Hotărârea nr. 203/2020

HOTĂRÂREA Nr. 203/26.11.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE


 HOTĂRÂREA Nr. 203/26.11.2020
privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50366/18.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50368/18.11.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 50369/18.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere:
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic;
Ordinul nr. 893/2020 al Ministerului Fondurilor Europene pentru modificarea alin. (2) la art. 2 din anexa nr. 1 -Acord de Parteneriat la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 792/2020 privind aprobarea modelului Acordului de parteneriat şi a modelului Contractului de acordare a sprijinului financiar, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinate finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9)
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. f) şi art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat „ Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)" cod SMIS 143478, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 160 / 24.09.2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Direcţiei economice, Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte și Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (3) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr.1 La H.C.L. Satu Mare nr.203/26.11.2020

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)”, cod SMIS 143478

Nr.................................................................

 

 

(Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la data semnării contractului de finanțare fiind parte integrantă din acesta.

Prezentul acord se poate completa cu prevederi specifice proiectului respectiv, însă orice eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu o justificare prealabilă și care să nu contravină prevederilor legale incidente domeniului.)

Art. 1. Parteneri
  1. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), organism neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Comuna Baciu, sat Rădaia nr. 50, jud. Cluj, Sediu secundar/ Adresă de corespondenţă: Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, codul fiscal[1]  11463302, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin Livia Sanda CĂTANĂ, Director General Interimar

2.    UAT Municipiul Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr. 1, corp M, codul fiscal 4038806, având calitatea de Partener 2, reprezentat prin Kereskényi Gábor, Primar.

au convenit următoarele:

Art. 2. Interpretare

(1)       Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente.

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2)       Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică altfel.

(3)       În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.

(4)       În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord.

 

Art. 3. Obiectul

(1)       Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 1” ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

-       Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu

-       Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului

(2)       Scopul proiectului Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 1” este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume:

-       Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu

-       Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului

(3)       Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia.

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului

(1)       Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2)       Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

(3)       Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.

(4)       Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor.

(5)       Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform Cererii de finanțare.

 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1)       Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

 

Organizaţia

Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte

Rezultate ale proiectului

(la care contribuie fiecare partener)

Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener  și % din valoarea totală eligibilă a proiectului

(lei/%)

Lider de parteneriat (Partener 1):

ADR NORD-VEST

1 Evaluarea şi selecţia fişelor de proiect

1.1 Elaborarea Metodologiei de selecţie a fişelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentaţii tehnico-economice

1.2 Constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a fişelor de proiect

1.4 Evaluarea şi selecţia fişelor de proiect

 2 Elaborarea şi depunerea fişei propunerii de proiect POAT

3 Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare

4 Semnarea contractului de finanţare

5 Managementul proiectului

5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

5.2 Organizarea de întâlniri de lucru cu membrii echipei de management şi de implementare (lider de parteneriat şi partener)

5.3 Elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de prefinanţare/rambursare

5.4 Realizarea achiziţiilor prevăzute prin proiect

6 Informare şi publicitate

6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

-12 fişe de proiect aprobate destinate pregătirii proiectelor în domeniile mobilitate urbană şi regenerare urbană;

-6 fişe de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor în domeniul infrastructurii rutiere de interes judeţean

-1 fişă de proiect POAT aprobată pentru domeniile mobilitate urbană şi regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean

-1 cerere de finanţare aprobată pentru domeniile mobilitate urbană şi regenerare urbană

-1 contract de finanţare semnat pentru acordarea de sprijin financiar în vederea elaborării de documentaţii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană şi infrastructură rutieră

-asigurarea unui management riguros al proiectului

-asigurarea promovării şi vizibilităţii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest

914.376,52 Lei

UAT Municipil Satu Mare (Partener 2)

1 Elaborarea şi depunerea fişelor de proiect

2 Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare

3 Semnarea contractului de finantare

4 Managementul proiectului

4.1 Constituirea echipei de management şi de implementare a proiectului

4.2 Organizarea de întâlniri de lucru cu membrii echipei de management şi de implementare (lider de parteneriat şi partener)

4.3 Elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de prefinanţare/rambursare

4.4 Proceduri de achiziţii publice derulate

4.5 Elaborarea documentaţiilor tehnice

5  Informare şi publicitate

5.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare

 

-Fişe de proiect selectate pentru finanţare

 

-Contract de finanţare semnat

 

-Echipă de management si de implementare constituită

-Rapoarte de progres/cereri de rambursare  elaborate

-Achiziţii publice derulate

-Documentaţii tehnice elaborate

-Proiect promovat prin mijloace diverse de informare şi publicitate

 

(mobilitate)

1.065.411,91+

(regenerare)

255.698,86=

1.321.110,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

             Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare

Organizaţia       

Contribuţia (unde este cazul)

Lider de parteneriat (Partener 1): ADR NORD-VEST

                  -

UAT Municipiul Satu Mare (Partener 2)

(mobilitate) 21.743,1 + (regenerare) 5.218,38=

26.961,44

 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații.

 

 (3)     Informații despre conturile bancare

        

 

IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

Lider de proiect (partener 1): ADR NORD-VEST

RO40 RNCB 0106 0260 2891 0001

2511.A01.0.2602891.01

06.ROL.1

Banca Comerciala Româna (BCR)

Sucursala Judeţeană Cluj

Str. George Bariţiu, nr.10-12, Cluj-Napoca, Cod postal: 400027, jud. Cluj

RNCBROBU

UAT Municipiul Satu Mare (Partener 2)

RO93TREZ5421A480101XXXX

21A480101XXXX

Trezoreria Satu Mare

Satu Mare

Piaţa Romană nr. 3/5, Satu Mare, Jud. Satu Mare

TREZROBU

                                     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

(1)  Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

 

Obligaţiile liderului de parteneriat

(1)  Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 18 pentru proiectele din domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

(2)  Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de finanţare, precum și Cererile de Rambursare.

(3)  Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.

(4)       Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului de finanțare.

(5)       Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

(6)       Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(7)       Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(8)       Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM).

(9)       Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare.

(10)    Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către AM conform prevederilor contractului de finanţare.

(11)    În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

(12)    Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management.

(13)        În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activităţile realizate de celălat partener.

(14)       Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);

(15)    Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(16)    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente.

 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2-n
Drepturile

(1)       Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.

(2)       Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3)       Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4)       Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.

 

Obligaţiile

(1)       Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare.

(2)       Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(3)       Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare.

(4)       Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

(5)       Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(6)       Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de către AM POAT.

(7)       Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia.

(8)       Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(9)       În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(10)    Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT.

(11)    În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. …../2020, aceștia au obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(12)    Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.

(13)    Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea evitării dublei finanțări.

(14)    Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima.

(15)    Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management.

 

Art. 9. Plăți

(1)       Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.

(2)       Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare.

Art. 10. Achiziții publice

(1)       Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate.

Art. 11. Proprietatea

(1)       Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

(2)       Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

(3)       Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală).

Art. 12. Confidențialitate

(1)       Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

(2)       Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial:

a)    Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

b)    valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;

c)    dimensiunea și caracteristicile grupului țintă;

d)    informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

e)    rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

f)     denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

g)    elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

(3)       Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Art. 13. Forța majoră

(1)     Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2)     Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE.

(3)     Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

(4)     Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5)     Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6)     Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat.

 

 

Art. 14. Legea aplicabilă

(1)       Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.

(2)       Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 15. Dispoziţii finale

(1)       Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.

(2)       Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte.

 

Lider de parteneriat

Partener proiect

 

 

Director General Interimar

 

Livia Sanda CĂTANĂ

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

           

Data

Primar

 

Kereskényi Gábor

 

UAT Municipiul Satu Mare

 

Data

 

 

Primar

Şef serviciu

Kereskényi Gábor

Dr. Sveda Andrea

 

 

 

 

 

             Președinte de ședință                                                         Secretar general,

             Coica Costel Dorel                                                         Mihaela Maria Racolța[1] Codul fiscal sau codul TVA, după caz