Hotărârea nr. 205/2020

HOTĂRÂREA Nr.205/26.11.2020 privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc. din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.205/26.11.2020

privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc. din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50529/ 19.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50528/ 19.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 50525/ 19.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 4726/15.10.2020 înregistrată sub nr. 50642/19.11.2020 la Primăria municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art. 45 alin (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al municipiului Satu Mare adopă următoareaHOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă schimbarea modului de valorificare a cantității de 9 mc. masă lemnoasă din partida 1592610 Ig, din buștean gater prin vânzare la licitație publică, în lemn C.R. prin vânzare directă către populație.

Art.2. Prin prezenta se abrogă Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 6/30.01.2020 privind valorificarea cantității de 24 mc. masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale