Hotărârea nr. 200/2020

HOTĂRÂREA NR. 200/26.11.2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA NR. 200/26.11.2020
privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate 
în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.030 din 16.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50.031 din 16.11.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 50.032 din 16.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi d), alin. 4 lit. a), alin. 7 lit. a) din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) şi al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă un număr de 3.095 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta Hotărâre abrogă HCL 68/26.03.2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciul de specialitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare și Biroului Finanțarea și Administrarea Unităților de Învățământ.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Anexa1 la HCL

 

 

 

Situaţie privind numărul şi cuantumul burselor decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021

 

 

Nr. crt

specificaţii

TOTAL

din care

burse de performanţă

burse de merit

burse de studiu

burse de ajutor social

1.

număr total burse

3095

13

2370

4

708

2.

cuantum bursă (lei)

 

110

70

70

80

 

 

 

 

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

 


                                                                        Anexa 2 la HCL

 

 

 

Cuantumul bursei lunare

 

 

Nr. crt

Luna

Nr. zile de şcoală

Nr zile lucratoare

Cuantum (lei)

burse de performanţă

burse de merit şi burse de studiu

burse de ajutor social

1

Ianuarie

 

 

 

 

 

2

Februarie

 

 

 

 

 

3

Martie

 

 

 

 

 

4

Aprilie

 

 

 

 

 

5

Mai

 

 

 

 

 

6

Iunie

 

 

 

 

 

7

Iulie

 

 

 

 

 

8

August

 

 

 

 

 

9

Septembrie

13

22

65

41

80

10

Octombrie

21

21

110

70

80

11

Noiembrie

20

20

110

70

80

12

Decembrie

15

21

79

50

80

 

 

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca