Hotărârea nr. 202/2020

HOTĂRÂREA Nr.202/26.11.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr.202/26.11.2020

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei"

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50319/ 17.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50313/ 17.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Investiții, gospodărire, întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 50316/ 17.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice local, precum și a art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și prevederile art.196 alin.(1),lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei", conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul investiții - gospodărire - întreținere.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere și Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 202/26.11.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

 

„Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei”

 

Denumirea obiectivului de investiţie: Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei

 

Amplasamentul obiectivului: Bulevardul Lucian Blaga

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L., în calitate de proiectant general.

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:              4.961.701,21 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                          4.141.682,63 lei (fără TVA)

        

CAPACITĂȚI TEHNICE:

 

·        Lungime străzii care urmează să fie lărgită – 340 m

·        Suprafața părții carosabile pe zona care va fi lărgită -  4400 mp

·        Suprafața trotuarelor  - 913 mp

·        Lungime rețea de canalizare pluvială - 240 m

·        Lungime bordură mare -  910 m

·        Accese la proprietăți – 14 buc

·        Stații de autobus care urmează să fie realizate -  6  perechi

·        Tubare șanțuri 103 m (Dn600) + 133 m (Dn1000)

 

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

                              Primar,                                            Şef serviciu,                 

                     Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond  

 

 

 

 

             Președinte de ședință                                               Secretar general,

             Coica Costel Dorel                                              Mihaela Maria Racolța