Hotărârea nr. 201/2020

HOTĂRÂREA Nr.201/26.11.2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr.201/26.11.2020
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public
în municipiul Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat nr. 38034/28.08.2020, conexat cu nr. 50021/16.11.2020,
Având în vedere referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 38035/28.08.2020, în calitate de iniţiator, rapoartele de specialitate nr. 38036/28.08.2020 şi nr. 50027/16.11.2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, al Serviciului Juridic nr. 50060/16.11.2020 şi al Direcţiei Economice nr. 50108/16.11.2020, precum şi referatul nr. 49085/09.11.2020 al Serviciului Relaţii Publice întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare;
Luând în considerare prevederile:
Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public;
Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public;
Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) alin. (6) şi alin. (7) lit n), art. 139 alin. (3) lit. g), respectiv art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public în muncipiul Satu Mare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare.
Art.3. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă încheierea cu S.D.E.E. Transilvania Nord S.A. a Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, prin Serviciul Administraţia Domeniului Public şi Privat.
Art.8. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi .S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        APROBAT

                                                                                                                                                         Primar,

                                                                                                                                                         Kereskényi Gábor

 

 

 

 

“STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”

 

 

1. INFORMATII GENERALE

 

În acord cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul reprezintă o componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărei unități administrativ-teritoriale, care în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități public nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparţine proprietăţii publice a acesteia.

   Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

- îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din municipiul Satu Mare;

- optimizarea consumului de energie;

- garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;

- realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de

cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);

- administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

- punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase;

- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului;

-nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;

- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

- liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

- transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

   

    Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social al unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în mod cert creșterea nivelului de siguranță la nivel local, descurajând săvârșirea de infracțiuni și contravenții în spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privința optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din municipiile reședințe de județ.

Administrarea eficientă a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru creșterea gradului de securitate de la nivelul comunității locale, impunându-se ca resursele investite să fie în acord cu gradul de uzură al sistemului, iar extinderea sistemului să fie proportională cu evoluția ariei ce include spațiilor publice pe care trebuie să le deservească.

      Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin.(1)o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

       Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate așadar  să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului,  stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe și implicit prin legislația menționată anterior.

      Aceeași competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin prevederile Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, respectiv, în art. 4 alin. (1): “înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale”.

     În conformitate cu prevederile art. 10, lit. d din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, în sarcina autorităților administrației publice locale intră adoptarea/emiterea hotărârilor/dispozițiilor privind darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale in vigoare. Dispozițiile art. 10 lit. d) din Lege sunt prevăzute în mod complementar celor de la lit. h) a aceluiași articol, unde se prevede o responsabilitate a autorității publice locale în privința gestionării contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel încât în ipoteza nerespectării obiectivelor stabilite prin convenția în cauză, prin regulament, caiet de sarcini sau chiar lege, autoritatea să aibă posibilitatea denunțării unilaterale. Totodată, autoritatea publică care adoptă soluția delegării serviciului are obligația de a verifica respectarea permanentă a indicatorilor de performanță ai serviciului de către persoana juridică care a preluat gestiunea.

    În mod similar, atribuțiile autorității publice locale în privința iluminatului public atunci când se optează pentru formula delegării gestiunii se regăsesc și în art. 4 alin. 2 din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, evaluarea activității din domeniu fiind realizată pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, “având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe”.

    În definitiv, norma legală menționată stabilește în art. 4 alin. 3 că în vederea asigurării criteriilor de performanță ale sistemului de iluminat așa cum au fost menționate anterior, indiferent de forma de gestiune, “autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităților locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E”.

     Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin două modalități:

    - gestiunea directă;

    - gestiunea delegată.

Este de subliniat faptul că toate activitățile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptată, se organizează și se desfaşoară în conformitate cu prevederile regulamentului-propriu și ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate de consiliul local, în baza regulamentului-cadru și a caietului de sarcini- cadru al A.N.R.S.C.

    Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică locală a sarcinilor și responsabilitatilor cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.

    Gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităților administrației publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune, acord cadru de prestări servicii), unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public.

 

 

 

 

2. STRUCTURA ACTUALĂ  A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 

   Până in prezent sistemul de iluminat public al municipiului Satu Mare este în proprietatea SDEE Transilvania Nord .

   Mentenanţa sistemul de iluminat public a fost asigurată de către firma SC Interconect SRL printr-un acord cadru de servicii conform Legii 98/  2016 privind achiziţiile publice.

    Serviciul de iluminat public este constituit din :

-  infrastructura de transport a energiei electrice necesară distribuirii iluminatului public apartine SDEE Transilvania Nord,  a cărei preluare se va realiza in cursul anului 2020  având la bază   ”Ordin  comun A.N.R.S.C/A.N.R.E. nr. 93/5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.”

-sistemul de comandă (aprindere şi automatizare) a iluminatului public ,

-elemente de susținere – stâlpi (proprietatea SDEE Transilvania Nord şi proprietatea municipiului Satu Mare)

-console;

-rețele de alimentare de tip LEA /LES; (proprietatea SDEE Transilvania Nord şi proprietatea municipiului Satu Mare)

-aparate de iluminat. (proprietatea SDEE Transilvania Nord şi proprietatea municipiului Satu Mare)

 

   Sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare cuprinde:

 

APARATE DE ILUMINAT

 

 

 

 

 

 

Tip corp

 

 

           Nr. corpuri

 

 

Aparate de iluminat – surse sodiu

 

 

4577

 

 

 

Aparate de iluminat – surse halogenuri metalice

 

    36

 

 

 

Aparate de iluminat – surse LED

 

 

           1642

 

 

 

Aparate de iluminat – surse mercur

 

     15

 

 

 

Aparate de iluminat – diverse surse de lumina (incandescent, fluorescent)

 

 

   26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Total General

 

      6296

 

 

 

REŢEA ELECTRICA

 

 

 

Tip retea

 

Nr. km

 

 

 

 

 

Rețea electrică iluminat public

 

227

 

 

 

 

                                                              Total General

 

227

 

 

 

 

 

PUNCTE DE APRINDERE

 

ECHIPAMENT

Nr. PA

 

 

Punct de aprindere

127

 

 

                                                                             Total General

127

 

 

Posturile de transformare, componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public, branșamentele, instalaţiile de forță, instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări, măsură şi control, punctele de aprindere etc. sunt proprietatea SC ELECTRICA S.A. şi sunt în

administrarea acesteia, cu exceptia ale zonelor unde s-au realizat extinderi sau inlocuiri ale sistemului de iluminat, zone in care elementele sistemului de iluminat sunt in proprietatatea Municipiului Satu Mare.

 

 

2.1.  Descrierea serviciului de iluminat public

 

      Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlul Administrației Publice Locale a municipiului Satu Mare, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unități administrativ-teritoriale.

       Iluminatul public se referă la domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare, existent la nivelul acelor spatii aflate în proprietatea actuala sau viitoare a localității, cuprinzând următoarele:

   -iluminatul căilor de circulaţie (auto, zone pentru pietoni şi biciclişti), tunelurilor şi pasajelor auto;

  -iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, clădiri, fântâni);

  -iluminatul parcurilor si al gradinilor;

  -iluminatul ariilor utilitare (parcări, platforme utilitare etc.);

  -iluminatul publicitar și de reclamă;

  -iluminatul ornamental și festiv.

 -Intretinerea si mentinerea sistemelor de iluminat descrise mai sus

        Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor   cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

  -garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;

  -asigurarea siguranței circulatiei rutiere și pietonale;

  -creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;

  -punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale ocalităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

  -optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din municipiul Satu Mare;

  -realizarea unui raport optim calitate/cost şi a unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract; structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale;

 -administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

- nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;

- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

- liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

- transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

 

 

2.2. Obligaţiile operatorului serviciului de iluminat public

 

  Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

- respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii,  sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de  iluminat public;

- întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;

- furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

- creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;

- prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ –

     teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

- personal de intervenţie operativă;

- înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;

- analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;

- elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

- realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;

- statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;

- instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

- soluționarea operativă a incidentelor;

- funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;

- aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;

- elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

- executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;

-iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

-dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

- alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

Operatorul are obligatia să îndeplinească și gestionarea consumului de energie pentru sistemul de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atributii:

- monitorizarea și raportarea consumului de energie;

- optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și costuri de operare aferente sistemului de iluminat public;

- aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și reglementărilor în vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.

 

 

2.3. Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public

 

  Se va executa astfel încât să se realizeze:

- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilorde transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;

- corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului asigurat;

- întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;

- măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

- întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări  economice şi în condiţii de siguranţă;

- respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

- funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

- respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

- respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în   condiţiile legii;

- funcţionarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

- menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

- îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului;

- încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

- dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

- un sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

- urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

- instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

- informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vorefectua la sistemul de iluminat public.

 

 

3. INVESTIȚII NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA CANTITATIVĂ, CALITATIVĂ ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 

Investițiile recomandate pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public sunt cele necesare pentru aducerea și menținerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201, atât în ceea ce privește performanțele cerute, cât și instrumentele necesare pentru a fi atinse, verificate periodic și păstrate în cadrul parametrilor legali.

Viitoarele investiții trebuie să fie alocate pentru:

1. întocmirea hărții sistemului de iluminat public în format electronic;

2. întocmirea planului de iluminat general al municipiului Satu Mare;

3. modernizarea sistemului de telegestiune a iluminatului public prin introducerea de solutii inteligente de gestinue si operare și modernizarea echipamentelor de comandă, automatizare, măsură și control din punctele de aprindere

4. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este deficitar sau în zonele noi ale municipiului;

5. introducerea în subteran a rețelelor de iluminat public pe principalele artere de circulație și in zonele de importanta zonala – conform studiuliilor de fezabilitate;

6. înlocuirea stâlpilor din beton existenți cu stâlpi metalici – conform studiilor de fezabilitate;

7. înlocuirea în totalitate a proiectoarelor cu lămpi halogen cu echivalente cu surse LED sau cu descărcări;

8. înlocuirea corpurilor de iluminat clasice ajunse la sfârșitul perioadei de funcționare cu echivalente cu surse LED performante IP66;

9. înlocuirea treptată și în măsură posibilităților financiare a tuturor corpurilor de iluminat clasice cu echivalente cu surse LED, după realizarea studiilor luminotehnice care să ateste economia de energie realizată;

10. punerea în valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural al municipiului.

11. montarea de stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti,

12. inlocuire sau reparatie cutii electrice,

13. suplimentare puncte de aprindere,

14. implementare sisteme semnalizare treceri de pietoni.

 

4 ANALIZĂ ŞI CONCLUZII

 

    Conform Legii 230 din 2006 art. 16 organizarea serviciului de iluminat public se poate face prin gestiune directă sau prin gestiune delegata.

   În cazul gestiunii directe, conform Legii 230 din 2006 art. 19 ,autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitaţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionarii serviciului de iluminat public.

   Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006,republicată.

  Conform Legii 51 din 2006 art. 28 ali.(2) gestiunea directă  se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat care pot fi:

-          unităţii administrativ-teritoriale membre ale unei  asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice

-          operator regional care desfăşoară exclusiv activităţi din sfera prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului

  În cazul gestiunii delegate, conform Legii 230 din 2006 art. 20, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, transfera, în baza unui contract prin care se deleaga gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilitatile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.

 

  Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegata sunt definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată.

 

        Conform Legii 51 din 2006 art. 29 ali.(4), (6) , (8) , (9) gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat care pot fi:

-          societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;

-          societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt.

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:

-          contract de concesiune de servicii;

-          contract de achiziţie publică de servicii.

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Legia nr. 51/2006,republicată, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016,  Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.

Analizând cele de mai sus constatăm următoarele :

1.       La nivelul unităţii administrativ-teritoriale Satu Mare nu există societăţi care să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege privind gestiunea directă a serviciului  de iluminat public.

2.       La ora actuală există în derulare acordul cadru de prestări servicii nr. 338 din 18.12.2019 denumit ,, Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţiune a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Satu Mare” încheiat în urma unei proceduri de licitaţie în baza Legii nr. 98/2016, pe 4 ani, cu SC Interconect SRL Satu Mare.

3.       SC Interconect SRL Satu Mare este un operator licenţiat ANREE şi ANRSC.

4.       Municipiul Satu Mare are în derulare proceduri privind extinderea iluminatului public din fonduri proprii, în diferite zone ale oraşului (parcări, alei,etc.),.

5.       Conform Legii 230 din 2006 art. 4 lin (2) şi art. 43 Municipiul Satu Mare are obligaţia de a prelua întregul sistem de iluminat public de la SDEE Transilvania Nord .

Acestă obligativitate este menţionată şi în Nota de control nr. 810863 din 09.07.2020 întocmită de ANRSC .

6.       Municipiul Satu Mare are obligaţia legală de a asigura continuitatea funcţionării iluminatului public în localitate.

 

    Având în vedere cele mai sus menţionate, autoritatea contractantă decide  în conformitate cu prevederile din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, în conformitate cu Legea 98/2016, privind achiziţiile publice, actualizată şi în conformitate cu Hot. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, realizarea delegării de gestiune a serviciului de iluminat public prin continuarea acordului cadru de servicii existent.

 

 

Administrator Public,                                       Compartimentul Iluminat Stradal,                                                                                                                                                                                            

ing.Masculic Csaba                                                                ing. Pop Sorin

 

 

 

                                                                                                   ing.Murgu Adrian

 

 

 

 

        Președinte de ședință,                                                           Secretar general,

          Coica Costel Dorel                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        APROBAT

                                                         Primar,

                                                         Kereskényi Gábor

 

 

R E G U L A M E N T U L

 SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

 

    CAP. I Dispoziţii generale

 

    ART. 1

   (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din municipiul Satu Mare.

    (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.

    (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.

    (4) Operatorii şi prestatorii serviciului de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

    (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local Satu Mare poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

    (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

    ART. 2

    Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:

    a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

    b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

    c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

    d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

    e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

    ART. 3

    În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

    3.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

    3.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

    3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor;

    3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;

    3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

    3.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

    3.7 efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;

    3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;

    3.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;

    3.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă;

    3.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

    3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

    3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;

    3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

    3.15 iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

    3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;

    3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;

    3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive;

    3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

    3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;

    3.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de  prestări servicii / delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

    3.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de prestări servicii / delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

    3.23 indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;

    3.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;

    3.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;

    3.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;

    3.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;

    3.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

    3.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

     3.30 lămpi cu LED -  sunt corpurile de iluminat special adaptate pentru reducerea consumului, lumia este produsa de catre  diode emițătoare de lumină)

    3.31 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu;

    3.32 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;

    3.33 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

    3.34 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

    3.35 luminanţa minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

    3.36 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;

    3.37 operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;

    3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;

    3.39 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

    3.40 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

    3.41 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;

    3.42 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

    3.43 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;

    3.44 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

    3.45 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:

    - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

    - corpuri de iluminat, console şi accesorii;

    - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;

    - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;

    - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

    3.46 sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;

    3.47 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

    3.48 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;

    3.49 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

    3.50 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

    3.51 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;

    3.52 utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale;

    3.53 zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;

    3.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat;

    3.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

 

    ART. 4

(1)    Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării

serviciului de iluminat public din municipiul Satu Mare, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Consiliului local Satu Mare.

(2)    Consiliul local Satu Mare trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public

 pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin prezentul regulament.

(3)    Consiliul local Satu Mare va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public

 corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.I.E.

    ART. 5

(1)    Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând

domeniului public sau privat al municipiului Satu Mare.

(2)    Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru

 servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local Satu Mare.

    ART. 6

(1)    Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul municipiului Satu

Mare, indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărâre a Consiliului local Satu Mare.

(2)    Consiliul local Satu Mare poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor

 studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţii locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.

(3)    Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului

regulament al serviciului.

    ART. 7

        Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din

     municipiul Satu Mare, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi

     funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

 

    ART. 8

       Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele

    condiţii de funcţionare:

    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

    b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii

         locale;

    c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii

        locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

    d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;

    e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

    f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului,

       distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

    g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute

         de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu

         cele ale C.I.E..

 

 

    CAP. II Desfăşurarea serviciului de iluminat public

 

    SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public

 

    ART. 9

    Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:

    a) autonomiei locale;

    b) descentralizării serviciilor publice;

    c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

    d) responsabilităţii şi legalităţii;

    e) asocierii intercomunitare;

    f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;

    g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;

    h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

    i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor

        administrativ-teritoriale;

    j) participării şi consultării cetăţenilor;

    k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

   

    ART. 10

    Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:

    a) satisfacerea interesului general al comunităţii;

    b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;

    c) protejarea intereselor beneficiarilor;

    d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;

    e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;

    f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor

        locale;

    g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice

        ale localităţilor;

    h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

    i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

    j) crearea unui ambient plăcut;

    k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;

    l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă

       economică a infrastructurii aferente serviciului.

 

    ART. 11

    În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor, Consiliul local Satu Mare va urmări atingerea următoarelor obiective:

    a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;

    b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel

         compatibil cu directivele Uniunii Europene;

    c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care

        România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

    d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la

        serviciul de iluminat public;

    e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat

        performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat

        public judicios;

    f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat

       public;

    g) asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat

        necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele

        în vigoare;

    h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat

        punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin

        sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale

        sau religioase;

    i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

    j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu

       concurenţial de atragere a capitalului privat;

    k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii

       operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la

       acest proces;

    l) promovarea formelor de gestiune delegată;

 m) promovarea metodelor moderne de management;

    n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale

        continue a personalului care lucrează în domeniu.

 

    SECŢIUNEA a 2-a Documentaţie tehnică

 

    ART. 12

(1)    Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară

 desfăşurării serviciului.

(2)    Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile

 proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.

(3)    Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire,

păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.

(4)    Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea

corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5)    Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-

pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

    ART. 13

(1)    Operatorul trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la

dispoziţie de Consiliul local Satu Mare, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public.

    (2) Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

    a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;

    b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare,

         inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

    c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările

        sau completările;

    d) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care

        sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;

    e) cărţile tehnice ale construcţiilor;

    f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere

        în funcţiune a acestora;

    g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

    h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de

         calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi

         reţelelor etc.;

    i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:

    - procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

    - procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie,

       buletinele de verificări, analiză şi încercări;

    - procese-verbale de punere în funcţiune;

    - procese-verbale de dare în exploatare;

    - lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;

    -procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;

    j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

    k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;

    l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

    m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

    n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

    o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;

    p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;

    q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii;

    r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;

    s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

    (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.

 

    ART. 14

    (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

    (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.

    (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

    (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

 

    ART. 15

    (1) Consiliul local Satu Mare, precum şi operatorii sau prestatorii care asigură funcţionarea serviciului de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

    (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.

    (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

    (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

    (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:

    a) data întocmirii documentului;

    b) numărul de exemplare originale;

    c) calitatea celui care a întocmit documentul;

    d) numărul de copii executate;

    e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;

    f) data fiecărei revizii sau actualizări;

    g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;

    h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

    i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;

    j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

 

    ART. 16

    (1) Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.

    (2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:

    a) incidentele sau avariile;

    b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

    c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

    d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

    e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;

    f) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;

    g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;

    h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă,

        revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);

    i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;

    j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

    (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, fundaţii, instalaţiile de legare la

          pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile

          de teletransmisie şi telecomunicaţii.

(4)    Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele

legale în vigoare.

(5)    Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice,

 reparaţii curente şi capitale.

    ART. 17

    (1) Toate echipamentele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării.

    (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, cât şi schemele normale de funcţionare.

    (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1).

    (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

 

    ART. 18

    (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

    (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:

    a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;

    b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;

    c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);

    d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;

    e) reguli de anunţare şi adresare;

    f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;

    g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

    (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

    (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile "valabil pe anul......". Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.

 

    ART. 19

    (1) Operatorul serviciului de iluminat public din municipiul Satu Mare trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

    (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

    a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;

    b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz:

    - reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

    - instalaţii de măsură şi automatizare;

    - instalaţiile de comandă, semnalizări şi protecţii;

    c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

    d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

    e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;

    f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

 

    ART. 20

    (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

    (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.

    (3) Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.

 

    ART. 21

    Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.

 

    ART. 22

    Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

 

 

   

SECŢIUNEA a 3-a  Îndatoririle personalului

 

    ART. 23

    (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

    (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.

    (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:

    a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;

    b) gradul de automatizare a instalaţiilor;

    c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;

    d) necesitatea supravegherii instalaţiilor;

    e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;

    f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor.

    (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

    (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie, constau în:

    a) supravegherea instalaţiilor;

    b) controlul curent al instalaţiilor;

    c) executarea de manevre;

    d) lucrări de întreţinere periodică;

    e) lucrări de întreţinere neprogramate;

    f) lucrări de intervenţii accidentale.

 

    ART. 24

    (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

    (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

 

 

 

 

    SECŢIUNEA a 4-a Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

 

    ART. 25

    (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.

    (2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

    a) defecţiuni curente;

    b) deranjamente din reţelele de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;

    c) incidentele şi avariile;

    d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

  

    ART. 26

    (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

    (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă.

 

    ART. 27

    Se consideră incidente următoarele evenimente:

    a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;

    b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

 

    ART. 28

    Prin excepţie de la art. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:

    a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;

    b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

    c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

    d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat;

    e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;

    f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

 

    ART. 29

    Se consideră avarii următoarele evenimente:

    a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;

    b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

    c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

    d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

    e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

 

    ART. 30

    (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat.

 

    ART. 31

    (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

    (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:

    a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

    b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

    c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

    d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;

    e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;

    f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

    g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

    h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;

    i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

    j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;

    k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;

    l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

    m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

    (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

    (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.

    (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.

    (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

 

    ART. 32

    (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

  (2)Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.31 alin. (1).

 

    ART. 33

    (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorul va urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

    (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial Consiliului local Satu Mare.

 

    ART. 34

    (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.

    (2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.

    (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

    (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

 

    ART. 35

    (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

    (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

 

    SECŢIUNEA a 5-a Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

 

    ART. 36

    (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.

    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

 

    ART. 37

    Manevrele în instalaţii se execută pentru:

    a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

    b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

    c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

 

    ART. 38

    În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

 

    ART. 39

    (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.

    (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

    a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;

    b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;

    c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;

    d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;

    e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

    f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

    g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

 

   

 

   ART. 40

    Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină:

    a) tema manevrei;

    b) scopul manevrei;

    c) succesiunea operaţiilor;

    d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;

    e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi  responsabilităţile lor.

 

    ART. 41

    După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

    a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

    - manevre curente;

    - anumite manevre programate, cu caracter curent;

    - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

    b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

 

    ART. 42

    Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.

 

    ART. 43

    (1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.

    (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.

    (3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

    (4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.

    (5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

    (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

 

  

 

 ART. 44

    (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.

    (2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.

    (3) Operatorul va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

 

    ART. 45

    (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.

    (2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

 

    ART. 46

    (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

    (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

 

SECŢIUNEA a 6-a Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public

 

    ART. 47

    (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub şi supraterane.

    (2) Iluminatul public se va realiza cu surse de lumină/lămpi cu LED pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare.

    (3) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

    (4) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

 

    ART. 48

    (1) În municpiul Satu Mare, corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

    (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

    (3) Din motive estetice şi de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian.

    (4) În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate de pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua prin cutii de joncțiune, montate la baza fiecărui stâlp sau in interiorul stâlpilor, asigurându-se închiderea cu chei specifice a ușițelor de vizitare.

 

    ART. 49

    (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea Consiliului local Satu Mare se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

    (2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

 

    ART. 50

    Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a)       destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

    b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

    c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;

    d) protecţia împotriva electrocutării;

    e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;

    f) randamentul corpurilor de iluminat;

    g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

    h) cerinţele estetice şi arhitecturale;

    i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

    j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

 

    ART. 51

    (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

    (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

    a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct;

    b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

 

    ART. 52

    (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Consiliul local Satu Mare şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice, S.D.E.E.  Transilvania Nord  S.A. -Sucursala Satu Mare.

    (2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.

 

    ART. 53

    Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:

    a) tipul corpului de iluminat;

    b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează;

    c) tipul stâlpului;

    d) cerinţele de ordin estetic impuse.

 

    ART. 54

    Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.

 

    ART. 55

 De regulă, comanda de pornire și oprire a iluminatului se va realiza cu ajutorul unui ceas electronic de comandă astronomic. Acest echipament realizează comanda complet automată a iluminatului public strict la orele dorite și corectarea orelor de aprindere / stingere pe toată durata anului in funcție de orele de apus și răsărit pentru coordonatele geografice ale localității .

 

    ART. 56

    În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:

    a) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;

    b) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

 

    ART. 57

    (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia.

    (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.

    (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune.

 

    ART. 58

    (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.

    (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

    (3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:

    a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;

    b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;

    c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

    (4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

    (5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării.

    (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m.

    (7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

 

    ART. 59

    (1) În municipiul Satu Mare, sistemul de iluminat public având mai multe puncte de alimentare, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

    (2) Operatorul împreună cu distribuitorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

    (3) În oraşe mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza un sistem centralizat de comandă al cascadelor.

    (4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie - cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor.

 

    ART. 60

    (1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.

    (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

    (3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.

    (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.

    (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

    a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;

    b) conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.

    (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.

 

    ART. 61

    (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

    (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK08 pentru cele stradale și arhitectuale și de IK10 pentru cele pietonale/ornamentale.

    (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.

    (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

 

    SECŢIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi

 

    ART. 62

    (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Consiliul local Satu Mare trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.

    (2) Consiliul local Satu Mare este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999.

 

    ART. 63

    (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.

    (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

    (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.

    (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.

    (5) Parametrii cantitativi sunt:

    a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;

    b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

    (6) Parametrii calitativi sunt:

    a) uniformitatea pe zona de calcul;

    b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

 

    ART. 64

    (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

    (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.

    (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

   

    ART. 65

    (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul parţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

    (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

 

    ART. 66

    (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 66, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.

    (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

 

    ART. 67

    (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%.

    (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

    (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.

    (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.

 

    ART. 68

    (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator.

    (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

    (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

    (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.

    (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

    (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin. (1) se poate mări până la 100%.

 

    ART. 69

    (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.

    (2) Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

    (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.

    (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.

    (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

    (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.

    (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.

    (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

 

    ART. 70

    (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.

    (2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

 

    ART. 71

    Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

 

    ART. 72

    (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.

    (2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.

    (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.

    (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

    (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol.

 

    ART. 73

    (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.

    (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

    (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:

    a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;

    b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului;

    c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului.

    (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

    (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

 

    ART. 74

    (1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.

    (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.

    (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.

 

    ART. 75

    (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

    (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru:

    a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier;

    b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

    c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.

    (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

    (4) Consiliul local Satu Mare eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.

    (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliului local Satu Mare, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora.

 

    ART. 76

    (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

    (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

    a) unilateral;

    b) bilateral alternat;

    c) bilateral faţă în faţă;

    d) axial;

    e) central;

    f) catenar.

 

    ART. 77

    (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele naţionale.

    (2) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 100.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor.

 

    SECŢIUNEA a 8-a Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public

 

    ART. 78

    În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la contractul de prestări servicii/delegare a gestiunii:

    a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

    - posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

    - traseul reţelei;

    - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

    - schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

    - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;

    - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale consumate;

    b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:

    - denumirea;

    - lungimea şi lăţimea;

    - tipul de îmbrăcăminte rutieră;

    - modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

    - tipul reţelei electrice de alimentare;

    - punctele de alimentare şi conectare/deconectare;

    - tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;

    - tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;

    c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;

    d) procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.

 

    ART. 79

    Operaţiile de exploatare vor cuprinde:

    a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

    b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;

    c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

 

    ART. 80

    În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

    a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;

    b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

    c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

    d)   analiza stării tehnice a instalaţiilor;

    e) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

    f) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

    g) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;

    h) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

    i) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

    j) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

 

    ART. 81

    Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

    a) admitere la lucru;

    b) supravegherea lucrărilor;

    c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;

    d) control al lucrărilor.

 

    ART. 82

    În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

    a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);

    b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

    c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

 

    ART. 83

     La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

    a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

    b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;

    c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

 

    ART. 84

        La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie,

     conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

    a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

    b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

    c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

    d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

 

    ART. 85

    La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

    a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

    b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

    c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;

    d) verificarea stării conductoarelor electrice;

    e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este

        cazul;

    f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

    g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

    h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

    i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de

       protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

    j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

 

    ART. 86

    Reparaţiile curente se execută la:

    a) corpuri de iluminat şi accesorii;

    b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie;

    c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

 

    ART. 87

    În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

    a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;

    b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;

    c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

    d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

    e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

    f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

 

    ART. 88

    În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:

    a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;

    b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

    c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);

    d) verificarea şi strângerea contactelor;

    e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

    f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

    g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.

 

    ART. 89

    În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

    a) verificarea distanţelor conductoarelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

    b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;

    c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;

    d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;

    e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;

    f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;

    g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

    h) verificarea stării conductoarelor electrice;

    i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;

    j) se verifică starea legăturilor conductoarelor electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;

    k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

    l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

    m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

    n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988;

    o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

 

    ART. 90

    (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

    (2) Consiliul local Satu Mare împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.

    (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă astfel:

    a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;

    b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;

    c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;

    d) redus, între 30 şi 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;

    e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

 

    ART. 91

    Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

 

    CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

 

    ART. 92

    Drepturile şi obligaţiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevăd în:

    a) regulamentul serviciului;

    b) contractul de prestări servicii/ delegare a gestiunii.

 

    ART. 93

    Operatorul care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, Consiliului local Satu Mare, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

    a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

    b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

    c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

 

    ART. 94

    Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligaţii:

    a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

    b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

    c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de prestări servicii/delegare a gestiunii serviciului;

    d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Consiliul local Satu Mare în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de în administrare sau la contractul de prestari servicii/delegare a gestiunii;

    e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi contractului de prestări servicii/delegare a gestiunii;

    f) să furnizeze Consiliului local Satu Mare, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;

    g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

    h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;

    i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

 

    ART. 95

    (1) Pentru nerespectarea de către operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de performanţă Consiliul Local Satu Mare poate aplica penalități operatorului serviciului de iluminat  public.

    (2) Operatorul serviciului de iluminat public răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.

 

    ART. 96

    Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:

    a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;

    b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;

    c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului;

    d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C.;

    e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

 

    ART. 97

    (1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul local Satu Mare;

    (2) Beneficiarul  serviciului de iluminat public în Satu Mare este comunitatea locală.

    (3) Consiliul local Satu Mare, în calitate de reprezentant al comunităţii locale şi de semnatar al contractului de prestaţii  şi după caz de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

 

    ART. 98

    Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

 

    ART. 99

    Utilizatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:

    a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta;

    b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;

    c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului;

    d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

    e) să ia măsurile stabilite în contract, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

    f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;

 

    ART. 100

    Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

    a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;

    b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:

    - starea sistemului de iluminat public;

    - planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

    - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

    - stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;

    - tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;

    - eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea;

    c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.

 

    ART. 101

    Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

 

 

    CAP. IV Indicatori de performanţă

 

    ART. 102

    (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

    (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

    b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

    c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

    d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

    e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

    f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

 

    ART. 103

    Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:

    a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;

    b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

    c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

    d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

    e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;

    f) scăderea infracţionalităţii.

 

    ART. 104

    În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

    a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

    b) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;

    c) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

    -  modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

    - calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract şi în regulamentul de serviciu;

    - modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitară urbană încredinţată prin contract;

    - modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

    - stadiului de realizare a investiţiilor;

    - modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

 

    ART. 105

    Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt

    stabiliţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

    CAP. V Raspunderi si sanctiuni

 

    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

 

    ART. 106

    Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin, deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemului de iluminat public este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.

 

  ART. 107

    (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

    a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

    b) nerespectarea de către utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

    c) racordarea la sistemul de iluminat public fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;

    d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice;

    e) modificarea neautorizată de către utilizator a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelului de iluminat public ;

    (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

    a) refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

    b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

    c) sistarea nejustificată a serviciului de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul după achitarea la zi a debitelor restante.

 (3)Constituie contravenție, și se sancționează cu amenda de la 10.000 lei  la 30.000 lei  următoarele fapte:

    a) neurmărirea de către primar a intocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;

    b) încălcarea oricărei alte obligații prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorității competente pentru care nu s-a prevăzut o sancțiune specifică.

    (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

    a) încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, inclusiv a prezentului regulament, stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

    b) refuzul operatorului de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;

    c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

    (5) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

    a) refuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

    b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

 

    c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public de către operator fără licenţă eliberată potrivit prevederilor Legi nr.51/2006 sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;

    d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de Consiliul Local Satu Mare, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;

    e) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 şi a Legii nr. 230/2006;

    f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de iluminat public fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;

    g) nerespectarea de către operator a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului;

  k)prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către Consiliul Local Satu Mare  a hotărârii de dare in administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;

    l) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale;

    m) darea in administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licență de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licență de operare.

    (6) Consiliul Local Satu Mare poate  stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(5), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice.

 

    ART. 108

    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor, după caz, conform competenţelor stabilite în Legea nr. 51/2006.

    (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 107, reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.

    (3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.

    (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 107 şi la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.

       

    CAP. VI Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

    ART. 109

        (1) Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Satu Mare se elaborează şi se aprobă de Consiliul local Satu Mare.

    (2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.

    (3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

    (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.

    (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorul va respecta regulamentul – cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.

 

    ART. 110

    În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 

    ART. 111

    Operatorul care prestează serviciul de iluminat public are obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.

 

    ART. 112

   În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

 

 

            Administrator public,                                                 Compartimentul Iluminat Stradal,

             ing. Masculic Csaba                                                                     ing.Pop Sorin

                              

 

                                                                                                                 

                                                                                                                       ing.Murgu Adrian

 

 

 

       Președinte de ședință,                                                            Secretar general,

          Coica Costel Dorel                                                            Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


ANEXA  la regulamentul serviciului de iluminat public

 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Total an

1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1.

CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

 

a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat:

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale;

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

 

 c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare;  

                                                                           

 d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 48 de ore;                             

 e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.

 

 

 

320

100

30

40

 8

 

 

 

35

10

5

15

1

 

200

 

 

700

 

 

 

 

736

 

 

 

260

90

20

30

0

 

 

 

30

10

5

15

0

 

180

 

 

525

 

 

 

 

580

 

 

 

260

90

20

30

0

 

 

 

30

10

5

15

0

 

180

 

 

520

 

 

 

 

580

 

 

 

          350

          100

           30

           40

             8

 

 

 

35

10

5

15

3

 

230

 

 

755

 

 

 

 

786

 

 

 

1190

380

100

140

16

 

 

 

130

40

5

60

4

 

790

 

 

2500

 

 

 

 

2577

1.2.

ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

1.2.1.

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

 

a) numărul de întreruperi neprogramate constatate pe tipuri de iluminat;

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

b) numărul de:

-străzi

-alei

-monumente        

afectate de  întreruperile neprogramate;      

c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat;

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

 

 

35

25

25

25

5

 

30

30

3

 

 

 

6

3

3

3

2

 

 

30

20

20

20

0

 

25

20

3

 

 

 

6

3

3

3

0

 

 

30

20

20

20

0

 

25

20

3

 

 

 

6

3

3

3

0

 

 

35

30

30

20

6

 

35

30

3

 

 

 

6

3

3

3

2

 

 

130

95

           95

85

11

 

115

100

12

 

 

 

24

12

12

12

4

1.2.2.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

 

a) numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor pe tipuri de iluminat;

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

b) numărul de:

-străzi

-alei

-monumente        

 afectate de întreruperile programate;

c) durata medie a întreruperilor programate;

 

d) numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată ;

pe tipuri de iluminat;

-stradal                                                  

-pietonal                                                               

-arhitectural                                                         

-ornamental                                                                         

-ornamental-festiv

 

 

35

20

35

20

1

 

35

15

4

 

8

 

 

 

 

15

8

15

6

0

 

 

30

15

30

15

0

 

20

15

3

 

7

 

 

 

 

15

8

15

6

0

 

 

30

15

30

15

0

 

20

15

3

 

7

 

 

 

 

15

8

15

6

0

 

 

40

30

40

30

5

 

35

15

4

 

8

 

 

 

 

15

8

15

6

1

 

 

135

80

135

80

6

 

110

60

14

 

30

 

 

 

 

60

32

60

24

1

1.2.3.

ÎNTRERUPERI  NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

 

a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public;                                                                              

b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). ore)

 

25

 

96

 

25

 

96

 

25

 

96

 

20

 

96

 

95

 

384

1.3.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

 

a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;                                               

b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile alendaristice.

 

20

 

100%

 

20

 

100%

 

20

 

100%

 

20

 

100%

 

80

 

100%

2.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI  PRIN  LICENŢĂ

 

 

 

 

 

 

a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;                                                                                            b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.

 

15

 

 

5

 

15

 

 

5

 

15

 

 

5

 

15

 

 

5

 

60

 

 

20

 

            Administrator public,                                                                                               Compartimentul Iluminat Stradal,

             ing. Masculic Csaba                                                                                                                  ing.Pop Sorin

                              

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    ing.Murgu Adrian

                                                                                                                                                        APROBAT

                                                         Primar,

                                                         Kereskényi Gábor

 

 

CAIET DE SARCINI

al serviciului de iluminat public

în Municipiul Satu Mare

 

 

ART. 1

Prezentul Caiet de sarcini este întocmit in conformitate cu CAIETUL DE SARCINI-CADRU, prevăzut de ORDINUL nr.87/ 20 martie 2007, emis de AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE (ANRSC) și stabilește modul prin care Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, organizează, conduce, coordonează și controlează funcționarea serviciului de iluminat public precum și modul de funcționare si exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente în Municipiul Satu Mare.

ART. 2

(1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază

precizate în caietul de sarcini-cadru și în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.

(2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

ART. 3

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, are obligația de a verifica ca la întocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentația prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmeaza:

a) în conținutul documentației Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini-cadru activitățile si condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise , cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o noua numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

ART. 4

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, are obligația ca la întocmirea Caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

 

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

 

ART. 1

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public în Municipiul Satu Mare stabilând nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare

funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat

public.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurarii activităților de realizare a serviciului de iluminat public în Municipiul Satu Mare și constituie ansamblul

cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, siguranță în exploatare, precum și

sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizarii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

 

 

 

 

 

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

 

ART. 6

Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

 a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotarârea de dare în administrare a serviciului si precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;

d) întreținerea si menținerea în stare de permanență funcționare a sistemelor de iluminat public;

e) furnizarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public , în condițiile legii;

f) creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrică

și prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza Municipiului Satu Mare;

h) personal de interventie operativa;

i) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

j) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

i) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

j) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamațiile facute de beneficiari în legatura cu calitatea serviciilor;

k) lichidarea operativa a incidentelor;

l) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

m) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

n) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

o) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranță în exploatare;

p) elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

q) corelarea perioadelor si termenelor de execuție a investițiilor si reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

r) inițierea si avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunatățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public, in Municipiul Satu Mare (întocmit pe baza

regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

ART. 8

Condițiile de realizare, aprobare și decontare a reparațiilor (curente si capitale), a investițiilor precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sânt conform precizărilor din contractul de prestări servicii sau concesionare a iluminatului public din Municipiul Satu Mare încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Satu Mare si operator.

 

CAP. III

Sistemul de iluminat public

 

ART. 9

Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de automatizări, măsură și control, punctele de aprindere, liniile electrice subterane-iluminat public, liniile electrice aeriene-iluminat public, stâlpii de beton și metalici, sânt în proprietatea SC Electrica Satu Mare SA. 

Rezolvarea oricarei defecțiuni, apărute în cadrul acestor componente cade in sarcina operatorului cu care Primaria municipiului Satu Mare are contract de delegare a gestiunii iluminatului public.

ART.10
Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr.1.

ART.11
Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr.2.

ART.12
Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr.3.

ART.13
Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr.4.

ART.14
Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr.5.

ART.15
Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea / deconectarea  iluminatului sunt prezentate în anexa nr.6.

ART.16
Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat a fost realizată de către firma SC Amper Proiect SRL în cadrul studiului de fezabilitate privind

 ,, Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat în municipiul Satu Mare” şi aprobat prin   . Hotărârea Consiliului Local Satu Mare numarul 62, 63, 64, 65 din29.03 2018.

ART.17
Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr.7.

ART.18
Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr. 8.

ART.19
Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr.9.

ART. 20

 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune,-iluminat public, cutiilor de distribuție, cutiilor de joncțiune, și a corpurilor de iluminat;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la  cerințele utilizatorului;

c) controlul calității serviciului asigurat;

d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

g) întocmirea sau reactualizarea, dupa caz a documentației tehnice necesare realizarii unei exploatări economice și în condiții de siguranță;

h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

i) funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentației;

k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public in Municipiul Satu Mare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în conditiile legii;

l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea

acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizțiile de lucrări sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare;

q) un sistem prin care să poata primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;

r) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;

t) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele

normative din domeniu.

v) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

 

 

            Administrator public,                                                 Compartimentul Iluminat Stradal,

             ing. Masculic Csaba                                                                     ing.Pop Sorin

                               

 

                                                                                                                 

                                                                                                                       ing.Murgu Adrian

 

 

 

                 Președinte de ședință,                                      Secretar general,

                   Coica Costel Dorel                                   Mihaela Maria Racolța

                                                                                                                                                        APROBAT

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                     Kereskényi Gábor

 

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI

 DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

pentru perioada

2020-2030

 

Cuprins

Capitolul 1 - MISIUNE

Capitolul 2 - CADRU NORMATIV

Capitolul 3 - OBIECTIVE

3.1. Obiective generale

3.2. Obiective strategice

3.3. Obiective specifice

Capitolul 4 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

4.1. Prezentarea situației juridice a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare

4.2. Infrastructura sistemului de iluminat din  municipiul Satu Mare

Capitolul 5 - NECESARUL DE INVESTIȚII

5.1. Necesar de investiiții din punct de vedere tehnico-funcțional

5.2. Necesar de investiții din punct de vedere a reducerii costurilor

5.3. Necesar de investiții din punct de vedere al condițiilor socio-economice

5.4. Necesar de investiții din punct de vedere al protecției mediului

Capitolul 6 – MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

6.1. Mențiuni generale privind modernizarea Sistemului de Iluminat Public

6.2. Mențiuni privind stâlpii de iluminat amplasați pe artere de circulație rutieră

6.3. Mențiuni privind stâlpii de iluminat arhitectonic și pietonale

6.4. Mențiuni privind corpurile de iluminat

6.5. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în perioada anilor2020-2030

6.5.1. Extindere/modernizare iluminat public pe căi circulație rutieră și căi pietonale

6.5.2. Realizarea iluminatului arhitectural

Capitolul 7 - PLAN DE MĂSURI ȘI DE ACȚIUNI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

7.1. Considerații generale

7.2. Parametrii luminotehnici cantitativi și calitativi pentru sistemul de iluminat public

Capitolul 8 - CONCLUZII GENERALE

 

 

Capitolul 1 - MISIUNE

 

    Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

 

 

Capitolul 2 – CADRU LEGISLATIV

 

   Principalele acte normative ce reglementează domeniul iluminatului public sunt:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

Ordinul Președintelui A.N.R.E. și al președintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

 

 

Capitolul 3 - OBIECTIVE

 

3.1. Obiective generale

     Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, și anume:

 • asigurarea dezvoltării durabile a U.A.T. Satu Mare;

• creșterea gradului de securitate individuala și colectivă în cadrul comunității locale;

• punerea în valoare prin iluminat adecvat, a elementelor arhitecturale și peisagistice ale municipiului Satu Mare, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

• mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

• crearea unui ambient plăcut;

• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;

• asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, indicatorii de performanță aprobați prin hotărâre a Consiliului Local al U.A.T. Satu Mare.

 

3.2. Obiective strategice

     Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar trebuie să fie corelată cu strategia națională privind serviciile comunitare de utilități publice și să țină cont de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și de reglementările specifice domeniului, emise de autoritățile de reglementare competente.

    Strategia locală va urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

• asigurarea, la nivelul U.A.T. Satu Mare, a unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

• orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității;

• respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

• asigurarea calității și performanțelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerințele directivelor Uniunii Europene;

• asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

• reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

• promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;

• asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

• promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

• promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

• instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

• promovarea metodelor moderne de management;

• promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;

• eficientizarea în exploatare a sistemului de iluminat public în vederea asigurării unui climat de siguranță și confort.

 

3.3. Obiective specifice

• Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public;

• Implementarea sistemului de telegestiune la nivel de punct de aprindere și la nivel de punct luminos;

• Separarea rețelei electrice de iluminat de rețeaua electrică de distribuție (scoaterea punctelor de aprindere din posturile de transformare, dezvoltarea rețelei electrice de iluminat separată);

• Urmărirea și îndeplinirea indicatorilor de performanță specifică serviciului de iluminat public .

 

 

 

Capitolul 4 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

 

4.1. Prezentarea situației juridice a sistemului de iluminat public din municipiul Satu Mare

    Până in prezent sistemul de iluminat public al municipiului Satu Mare este în proprietatea SDEE Transilvania Nord .

   Mentenanţa sistemul de iluminat public a fost asigurată de către firma SC Interconect SRL printr-un acord cadru de servicii conform Legii 98/  2016 privind achiziţiile publice.

4.2. Infrastructura sistemului de iluminat din municipiul Satu Mare

   Rețelele și echipamentele aparținând sistemului de iluminat public din U.A.T. Satu Mare sunt noi in proportie de cca 26 % cu sursă de iluminat tip LED, restul de 74 %- sunt echipate cu surse de lumină de puteri intre 80-250 W  tip sodiu, mercur și fluorescente.

   În ceea ce privește rețelele de alimentare ele sunt în majoritate, rețele aeriene cu utilizare comună pentru casnic și iluminat, doar o parte din rețele fiind destinate exclusiv iluminatului. Rețelele de joasă tensiune subterană au un grad avansat de uzură (cu excepția celor realizate în ultimii ani și necesită un număr mare de intervenții pentru

menținerea în funcțiune, ceea ce generează costuri mari și durate mari de nefuncționare a iluminatului public.

   În prezent infrastructura sistemului de iluminat public din U.A.T. Satu Mare este realizată subteran cu stâlpi metalici in proportie de  21 %, iar în proportie de  79 %,

este realizată aerian în comun cu rețeaua de distribuție a energiei electrice a distribuitorului local însumând un total de 6433 stâlpi și 6296 aparate de iluminat.

 

 

Capitolul 5 - NECESARUL DE INVESTIȚII

 Necesarul de investiții trebuie analizat din 4 puncte de vedere și anume :

- din punct de vedere tehnico-funcțional,

- din punct de vedere al reducerii costurilor,

- din punct de vedere al condițiilor socio-economice,

- din punctul de vedere al protecției mediului .

 

5.1.Necesar de investiitii din punct de vedere tehnico-funcțional.

   Funcționarea și exploatarea in condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență–economică și energetică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public se face prin :

• Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, modernă ca bază a dezvoltării economico–sociale a orașului,

• Asigurarea nivelului de iluminare și luminanță în conformitate cu standardele în vigoare 

   SR-EN 13201,

• Pretabilitatea elementelor infrastructurii SIP la upgradare și îmbunătățire,

• Pretabilitatea elementelor la telemanagement: gestiune,monitorizare și control.

 

5.2. Necesar de investiții din punct de vedere a reducerii costurilor

   Prin reducerea costurilor aferente energiei electrice si a costurilor de întreținere și menținere a Sistemului de iluminat public, se urmărește:

- Creșterea eficienței sistemului de iluminat prin: o Reducerea costurilor cu întreținerea si menținerea aferente funcționării în siguranță și regim de continuitate a infrastructurii SIP,

- Reducerea consumului de energie electrica și implicit a costului cu energia electrică aferente funcționării sistemului,

- Implementarea de soluții, sisteme și echipamente care prin modernizarea și reabilitarea elementelor componente SIP să conducă la:

- Reducerea costurilor operaționale necesare funcționării acestuia în parametrii proiectați,

- Asigurarea energiei electrice la parametrii necesari funcționării in condiții optime a infrastructurii SIP,

- Gestionarea și monitorizarea parametrilor de consum ai infrastructurii SIP

 

5.3. Necesar de investiții din punct de vedere al condițiilor socio-economice

   Din punct de vedere al condițiilor socio-economice specifice zonei:

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale,  

   precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale,

- Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a orașului,

- Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și implicit a calității vieții ,

- Punerea în valoare prin iluminat adecvat a elementelor arhitectonice și peisagistice ale U.A.T. Satu Mare, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase.

 

5.4. Necesar de investiții din punct de vedere al protecției mediului

Din punct de vedere al protecției mediului presupune:

- Reducerea poluării luminoase, 

- Componente reciclabile - recuperarea integrală a echipamentelor folosite, nefiind permisă folosirea corpurilor care conțin substanțe periculoase,

- Utilizarea în infrastructura SIP a echipamentelor care sa reducă poluarea cu emisii CO2 prin reducerea numărului de intervenții pentru întreținerea/menținerea sistemului.

 

Capitolul 6 - Modernizarea sistemului de iluminat public

 

6.1. Mențiuni generale privind modernizarea Sistemului de Iluminat Public

    Modernizarea sistemului de iluminat public al U.A.T. Satu Mare  se va face respectând urmatoarele :

- Pozarea în subteran a rețelei de distribuție a energiei electrice ce alimentează sistemul de iluminat public în funcție de posibilitățile tehnice și financiare,

- Amplasarea de noi stâlpi de iluminat stradal,

- Amplasarea de stâlpi noi de iluminat pentru parcuri și spatii verzi,

- Dotarea cu lampă LED cu module discrete și distribuție uniformă, specifică iluminatului

   stradal,

- Modernizarea punctelor de aprindere și posibilitatea programării orelor de

  aprindere/stingere în funcție de sezon sau alți parametrii,

- Îmbunătățirea designului urban prin pozarea în subteran a acestei rețele,

- Construirea unei rețete de stâlpi de iluminat proiectată conform necesităților

   iluminatului public,

- Dotarea stâlpilor cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED de generație nouă cu durată

   de viață de minim 10 ani și garanție minim 5 ani,

- Aducerea nivelului de iluminat la valorile impuse de standardul în vigoare SR-EN 13201,

 - Creșterea siguranței conducătorilor auto și a cetățenilor datorată asigurării nivelului de

   iluminat optim traficului rutier.

- Implementarea sistemului de telegestiune a funcționării iluminatului public.

 

 6.2. Mențiuni privind stalpii de iluminat amplasați pe artere de circulație rutieră         Stâlpii de iluminat public pe arterele rutiere vor fi conformi normativelor în vigoare și vor avea următoarele caracteristici constructive:

- Material constructiv  :  țeava de oțel/aluminiu,

- Tip montaj : montare cu flanșă,

- Înălțime utilă : 8-10 m,

- Lungime consolă: 0,5-2 m,

- Dotare cu cameră de vizitare: DA,

 

6.3. Mențiuni privind stâlpii de iluminat arhitectonic și pietonal

   Stâlpii de iluminat parcuri și alei pietonale vor avea următoarele caracteristici constructive:

-Material constructiv: țeava de oțel/aluminiu,

-Tip montaj: montare cu flanșă,

-Înălțime utilă:4-5m,

-Dotare cu cameră de vizitare: DA,

-Vopsiți in câmp electrostatic intr-o culoare neutră,

-Rezistență mecanică sporită pentru a preîntâmpina degradările induse de acte de vandalism.

 

6.4. Mențiuni privind corpurile de iluminat

Corpurile de iluminat având ca sursă LED, care se vor echipa stâlpii vor avea următoarele caracteristici constructive și calitative:

- puteri instalate: intre 20W - 165W

- alimentare electrică: 230V/50Hz, ±10%,

- eficiență luminoasă minim a LED-urilor 105 lm/W,

- grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66,

- grad de protecţie  compartiment accesorii electrice  (min.)  IP66,

- rezistenţă la impact (minim) IK08-pentru corpurile stradale și IK10-pentru corpurile ornamentale, ce se vor amplasa pe aleile pietonale, parcuri ,

- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată sau policarbonat tratat UV;

- placa LED va fi prevăzută cu un senzor termic, ce permite, împreună cu tipul de driver utilizat, reducerea fluxului luminos în cazul în care temperatura pe sursele LED depăşeşte pragul critic prestabilit. Această măsură se impune pentru a evita reducerea duratei de viaţă a LED-urilor din  această cauză;

- sistemul de montaj va permite montarea pe braţ si inclinare ajustabila : -10°, -5°, 0°

- protecție la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat, separata de driverul electronic.

- aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de control individual fără fir (parte componenta a sistemului de control), pentru  comanda și controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI;                  

- balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcţii:

      - asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,9, pentru functionare la 100%;

     - permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin

         prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V ;

     - permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în

         trepte de minim 1%.

- Temperatura de culoare: Tc = 3000K±10% ;

- Indice de redare a culorilor (CRI) >70

- Temperatura de funcționare: -25 ... +45⁰C

- Durata de viață a LED-urilor: 100.000 ore la L90,

- Factor de putere: ≥0.95

- protecție la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate 

  componentele electronice integrate în aparatul de iluminat

- Carcasă fabricată din aluminiu extrudat cu rol de radiator,

- Certificări: ROHS, CE, SR EN60598,

- Garanție producător: minim 5 ani.

 

 

6.5. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în perioada anilor 2020-2030

 

6.5.1. Extindere/modernizarea iluminat public pe căi de circulaţie rutiera și căi pietonale

     Analiza noastră în privința modernizarii și extinderii iluminatului public în U.A.T. Satu Mare  presupune luarea în calcul a unor noi segmente de tronsoane iluminat public atât pe căi rutiere cât și căi pietonale / parcări,  prin plantarea de stâlpi noi metalici cu un aspect deosebit, iar alimentarea corpurilor de iluminat să fie realizată printr-o rețea electrică subterană buclată.

Pentru început se dorește modernizarea / extinderea (după caz) sistemului de iluminat public pentru arterele principale, urmând ca în timp să se modernizeze întreg sistemul de iluminat de pe raza UAT Satu Mare.

 

6.5.2. Realizarea iluminatului arhitectural

   Pentru realizarea iluminatului arhitectural (la obiectivele propuse) se vor utiliza doar aparate de iluminat cu LED.

Obiectivele principale care pot să beneficieze de iluminat arhitectural în funcție de bugetul local al U.A.T. Satu Mare, sunt următoarele:

• Monumente ,

• Lăcașe de cult ,

• alte obiective de interes local .

 

 

 

Capitolul 7 – PLAN DE MĂSURI ȘI DE ACȚIUNI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 

7.1.Considerații generale

   Planul are ca misiune principală eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

   Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale indicatorii de performanță energetică aprobați prin Hotărâre a Consiliului Local al U.A.T. Satu Mare și legislația in vigoare.

   Calitatea iluminatului public reprezintă unul din criteriile de apreciere a nivelului de civilizație dintr-o anumită regiune. Un iluminat public performant conduce la scăderea riscurilor accidentelor rutiere și la scăderea numărului de agresiuni ale infractorilor asupra populației.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranța circulației și de estetică arhitecturală, în următoarele condiții:

• Utilizarea rațională a energiei electrice

• Reducerea costurilor investițiilor

• Reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat

 

 

Planul de măsuri și de acțiuni cu privire la dezvoltarea și funcționarea serviciului de

iluminat public trebuie să urmărească toate sectoarele prezentate în schema de mai jos:

 

Iluminatul
public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securitatea Traficului
Rutier

Securitatea Oamenilor și Bunurilor

Ambianță
 și
Confort

Estetică
Urbană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminatul
 Căilor
Rutiere

Iluminatul zonelor rezidențiale

Iluminatul Zonelor Comerciale

Iluminatul
Aleilor
Pietonale

Iluminatul Parcurilor

Iluminatul Monumentelor și Lăcașelor de Cult

 

   În urma inventarierii și a analizei efectuate la sistemul de iluminat public, se pot face următoarele recomandări:

• Realizarea diagnozei prin audituri care să indice performanțele luminotehnice actuale ale sistemului de iluminat public prin indicarea nivelului de luminanță și uniformitatea distribuției luminanței pe suprafața drumului, nivelul de iluminare al vecinătăților, dacă sunt situații de orbire, de inconfort sau incapacitate și existența ghidajului vizual în toate sectoarele menționate mai sus, să prezinte deficiențele și să indice cerințele și soluțiile necesare conform normelor în vigoare

• Efectuarea de bilanțuri energetice și elaborarea unui plan de management al serviciului de iluminat public,

• Realizarea unei prognoze privind evoluția consumului de energie în contextul dezvoltării urbane,

• Întocmirea programului de înlocuire cu instalații de iluminat care folosesc resurse regenerabile de energie,

• Elaborarea unui program de urmărire și rezolvare a reclamațiilor,

• Întocmirea unui program de înlocuire a sistemelor actuale de iluminat care sunt neconforme sau degradate cu instalații moderne mai performante,

• Realizarea unui iluminat public perimetral (la limitele localității) cu energie produsă cu panouri fotovoltaice,

• Întocmirea unui program cu introducerea graduală în sistem a diodelor luminoscente – LED, cu potențial ridicat de eficiență luminoasă și energetică ,

• Efectuarea controlului inteligent de la distanță al iluminatului public, fără afectarea parametrilor luminotehnici standardizați prin realizarea telemanagementului și telegestiunii sistemului,

• Monitorizarea în permanență a arborilor din zona corpurilor de iluminat și luarea de măsuri, atunci când este cazul, de toaletare a acestora astfel încât să nu afecteze fluxul de lumină produs de lămpile corpurilor de iluminat ,

• Crearea unui iluminat arhitectural care să pună în valoare obiectivele și care să poate și utilizat și ca orientare pe timp de noapte.

 

7.2. Parametrii luminotehnici cantitativi și calitativi pentru sistemul de iluminat public

    În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, trebuie măsurați parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din localitate.

   Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței căii de circulație a zonei adiacente. Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

  Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării. Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

Luminanță = raportul dintre intensitatea luminoasă a unei surse de lumină și proiecția ariei sursei pe un plan.

Iluminare = fluxul de lumină care cade pe unitatea de suprafață

Parametrii cantitativi sunt:

• Nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto ,

• Nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste de biciclete,

Parametrii calitativi sunt:

• Uniformitatea pe zona de calcul

• Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic

   Indicele de prag TI = creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație.

       Principalii parametrii luminotehnici de care trebuie să se țină cont pentru iluminatul public din U.A.T. Satu Mare sunt:

1. Iluminatul intersecțiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de stradă cu nivelul cel mai ridicat,

2. Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor,

3. Iluminatul intersecțiilor dintre străzile principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră,

4. Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părții carosabile a căii de circulație respective,

5. Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare,

6. Iluminatul podurilor și pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasă de protecție IP66, pentru mărirea timpului de bună funcționare,

7. Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referință cu 50% și suplimentar, marcarea structurii construcției,

8. Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%,

9. Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului

unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre aceștia micșorându-se în funcție de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referință,

10. În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic,

11. Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc vizual și estetic perturbator,

12. În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor,

13. Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat,

14. Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic,

15. Înălțimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire,

16. Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului către calea de circulație rutieră,

17. Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreținere și arhitecturale,

18. În funcție de tipul corpului de iluminat distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi per kilometru și numărul de corpuri de iluminat per kilometru,

19. În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat rutier, sunt situați între copacii plantați pe părțile laterale ale străzii, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure p distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort,

20. În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă căilor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos,

21. Poziționarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară,

22. Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 4-5 m de la sol,

23. Pe căile de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță,

24. Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a instalațiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini,

25. Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zona alăturată, luminanța zonei de acces, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, supă caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433:1999 pentru:

• Clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulație destinate traficului rutier

• Clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc

• Clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete

26. La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public,

27. Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populației sau pe stâlpii din curțile agenților economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza unei autorizații de la Primăria Satu Mare, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat și/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanților la trafic în localități, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora,

28. Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433:1999,

29. Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) Unilateral

b) Bilateral alternat

c) Bilateral față în față

d) Axial

e) Central

f) Catenar

30. Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale.

 

 

 

 

Capitolul 8 – CONCLUZII GENERALE

 

    Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de iluminat public este un document care permite să se stabilească, pe termen mediu și lung, modul de gestionare durabilă a serviciului pe teritoriul U.A.T. Satu Mare.  Abordarea integrată a tuturor aspectelor din acest proces este o modalitate prin care se identifică, cuantifică și evaluează activitățile în vederea adoptării celor mai bune decizii. Astfel, este necesar un nou audit al actualului sistem de iluminat public, din punct de vedere al calității părților componente, în special al performanțelor luminotehnice (starea actuală a punctului luminos, indicarea funcționalității punctului luminos, starea circuitelor, etc.), caracteristici care au fost identificați doar la nivel observație vizuală.

   De asemenea este necesară realizarea unei baze de date a sistemului de iluminat public din U.A.T. Satu Mare și transpunerea acesteia pe harta localității. Pentru realizarea unui iluminat public eficient este obligatoriu să se țină cont de toți parametrii luminotehnici menționați în această strategie.

    Din punct de vedere economic, nu trebuie omis faptul că reducerea consumului de energie electrică și implicit a facturilor este cea mai importantă cerință, care printr-o abordare corectă, poate conduce la un sistem de iluminat public cu performanțe economice și tehnice.

   Astfel, așa cum s-a menționat în conținutul acestei strategii, folosind corpuri de iluminat performante energetic și utilizând un sistem inteligent pentru gestiunea iluminatului și eficientizarea consumului energetic (economizoare de energie electrică),  se pot obține rezultate remarcabile care, incluzând extinderile pe toate străzile și zonele pietonale din parcuri și locuri de recreere să conducă, în următorii ani, la o scădere a consumului de energie electrică cu pana la 50% față de prezent.

      U.A.T. Satu Mare va asigura revizuirea strategiei ori de câte ori vor apărea elemente noi cantitative, calitative și legislative (europene sau naționale) și care nu au fost cunoscute la data întocmirii acestui document.

 

Administrator Public,                                       Compartimentul Iluminat Stradal,                                                                                                                                                                                           

 ing.Masculic Csaba                                                                ing. Pop Sorin

 

 

 

                                                                                                     ing.Murgu Adrian

 

 

Președinte de ședință,                                             Secretar general,

  Coica Costel Dorel                                               Mihaela Maria Racolța

Anexa nr. 5 la H.C.L. Satu Mare nr.201/26.11.2020

 

 

CONTRACT

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei

electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

nr. ............ /.....................

 

1.      Părţile contractante

 

 Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. (în continuare ”SDEE TN”),   cu sediul în Cluj Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, telefon 0264/205.002, fax 0264/205.004, cont IBAN RO07BTRL01301202891530XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului cu cod unic RO 14476722, reprezentată prin Director General – Emil MERDAN și Director Servicii Comune – Dora FATACEANU, prin

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10, telefon: 0261805999, fax: 0261805704, cod IBAN 58 RNGB 02210 119509 10001, deschis la BCR Satu Mare, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J30/151 din 13.03.2002, cod fiscal 14512590, reprezentată prin director dr. ing. Tămaş Mircea şi Sef Serv.Financiar ec. Stanca Olivia în calitate de proprietar al sistemului de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare Proprietar, pe de o parte,

    şi:

            Municipiul SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie  nr.1, jud. Satu Mare, CUI 4038806/01.06.1993, telefon/fax: 0261.807569 / 0261.807510,0261.710760, cont trezorerie: RO63TREZ24A700600200103X, deschis la Trezorerie Satu Mare, reprezentată prin Kereskényi Gábor având funcţia de PRIMAR, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, denumit în continuare Autoritate locală,

 

    denumite în continuare Părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

 

 1. Obiectul contractului

    Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe întreg teritoriul localității Satu Mare, județul Satu Mare.

 

 1. Durata contractului

    Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenţei acesteia.

 

 1. Preţul contractului

    Folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului de către Autoritatea locală, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face în mod gratuit.

 

 1. Intrarea în vigoare a contractului

    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi.

 

 

 

 1. Definiţii

    Termenii şi expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au semnificaţia prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract.

 

 1. Documentele contractului

    Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după caz:

    a) documentaţia tehnică a sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a sistemului de iluminat public, care va conţine planul cu schema detaliată a reţelei de distribuţie şi a instalaţiilor de iluminat public (anexa nr.1) cu:

    - posturile de transformare, cu precizarea celor din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

    - traseul reţelei de distribuţie şi, respectiv, al circuitelor de iluminat public, indicându-se lungimile pe tronsoane, numărul, secţiunea şi tipul conductoarelor;

    - punctele de conectare/deconectare a iluminatului;

    - punctele de delimitare a celor două sisteme;

    - schema de acţionare şi a cascadei pentru conectare/deconectare automată a iluminatului;

    - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de stâlp, a tipului şi numărului de corpuri, a numărului şi puterii lămpilor etc.;

    - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale absorbite;

    b) convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (anexa nr. 3);

    c) convenţia de lucrări, cu precizarea tipurilor de lucrări şi a condiţiilor pentru executarea acestora conform normelor. Convenţia se încheie pe baza unei convenţii-cadru propuse de operatorul de distribuţie şi aprobată de autorităţile de reglementare competente;

    d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare.

 

 1. Puncte de delimitare

    Punctele de delimitare sunt:

    8.1 În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuţia energiei electrice, cât şi pentru iluminatul public, la clemele la care se racordează coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în reţeaua aeriană; clemele şi implicit contactele electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public;

    8.2 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulă în tablourile de distribuţie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la punctele de racord ale cablurilor care le alimentează; în primul caz, şuruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, iar în cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.

 

 1. Drepturile Autorităţii locale

    9.1 Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a efectua lucrări operative, revizii tehnice şi reparaţii curente, cum ar fi:

    - analiza stării tehnice a instalaţiilor;

    - intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;

    - controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.;

    - demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;

 - interventii si dupa caz inlocuirea ori repararea echipamentelor/cutiilor de junctiune/prizelor de pamint pentru asigurarea conditiilor de electrosecuritate, conform prescriptiilor tehnice si legale        

    - intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări;

    - revizia şi, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lămpi, balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.);

    - înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de iluminat;

    - acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.).

    9.2 Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, în condiţiile legii, şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. 11 lit. g).

    9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tăierile de modelare a vegetaţiei dacă aceasta afectează funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare; Lucrările se execută cu anunţarea proprietarului.

 

 1. Drepturile Proprietarului

    Proprietarul are următoarele drepturi, în condiţiile legii:

    a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia;

    b) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană, care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenţiei pentru modernizări, revizii, reparaţii şi avarii;

    c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu gratuit;

    d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrişare a vegetaţiei şi/sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţă de reţeaua electrică de distribuţie din localitate;

    e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de către autorităţile publice;

    f) să solicite despăgubiri Autorităţii locale în cazul în care, ca urmare a unor intervenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în instalaţia acestuia, s-au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului.

 

 1. Obligaţiile Autorităţii locale

    Autoritatea locală are următoarele obligaţii:

a)      să asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat şi autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestaţi conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic";

b)     să respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare, elaborate conform legii;

c)      să solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme, pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale;

d)     să asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, funcţionarea selectivă a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuţie a energiei electrice;

e)      sa monitorizeze starea tehnica a instalatiilor de iluminat public in aval de punctul de delimitare si se intervina prin lucrari de mentenanta specifice pentru asigurarea functionarii normale si pentru asigurarea conditiilor de electrosecuritate al acestor instalatii conform prescriptiilor tehnice si legale

f)      să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. f);

g)     să solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în parte, din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), care necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare şi să execute lucrările numai în baza acestui program;

h)     să respecte etapele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie, în cazul în care vrea să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, şi să suporte, în condiţiile legii, costurile acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează şi se execută numai cu operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic";

i)       să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, braţe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip;

j)       să încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la pct. 9.1, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare;

k)     la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestaţi, pentru realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere/ mentenanţă a sistemului de iluminat public, să impună acestora obligaţiile specifice ce derivă din prezentul contract;

l)       să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării şi valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public;

m)   să programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesită scoaterea de sub tensiune şi a reţelei de distribuţie a energiei electrice astfel încât, pe cât posibil, acestea să coincidă ca perioadă de execuţie cu lucrările planificate ale Proprietarului şi să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

 

 1. Obligaţiile Proprietarului

    Proprietarul are următoarele obligaţii:

    a) să permită, în condiţiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice care îi aparţine pentru realizarea serviciului de iluminat public de către

    Autoritatea locală;

    b) să respecte reglementările şi normele generale şi specifice de protecţie şi securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a energiei electrice;

    c) să ia măsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale, la cererea acesteia;

    d) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Autorităţii locale situate în aval de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. e);

    e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), ce se execută în instalaţia Autorităţii locale, dar necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare;

    f) să încheie cu Autoritatea locală o convenţie de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare.

 

 1. Norme

    Activităţile de exploatare şi de mentenanţă a sistemului de distribuţie a energiei electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părţi, cu respectarea normelor.

 

 1. Forţa majoră

    14.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

    14.2 Forţa majoră exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

    14.3 Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi, complet, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către Camera de Comerţ şi Industrie.

    14.4 Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    14.5 Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi contractante prin faptul necomunicării.

    14.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora

 

 1. Modificarea contractului

    15.1 Contractul se modifică în situaţiile în care intervin modificări sau extinderi în instalaţiile menţionate în anexa nr.1.

    15.2 Modificarea contractului se face prin acte adiţionale în care se menţionează modificările intervenite în anexa nr.1 şi prin actualizarea acesteia.

 

 1. Rezilierea contractului

    16.1 Contractul se reziliază, după caz:

    a) la cererea Autorităţii locale, în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu infrastructură proprie;

    b) prin acordul părţilor

    16.2 Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuţie a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suportă, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar, conform legii.

 

 1. Plata de daune

    Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi dă dreptul Părţii lezate de a pretinde plata de daune - interese.

 

 

 1. Soluţionarea litigiilor

    18.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

    18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părţile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, Părţile îşi vor îndeplini în continuare obligaţiile care le revin conform prezentului contract.

 

 1. Limba care guvernează contractul

    Limba care guvernează contractul este limba română.

 

 1. Comunicări

    20.1.Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

    20.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

 

 1. Legea aplicabilă contractului

    Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 1. Dispoziţii finale

    22.1 În cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice, finanţată în condiţiile legii, sau al reconstrucţiei celui existent, Părţile vor stabili, de comun acord, dacă aceasta va fi folosită şi pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei părţilor.

    22.2 În cazul în care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferentă sistemului de distribuţie care nu mai este necesară acestuia, poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la valoarea neamortizată a infrastructurii disponibilizate.

    22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţială, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

    22.4. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele Părţi.

    22.6 Propunerea de contract se iniţiază de către Autoritatea locală şi se transmite Proprietarului. După completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autorităţii locale propunerea de contract.

   

    Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........./..................../................... în 2 (două) exemplare, originale, având aceași valoare juridică din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea locală.

 

 

Proprietar

Soc. de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA

 – Sucursala Satu Mare

 

DIRECTOR

dr. ing.Tămaş Mircea

 

 

    ŞEF SERV. FINANCIAR

ec. Stanca Olivia

 

Sef Serv. Suport Teh. Satu Mare

ing. Gabor Francisc

 

 

VIZAT

Departament Juridic si Control General

Consilier juridic Szabo Melinda

 

Autoritate locală,

MUNICIPIUL SATU MARE

 

PRIMAR,                                                                           Kereskényi Gábor

 

 

 

Direcția Economică                                                                               ec. Ursu Lucia

 

 

Viza Juridica

c.jr. Monika Mihali

 

 

Viza CFP                                                                                                          Rus Liana-Loredana

 

 

 

 

Compartiment de specialitate

ing.Pop Sorin

 

 

ing.Murgu Adrian    

                                                                                               

 

 

Președinte de ședință                          

Coica Costel Dorel

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretar general,

Mihaela Maria Racolța

    ANEXA 2

la contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei  electrice pentru   realizarea serviciului de iluminat public nr. ............... /................................

 

 

    DEFINIŢII

 

    Amonte, aval

    Noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile sistemului de distribuţie a energiei electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public

 

 

    Atestat

    Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acordă o permisiune unui operator economic, persoană juridică, pentru desfăşurarea de activităţi de proiectare sau executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional

 

 

    Autorităţi de reglementare competente

    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

 

 

    Aviz tehnic de racordare

    Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului

 

 

    Balast

    Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară

 

 

    Convenţie de exploatare

    Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie (distribuitor) şi un utilizator al reţelei de distribuţie, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente/ deranjamente etc.

 

 

    Corp de iluminat

    Aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină

 

    Daune

    Prejudicii suferite de una sau ambele părţi semnatare ale contractului

 

    Daune interese compensatorii

    Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale

 

    Daune interese moratorii

    Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

 

 

    Forţă majoră

    Un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi

 

 

    Igniter

    Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor

 

 

    Licenţă

    Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică

 

 

    Lucrări operative

    Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor

 

 

    Mentenanţă

    Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate

 

    Norme

    Standarde, coduri, regulamente, reglementări, prescripţii energetice, instrucţiuni, hotărâri şi alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale

    Operator de distribuţie

    Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice

 

    Operator de iluminat public

    Persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public

 

 

    Punct de delimitare

    În cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice reprezintă punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public

 

    Reparaţii curente

    Ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

 

    Reţea electrica de distribuţie (RED)

    Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv

 

    Revizii tehnice

    Ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţirea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată

 

    Serviciul de iluminat public

    Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public

 

    Sistem de distribuţie a energiei electrice

    Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică

 

 

    Sistem de iluminat public

    Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepţia acelora dintre elementele care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice

 

    Sursă de lumină/lampă

    Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice.

 

 

 

Proprietar

Soc. de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA

 Sucursala Satu Mare

 

DIRECTOR

dr. ing.Tămaş Mircea

 

 

    ŞEF SERV. FINANCIAR

ec. Stanca Olivia

 

Sef Serv. Suport Teh. Satu Mare

ing. Gabor Francisc

 

 

VIZAT

Departament Juridic si Control General

Consilier juridic Szabo Melinda

 

Autoritate locală,

MUNICIPIUL SATU MARE

 

PRIMAR,                                                                           Kereskényi Gábor

 

 

 

Direcția Economică                                                                               ec. Ursu Lucia

 

 

Viza Juridica

c.jr. Monika Mihali

 

 

Viza CFP                                                                                                          Rus Liana-Loredana

 

 

 

 

Compartiment de specialitate

ing.Pop Sorin

 

 

 

ing.Murgu Adrian