Hotărârea nr. 208/2020

HOTĂRÂREA Nr.208/26.11.2020 privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.208/26.11.2020

privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50358/18.11.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de
inițiator, înregistrat sub nr.50359/18.11.2020,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al
Direcției economice înregistrat sub nr. 50363/18.11.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50476/18.11.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare dispoziţiile:
Sentinței civile nr. 140/CA/09.06.2020 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 33/83/2019*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 633/2020 a Curții de Apel Oradea, prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la adoptarea unei hotărâri de aprobare a vânzării locuinței deținute cu contract de închiriere, către numita Ciorcaș Gyongyi Izabella, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, astfel cum a fost modificat prin art. I din legea nr. 244/2011,
art. 7 și art. 16 din Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992, cu modificările și completările ulterioare,
Tinând seama de prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art.129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), ale prevederilor art. 139 alin. (2), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se însușește raportul de evaluare nr. 4027/17.04.2019, întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella, a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloșca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2, la prețul de vânzare calculat în conformitate cu dispozițiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.

Art.3. Prețul de vânzare al locuinței identificate la art.2, este de 170.394 lei, conform raportului de evaluare însușit la art.1.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare, să semneze contractul de vânzare - cumpărare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, doamnei Ciorcaș Gyongyi Izabella, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Instituției Prefectului - Județul Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                        Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale