Hotărârea nr. 207/2020

HOTĂRÂREA Nr. 207/26.11.2020 Privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 207/26.11.2020

Privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020
pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare

 


 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50053/16.11.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50055/16.11.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, înregistrat cu nr. 50056/16.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 -componenţa numerică şi nominală a Comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor la H.C.L. nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea

managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiile constituite.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M Zamfirescu Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane comisiilor constituite.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Anexa nr.1 la H.C.L. Satu Mare Nr.207/26.11.2020

 

 

INSTITUŢIA DE CULTURĂ

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

 

COMISIA DE EVALUARE

 

Preşedinte:

·        Szőcs Péter Levente – reprezentant autoritate, consilier local

·        Nagy Orban – specialist în domeniu, manager general al Teatrului

                        de Nord Satu Mare

·        Georgescu Bogdan Vasile – specialist în domeniu, director Direcția

                                              de cultură, Primăria Carei

Membru supleant: Stan Gheorghe -  reprezentant autoritate, consilier local

 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Preşedinte: 

·     Szűcs József – specialist în domeniu, director Centrul Cultural al

                        municipiului Carei

·     Robert Laszlo – specialist în domeniu, director Centrul Județean

                          pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale

·     Caița Ovidiu – specialist în domeniu, director artistic Teatrul de Nord Satu Mare

Membru supleant: Nicoară Radu Lucian -  reprezentant autoritate, consilier local

 

          Secretariatul comisiilor este asigurat de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, potrivit prevederilor din Regulament.  

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 Serviciul Managementul Resurselor Umane                        Serviciul  Comunicare și coordonare          

                                                                                                            instituții subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                                          Covaci Natalia                                                        

 

 

 

             Președinte de ședință,                                                     Secretar general,

            Coica Costel Dorel                                                Mihaela Maria Racolța