Hotărârea nr. 20/2020

HOTĂRÂREA nr. 20/13.02.2020 privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 20/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare
pe anul 2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020,
Luând act de raportul de specialitate nr. 2.405/15.01.2020, întocmit de către Direcţia Economică, respective de Raportul de specialitate nr. 8.359/11.02.2020 al Serviciului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, de Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 2.404/15.01.2020, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020 în scopul dezbaterii publice a acestuia, înregistrat cu nr. 2.398/15.01.2020,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 18/503/2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 8.173/11.02.2020, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020,
Ţinând cont de Notele de contabilitate întocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2019,
Având în vedere Situaţia privind plăţile restante înregistrate la 31.12.2019 la nivelul municipiului Satu Mare, care înregistrează 0 lei plăţi restante,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.836/25.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.782/03.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.914/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.887/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.927/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.915/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de grant în cadrul Programului Operațional România-Ukraina 2014-2020, semnat în colaborare cu orașul înfrățit Uzhgorod,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor servicii publice, a unor instituții și societăți comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,

În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) art. 197 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 


 

 

Art.1 Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, în valoare totală de 329.003.416 lei, din care:
• 216.807.941 lei la Secţiunea de funcţionare,

• 112.195.475 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 60.575.875 lei conform anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare de 49.148.500 lei conform anexei nr.2A.
Art.3 Se aprobă Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2020 în valoare totală de 4.739.440 lei conform anexei nr. 3.
Art.4 (1) Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2020 în valoare totală de 1.708.000 lei conform anexei nr. 4.
(2) Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare totală de 1.957.300 lei conform anexei nr. 4A.
Art.5 (1) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2020, în valoare totală de 3.857.897 lei conform anexei nr. 5.
(2) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare totală de 22.857.300 lei conform anexei nr. 5A.
Art.6 (1) Se aprobă Lista reparaţiilor capitale pe anul 2020, în valoare de 1.528.270 lei conform anexei nr. 6.
(2) Se aprobă Lista altor cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare de 319.300 lei conform anexei nr. 6A.
Art.7 Se aprobă Lista creditelor de angajament şi Programul multianual de investiții pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria, alte surse şi din fonduri externe nearmbursabile, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.8 Se aprobă anexa nr. 9, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2020.
Art.9 Se aprobă alocarea sumei de 19.551.500 lei, pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, conform anexelor nr. 10.1-10.5.
Art.10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art.11 Se aprobă alocarea sumei de 9.460.000 lei Poliţiei Locale Satu Mare. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:
• 8.700.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 760.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.12 (1) Se aprobă alocarea sumei de 5.478.000 lei pentru funcţionarea D.A.S. Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:
• 4.500.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 98.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 880.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 4.306.400 lei pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:
• 3.461.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 95.400 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 750.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.13 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei pentru decontarea contravalorii biletelor de transport, donatorilor de sânge.
Art.14 Se aprobă alocarea sumei de 3.948.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare.
Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 428.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 3.520.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
Art.15 Se aprobă alocarea sumei de 12.958.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 11.418.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 1.448.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 150.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
• 92.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei.
Art.16 Se aprobă alocarea sumei de 4.905.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 555.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 4.350.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
Art.17 Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, respectiv 60 de ani de căsătorie.
Art.18 Se aprobă utilizarea sumei de 150.000 lei aprobată în Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare la Cap. 67 Cultură, recreere, religie, Titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii (acțiuni organizate de Primăria Satu Mare) pentru decontarea cheltuielilor din cadrul acțiunilor cu caracter internațional.
Art.19 Se aprobă acordarea de subvenţii în valoare de 14.283.297 lei către Transurban S.A. Satu Mare, reprezentând compensații datorate de municipiul Satu Mare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public.
Art.20 Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională aleşilor locali, în decursul mandatului.
Art.21 Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) efectuate în exercitarea mandatului de către consilierii locali.
Art.22 Se aprobă ca în cazuri temeinic justificate, numărul de persoane care pot însoţi primarul sau viceprimarii pe perioada deplasărilor în străinătate să fie de maxim 8 persoane.
Art.23 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţare semnate pentru realizarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.24 Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2020.
Art.25 Anexele 1-10.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.26 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.27 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Directorului executiv, Serviciului Buget, Serviciului Investiţii - Gospodărie - Întreținere și Biroului Învățământ.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                              Contrasemnează
          Albu Adrian                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 


 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2020- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
ANEXA 1 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
VENITURI"BUGET 2016
"INCASARI la 30.12.2016%INFLUENTE+/-%"BUGET INITIAL
2017"REALIZARI LA DATA DE 29.11.2017%INFLUENTE +/-BUGET 2019REALIZARI LA 31.12.2019"INFLUENTE
+/-"BUGET 2020"% 2020
fata de realizat 2019""diferente 2020 fata
de realizat 2019"
Impozit pe profit de la agenti economici -010201-"620,000""618,203""600,000"0.97"-18,203"
"Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor
imobiliare-031800-""2,000,000""2,133,950"1.071.07 "635,393""547,239"0.86"-20,393""220,997""227,254""6,257""227,254"1.000
"Sume alocate din cota de 7,5% 0405""828,000""817,702"0.99 "901,000""816,922"0.91"4,000,000""3,189,695""-810,305"00.00"-3,189,695"
Sume defalcate din TVA pt.echilibrare -110206- "641,000""641,000"1.001.00 "537,000""537,000"1.00"16,044,000""16,044,000"000.00"-16,044,000"
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-"78,373,723""78,880,727"1.011.01 "88,003,551""83,889,331"0.95"-400,000""94,006,000""102,150,545""8,144,545""131,237,000"1.28"29,086,455"
"Alte impozite pe venit, profit şi chistiguri din capital
-055000-""2,275,000""2,331,621"1.021.02 "2,200,000""3,005,709"1.37"806,000""2,893,299""2,755,350""-137,949""2,755,350"1.000
"Impozitul si taxa pe teren persoane fizice
-070201-""3,027,000""3,211,708"1.061.06 "3,125,907""3,187,760"1.02"74,093""2,859,948""2,962,551""102,603""2,962,551"1.000
"Impozitul si taxa pe teren persoane juridice
-070202-""2,100,000""2,152,291"1.021.02 "2,100,000""1,978,798"0.94"-100,000""1,991,213""1,949,461""-41,752""1,949,461"1.000
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-"900,000""929,192"1.031.03 "900,000""831,732"0.92"923,922""964,972""41,050""964,972"1.000
"Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice
-070101-""10,030,000""10,627,920"1.061.06 "9,400,000""9,001,261"0.96"-300,000""11,420,649""11,465,601""44,952""11,465,601"1.000
"Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice
-070102-""13,950,000""14,192,795"1.021.02 "14,000,000""14,166,197"1.01"200,000""19,346,579""19,639,176""292,597""19,639,176"1.000
Taxe judiciare de timbru-070300-"880,000""928,547"1.061.06 "1,150,000""1,220,000"1.06"70,000""1,761,704""1,681,863""-79,841""1,681,863"1.000
Impozitul pe spectacole-15010-"20,000""25,457"1.271.27 "27,000""27,833"1.03"1,000""43,198""48,378""5,180""48,378"1.000
sume echilibrare"15,200""13,224"0.870.87 "3,224"00.00"-3,224"0000#DIV/0!0
"Impozit pe mijloace de transport persoane fizice
-160201-""4,460,000""4,854,206"1.091.09 "4,550,000""4,716,298"1.04"250,000""6,784,496""7,165,533""381,037""7,165,533"1.000
"Impozit pe mijloace de transport persoane juridice
-160202-""3,080,000""3,187,350"1.031.03 "3,000,000""2,839,908"0.95"4,129,460""4,076,832""-52,628""4,076,832"1.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat80000.00 00"4,500,000""4,305,451""-194,549""7,056,000"1.64"2,750,549"
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-"2,124,765""2,332,241"1.101.10 "2,332,241""1,963,032"0.84"-110,033""2,621,556""2,752,347""130,791""2,752,347"1.000
Alte venituri din proprietate-300250-00#DIV/0!000#DIV/0!0
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-"90,000""92,216"1.021.02 "100,000""99,497"0.99"170,000""172,616""2,616""175,000"1.01"2,384"
"Contributia beneficiarilor cantinei de ajutor social
-330212-"0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte venituri din prestari servicii 3302500#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte impozite si taxe -180250-0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte impozite şi taxe pe proprietate0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Taxe din activitati cadastrale si de agricultura0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte venituri din proprietate-300250-0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!"1,000"544-4565441.000
Alte venituri din prestari servicii --335000-"44,203""51,985"1.181.18 "74,000""74,195"1.00"1,068"0"-1,068"00
Alte venituri din dobinzi-310300-5144060.790.79 "35,000""34,394"0.98"970,000""968,727""-1,273""968,727"1.000
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-"480,187""473,498"0.990.99 "473,498""413,376"0.87"-50,000""556,302""556,074"-228"556,074"1.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0
Taxe extrajudiciare de timbru-340200-"630,000""632,151"1.001.00 "42,000""41,976"1.00"11,841""9,779""-2,062""9,779"1.000
Alte venituri din taxe administrative-345000-"120,000""119,950"1.001.00 "113,000""116,556"1.03"4,000""116,447""111,618""-4,829""111,618"1.000
Venituri din amenzi-350102-"3,790,000""4,070,075"1.071.07 "3,900,000""4,099,971"1.05"200,000""4,756,358""5,095,278""338,920""5,095,278"1.000
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata
-332800-""20,334""20,044"0.990.99 "20,044""18,408"0.92"20,197""18,262""-1,935""18,262"1.000
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate
-350300-"77900.000.00 0000#DIV/0!0
"Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-""71,000""107,975"1.521.52 "7,975""6,421"0.81"-1,400""10,769""11,138"369"11,138"1.000
"Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte,
dobânzi şi rambursări ISPA) -365000-""3,999,151""4,158,225"1.041.04 "5,794,043""5,300,081"0.91"-490,043""5,188,596""5,338,286""149,690""5,338,286"1.000
Donatii si sponsorizari"28,000""28,800"1.031.03 0"1,000""4,500""4,500"000.00"-4,500"
0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Sume pt. agricultura cf. OUG 125/20060#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Venituri din prestari servicii0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Sume alocate din ivg pt echilibrare 040400#DIV/0!0000000
Subvenţii ajutor incalzire loc. Lemne -423400-"20,000""3,788"0.190.19 "10,000"3120.03"8,000""1,740""-6,260""6,000"3.45"4,260"
Sprijin financiar pt. constituirea familiei-420233-0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-"2,303,000""2,124,052"0.920.92 "2,615,000""2,387,000"0.91"4,512,000""4,485,628""-26,372""6,120,000"1.36"1,634,372"0
0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Subv. BS la BL pt. Fin. FEN0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Subvenţii FSE0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Taxa speciala -360600-"506,000""540,920"1.071.07 "560,000""578,741"1.03"20,000""474,905""456,619""-18,286""456,619"1.000
"Sume defalcate din TVA pt. corn, lapte sI fructe-110201-"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Venituri de la bugetul de stat pt alegerile locale00#DIV/0!0#DIV/0!0
"sume provenite din finantarea bugetara a anilor
precedenti 363203""126,000""125,907"1.001.00 000#DIV/0!0
Transferuri voluntare -370000-"275,000""275,000"1.001.00 000#DIV/0!0
Sume disponibile din prefinanţare FEN 0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Sume primite de la Consiliul Judetean (transferuri voluntare) 370250"505,000""443,182"0.880.88 00"1,500,000""1,500,000"000.00"-1,500,000"
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323-"250,000"00.000.00 00"52,000""37,049""-14,951"00.00"-37,049"
Sume defalcate din TVA-110200-"104,666,930""104,151,194"1.001.00 "129,000,500""113,358,586"0.88"10,003,000""9,960,168""-42,832""26,917,500"2.70"16,957,332"
sume alocate din TVA invatamant privat 11.02.09"135,000"00.00"135,000"00.00"215,000""214,112"-888"189,000"0.88"-25,112"
"Vărsăminte din secţiunea de
funcţionare în secţ. de dezv. ""-16,652,955""-16,611,762"1.001.00 0"-6,885,490""-4,954,111""1,931,379""-23,748,202"4.79"-18,794,091"
Venituri din imprumuturi acordate0#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0
Total venituri proprii"133,249,656""136,194,581"1.0201.02 0"142,546,876""138,158,714"0.97"150,000""159,514,014""170,547,803"0"11,035,586""183,574,897"1.08"13,027,094"
Total venituri"226,113,631""228,067,537"1.0101.01 0"275,745,376""255,259,534"0.93"150,000""195,853,514""205,985,239"0"10,133,522""216,807,941"1.05"10,822,702"
Venituri de la buget de stat#DIV/0!
Venituri proprii #DIV/0!
Categorii noi de venituri proprii #DIV/0!
