Hotărârea nr. 204/2020

HOTĂRÂRE Nr.204/26.11.2020 privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂRE Nr.204/26.11.2020
privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020. Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50672/19.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50 671/19.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 50 668/19.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare. În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare dispozițiile art. 7 alin. 4) din Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2025, Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) precum şi ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare în format electronic, pentru trimestrul III al anului 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se mandatează Secretarul general al municipiului Satu Mare şi Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Aexa nr. 1 la HCL Satu Mare Nr. 204/26.11.2020
Poziții înscrise în R.A. al anilor 2020-2024
Nr.vol.registru agricolpe suport electronic
134
241
332
434
534
633
726
825
929
1036
1141
1236
1338
1433
1544
1632
1738
1849
1937
2029
2136
2236
2335
2434
2512
264
279
285
294
306
312
321
336
341
357
3617
373
383
391
407
416
429
438
444
456
461
470
481
492
5011
512
528
536
544
5510
564
577
5810
597
603
618
625
636
642
654
662
677
683
692
7012
7145
7239
7343
7436
7542
7630
7739
7841
7940
8035
8146
8232
8339
8439
8534
8630
8739
8835
8942
9032
9133
9238
9335
9435
9533
9629
9730
9832
9936
10041
10130
10230
10329
10439
10534
10637
10734
10833
10941
11019
11118
11224
11331
11443
11522
11650
11729
11836
11925
12018
12123
12227
12329
12440
12525
12627
12733
12839
12930
13028
13137
13237
13330
13426
13534
13628
13745
13845
13944
1400
1411
14220
14325
14430
14521
14639
14738
14831
14937
15031
15136
15236
15341
15440
15534
15633
15732
15833
15944
16036
1613
16243
16344
16440
16546
16647
16738
16841
1690
1700
1713
1720
1730
1742
1750
1760
1770
1781
1790
18034
18147
1820
1830
18424
1851
1863
18711
1880
1893
1900
1911
1921
1939
1946
1957
1960
1970
1981
1990
2006
2012
2023
20310
20450
20550
20650
20750
20850
20950
21050
21150
21250
21350
21450
21550
21650
21750
21850
21950
22017
2213
2225
22348
22449
22549
22650
22749
22850
22949
23050
23143
23244
23334
23418
23514
23616
23723
23823
2395
2404
24110
24210
24344
24437
24544
24648
24750
2486
24944
25044
25149
25248
25350
25450
2555
25630
25744
25831
2597
2601
26135
26214
2639
26450
2657
2661
26739
26812
26911
27024
2717
2724
2737
2744
27547
2765
2771
27819
27923
28045
2815
28219
2832
28450
28516
2867
28725
2883
28947
2903
29120
2921
29344
29411
2950
29613
2972
2983
29924
30050
30150
30245
30325
30450
30550
30630
30750
30812
30945
31027
31115
31239
31326
31550
3163
31749
31850
31950
32050
32210
32350
32450
32539
32750
32813
32950
33050
3313
33250
33349
33419
3362
Total:8509
"Primar,"
KERESKÉNYI GÁBOR
Întocmit
Marius Bălaj
"Președinte de ședință,"Secretar general
Coica Costel DorelMihaela Maria Racolța