Hotărârea nr. 206/2020

HOTĂRÂREA Nr.206/26.11.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.206/ 26.11.2020

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistart cu nr. 50736/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50737/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat cu nr. 50738/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către Poliția Locală Satu Mare înregistrată la sediul instituției sub nr. 50448/18.11.2020 precum și raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, Buget, Resurse umane privind aprobarea statului de funcții nr. 3770/16.11.2020;
În conformitate cu prevederile:
art. 476, art.481, art.554 , art.618 alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ ;
H.G. nr.286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Cap IV Promovarea funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Promovarea în grad profesional din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.14, art.16 alin.(1), art.34 din Legea 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale
prevederile Ordinul 1932/2009 (A) de aprobare a Regulamentului cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrati în funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior, de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăşoară activitatea propun organizarea promovării în clasă superioară a acestora.
prevederile art.1, art.2, alin(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr.VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Rapoartele finale ale procedurii de promovare în grad profesional a funcționarilor publici și a personalului contractual, întocmite de către comisiile de examen înregistrate sub numerele 3766/16.11.2020, 3767/16.11.2020 respectiv 3608/30.10.2020.
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 275/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a) și d). alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit.g). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii de execuţie din Statul de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare ca urmare a promovării în grad profesional superior și a promovării în clasă a titularilor funcţiilor, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 275/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare.

Art.4 Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare și prin intermediul Poliţiei Locale Satu Mare.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului Municipiului Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

CONSILIUL LOCAL SATU MARE

POLIŢIA LOCALĂ SATU MARE

 

 ANEXA NR 1 LA H.C.L. Satu Mare nr. 20626.11.2020

 

 

 

 

I.     Situația privind promovarea în clasă a funcționarilor publici

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Denumirea funcţiei publice, clasa, gradul profesional, gradația corespunzătoare tranșei de vechime

 

 

Actual

Urmare a promovării

1.

BOIER VLAD BOGDAN

Polițist local, clasa III, gradul profesional principal, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2

2.

MAXIN IONUȚ MARIUS

Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 1

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 1

3.

MORAR VASILE RADU

Polițist local, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 5

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 5

4.

 

OLAR GHEORGHE CĂLIN

Polițist local, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

5.

VAS HORAȚIU CĂTĂLIN

Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

 

 

 

II.Situația  privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Denumirea funcţiei publice, clasa, gradul profesional, gradația corespunzătoare tranșei de vechime

 

 

Actual

Urmare a promovării

1.

PUȚI FLORIN IOAN

Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2

Polițist local, clasa III, gradul profesional principal, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Situația  privind promovarea personalului contractual

 

 

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Denumirea funcţiei contractuale, treapta profesională, nivelul studiilor, gradația corespunzătoare tranșei de vechime

 

 

Actual

Urmare a promovării

1.

MÂIAN VIOREL GHEORGHE

Referent, treapta profesională I, studii medii, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

Referent, treapta profesională IA, studii medii, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3

 

 

         DIRECTOR GENERAL                                                        DIRECTOR EXECUTIV

              Chișluca Vasile                                                                    Pădureanu Liana

 

 

 

 

 

 

 

         Președinte de ședință                                                  Secretar general,

          Coica Costel Dorel                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

                                                                 

 CONSILIUL LOCAL SATU MARE
POLIŢIA LOCALĂ SATU MARE
ANEXA 2 la HCL Satu Mare Nr. 206/26.11.2020
STAT DE FUNCŢII
Nr. crt."Numele, prenumele/
- VACANT -"Funcţia publicăClasaGradul profesionalNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
de conducerede execuţie de conducerede execuţie
1Director generalIIS
3BALINT EUDOCHIAŞef birouIIIS
DIRECȚIA MONITORIZARE ȘI BAZĂ DE DATE
2Director executivIIS
" SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANEI,BAZĂ DE DATE ȘI RELAȚII PUBLICE"
3Şef serviciuIIS
4Poliţist localISuperiorS
5Poliţist localISuperiorS
6Poliţist localISuperiorS
7Poliţist localISuperiorS
8Poliţist localISuperiorS
9- VACANT -Poliţist localIAsistentS
10Poliţist localIIISuperiorM
SERVICIUL DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE VIDEO
11Şef serviciuIIS
12Poliţist localIIISuperiorM
13Poliţist localIIISuperiorM
14Poliţist localIIISuperiorM
15Poliţist localIIISuperiorM
16Poliţist localIAsistentS
17Poliţist localIAsistentS
18Poliţist localIIISuperiorM
19Poliţist localIAsistentS
20Poliţist localIIIPrincipalM
21- VACANT -Poliţist localIIIPrincipalM
COMPARTIMENTUL INTERVENȚII ÎNSOȚIRE
22- VACANT -Poliţist localIAsistentS
23Poliţist localIIISuperiorM
24Poliţist localIIISuperiorM
25Poliţist localIIISuperiorM
26Poliţist localIIISuperiorM
27- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
28Poliţist localIIISuperiorM
29Poliţist localIIISuperiorM
SERVICIUL PROTECȚIA ȘI CONTROLUL MEDIULUI
30Șef serviciuTEMPORAR OCUPATIIS
31Poliţist localISuperiorS
32Poliţist localISuperiorS
33TEMPORAR VACANTPoliţist localIAsistentS
34Poliţist localIIISuperiorM
35Poliţist localIIISuperiorM
36Poliţist localIIIAsistentM
37- VACANT -Poliţist localIIIAsistentM
38- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
COMPARTIMENTUL JURIDIC
39Consilier juridicISuperiorS
40- VACANT -ReferentIIIPrincipalM
DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ
41Director executivIIS
BIROUL SECTOR 1
42Șef birouIIS
43Poliţist localISuperiorS
44- VACANT -Poliţist localIAsistentS
45- VACANT -Poliţist localIAsistentS
46Poliţist localIAsistentS
47- VACANT -Poliţist localIDebutantS
48Poliţist localIIISuperiorM
49Poliţist localIIISuperiorM
50Poliţist localIIISuperiorM
51Poliţist localIIISuperiorM
52- VACANT -Poliţist localIIIPrincipalM
53- VACANT -Poliţist localIIIPrincipalM
54Poliţist localIIISuperiorM
55Poliţist localIAsistentS
56Poliţist localIIIAsistentM
57- VACANT -Poliţist localIIIAsistentM
58Poliţist localIIIAsistentM
59Poliţist localIIIAsistentM
BIROUL SECTOR 2
60Șef birouIIS
61Poliţist localIAsistentS
62Poliţist localIAsistentS
63- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
64Poliţist localIIISuperiorM
65Poliţist localIIISuperiorM
66Poliţist localIIISuperiorM
67Poliţist localIIISuperiorM
68Poliţist localIAsistentS
69- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
BIROUL SECTOR 3
70Șef birouTEMPORAR OCUPATIIS
71Poliţist localISuperiorS
72Poliţist localISuperiorS
73Poliţist localISuperiorS
74TEMPORAR VACANTPoliţist localISuperiorS
75- VACANT -Poliţist localIAsistentS
76- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
77Poliţist localIIISuperiorM
78Poliţist localIIISuperiorM
79Poliţist localIIISuperiorM
80- VACANT -Poliţist localIAsistentS
81Poliţist localIIIAsistentM
82Poliţist localIIIPrincipalM
BIROUL SECTOR 4
83Șef birouIIS
84Poliţist localISuperiorS
85Poliţist localIAsistentS
86Poliţist localIPrincipalS
87Poliţist localIAsistentS
88Poliţist localIIISuperiorM
89Poliţist localIIISuperiorM
90- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
91- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
92- VACANT -Poliţist localIIIPrincipalM
93Poliţist localIIISuperiorM
94Poliţist localIAsistentS
95Poliţist localIIIPrincipalM
96Poliţist localIAsistentS
97- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
BIROUL SECTOR 5
98Șef birouTEMPORAR OCUPATIIS
99TEMPORAR VACANTPoliţist localISuperiorS
100- VACANT -Poliţist localIAsistentS
101- VACANT -Poliţist localIPrincipalS
102- VACANT -Poliţist localIDebutantS
103Poliţist localIIISuperiorM
104Poliţist localIIISuperiorM
105- VACANT -Poliţist localIIISuperiorM
106Poliţist localIAsistentS
107- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
108- VACANT -Șef serviciuIIS
109Poliţist localISuperiorS
110- VACANT -Poliţist localISuperiorS
111Poliţist localISuperiorS
112Poliţist localISuperiorS
113Poliţist localISuperiorS
114Poliţist localISuperiorS
115- VACANT -Poliţist localIPrincipalS
116Poliţist localISuperiorS
117Poliţist localIIISuperiorM
118TEMPORAR VACANTPoliţist localIIISuperiorM
119Poliţist localIIISuperiorM
120Poliţist localIIISuperiorM
121Poliţist localIAsistentS
COMPARTIMENTUL PAZĂ
122ReferentIAM
123Agent pazăM
124Agent pazăM
125ReferentIAM
126ReferentIAM
127Inspector spec.IIS
128Agent pazăM
129Insp. specialitateIAS
130ReferentIAM
131Agent pazăM
132Agent pazăM
133- VACANT -Agent PazaM
DIRECȚIA ECONOMICĂ
134Director executivIIS
" COMPARTIMENTUL CONTABILITATE,BUGET ŞI RESURSE UMANE"
135ConsilierISuperiorS
136ConsilierISuperiorS
137ConsilierISuperiorS
138- VACANT -ConsilierISuperiorS
139- VACANT -ConsilierIAsistentS
SERVICIUL CONTROL COMERCIAL și LOGISTICĂ
140Șef serviciuIIS
COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL
141- VACANT -Poliţist localIPrincipalS
142- VACANT -Poliţist localIDebutantS
143- VACANT -Poliţist localIDebutantS
144Poliţist localIIISuperiorM
145- VACANT -Poliţist localIIIPrincipalM
146- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
147- VACANT -Poliţist localIIIDebutantM
COMPARTIMENTUL LOGISTICĂ
148Poliţist localIIISuperiorM
149- VACANT -ÎngrijitorM
150ReferentIAM
Director generalDirector executiv
Chișluca VasilePădureanu Liana
Președinte de ședință"Secrear general,"
Coica Costel DorelMihaela Maria Racolța

Funcţia/număr de posturiOcupateVacanteTotal
Nr total de demnitari000
Nr total de înalţi funcţionari publici000
Nr. total de funcţii publice de conducere10414
Nr. total de funcţii publice de execuţie8438122
Nr. total de funcţii contractuale de conducere000
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 12214
Nr total de posturi din cadrul instituţiei10644150
"Nr.total de posturi potrivit art.III alin.2 din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare"
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV