) lit.f) teza a treia din Legea 152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.

Art. 11. În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicția de înstrăinare a locuinței prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepția de aplicare a acesteia, operează după achitarea integrală a valorii de vânzare şi efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului.

Art. 12. Valoarea de vânzare a locuinței are TVA-ul inclus conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi se calculează de către autoritățile administrației publice locale, reprezentând valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia.

Art. 13. Valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către AN.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. În cazul în care, în cursul anului anterior, AN.L. nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puțin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabilește anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României a următorului ordin.

 

Val. de vânzare = (Val.de înlocuire -Amortizare) x 0,8 Coef.de ponderare

               unde Val de înlocuire = val. de înlocuire/mp x Suprafața construită efectiv

 

Rangul localității

Coeficient de ponderare

 

 

II municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități

0,8

 

Art.14. În cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc.  

Art. 15. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidentă şi vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1 % din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul de vânzare al acesteia, conform art.10 alin (2) lit. d) din Legea nr.152/1998.

 

Preț de vânzare (Pv) = Val.de vânzare (Vv) + Comision 1 %(C)

unde Comision = 1% x Val. Vânzare

 

Art. 16. (1) Pentru cotele părți de teren aferent locuințelor ANL se va constitui un drept de superficie cu titlu oneros pentru o perioadă de 99 ani, la valoarea stabilită în rapoartele de evaluare (Vs).

Preț final al locuinței(Pl) = Preț de vânzare (Pv) + Valoare superficie (Vs)

(2) Cota parte de teren aferentă locuințelor ANL (CPT) se determină după următoarea formulă: CPT = Suprafața totală teren (ST) x suprafața utilă a locuinței (SUL) /- împărțită la suma suprafețelor utile a apartamentelor ce compun amplasamentul (SUA)

Art. 17.  (1) Prețul final al locuinței se va achita, în funcție de tipul de vânzare pentru care solicitantul a optat prin cererea de achiziționare a locuinței ANL astfel:

-  integral, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din surse proprii;

- integral din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară;

- respectiv în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

(2) În cazul în care valoarea de vânzare a locuinței calculată în baza valorii de înlocuire este mai mică decât valoarea de inventar, atunci se utilizează valoarea de vânzare a locuințelor calculată în baza valorii de inventar.

(3) Valoarea de vânzare a locuințelor calculată în baza valorii de inventar este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și virată către ANL.

Art. 18. (1) Contractul de vânzare cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzut la art.10 alin.(2) lit. a) din Legea 152/1998, prevede următoarele:

 a) transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege;

b) până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân în administrarea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;

c) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, acesta datorează majorări de întârziere;

d) executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale în care sunt amplasate locuințele, respectiv Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;  

e) suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;

f) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate de după încetarea suspendării, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligația de a preda locuința la data notificată;

g) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale;

h) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.

(2) În situația în care Consiliul Local al Municipiului Satu Mare dispune suspendarea executării obligației de plată a ratelor, Biroul Impozite și Taxe are obligația de a informa Agenția Națională pentru Locuințe, anterior datei în care rata lunară este scadentă, despre durata suspendării și numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate.

(3) În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată. În acest caz, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.

Art. 19. În cazul achiziționării locuinței cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, plata avansului de minimum 15%, a superficiei, precum şi a comisionului de 1 % se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:

a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;

b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;

c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășește

cu 50% salariul mediu net pe economie.

Art. 20. În cazul vânzării locuințelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea prețului final conform prevederilor art.19^2 alin. (8) din H.G. nr.962/2001, se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2^ 1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eșalonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului.

Art. 21. În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii anuale de referință a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Rata dobânzii de referință este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

Art. 22. În aplicarea tezei a doua a prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 23. (1) În cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata în rate, cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

(2) In cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:

 a) menținerea ratei lunare la același nivel și reducerea perioadei, sau

 b) reducerea ratei lunare și menținerea perioadei.

(3) Dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferența dintre valoarea datorată la încheierea contractului și suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans și valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opțiunii cumpărătorului astfel:

a) rambursarea parțială prin menținere ratei și reducerea perioadei;

b) rambursarea parțială prin reducerea ratei și menținerea perioadei.

(4) În cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferența dobânzii inițiale și a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.

Art. 24. Modul de constituire şi de plată a avansului, a ratelor lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, şi a majorărilor de întârziere se stabilește în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 21din Normele de aplicare a Legii nr. 152/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Art. 25. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor părți de construcții şi instalații, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare şi dreptul de superficie asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existenței clădirii.

Art.26. Înstrăinarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă numai odată cu înstrăinarea dreptului de proprietate asupra construcției.

         Art.27. În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^4) şi (2^5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de vânzare a locuințelor prevăzute la alin. (1) cuprind dispoziții privind dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții şi instalații, asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, precum şi dispoziții privind dreptul de superficie asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata de 99 ani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuințelor ANL

 

Art. 28. Sumele obținute din vânzarea locuințelor ANL se repartizează potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.

Art. 29. Sumele reprezentând preţul final de vânzare a locuinţelor ANL se încasează în cont colector, iar după reţinerea comisionului de 1 % prevăzut la art.l5, sumele obţinute, se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasare, în vederea finanţării programului de locuinţe pentru tineri, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. Penalităţile de întârziere datorate ANL, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/Zi întârziere din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Art. 30. Sumele reprezentând comisionul de 1 % aplicat asupra valorii de vânzare a locuinţelor ANL se virează în contul Municipiului Satu Mare deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare a spaţiilor locative menţionate.

Art. 31. Modalitatea de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţele ANL, respectiv stabilirea valorii superficiei pentru cota parte de teren aferentă acestora, va fi supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, precum şi controlului financiar preventiv, acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor legale în vigoare, de către persoana desemnată din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

 

Dispoziţii finale

 

Art. 32. Autorităţile administraţiei publice locale vor comunica, lunar-până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situaţia privind sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare ale locuinţelor ANL în vederea conducerii evidenţelor prevăzute de Legea nr. 152/1998 republicată şi actualizată.

Art. 33. Autorităţile administraţiei publice locale, prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri  vor comunica, lunar -până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, compartimentelor abilitate din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, situaţia privind Contractele de Vânzare (încheiate în formă autentică de către un notar public), având ca obiect locuinţe ANL, în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate. Urmărirea încasării ratelor pentru contractele de vânzare cu plata în rate, se realizează de Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 34. Locuinţele pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, locuinţele pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept vor fi repartizate de către  autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) sau ale art. 23 din Legea nr. 152/1998, după caz, şi anume cu respectarea criteriilor ­cadru de acces la locuinţe şi de prioritate în repartizarea locuinţelor.

Art. 35. Contractele de vânzare, precum şi orice alte acte Încheiate cu Încălcarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată şi actualizată, privind Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 36. Cumpărătorul se obligă să achite toate obligaţiile pecuniare care decurg din transferul dreptului de proprietate, în carte funciară, costurile notariale, costurile legate de Înscrierea şi radierea interdicţiei de Înstrăinare, sarcinilor şi ipotecilor în cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluţiunea contractului de vânzare.

Art. 37. Corespondenţa dintre Municipiul Satu Mare, administrator şi solicitanţii cumpărători cu privire la procedura de vânzare a locuinţelor ANL se va realiza în scris, prin poştă, cu confirmare de primire sau înregistrare la sediul instituţiei din Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1.

Art. 38. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 

                                           Șef serviciu

                                          Faur Mihaela

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                Secretar general,

  Coica Costel Dorel                                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 

 

  

                                          

Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare Nr.209/26.11.2020

 

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE – CUMPARARE pentru locuinţe A.N.L.

(cu plata integrală în numerar/prin virament bancar)

nr…………/……………………….

I. PARŢILE CONTRACTANTE:

1. MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de administrator, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 15 Octombrie nr.1, având cod de identificare fiscală nr. 4038806, reprezentat prin primar, Kereskényi Gábor,  având calitate de VÂNZĂTOR, în baza art.10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe de o parte şi

2. Dl./D-na … căsătorit(ă) cu … domiciliat(ă) în Satu Mare, str…,nr…,bl….,sc…..,et…,ap…, jud. Satu Mare, CNP…., BI (CI) seria... .nr…eliberat de …, la data de…, titular al contractului de închiriere nr .... din ..., încheiat cu Municipiul Satu Mare …., în calitate de CUMPĂRĂTOR,

Au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiții :

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde locuinţa ANL – apartamentul nr. ... situat în municipiul Satu Mare, str.…,nr…,bl…,sc….,et….jud.Satu Mare, proprietatea privată a Statului Român, compusă din…… cameră/e, cu suprafața construită efectivă inclusiv părțile comune indivize în suprafața de … mp, suprafața utilă de … mp şi cota de......%, respectiv......mp, din părțile comune aferente, înscris în C.F.nr. ... Satu Mare, având nr. topo/cad. ...

            Art. 2. Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței identificată la Art.1, titularul contractului dobândește, şi dreptul de superficie asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței, teren în suprafață de ……mp, pe o durată de 99 ani.

Art. 3. Vânzarea imobilului care face obiectul prezentului contract, este reglementată prin Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G.nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G.nr. 962/2001 şi a Regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L., aprobat prin H.C.L. nr.. ..din.... .

 

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Art. 4. Prețul final de vânzare a locuinței ANL, descrisă la Art.1., este de …lei cu T.V.A. inclus.

Art. 5. (1) Prețul final de vânzare al locuinței A.N.L., în sumă de ……lei – T.V.A. inclus, este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L. aprobat prin H.C.L. nr…/… şi este determinat de următoarele valori:

- Valoarea de vânzare a locuinței , în sumă de.....lei – T.V.A. inclus, reprezentând valoarea de înlocuire/mp multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele părți indivize, respectiv suma de .....lei – T.V.A. inclus, diminuată cu suma de ...... lei, reprezentând amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței, până la finele lunii anterioare încheierii prezentului contract;

 - Valoarea de vânzare a locuinței, după aplicarea coeficientului de ponderare, respectiv suma de ........lei - T.V.A. inclus;

 - Comision vânzător (1% din valoarea de vânzare a locuinței), respectiv suma de.......lei.

            (2) La evaluarea imobilului nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuinței prin lucrări efectuate de chiriași pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale.

            Art .6. (1) Prețul final de vânzare al locuinței, respectiv suma de …..lei – T.V.A. inclus, s-a achitat azi…, data semnării prezentului contract, în numerar/prin virament bancar, din surse proprii ale cumpărătorului, din contul cumpărătorului nr…., deschis la…

(2) În cazul în care prețul de vânzare se achită din surse proprii ale cumpărătorului şi/sau din credite contractate de cumpărător de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, plata se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare, de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Art. 7. (1) Plata prețului contractului s-a efectuat din surse proprii ale beneficiarului/se va efectua prin virament bancar din credite contractate de cumpărător de la instituții financiare autorizate, astfel:

- Suma de ...... lei – T.V.A. inclus, reprezentând prețul de vânzare al locuinței

· În numerar la casieria Primăriei Municipiului Satu Mare, sau

            · Prin virament bancar, în contul vânzătorului, Municipiul Satu Mare, cod identificare fiscală nr. 4038806, cont IBAN nr. RO07TREZ 54621300205xxxxx, deschis la Trezoreria Satu Mare.

 - Suma de ...........lei – T.V.A. inclus, reprezentând comisionul vânzătorului.

· În numerar la casieria Primăriei Municipiului Satu Mare, sau

· Prin virament bancar, în contul vânzătorului, Municipiul Satu Mare, cod identificare fiscală nr. 4038806, cont IBAN nr. RO07TREZ 54621300205xxxxx, deschis la Trezoreria Satu Mare.

            (2) Dovada achitării prețului final de vânzare al locuinței A.N.L. o va constitui documentul de plată – chitanțe /O.P.-urile vizate de bancă, însoțite de extrasul de cont al cumpărătorului.

 

 IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE/RISCURI

            Art. 8. (1) Predarea de drept şi de fapt a locuinței se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Dreptul de proprietate cât și posesia asupra locuinței mai sus menționată, se transferă de la VANZATOR la CUMPARATOR, la data autentificării prezentului contract.

(3) CUMPARATORUL se obligă, în condițiile legii, să înscrie în Cartea Funciara, pe cheltuială proprie, dreptul de proprietate, asupra imobilului identificat la Art.1.

            (4) De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile si riscurile trec asupra CUMPARATORULUI, cu obligația acestuia de a declara proprietățile imobiliare în vederea stabilirii obligațiilor fiscale, în termen de 30 zile, de la data autentificării prezentului contract.

 

V. GARANTII

            Art.9. Vânzătorul garantează Cumpărătorul, contra evicțiunii şi viciilor, conform Art.1695 şi Art.1707 Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat care este efectiv și inatacabil.

Art. 10.  Vânzătorul, declară sub sancțiunile prevăzute de art.326 Cod Penal, privind falsul în declarații, că nu este în niciuna dintre situațiile, prevăzute de lege, care atrag incapacitatea de a vinde şi că bunul imobil ce face obiectul prezentului înscris, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau procedurii de expropriere şi nu face obiectul unui patrimoniu de afectațiune, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane sau încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare a acestui bun, niciun terț nu are drept de preemțiune în ceea ce privește imobilul sau părţi din acesta, nu este grevat de sarcini şi urmăriri de orice natură şi nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau convențională.

 

VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI

VI. 1. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Art. 11.(1) La data autentificării prezentului contract, CUMPĂRĂTORUL se obligă, în condițiile legii, să înscrie, în evidențele de publicitate imobiliară, respectiv cartea funciară a imobilului, pe cheltuială proprie, dreptul de proprietate al locuinței A.N.L. identificată la art. 1 şi respectiv dreptul de superficie asupra cotei-părți de teren aferent locuinței conform art.2 din contract.

(2) De asemenea, la data încheierii prezentului contract CUMPĂRĂTORUL se obligă, în condițiile legii, să înscrie în favoarea VÂNZĂTORULUI, în cartea funciară, pe cheltuiala proprie, interdicția de înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului identificat la art. 1, pentru o perioada de 5 ani de la data transferului de proprietate, potrivit dispozițiilor legale.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 13, alin. 2, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.

Art. 12. Radierea dreptului de ipotecă constituit asupra imobilului identificat la Art. 1, nu atrage radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.

 Art. 13. În cazul în care plata prețului locuinței se face prin virament bancar, prezentul contract va fi înscris în cartea funciară, urmând ca asupra imobilului identificat la art. 1, să se intabuleze dreptul de ipotecă legală pentru garantarea achitării prețului, în favoarea VÂNZĂTORULUI, conform art. 1723 şi art. 2386 C.civ., drept de ipotecă ce va fi radiat la data confirmării încasării integrale a prețului de vânzare în conturile VÂNZĂTORULUI.

Art. 14. CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii şi autentificării contractului, îndeplinește toate dispozițiile legale în vigoare, inclusiv condițiile stipulate la art. 10, alin.(1), alin. (2) lit. b),c)  şi g) din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se obligă să întocmească şi să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în evidențele de cate funciară. Declară că a îndeplinit obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil, a luat cunoștință de situația juridică a acestuia din extrasul de carte funciară nr… eliberat de O.C.P.I. Satu Mare şi înțelege să cumpere de la VÂNZĂTOR imobilul mai sus arătat, la prețul şi în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut se declară de acord.

 Art. 15. CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea şi radierea interdicției de înstrăinare, sarcinilor şi ipotecilor în cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluțiunea contractului.

 Art. 16. CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite contravaloarea proprietății imobiliare la termenul şi în condițiile stabilite la Art. 4 şi Art.8 din prezentul contract.

Art. 17. De la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL datorează impozitul pe proprietate, stabilit şi calculat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

            Art.18. Responsabilitatea pentru declararea imobilului în vederea stabilirii obligațiilor fiscale revine în totalitate CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv pentru virarea acestora în termen conform legislației în vigoare.

Art.19. CUMPĂRĂTORUL se obligă să nu înstrăineze imobilul identificat conform Art. 1, prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia.

 Art.20. CUMPĂRĂTORUL declară că este de acord să facă parte şi să se înscrie în asociația de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

            Art.21. CUMPĂRĂTORUL (fostul titular al contractului de închiriere) și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri (A.N.L.) destinate închirierii.

 

VI.2.OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

 Art.22. VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evicțiunii , conform art. 1695 C.civ., referitor la dreptul de proprietate transferat, imobilul un este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane şi nu face obiectul nici unui litigiu.

Art.23. VÂNZĂTORUL își dă acordul ca în baza contractului de vânzare-cumpărare, să se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, a dreptului de proprietate asupra imobilului ce se constituie obiectul contractului, precum şi să se noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii. De asemenea, VÂNZĂTORUL își dă acordul ca în baza contractului de vânzare- cumpărare, să se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, a dreptului de folosință asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței identificată la Art.1 din contract, pe durata existenței clădirii.

Art.24. Pentru locuința ce face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatul de performanță energetică a locuinței din data de…, certificat întocmit de auditorul energetic….conform căruia locuința este clasificată în clasa energetică…şi a fost pus, în original, la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI, astăzi, data autentificării contractului.

 

VII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

Art. 25. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în cazul în care la încheierea lui, au fost încălcate dispozițiile Art. 8 alin.(3) şi ale Art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.26.  (1) Prezentul contract se rezoluționează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere – CUMPĂRĂTORUL fiind de drept în întârziere şi fără a mai fi necesară o altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație, în situația în care prețul prevăzut la Art.4 nu intră în contul vânzătorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, prezenta clauză constituind un pact comisoriu.

(2) Actul prin care se realizează rezoluțiunea de drept prevăzută la art.27 alin. (1) este “notificarea”, înscris ce va fi comunicat Cumpărătorului de către Vânzător, în termen de 3 zile de la data autentificării prezentului contract.

Art.27. În cazurile prevăzute la Art. 26 şi 27 din prezentul contract, imobilul reintră în proprietatea privată a VÂNZĂTORULUI, iar CUMPĂRĂTORUL renunță în mod expres la orice pretenții, de orice natură față de VÂNZĂTOR. Costurile privind radierea dreptului de proprietate al CUMPĂRĂTORULUI din cartea funciară şi restabilirea situației anterioare de carte funciară în favoarea VÂNZĂTORULUI, revin în totalitate CUMPĂRĂTORULUI.

Art. 28. Rezoluțiunea de plin drept, conduce la radierea de îndată a dreptului de proprietate al CUMPĂRĂTORULUI asupra locuinței din cartea funciară şi restabilirea situației anterioare in favoarea VÂNZĂTORULUI, precum şi la radierea oricăror sarcini înscrise asupra imobilului.

Art. 29. Prezentul contract constituie titlu executoriu în favoarea VÂNZĂTORULUI, conform art. 101 din Legea nr. 36/1995, precum recuperarea de la CUMPĂRĂTOR a oricăror sume datorate ca urmare a încheierii, desfășurării sau desființării prezentului contract.

            Art.30. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în parte, restul prevederilor vor rămâne în vigoare neschimbate, iar părțile se vor întâlni cât mai curând posibil şi vor conveni cu bună credință asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului şi care are un efect economic egal.

 

 VIII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI

Art.31.(1) În accepțiunea părților contractante orice notificare adresată uneia dintre acestea, celeilalte, este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menționată de oficial poștal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

            (3) Partea căreia îi este adresată notificarea va oferi răspunsul său celeilalte părți, în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea notificării.

 

IX. FORŢA MAJORĂ

Art.32. Forța majoră exonerează de răspundere partea pe care o invocă în condițiile legi, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 X. LITIGII

Art.33. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente din Municipiul Satu Mare.

XI. DISPOZIŢII FINALE

Art.34. Schița apartamentului - este asumată de părți la încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare si face parte integrantă din acesta.

 Art.35. Procesul verbal de predare-primire a locuinței, semnat de ambele părți şi anexat prezentului contract, face parte integrantă din acesta.

Art.36.(1) Noi părțile contractante, împuternicim în mod expres Biroul Notarial, care s-a ocupat de autentificarea prezentului contract, să-l comunice O.C.P.I. Satu Mare, în vederea înscrierii sale în cartea funciară.

(2) Taxele şi onorariul prilejuite de autentificarea prezentului contract, sunt suportate de CUMPĂRĂTOR, în sarcina căruia se află şi cheltuielile de intabulare.

(3) Subsemnatele părți declarăm că înaintea semnării, am citit personal actul, am constatat că exprimă voința noastră, am înțeles şi acceptăm efectele acestuia şi solicităm autentificarea lui.

            (4) Prezentul act se va depune, din oficiu, la biroul de carte funciară de către notarul public agreat de ambele părți.

(5) Tehnoredactat conform contractului cadru aprobat prin H.C.L.nr…/….şi autentificat de Notar Public…., cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, în 3 (trei) exemplare, din care una pentru cumpărător, azi data autentificării.

 

VANZATOR,                                                                                   CUMPARATOR

 

 

                                                          

                                                        Șef serviciu

                                                       Faur Mihaela

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                          Secretar general,

  Coica Costel Dorel                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare Nr.209/26.11.2020

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE – CUMPARARE pentru locuinţe A.N.L.

(cu plata în rate)

                                     nr…………/……………………….

I. PARŢILE CONTRACTANTE:

1. MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de administrator, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, având cod de identificare fiscală nr. 4038806, reprezentat prin primar, Kereskényi Gábor,  având calitate de VÂNZĂTOR, în baza art.10 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi

2. Dl./D-na… căsătorit(ă) cu … domiciliat(ă) în Satu Mare, str…,nr…,bl…,sc…,et…,ap..., jud. Satu Mare, CNP…., BI/CI seria… nr. ... eliberat de ., la data de…., titular al contractului de închiriere nr… din …., încheiat cu Municipiul Satu Mare, în calitate de CUMPĂRĂTOR,

Au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiții :

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art.1. (1) VÂNZĂTORUL vinde locuinţa ANL – apartamentul nr. ... situat în municipiul Satu Mare, str. ...,nr…,bl…,sc.,et…. jud.Satu Mare, proprietatea privată a Statului Român, compusă din… cameră/e, cu suprafața construită efectivă inclusiv părțile comune indivize în suprafața de …. mp, suprafața utilă de …mp şi cota de ......%, respectiv...... mp, din părțile comune aferente, înscris în C.F.nr… Satu Mare, având nr.topo/cad.….

            (2) Dreptul de proprietate asupra locuinţei A.N.L. mai sus menţionată, se transferă de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, după achitarea integrală a preţului contractului, conform dispoziţiilor cap. IV din prezentul contract. Vânzătorul, în calitate de administrator, rezervă proprietatea statului până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 C.civ.

Art.2. Dreptul de superficie asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței, teren în suprafață de … mp, pe o durată de 99 ani, se dobândeşte odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei.

Art.3. Vânzarea imobilului care face obiectul prezentului contract este reglementată prin Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G.nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G.nr. 962/2001 şi a Regulamentului de vânzare a locuinţelor A.N.L. aprobat prin H.C.L. nr......din......

 III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Art.4. (1) Preţul final de vânzare a locuinţei A.N.L., descrisă la art.1, este de ...... lei – T.V.A inclus.

            (2) Preţul final de vânzare a locuinţei A.N.L., este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. ....../..... şi este determinat de următoarele valori:

- Valoarea de vânzare a locuinţei, în sumă de ........lei – T.V.A.inclus, reprezentând valoarea de înlocuire/mp multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele părţi indivize,

- respectiv suma de ....lei – T.V.A. inclus, diminuată cu suma de ......lei, reprezentând amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei, până la finele lunii anterioare încheierii prezentului contract;

- Valoarea de vânzare a locuinţei, după aplicarea coeficientului de ponderare, respectiv suma de ....lei - T.V.A.inclus;

 - Valoare Comision vânzător (1% din valoarea de vânzare a locuinţei), respectiv suma de.....lei –T.V.A. inclus.

(3) La evaluarea imobilului nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuinţei prin lucrări efectuate de chiriaş pe cheltuială proprie, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5. Preţul final de vânzare a locuinţei, respectiv suma de …lei, se achită astfel:

a) Azi,…  data semnării prezentului contract, s-a achitat cu titlul de avans preţ de vânzare al locuinţei, suma de ... lei (minimum 15% din valoarea de vânzare) în numerar la casieria Primăriei Municipiului Satu Mare/prin virament bancar în contul vânzătorului, Municipiul Satu Mare, nr. RO07TREZ 54621300205xxxxx deschis la Trezoreria Satu Mare , CIF 4038806;

b) Azi,….data semnării prezentului contract, s-a achitat cu titlul de comision, suma de .....lei, în numerar la casieria Primăriei Municipiului Satu  Mare/prin virament bancar în contul vânzătorului, Municipiul Satu  Mare, nr. RO07TREZ 54621300205xxxxx, deschis la Trezoreria Satu  Mare, CIF 4038806.

 c) Soldul rămas, din prețul contractului, în sumă de ......lei, plus dobânda în sumă de ...lei, stabilită conform art.6 din prezentul contract, respectiv suma totală de ......lei, se achită în rate lunare egale, pe o perioadă de ...ani, conform prevederilor art.10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19^2, alin. (11) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998.

Art. 6. Ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la soldul rămas de achitat. Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

Art. 7.  Ratele se vor achita la scadenţă, după cum urmează: prin ordin de plată în numerar la casieria Primăriei Municipiului Satu  Mare/prin virament bancar în contul vânzătorului, Municipiul Satu  Mare, nr. RO07TREZ 54621300205xxxxx, deschis la Trezoreria Satu  Mare, CIF 4038806.

Art. 8. Nicio plată efectuată prin ordin de plată nu va fi considerată primită, decât în momentul ajungerii ei în contul bancar al vânzătorului. Dacă scadenţa plăţii coincide cu o zi de sâmbătă sau duminică sau cu o sărbătoare legală în România, CUMPĂRĂTORUL, va lua toate măsurile necesare pentru ca plata să fie recepţionată, în ziua care precede respectiva sâmbătă, duminică sau zi de sărbătoare.

Art. 9. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL înregistrează întârzieri la plata ratelor, imputaţia plăţii se va face mai întâi asupra tuturor majorărilor de întârziere, în ordinea vechimii lor şi apoi asupra ratelor restante, în ordinea vechimii acestora.

Art. 10. Dovada achitării avansului şi a comisionului prevăzute la art. 5 lit.a) şi b) o vor constitui documentele de plată – O.P.-urile vizate de bancă, însoţite de extrasul de cont al cumpărătorului.

 

 IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE/RISCURI

Art. 11. (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus menţionat, se transferă de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, după achitarea integrală a preţului contractului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de VÂNZĂTOR, în acest sens.

            (2) Locuinţele rămân în administrarea Muznicipiului Satu Mare, până la data achitării valorii de vânzare, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele CUMPĂRĂTORULUI.

(3) Cota parte de teren aferentă locuinţei, rămâne în proprietatea privată a Municipiului Satu  Mare, până la data transferului dreptului de proprietate asupra locuinţei.

Art. 12. CUMPĂRĂTORUL a luat la cunoştinţă despre starea locuinţei A.N.L. care face obiectul prezentului contract, aceasta corespunzând necesităţilor şi exigenţelor CUMPĂRĂTORULUI.

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PĂRŢILOR

V.1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI:

Art. 13. CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii şi autentificării contractului, îndeplineşte toate dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv condiţiile stipulate la art. 10, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) şi g) din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să întocmescă şi să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în evidenţele de carte funciară. Declară că a îndeplinit obligaţia de verificare a stării în care se află bunul imobil, a luat cunoştinţă de situaţia juridică a acestuia din extrasul de carte funciară nr.... eliberat de O.C.P.I Satu Mare şi înţelege să cumpere de la VÂNZĂTOR imobilul mai sus arătat, la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conţinut se declară de acord.

Art. 14. La data semnării contractului, CUMPĂRĂTORUL se obligă, în condiţiile legii, să înscrie prezentul contract în Cartea Fuciară, pe cheltuială proprie, în condiţiile art. 902, pct. 9 C. Civ.

 Art.15. CUMPĂRĂTORUL se obligă, în condiţiile legii, să înscrie în favoarea VÂNZĂTORULUI, în cartea funciară, pe cheltuială proprie, interdicţia de înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului identificat la art. 1, pentru o perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate, respectiv de la data intabulării definitive a imobilului, în condiţiile dispoziţiilor legale.

 Art. 16.(1) În termen de 30 zile de la data achitării integrale a preţului locuinţei, CUMPĂRĂTORUL se obligă să îndeplinească formalităţile de întabulare definitivă a locuinţei în Cartea Funciară, în baza adresei eliberată de VÂNZĂTOR, prin care se adevereşte plata integrală a preţului, precum şi să înscrie locuinţa pe rolul său fiscal.

(2) De asemenea, în termen de 30 zile de la data achitării integrale a preţului locuinţei, CUMPĂRĂTORUL se obligă să noteze în Cartea Funciară data de la care curge interdicţia de înstrăinare prin acte între vii asupra imobilului identificat la art. 1, pentru o perioadă de 5 ani.

 Art. 17.(1) CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite contravaloarea proprietăţii imobiliare la termenul şi în condiţiile stabilite la art.4 şi art.5 din prezentul contract.

(2) Pentru neachitarea la termenul scadent a ratelor, CUMPĂRĂTORUL datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(3) CUMPĂRĂTORUL are dreptul să achite în avans, în totalitate sau parţial, ratele rămase, inclusiv dobânda, până la achitarea integrală a preţului contractului.

 Art. 18. CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite toate obligaţiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea şi radierea interdicţiei de înstrăinare, sarcinilor şi ipotecilor în cartea funciară, precum şi orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluţiunea contractului.

Art. 19. Până la data transferului dreptului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL va executa toate lucrările de întreţinere a locuinţei, modificări constructive, lucrări de amenajări, îmbunătăţiri, pentru o mai bună folosinţă a locuinţei ce face obiectul contractului, doar cu acordul prealabil, scris, al administratorului, dar acestea vor fi efectuate pe seama şi pe cheltuiala CUMPĂRĂTORULUI, fără drept de retenţie asupra lucrărilor efectuate şi fără nici o plată din partea administratorului/vânzătorului locuinţei.

Art. 20. De la data transferului de proprietate, CUMPĂRĂTORUL datorează impozitul pe proprietate, stabilit şi calculat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 21. CUMPĂRĂTORUL declară că este de acord să facă parte şi să se înscrie în asociaţia de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuinţe din care face parte imobilul cumpărat.

Art. 22. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul contract este interzisă, potrivit dispoziţiilor art. 1315 din Noul Cod Civil

Art. 23. Până la achitarea integrală a preţului contractului, se interzice cumpărătorului închirierea imobilului ce formează obiectul contractului, potrivit dispoziţiilor art. 1273 din Noul Cod Civil.

Art. 24. CUMPĂRĂTORUL (fostul titular al contractului de închiriere) și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri (A.N.L.) destinate închirierii.

 

V.2 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI:

Art. 25. VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evicţiunii, conform art. 1695 C.civ., referitor la dreptul de proprietate transferat, imobilul un este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane şi un face obiectul nici unui litigiu.

Art. 26. VÂNZĂTORUL îşi dă acordul ca, după achitarea integrală a preţului, în baza contractului de vânzare-cumpărare, să se îndeplinească toate formalităţile legale şi necesare privind înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, a dreptului de proprietate asupra imobilului ce se constituie obiectul contractului, precum şi să se noteze interdicţia de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate.

Art. 27. Pentru locuinţa ce face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatul de performanţă energetică a locuinţei din data de…, certificat întocmit de auditorul energetic... conform căruia locuinţa este clasificată în clasa energetică… şi a fost pus, în original, la dispoziţia CUMPĂRĂTORULUI, astăzi, data autentificării contractului.

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 28. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în condiţiile în care CUMPĂRĂTORUL nu îndeplineşte la data încheierii contractului condiţiile stabilite la art. 10, alin.(1), alin.(2), literele b), c) şi g) din legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Art. 29. Prezentul contract se rezoluționează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere – CUMPĂRĂTORUL fiind de drept în întârziere şi fără a mai fi necesară o altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație, în situaţia în care avansul din preţul de vânzare al locuinţei, prevăzut la art.4 şi art. 5 nu intră în contul vânzătorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data autentificării prezentului contract, prezenta clauză constituind un pact comisoriu.

Art. 30. (1) Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maxim 3 luni. Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data scadentă stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător – Legea nr. 152/1998, art.10, alin 2^2, lit.d).

(2) Suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare – Legea nr. 152/1998, art.10, alin 2^2, lit.e).

            (3) După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractual de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată – Legea nr. 152/1998, art.10, alin 2^2, lit.f).

 Art. 31. În cazul rezilierii de drept a contractului, în condiţiile art. 29 sau al art. 30, alin.(3) din prezentul contract, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. , urmând regimul prevăzut la art. 10, alin. (3) din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilul reintră în proprietatea privată a VÂNZĂTORULUI, iar CUMPĂRĂTORUL renunţă în mod expres la orice pretenţii, de orice natură faţă de VÂNZĂTOR. Costurile privind radierea dreptului de proprietate al CUMPĂRĂTORULUI din cartea funciară şi restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară în favoarea VÂNZĂTORULUI, revin în totalitate CUMPĂRĂTORULUI.

Art. 32. În cazul rezilierii prezentului contract, îmbunătăţirile aduse locuinţei de către CUMPĂRĂTOR cu respectarea sau nerespectarea prevederilor art.19, vor rămâne câştigate spaţiului, fără vreo plată din partea administratorului sau VÂNZĂTORULUI locuinţei şi fără dreptul CUMPĂRĂTORULUI de a putea invoca un drept de retenţie în ceea ce priveşte locuinţa. Lucrările de amenajare la spaţiul închiriat sunt considerate efectuate pe riscul şi în interesul personal şi exclusiv al CUMPĂRĂTORULUI, fără a constitui o îmbogăţire fără justă cauză a administratorului/vânzătorului locuinţei, în condiţiile art. 1346 C.civ.

 

VII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI

Art. 33. (1) În accepţiunea părţilor contractante, orice “notificare” adresată uneia dintre acestea, celeilalte, este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă se transmite prin fax, confirmarea, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

            (3) Partea căreia îi este adresată “notificarea” va oferi răspunsul său celeilalte părţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea notificării.

 

VIII. FORŢA MAJORĂ

Art. 34. Forţa majoră exonerează de răspundere partea pe care o invocă în condiţiile legi, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Art. 35. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru un este posibil, litigiul va transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Municipiul Satu  Mare.

 

IX. LITIGII

 Art. 36. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru un este posibil, litigiul va transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Municipiul Satu  Mare.

 

X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 37. Prezentul contract constituie titlu executoriu în favoarea VÂNZĂTORULUI, conform Art.101 din legea nr. 36/1995, pentru recuperarea de la CUMPĂRĂTOR a oricăror sume datorate ca urmare a încheierii, desfăşurării sau desfiinţării prezentului contract.

 Art. 38. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitate sau în parte, restul prevederilor vor rămâne în vigoare, neschimbate, iar părţile se vor întâlni cât mai curând posibil şi vor conveni cu bună credinţă asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului şi care are un efect economic egal.

Art. 39. Schiţa apartamentului - este asumată de părţi la încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare și face parte integrantă din acesta.

Art. 40. Procesul verbal de predare-primire a locuinţei, semnat de ambele părţi şi anexat prezentului contract, face parte integrantă din acesta.

Art. 41.(1) Noi părțile contractante, împuternicim în mod expres Biroul Notarial, care s-a ocupat de autentificarea prezentului contract, să-l comunice O.C.P.I. Satu Mare, în vederea înscrierii sale în cartea funciară.

(2) Taxele şi onorariul prilejuite de autentificarea prezentului contract, sunt suportate de CUMPĂRĂTOR, în sarcina căruia se află şi cheltuielile de intabulare.

(3) Subsemnatele părţi declarăm că înaintea semnării, am citit personal actul, am constatat că exprimă voinţa noastră, am înţeles şi acceptăm efectele acestuia şi solicităm autentificarea lui.

(4) Prezentul act se va depune, din oficiu, la biroul de carte funciară de către notarul public agreat de către ambele părţi.

(5) Tehnoredactat conform contractului cadru aprobat prin H.C.L.nr…/… şi autentificat de Notar Public…., cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, în 3 (trei) exemplare, din care una pentru cumpărător, azi data autentificării.

 

 

    VANZATOR,                                                                               CUMPARATOR

           

                                                        Șef serviciu

                                                       Faur Mihaela

 

Președinte de ședință,                                                                  Secretar general,

  Coica Costel Dorel                                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Anexa nr. 4 la H.C.L. Satu Mare Nr.209/26.11.2020

 

                        CERERE PENTRU CUMPĂRAREA LOCUINȚEI ANL- TINERET

 

Domnule Primar,

            Subsemnatul (a)_____________________________________________, domiciliat(ă) în ________________________________, str._________________________________ nr._____, bl.________. ap._______, legitimat(ă) cu _________________________, seria ____________ nr._______________________, având CNP _____________________________, în calitate de titular(ă) al(a) contractului de închiriere ce are ca obiect locuința de la adresa mai sus menționată, în conformitate cu prevederile legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta solicit cumpărarea locuinței de la adresa de mai sus.

            Menționez că optez pentru achiziționarea apartamentului:

·         Cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului;

·         Cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/ sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară;

·         În rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum de 15% din valoarea de vânzare.

Vă mulțumesc.

 

 

                                                           Telefon __________________________

 

 

Data, ___________________

 

                                                           Semnătura _________________________

 

                     Îmi exprim acceptul pentru colectarea și prelucrarea datelor mele personale de către municipiul Satu Mare și transmiterea acestora către Agenția Națională pentru Locuințe, precum: numele, prenumele, numele anterior, data și locul nașterii, sexul, adresa de domiciliu, număr de telefon, locul de muncă, codul numeric personal, seria și numărul acului de identitate precum și componența familiei.

Menționez că am luat la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor mele cu caracter personal, prevăzute în prezenta cerere, conform Regulamentului nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor -RGDP)

 

 

                         Președinte de ședință                                                   Secretar general,

                     Coica Costel Dorel                                                 Mihaela Maria Racolța

Anexa nr. 5 la H. C.L. Satu Mare nr.209/26.11.2020

ACTE NECESARE CUMPĂRĂRII

LOCUINȚELOR PENTRU TINERI- DESTINATE ÎNCHIRIERII

1.      Cerere tip (se obține de la Serviciul Relații cu Publicul).

2.      Copie carte de identitate soț/soție, și copii ale cărților de identitate  ale celorlalți membri majori ai familiei menționați în contract (se vor prezenta și în original, în vederea aplicării ștampilei conform cu originalul).

3.      Copiile certificatelor de naștere pentru copii minori menționați în contract (se vor prezenta și originalele în vederea aplicării ștampilei conform cu originalul).

4.      Copii ale certificatului de căsătorie/ hotărâre definitivă de divorț, după caz, cu respectarea prevederilor de la punctele 2 și 3.

5.      Contractul de închiriere a locuinței în original, care să fie valabil la data depunerii cererii de cumpărare a imobilului, precum și la data vânzării.

6.      Adeverință eliberată de unitatea angajatoare/ declarație notarială care să conțină veniturile nete realizate în ultimele 12 luni (anterioare lunii în care se depune cererea de cumpărare) pentru soț, soție și ceilalți membri ai familiei care realizează venituri, menționați în contract.

7.      Declarație notarială pentru soț, soție, copii și /sau alte persoane aflate în întreținere, menționate în contract, din care să rezulte:

·         starea civilă;

·         că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă minimală/ persoană de 37 mp;

·         că nu dețin un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

·         că nu au mai beneficiat de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

·         că veniturile comunicate prin adeverința de venit sunt unicele venituri realizate.

8.      Certificat fiscal de la Direcția Impozite și Taxe  Locale pentru titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și / sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, menționați în contract.

9.      Cererea de finanțare aprobată de instituția financiară care acordă creditul pentru cumpărarea locuinței (pentru cei care optează pentru achitarea integrală a prețului final a locuinței din credite contractate de la instituții financiare autorizate).

10.  Dovada eliberată de administratorul imobilului că beneficiarii sunt la zi cu plata cotelor de întreținere.

După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înștiințat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a proceda la vânzarea către acesta a locuinței.

                                         

Șef serviciu

Faur Mihaela

 

        Președinte de ședință                                                                              Secretar general,

        Coica Costel Dorel                                                                             Mihaela Maria Racolța                                                                                                

 

Anexa nr. 6 la H.C.L. Satu Mare Nr.209/26.11.2020

 

 

 

PROCES- VERBAL

de predare-primire a locuinței

 

            Subsemnatul(a)________________________, împuternicit(ă) prin Dispoziția Primarului nr. _______ din __________ să reprezinte Municipiul Satu Mare, având sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, în calitate de vânzător și

 dl./d-na ___________________, căsătorit(ă) cu _________________________, în calitate de cumpărător, posesor al(a) cărții de identitate seria _____ nr. _________ eliberată de S.P.C.L.E.P. Satu Mare, la data de ________________, domiciliat(ă)/domiciliați în Satu Mare, strada ________________ nr._______, bloc______, scara_______, etaj_____, apartament_____, județul Satu Mare, în calitate de cumpărător(oare)/cumpărători în baza contractului de vânzare cumpărare nr. ______ din ________, am procedat primul la predarea și secundul la primirea locuinței situată la adresa: Satu Mare, strada ________________ nr._______, bloc______, scara_______, etaj_____, apartament_____, înscris în CF nr. __________ Satu Mare.

 

            Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care 2 pentru vânzător, și unul pentru cumpărător.

 

 

            Vânzător,                                                                             Cumpărător,

 

 

                                                                

                                                        Șef serviciu

                                                       Faur Mihaela

 

 

 

 

 

        Președinte de ședință                                                                              Secretar general,

        Coica Costel Dorel                                                                             Mihaela Maria Racolța