CHELTUIELI"BUGET 2016
"PLATI la 30.12.2016%INFLUENTE+/-%PLATI RESTANTE"BUGET INITIAL
2017"REALIZARI LA DATA DE 29.11.2017%INFLUENTE +/-BUGET 2019REALIZARI LA 31.12.2019PLATI RESTANTE"INFLUENTE
+/-"BUGET 2020"% 2020
fata de realizat 2019""diferente 2020 fata
de realizat 2019"
Cap. 51 Autoritati publice"16,896,000""16,567,349"0.9800.980"19,373,000""15,869,073"0.820"25,590,000""24,899,032"000"29,100,000"1.17"4,200,968"
Cheltuieli de personal"13,996,000""13,839,174"0.990.99"16,000,000""13,617,666"0.85"22,650,000""22,296,881""25,830,000"1.16"3,533,119"
Cheltuieli materiale"2,900,000""2,728,175"0.940.94"3,323,000""2,210,540"0.67"2,770,000""2,578,855""3,100,000"1.20"521,145"
Transferuri catre alte administratii#REF!#REF!#REF!"50,000""50,000"1.0000
Sume fond handicap "170,000""140,126""170,000"1.21"29,874"
Restituiri de fonduri din anii precedenti00"-9,133""-116,830"0.00"116,830"
Cap. 54 Alte servicii publice generale"4,404,000""1,513,220"0.3400.340"1,650,000""1,171,997"0.710"2,370,000""1,849,756"000"2,062,000"1.11"212,244"
Cheltuieli de personal"1,172,000""1,161,235"0.990.99"1,450,000""1,036,139"0.71"1,830,000""1,771,693""1,960,000"1.11"188,307"
Cheltuieli materiale"210,000""139,848"0.670.67"200,000""135,858"0.68"110,000""58,330""70,000"1.20"11,670"
Cheltuieli de capital0#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli privind alegerile"222,000""212,137"0.960#DIV/0!0
Fond de rezerva"2,800,000"0#DIV/0!0
Sume fond handicap "20,000""19,733""22,000"1.11"2,267"
Fond rezerva0#DIV/0!0#DIV/0!"410,000"0"10,000""10,000"
"Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica
si imprumuturi""5,010,000""4,813,241"0.9600.960"4,123,000""3,792,940"0.920"3,764,000""3,518,066"000"3,309,000"0.94"-209,066"
Comisioane"180,000""127,825"0.710.71"113,000""113,000"1.00"84,000""84,000""71,000"0.85"-13,000"
Dobanzi aferente datoriei publice"4,830,000""4,685,416"0.970.97"4,010,000""3,679,940"0.92"3,680,000""3,434,066""3,238,000"0.94"-196,066"
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!0#DIV/0!00#DIV/0!0
Cap.56 Transferuri cu caracter general#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
CAS persoane beneficiare ajutor social#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Restituiri de fonduri din anii precedenti#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
"Cap. 61 Ordine publica si siguranta
nationala""5,930,000""5,894,380"0.9900.990"6,590,000""5,740,960"0.870"8,695,000""8,488,094"000"9,523,000"1.12"1,034,906"
Cheltuieli de personal-Pol.Locala."4,490,000""4,477,152"1.001.00"5,920,000""5,218,115"0.88"8,100,000""7,907,965""8,700,000"1.10"792,035"
"Cheltuieli materiale, din care:""1,440,000""1,417,228"0.9800.980"670,000""527,649"0.790"595,000""586,198"000"823,000"1.40"236,802"
Politia Locala"1,370,000""1,359,614"0.990.99"600,000"0.00"540,000""533,613""760,000"1.42"226,387"
Inspectorat Situatii Urgenta"70,000""57,614"0.820.82"70,000"0.00"55,000""52,585""63,000"1.20"10,415"
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0"-4,804"0"-6,069"0"6,069"
Cap. 65 Invatamint"96,925,014""96,092,373"0.9900.990"114,884,576""98,387,576"0.86"150,000""18,011,037""17,595,666"000"19,551,500"1.11"1,955,834"
Cheltuieli de personal"80,655,930""80,283,802"1.001.00"97,830,200""85,988,560"0.88"366,800""366,800"00.00"-366,800"
Cheltuieli fond handicap0#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"15,448,084""15,106,515"0.980.98"15,585,076""11,749,312"0.75"150,000""15,972,237""15,739,022""17,500,000"1.11"1,760,978"
Ajutoare sociale pentru corn si lapte si fructe0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
"transferuri intre unitati ale administratiei
publice"00#DIV/0!0
Burse"300,000""246,524"0.820.82"478,000""284,830"0.60"800,000""698,283""1,500,000"2.15"801,717"
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
FEN#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
Transferuri-finantare liceu particular#REF!#REF!#REF!#DIV/0!"215,000""214,556""189,000"0.88"-25,556"
Restituiri de fonduri din anii precedenti#REF!#REF!#REF!"-6,341""-2,474"0.00"2,474"
Asistenta sociala"521,000""455,532""991,300""371,215"0.37"657,000""579,479""362,500"0.63"-216,979"
Cap. 66 Sanatate"2,303,000""2,124,052"0.9200.920"2,615,000""2,329,011"0.890"4,531,000""4,504,588"000"6,120,000"1.36"1,615,412"
Cheltuieli de personal"2,213,000""2,036,568"0.920.92"2,515,000""2,254,994"0.90"4,386,000""4,360,821""5,924,000"1.36"1,563,179"
Sume fond handicap "15,000""14,542""66,000"4.54"51,458"
Cheltuieli materiale cabinete scolare"90,000""87,484"0.970.97"100,000""74,017"0.74"130,000""129,225""130,000"1.01775
Transf. pt. sustinerea chelt. de capital la spitale#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale CTS0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
"Cap.67 Cultura, recreere, religie""20,123,865""21,247,863"1.0601.060"26,336,500""23,730,233"0.900"27,638,495""27,090,018"000"30,061,000"1.11"2,970,982"
Cheltuieli de personal"3,412,000""3,400,626"1.0001.000"4,462,210""4,056,406"0.910"504,517""504,517"000"555,000"1.10"50,483"
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu00#DIV/0!0#DIV/0!0
Club Sportiv Municipal"193,000""188,568"0.980.98"197,210"0.00"504,517""504,517""555,000"1.10"50,483"
Teatrul de Nord Satu Mare0#DIV/0!#DIV/0!0
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare"3,219,000""3,212,058"1.001.00"4,265,000"0.00#DIV/0!0
Sume fond handicap 0
Cheltuieli materiale"10,585,000""10,164,304"0.9600.960"10,599,290""9,266,827"0.870"12,180,978""11,665,757"000"12,420,000"1.06"754,243"
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu00#DIV/0!0#DIV/0!0
Club Sportiv Municipal"3,620,000""3,567,575"0.990.99"3,354,290"0.00"4,355,483""4,342,406""4,350,000"1.00"7,594"
Teatrul de Nord Satu Mare0#DIV/0!#DIV/0!0
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare"1,145,000""1,070,386"0.930.93"1,175,000"0.000#DIV/0!0
Zone Verzi"3,870,000""3,576,353"0.920.92"4,170,000"0.00"7,679,495""7,282,164""7,920,000"1.09"637,836"
Cheltuieli cu bunuri si servicii Primaria SM"1,700,000""1,700,000"1.00"1,700,000"0.00#DIV/0!0
Actiuni culturale organizate de Primaria SM"250,000""249,990"1.001.00"200,000"0.00"146,000""41,187""150,000"3.64"108,813"
Transferuri catre instituţii publice Teatru"6,001,865""5,751,865"0.960.96"8,444,000""7,631,000"0.90"11,249,000""11,248,930""12,958,000"1.15"1,709,070"
Transferuri catre instituţii publice GMZ"1,875,000""1,857,068"0.990.990"2,706,000""2,706,000"1.00"3,530,000""3,523,679""3,948,000"1.12"424,321"
Alte cheltuieli"125,000""74,000"0.590.590"125,000""70,000"0.56"174,000""174,000""180,000"1.03"6,000"
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0#DIV/0!0"-26,865"0.00"26,865"
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala"21,700,700""21,239,446"0.9800.980"29,297,300""25,298,895"0.86"38,228,934""37,760,049"000"44,112,000"1.17"6,351,951"
Cheltuieli de personal din care:"8,445,000""8,308,720"0.9800.980"12,339,000""10,538,555"0.850"16,288,000""16,133,358"00"18,900,000"1.17"2,766,642"
SPAS"1,865,000"0.000.00"2,540,000"0.00"4,123,000""4,073,782""4,500,000"1.10"426,218"
Asistenti persoane handicap"5,250,000"0.000.00"8,034,000"0.00"8,975,000""8,902,088""10,939,000"1.23"2,036,912"
Crese"1,330,000"0.000.00"1,765,000"0.00"3,190,000""3,157,488""3,461,000"1.10"303,512"
Sume fond handicap #DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:"1,240,000""1,156,909"0.9300.93"1,619,000""1,130,271"0.700"1,396,000""1,267,207"00"1,630,000"1.29"362,793"
SPAS"800,000"0.000.00"880,000"0.00"756,000""733,808""880,000"1.20"146,192"
Crese"440,000"0.000.00"739,000"0.00"640,000""533,399""750,000"1.41"216,601"
ADP0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte transferuri"1,100,700""959,497"0.8700.87"1,479,300""1,094,315"0.740"825,000""824,152"00000.00"-824,152"
Directia ptr Prot Copil(contributie 25%)"825,000""824,152"00.00"-824,152"
Alte cheltuieli"1,100,700""959,497"0.8700.87"1,479,300""1,094,315"0.740"2,015,000""1,980,784"000"2,452,000"1.24"471,216"
Alte cheltuieli transferuri SPAS"1,100,700""959,497"0.870.87"1,479,300""1,094,315"0.74"1,800,000""1,773,528""1,800,000"1.01"26,472"
SPAS proiecte#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Sume fond handicap #REF!#REF!#REF!#REF!#REF!"215,000""207,256""652,000"3.15"444,744"
Ajutoare sociale din care:"10,915,000""10,814,320"0.9900.990"13,860,000""12,555,662"0.910"17,704,934""17,605,177"000"21,130,000"1.20"3,524,823"
* ajutor social"45,000"0.000.00"32,000"0.00"14,200""4,640""14,000"3.02"9,360"
* ajutoare sociale in natura"30,000"0.00"30,000"0.00"30,000""22,055""30,000"1.36"7,945"
* lemne venituri proprii#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* lemne subvenţii"20,000"0.000.00"10,000"0.00"8,000""1,740""6,000"3.45"4,260"
* trusou#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* prima casatorie -200 eur#REF!#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!0
"*ajutor social indemnizaţii asistenţi persoane
cu hand""10,780,000""10,814,320"1.001.00"13,765,000""12,555,662"0.91"17,572,734""17,548,330""21,000,000"1.20"3,451,670"
*ajutoare urgenta (prin HCL)"40,000"0.000.00"23,000"0.00"80,000""28,412""80,000"2.82"51,588"
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!0"-19,908"0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!"-50,629"0.00"50,629"
"Cap. 70 Locuinte, servicii si
dezvoltare publica""14,374,800""10,414,031"0.7200.720"15,044,000""10,176,642"0.680"15,882,417""15,249,684"000"16,889,144"1.11"1,639,460"
Cheltuieli de personal#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:"11,874,800""8,005,783"0.6700.670"12,500,000""7,659,049"0.610"13,252,417""12,718,386"000"14,091,144"1.11"1,372,758"
Iluminat"4,900,000""3,852,252"0.79"5,000,000"0.00"5,300,000""4,975,786""7,200,000"1.45"2,224,214"
Alte cheltuieli"6,974,800""4,153,531"0.60"7,500,000"0.00"7,952,417""7,742,600""6,891,144"0.89"-851,456"
Transferuri catre instituţii publice0#DIV/0!0#DIV/0!00
Transferuri#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0
Alte cheltuieli0#DIV/0!0#DIV/0!00
Transferuri (55) #REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0
Împrumuturi acordate#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0
#REF!#REF!#REF!#DIV/0!00
0
alte transferuri0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0
Rambursari imprumuturi ISPA"2,500,000""2,408,248"0.960.96"2,544,000""2,517,593"0.99"2,630,000""2,531,558""2,798,000"1.11"266,442"
#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0#DIV/0!0-2600.00260
Cap. 74 Protectia mediului"12,100,000""12,082,789"1.0001.000"12,100,000""10,279,940"0.850"9,400,000""9,396,792"000"7,545,000"0.80"-1,851,792"
Cheltuieli materiale"12,100,000""12,082,789"1.001.00"12,100,000""10,279,940"0.85"9,400,000""9,396,792""7,545,000"0.80"-1,851,792"
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0
Cap. 83 Agricultura"729,898""23,104"0.0300.030"1,132,000""493,129"0.440"1,000,565""616,501"000"800,000"1.30"183,499"
Cheltuieli materiale"729,898""23,104"0.030.03"1,132,000""493,129"0.44"1,000,565""616,501""800,000"1.30"183,499"
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Cap. 84 Transporturi"23,741,354""16,541,809"0.7000.700"42,600,000""31,786,749"0.750"40,742,066""39,657,611"000"47,735,297"1.20"8,077,686"
Subventii"5,200,000""5,200,000"1.001.00"6,350,000""5,565,804"0.88"11,950,000""11,903,071""14,283,297"1.20"2,380,226"
Rambursari imprumuturi"9,670,000""9,670,000"1.001.00"8,450,000""7,615,000"0.90"9,456,800""9,456,800""9,902,000"1.05"445,200"
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!"-35,238"#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"8,871,354""1,671,809"0.190.19"27,800,000""18,641,183"0.67"19,335,266""18,297,740""23,550,000"1.29"5,252,260"
Cheltuieli de capital#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#DIV/0!0
Cap. 87 000#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
" Proiecte FSE
-romi"#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!0#DIV/0!0
Total cheltuieli"224,238,631""208,553,657"0.9300.930"275,745,376""229,057,145"0.83"150,000""195,853,514""190,625,857"000"216,807,941"1.14"26,182,084"
000
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU BUGET
KERESKÉNYI GÁBOR EC. LUCIA URSU EC. BORBEI TEREZIA EC. NEACŞU HELGA
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2018 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
ANEXA 1.1
Venituri Buget initial"Realizari la
20.10. 2009"Procent de realizareInfluente +/-"BUGET INITIAL
"REALIZARI LA 19.03.2018"INFL
+/-""BUGET RECTIFICAT 2010
""% realizari/
buget aprobat"% REALIZAREBUGET 2018INFLUENTE +/-INFLUENTE+/-INFLUENTE+/-BUGET RECTIFICAT
"50,000""3,667"7"-30,000"0000
0000
"267,000""101,958"38"62,000"0000
0000
"59,200,000""47,244,563"800000
"2,000,000""1,335,001"67"-400,000"0000
"3,050,000""2,169,612"71"-250,000"0000
0000
0000
0000
0000
"1,000,000""762,795"76"50,000"0000
"22,000""15,805"72"-2,000"0000
"260,000""165,823"64"-60,000"0000
"4,850,000""3,843,239"79"-500,400"0000
0000
000000
"5,936,000""3,242,619"550000
0000
0000
"20,000""11,942"600000
5005601121500000
"70,000""193,321"276"180,000"0000
"80,000"00"1,547,000"0000
"100,000""52,521"530000
"300,000""164,710"550000
"2,000"0"-1,900"000
"900,000""533,905"59"-200,000"0000
"150,000""82,190"55"-50,000"0000
"3,000,000""2,014,596"67"-560,000"0000
"45,000""24,289"540000
"3,000""1,490"50"-1,000"0000
"25,000""1,069"4"-23,000"0000
Fond de rulment"1,800,000""1,474,954"82"36,627,760""1,490,494""36,627,760"0.040.04"36,627,760""36,627,760"
Varsaminte din sectiunea de functionare"15,000""8,462"56"4,436,949""4,436,949"0.000.00"4,436,949""66,824""4,503,773"
"Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
FEN postaderare 45.01.01""2,000""1,820"910#DIV/0!#DIV/0!0
"Sume primite in contul platilor efectuate din anii
anteriori
FEN postaderare 45.01.02"00#DIV/0!00
"Fondul european de dezvoltare regionala-
prefinanţare 45,01,03" #VALUE!#VALUE! #VALUE!
"Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
(cofinantare 13% + TVA) 422000"00#DIV/0!00
sume primite in cadrul mecanismului de plata0#DIV/0!#DIV/0!0
sume primite de administratiile locale0#DIV/0!#DIV/0!0
Venituri din vinzari locuinte din fd. de stat-390300-"100,000""45,015"45"-30,000""1,398""6,766""1,398"4.844.84"1,398""5,368""6,766"
"Venituri din vinz. unor bunuri apartinind domeniului privat
-390700-""6,997,080""4,400,101"63"2,051,240""211,924""431,857""211,924"2.042.04"211,924""219,933""431,857"
"Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
-390100-""50,000""18,279"37"-20,000"00#DIV/0!00
Fond Social European -45020201-an curent"200,000""147,223"740#DIV/0!0
Fond Social European -45020202-ani precedenti"200,000""4,018"20#DIV/0!0
depozite speciale pt constructii locuinte 391000#DIV/0!00
fond social european 45.02.02"500,000""331,389"660#DIV/0!#DIV/0!0
Fond de rezerva la dispozitia Guvernului0#DIV/0!#DIV/0!0
Program national de dezvoltare locala 4265"14,549,529""255,529""14,549,529"0.020.02"14,549,529""14,549,529"
MDRAP-Program National privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit 42120#DIV/0!#DIV/0!0
sume primite de la UE 2014-2020 00#DIV/0!00
venituri de la asociatii de proprietari0#REF!00
Sume decontare cereri de plata 40160000#DIV/0!0
"Subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului
pt. extindere spatii verzi in localitati""689,000""381,000"5500#DIV/0!0
Subvenţii reabilitare termică locuinţe MDRL -420212-"1,060,000"0000#DIV/0!0
Subventii pentru fin.ch.cap.in invatamant"163,000""163,000"100000
Subventii pt. Realizare spatii verzi000
Alte transferuri voluntare 370250000
Subvenţii pentru plata c/v expert romi-45020201-000
"757,000"00000
Sume primite in contul platilor din anii precedenti0000
Total venituri"93,863,580""68,940,936"73"1,762,090""55,827,560""2,184,646"0#VALUE!#DIV/0!0.04"55,827,560"00"292,125""56,119,685"
Venituri proprii"41,278,031""1,929,117"0"41,278,031"#DIV/0!0.05"41,278,031"00"292,125""41,570,156"
CHELTUIELIBuget initial"Realizari la
08.10.2009"Procent de realizareInfluente +/-"BUGET INITIAL
"REALIZARI LA 19.03.2018"INFL
+/-""BUGET RECTIFICAT 2010
""% realizari/
buget aprobat"% REALIZAREBUGET 2018INFLUENTE +/-INFLUENTE+/-INFLUENTE+/-BUGET RECTIFICAT
Cap. 51 Autoritati publice"15,608,500""11,853,102"75.94"-375,000""1,197,500""256,113"0"1,197,500"0.210.21"1,197,500"000"1,197,500"
Cheltuieli de personal"9,900,000""7,744,908"78.230#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"5,244,000""3,962,875"75.57"-300,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"464,500""156,611"33.72"-75,000""1,197,500""256,113""1,197,500"0.210.21"1,197,500""1,197,500"
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-11,292"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cap. 54 Alte servicii publice generale"1,495,000""1,114,022"74.52"-30,000"0000#DIV/0!00000
Cheltuieli de personal"1,050,000""775,113"73.820#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"445,000""338,909"76.16"-30,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital000#DIV/0!0.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica
si imprumuturi""13,525,000""9,910,027"73.27"-1,000,000"000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Comisioane"412,000""153,907"37.36"-100,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Dobanzi aferente datoriei publice"13,113,000""9,756,120"74.40"-900,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cap.56 Transferuri cu caracter general"12,000""8,839"73.660000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
CAS persoane beneficiare ajutor social"12,000""8,839"73.660#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"Cap. 61 Ordine publica si siguranta
nationala""5,457,000""4,504,568"82.55"60,000""227,500"00"227,500"0.000.00"227,500"000"227,500"
Cheltuieli de personal-Pol.Com."3,696,000""3,053,309"82.61"90,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"Cheltuieli materiale, din care:""1,630,000""1,321,342"81.06"-30,000"00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Politia Comunitara0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Inspectorat Situatii Urgenta0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"131,000""130,823"99.86"227,500""227,500"0.000.00"227,500""227,500"
fen 56-9060#DIV/0!0
Cap. 65 Invatamint"105,935,800""80,873,220"76.34"-694,850""2,381,428""221,770"0"2,381,428"0.090.09"2,381,428"00"55,125""2,436,553"
Cheltuieli de personal"89,175,000""70,809,102"79.40"-696,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"15,296,000""9,615,101"62.860#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Ajutoare sociale pentru corn si lapte si fructe"757,000"00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"457,800""335,715"73.33"1,150""2,381,428""221,770""2,381,428"0.090.09"2,381,428""55,125""2,436,553"
"250,000""147,538"59.0200#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
FEN 58.0200#DIV/0!0
FEN (2%+13%)0#DIV/0!#DIV/0!00
Contributie UE 85%0#DIV/0!#DIV/0!00
TVA + CH. Neeligibile 0#DIV/0!#DIV/0!00
sume FSE Liceul Bratianu 0#DIV/0!#DIV/0!00
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-34,236"0#DIV/0!#DIV/0!00
Restituiri de fonduri din anii precedenti0
Cap. 66 Sanatate"891,000""372,392"41.797000000#DIV/0!00000
Cheltuieli de personal"689,000""370,392"53.760#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!
Cheltuieli materiale"2,000""2,000"100.007000#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!
Cheltuieli de capital0
Transf. pt. sustinerea chelt. de capital la spitale"200,000"00#DIV/0!0
FEN 58.02000#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
"Cap.67 Cultura, recreere, religie""6,535,500""5,984,441"91.57"173,100""2,744,320"00"2,704,320"#DIV/0!0.00"2,744,320"00"47,000""2,791,320"
"Transferuri catre institutii publice, din care""2,450,000""2,379,000"97.10"150,000"00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Club Sportiv Municipal0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Teatrul de Nord Satu Mare0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"Cheltuieli materiale, din care""2,380,700""1,972,862"82.87"-50,000"00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Zone Verzi0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Actiuni culturale organizate de Primaria SM0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
fen 56"1,606,500""1,577,500"98.19"55,000"0#DIV/0!#DIV/0!0
Alte transferuri curente interne#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"98,300""55,079"56.03"18,100""2,704,320""2,704,320"0.000.00"2,704,320""-14,000""2,690,320"
Transferuri pentru cheltuieli de capital"40,000"0.00"40,000""61,000""101,000"
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!00
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala#REF!"8,895,385"#REF!#REF!"1,285,661""52,897"0"1,285,661"0.040.04"1,285,661"00"-27,000""1,258,661"
Cheltuieli de personal din care:#REF!"5,971,372"#REF!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
SPAS"1,957,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Insotitori handicapati"4,252,330"0.00"740,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Crese"1,101,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:#REF!"1,523,609"#REF!#REF!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
SPAS"1,553,000"0.00"-50,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Crese"790,100"0.00"-50,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Locaterm"21,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"Alte transferuri, din care""1,424,500""811,068"56.9400#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Directia ptr Prot Copil(contributie 25%)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
transferuri SPAS0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
proiecte FEN SPAS0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
"transferuri Primaria SM (Caritas, Cr.Rosie, etc)"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Ajutoare sociale din care:"1,410,700""616,988"43.74#REF!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* ajutor social"500,000"0.00"-160,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* plata c/v expert local romi0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* lemne subvenţii"200,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* trusou"204,800"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
* prima casatorie -200 eur"505,900"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
*ajutor social indemnizaţii asistenţi persoane cu hand0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
*ajutoare urgenta (prin HCL)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
transferuri plata c/v expert local romi (56.02)0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
fen 58.020"-27,652"0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"206,000"0.00"-175,000""1,285,661""52,897""1,285,661"0.040.04"1,285,661""-27,000""1,258,661"
Restituiri de fonduri din anii precedenti00
"Cap. 70 Locuinte, servicii si
dezvoltare publica""16,308,000""10,947,596"67.13"2,829,240""12,210,189""256,000"0.020.02"12,210,189"00"146,000""12,356,189"
Cheltuieli de personal0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:"6,265,000""4,874,652"77.81"912,500"#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Iluminat"4,000,000"0.00"250,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Alte cheltuieli"2,265,000"0.00"662,500"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Transferuri catre institutii publice0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Transferuri"70,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"5,506,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Transferuri pt. proiecte FEN postaderare (56)"115,000""23,413"20.36#DIV/0!0
Transferuri (55)"1,280,000""513,127"0#DIV/0!#DIV/0!0
Împrumuturi acordate0#DIV/0!#DIV/0!0
Capital social0#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"8,648,000""5,536,404"64.02"1,916,740""12,210,189""256,000"0.020.02"12,210,189""146,000""12,356,189"
Rambursari imprumuturi ISPA#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cap. 74 Protectia mediului"10,420,000""10,275,644"98.61"510,000"000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"10,420,000""10,275,644"98.61"510,000"#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cap. 74 Protecţia mediului#REF!#REF!"1,300,000""140,000"00"140,000"0.000.00"140,000"000"140,000"
Cheltuieli de capital"1,300,000""140,000""140,000"0.000.00"140,000""140,000"
Cap. 84 Transporturi"22,007,150""15,182,566"68.99"-1,512,100""35,640,962""684,346"0"35,640,962"0.020.02"35,640,962"00"71,000""35,711,962"
Subventii"3,500,000""2,983,642"85.250#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Rambursari imprumuturi"4,600,000""3,907,060"84.94"100,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"9,310,000""5,637,409"60.55"-1,282,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"2,628,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Total cheltuieli"206,811,160"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
fen 560#DIV/0!00
Cheltuieli de capital"4,597,150""2,661,800"57.90"-330,100""35,640,962""684,346""35,640,962"0.020.02"35,640,962""71,000""35,711,962"
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-7,345"00#DIV/0!#DIV/0!00
Cap. 87 000#DIV/0!#DIV/0!00
Transferuri pt. investitii in transportul in comun00#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0
Total cheltuieli#REF!#REF!#REF!#REF!"55,827,560""1,471,126"0"43,577,371"#DIV/0!0.03"55,827,560"00"292,125""56,119,685"
0
0
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGETŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU BUGET
KERESKÉNYI GÁBOR EC. LUCIA URSU EC. BORBEI TEREZIA EC. HELGA NEACŞU EC. BORBEI TEREZIA
Secretar cu atribuții delegate Secretar cu atribuții delegate
Mihaela Racolța Mihaela Racolța
0
#VALUE!

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2020 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
ANEXA 1.1 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
Venituri Buget initial"Realizari la
20.10. 2009"Procent de realizareInfluente +/-"BUGET 2019
"REALIZARI LA 31.12.2019"INFL
+/-""BUGET RECTIFICAT 2010
""% realizari/
buget aprobat"PLATI RESTANTEBUGET 2018INFLUENTE +/-INFLUENTE+/-BUGET 2020"% 2020
fata de realizat 2019""diferente 2020 fata
de realizat 2019"
"50,000""3,667"7"-30,000"0000
0000
"267,000""101,958"38"62,000"0000
0000
"59,200,000""47,244,563"800000
"2,000,000""1,335,001"67"-400,000"0000
"3,050,000""2,169,612"71"-250,000"0000
0000
0000
0000
0000
"1,000,000""762,795"76"50,000"0000
"22,000""15,805"72"-2,000"0000
"260,000""165,823"64"-60,000"0000
"4,850,000""3,843,239"79"-500,400"0000
0000
000000
"5,936,000""3,242,619"550000
0000
0000
"20,000""11,942"600000
5005601121500000
"70,000""193,321"276"180,000"0000
"80,000"00"1,547,000"0000
"100,000""52,521"530000
"300,000""164,710"550000
"2,000"0"-1,900"000
"900,000""533,905"59"-200,000"0000
"150,000""82,190"55"-50,000"0000
"3,000,000""2,014,596"67"-560,000"0000
"45,000""24,289"540000
"3,000""1,490"50"-1,000"0000
"25,000""1,069"4"-23,000"0000
Fond de rulment"1,800,000""1,474,954"82"14,493,797""14,267,759""14,493,797"0.98"36,627,760""15,359,380"1.08"1,091,621"
Varsaminte din sectiunea de functionare"15,000""8,462"56"6,785,490""4,954,111""6,785,490"0.73"4,436,949""23,748,202""18,794,091"
"Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
FEN postaderare 45.01.01""2,000""1,820"910#DIV/0!#DIV/0!0
"Sume primite in contul platilor efectuate din anii
anteriori
FEN postaderare 45.01.02"0#DIV/0!0#DIV/0!0
"Fondul european de dezvoltare regionala-
prefinanţare 45,01,03"0#DIV/0! #DIV/0!0
"Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
(cofinantare 13% + TVA) 422000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
sume primite in cadrul mecanismului de plata0#DIV/0!#DIV/0!0
sume primite de administratiile locale0#DIV/0!#DIV/0!0
Venituri din vinzari locuinte din fd. de stat-390300-"100,000""45,015"45"-30,000""8,340""8,340""8,340"1.00"1,398"00.00"-8,340"
"Venituri din vinz. unor bunuri apartinind domeniului privat
-390700-""6,997,080""4,400,101"63"2,051,240""356,266""361,594""356,266"1.01"211,924"00.00"-361,594"
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice-390100-"50,000""18,279"37"-20,000""7,168""32,941""7,168"4.6007980.02"-32,143"
Fond Social European -48020201-an curent"200,000""147,223"74"194,831""219,429""194,831"1.13"1,015,000"4.63"795,571"
Fond Social European -48020202-ani precedenti"200,000""4,018"2"1,548""1,548""1,548"1.0000.00"-1,548"
prefinantare 4802030#DIV/0!0"375,785""375,785"
fond social european 45.02.02"500,000""331,389"660#DIV/0!#DIV/0!0
Fond de rezerva la dispozitia Guvernului0#DIV/0!#DIV/0!0
Program national de dezvoltare locala 4265"45,000""45,000""45,000"1.00"14,549,529""32,260,500"716.90"32,215,500"
MDRAP-Program National privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit 42120#DIV/0!#DIV/0!0
sume primite de la UE 2014-2020 0#DIV/0!00
venituri de la asociatii de proprietari"66,304""9,366"#REF!0"54,955"5.87"45,589"
Sume decontare cereri de plata 4016000#DIV/0!#DIV/0!0
"Subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului
pt. extindere spatii verzi in localitati""689,000""381,000"550#DIV/0!#DIV/0!0
Subvenţii reabilitare termică locuinţe MDRL -420212-"1,060,000"000#DIV/0!#DIV/0!0
Subventii pentru fin.ch.cap.in invatamant"163,000""163,000"1000#DIV/0!0
Subventii pt. Realizare spatii verzi0#DIV/0!0
Alte venituri0"83,000""83,000"
Sume primite in contul platilor din an curent 480101"473,000""30,840""473,000""38,272,855""1,241.01""38,242,015"
Subventii de la BS pt proiecte 2014-2020"757,000"00"248,839""273,021""248,839"0.00"-273,021"
"Sume primite in contul platilor din anii precedenti
480102""1,836,250""1,530,716""1,836,250"0"1,025,000"0.67"-505,716"
Total venituri"93,863,580""68,940,936"73"1,762,090""24,516,833""21,734,665"0"21,892,440"#DIV/0!"55,827,560"00"112,195,475"5.16"90,460,810"
Venituri proprii"21,717,365""19,624,745"0"21,651,061"8"41,278,031"00"39,246,335"2.00"19,621,590"
CHELTUIELIBuget initial"Realizari la
08.10.2009"Procent de realizareInfluente +/-"BUGET 2019
"REALIZARI LA 31.12.2019"INFL
+/-""BUGET RECTIFICAT 2010
""% realizari/
buget aprobat"PLATI RESTANTEBUGET 2018INFLUENTE +/-INFLUENTE+/-BUGET 2020"% 2020
fata de realizat 2019""diferente 2020 fata
de realizat 2019"
Cap. 51 Autoritati publice"15,608,500""11,853,102"75.94"-375,000""1,066,289""848,296"0"1,066,289"0.77000"2,449,500"2.89"1,601,204"
Cheltuieli de personal"9,900,000""7,744,908"78.2300.96#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"5,244,000""3,962,875"75.57"-300,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"464,500""156,611"33.72"-75,000""933,000""720,083""330,000"2.94"1,399,417"
FEN 58.02"-11,292""133,289""128,213""133,289"#DIV/0!0.96"133,289""2,119,500"0.00
Cap. 54 Alte servicii publice generale"1,495,000""1,114,022"74.52"-30,000"0000#DIV/0!00000
Cheltuieli de personal"1,050,000""775,113"73.820#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"445,000""338,909"76.16"-30,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital00#DIV/0!0.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
"Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica
si imprumuturi""13,525,000""9,910,027"73.27"-1,000,000"000#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Comisioane"412,000""153,907"37.36"-100,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Dobanzi aferente datoriei publice"13,113,000""9,756,120"74.40"-900,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cap.56 Transferuri cu caracter general"12,000""8,839"73.660000#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
CAS persoane beneficiare ajutor social"12,000""8,839"73.660#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
"Cap. 61 Ordine publica si siguranta
nationala""5,457,000""4,504,568"82.55"60,000""91,000""85,603"0"91,000"0.94"227,500"00"617,900"7.22"532,297"
Cheltuieli de personal-Pol.Com."3,696,000""3,053,309"82.61"90,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
"Cheltuieli materiale, din care:""1,630,000""1,321,342"81.06"-30,000"00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Politia Comunitara0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Inspectorat Situatii Urgenta0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"131,000""130,823"99.86"86,000""85,603""86,000"1.00"227,500""365,600"4.27"279,997"
FEN 58.02-906"5,000""5,000""252,300""252,300"
Cap. 65 Invatamint"105,935,800""80,873,220"76.34"-694,850""1,328,788""895,660"000.67000"7,907,055"8.83"7,011,395"
Cheltuieli de personal"89,175,000""70,809,102"79.40"-696,000"0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"15,296,000""9,615,101"62.860#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Ajutoare sociale pentru corn si lapte si fructe"757,000"00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"457,800""335,715"73.33"1,150""1,163,688""895,410""4,258,155"4.76"3,362,745"
"250,000""147,538"59.02#DIV/0!0
FEN 58.02"165,100"250"3,648,900""14,595.60""3,648,650"
FEN (2%+13%)#DIV/0!0
Contributie UE 85%#DIV/0!0
TVA + CH. Neeligibile #DIV/0!0
sume FSE Liceul Bratianu #DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-34,236"#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti0
Cap. 66 Sanatate"891,000""372,392"41.79700"300,000""299,999"0"300,000"1.0000000.00"-299,999"
Cheltuieli de personal"689,000""370,392"53.760#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
Cheltuieli materiale"2,000""2,000"100.007000#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
Cheltuieli de capital0
Transf. pt. sustinerea chelt. de capital la spitale"200,000"0"300,000""299,999"0.00"-299,999"
FEN 58.02000#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti00#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
"Cap.67 Cultura, recreere, religie""6,535,500""5,984,441"91.57"173,100""866,854""601,451"00#DIV/0!000"10,610,200"17.64"10,008,749"
"Transferuri catre institutii publice, din care""2,450,000""2,379,000"97.10"150,000"00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Club Sportiv Municipal0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Teatrul de Nord Satu Mare0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
"Cheltuieli materiale, din care""2,380,700""1,972,862"82.87"-50,000"00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Zone Verzi0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
Actiuni culturale organizate de Primaria SM0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0
fen 56"1,606,500""1,577,500"98.19"55,000"0#DIV/0!#DIV/0!0
Alte transferuri curente interne#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"98,300""55,079"56.03"18,100""657,500""553,711""590,000"1.07"36,289"
Transferuri pentru cheltuieli de capital"12,000""10,771"0.00"-10,771"
FEN 58.02"197,354""36,969""10,020,200"271.04"9,983,231"
Restituiri de fonduri din anii precedenti0#DIV/0!00
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala#REF!"8,895,385"#REF!#REF!"533,666""343,761"0"243,085"0.64000"2,206,904"6.42"1,863,143"
Cheltuieli de personal din care:#REF!"5,971,372"#REF!#REF!#DIV/0!0#DIV/0!0
SPAS"1,957,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
Insotitori handicapati"4,252,330"0.00"740,000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Crese"1,101,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:#REF!"1,523,609"#REF!#REF!00#DIV/0!0#DIV/0!0
SPAS"1,553,000"0.00"-50,000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Crese"790,100"0.00"-50,000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Locaterm"21,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
"Alte transferuri, din care""1,424,500""811,068"56.9400#DIV/0!0#DIV/0!0
Directia ptr Prot Copil(contributie 25%)0#DIV/0!0#DIV/0!0
transferuri SPAS0#DIV/0!0#DIV/0!0
proiecte FEN SPAS0#DIV/0!0#DIV/0!0
"transferuri Primaria SM (Caritas, Cr.Rosie, etc)"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Ajutoare sociale din care:"1,410,700""616,988"43.74#REF!00#DIV/0!0#DIV/0!0
* ajutor social"500,000"0.00"-160,000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
* plata c/v expert local romi0#DIV/0!0#DIV/0!0
* lemne subvenţii"200,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
* trusou"204,800"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
* prima casatorie -200 eur"505,900"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
*ajutor social indemnizaţii asistenţi persoane cu hand0#DIV/0!0#DIV/0!0
*ajutoare urgenta (prin HCL)0#DIV/0!0#DIV/0!0
transferuri plata c/v expert local romi (56.02)0#DIV/0!0#DIV/0!0
FEN 58.020"-27,652""243,085""55,602""243,085"0.23"2,132,900"38.36"2,077,298"
Cheltuieli de capital"206,000"0.00"-175,000""290,581""288,159""74,004"0.26"-214,155"
Restituiri de fonduri din anii precedenti00
"Cap. 70 Locuinte, servicii si
dezvoltare publica""16,308,000""10,947,596"67.13"2,829,240""11,119,471""10,408,777"0.94000"20,861,997"2.00"10,453,220"
Cheltuieli de personal0#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli materiale din care:"6,265,000""4,874,652"77.81"912,500"#DIV/0!0#DIV/0!0
Iluminat"4,000,000"0.00"250,000"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Alte cheltuieli"2,265,000"0.00"662,500"0#DIV/0!0#DIV/0!0
Transferuri catre institutii publice0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0
Transferuri"70,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"5,506,000"0.000#DIV/0!0#DIV/0!0
Transferuri pt. proiecte FEN postaderare 58"115,000""23,413"20.36"226,194""135,458""7,511,600"55.45"7,376,142"
Transferuri (55)"1,280,000""513,127"#DIV/0!0
Împrumuturi acordate#DIV/0!0
Capital social#DIV/0!0
Transferuri pt. proiecte FEN postaderare 560
Cheltuieli de capital"8,648,000""5,536,404"64.02"1,916,740""10,893,277""10,298,371""13,350,397"1.30"3,052,026"
Rambursari imprumuturi ISPA#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti00#DIV/0!0#DIV/0!0
Cap. 74 Protectia mediului"10,420,000""10,275,644"98.61"510,000""-25,052"00#DIV/0!00.00"25,052"
Cheltuieli materiale"10,420,000""10,275,644"98.61"510,000"#DIV/0!0#DIV/0!0
Cheltuieli de capital00#DIV/0!0#DIV/0!0
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-25,052"0#DIV/0!00.00"25,052"
Cap. 74 Protecţia mediului#REF!#REF!"1,300,000""137,000""136,850"0"137,000"1.0000000.00"-136,850"
Cheltuieli de capital"1,300,000""137,000""136,850"0.00"-136,850"
Cap. 84 Transporturi"22,007,150""15,182,566"68.99"-1,512,100""9,073,765""8,114,267"000.89000"67,541,919"8.32"59,427,652"
Subventii"3,500,000""2,983,642"85.250#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Rambursari imprumuturi"4,600,000""3,907,060"84.94"100,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli materiale"9,310,000""5,637,409"60.55"-1,282,000"0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Cheltuieli de capital"2,628,000"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
Total cheltuieli"206,811,160"0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0
FEN 58.020#DIV/0!"9,200"500"9,200""25,684,200""51,368.40""25,683,700"
Cheltuieli de capital"4,597,150""2,661,800"57.90"-330,100""9,064,565""8,113,767""41,607,719"5.13"33,493,952"
Restituiri de fonduri din anii precedenti"-7,345"#DIV/0!0
Cap. 87 #DIV/0!0
Transferuri pt. investitii in transportul in comun"250,000""250,000"
Restituiri de fonduri din anii precedenti0
Total cheltuieli#REF!#REF!#REF!#REF!"24,516,833""21,734,664"0"1,837,374"#DIV/0!#DIV/0!00"112,195,475"5.16"90,460,811"
0
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGETŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU BUGET
KERESKÉNYI GÁBOR EC. LUCIA URSU EC. BORBEI TEREZIA EC. HELGA NEACŞU EC. BORBEI TEREZIA
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚAMIHAELA MARIA RACOLȚA
0
"20,055,066"

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020
- lei -
"Nr.
crt."Denumire obiectiv de investiţie"Valoare
totală
iniţială""Valoare totală
actualizată la
31.12.2019"Cheltuieli din total surse de finanţaredin care:
BugetCreditAlte surse
01234567
TOTAL"204,264,714""272,550,921""60,575,875""60,575,875"00
din care:"156,534,572""213,635,507""44,097,267""44,097,267"00
AObiective în continuare"24,114,667""24,212,987""6,407,039""6,407,039"00
"21,357,691""21,465,970""6,364,469""6,364,469"00
BObiective noi"162,147,525""230,335,412""42,335,229""42,335,229"00
"135,176,881""192,169,537""37,732,798""37,732,798"00
CAlte cheltuieli de investiţii"18,002,522""18,002,522""11,833,607""11,833,607"00
000000
Cap. 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe"330,000""330,000""330,000""330,000"00
"Total, din care:"000000
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
BObiective noi000000
"Total, din care:"000000
CAlte cheltuieli de investiţii"330,000""330,000""330,000""330,000"00
"Total, din care:"000000
1Dotări independente"330,000""330,000""330,000""330,000"00
000000
2"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,"000000
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
3"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,"000000
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională"365,600""365,600""365,600""365,600"00
"Total, din care:"000000
CAlte cheltuieli de investiţii"365,600""365,600""365,600""365,600"00
"Total, din care:"000000
1Dotări independente"365,600""365,600""365,600""365,600"00
000000
Cap. 65 Învăţământ"15,163,893""15,163,893""4,258,155""4,258,155"00
"Total, din care:""8,275,204""8,275,204""1,780,265""1,780,265"00
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi"13,373,430""13,373,430""2,720,692""2,720,692"00
"Total, din care:""8,275,204""8,275,204""1,780,265""1,780,265"00
2Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"9,417,100""9,417,100""1,000""1,000"00
"6,373,300""6,373,300"0000
3"Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""3,826,330""3,826,330""2,718,692""2,718,692"00
"1,780,265""1,780,265""1,780,265""1,780,265"00
4"Construire gard la Grădinița cu program prelungit nr.13, situată pe Aleea Milcov""130,000""130,000""1,000""1,000"00
"121,639""121,639"0000
CAlte cheltuieli de investiţii"1,790,463""1,790,463""1,537,463""1,537,463"00
"Total, din care:"000000
5Dotări independente"1,088,293""1,088,293""1,088,293""1,088,293"00
000000
6"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""443,600""443,600""443,600""443,600"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
7"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,""258,570""258,570""5,570""5,570"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""590,000""590,000""590,000""590,000"00
"Total, din care:"000000
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi000000
"Total, din care:"000000
2000000
000000
CAlte cheltuieli de investiţii"590,000""590,000""590,000""590,000"00
"Total, din care:"000000
3Dotări independente000000
000000
4"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""590,000""590,000""590,000""590,000"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
5"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,"000000
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"74,004""74,004""74,004""74,004"00
"Total, din care:"000000
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi000000
"Total, din care:"000000
200000
00000
CAlte cheltuieli de investiţii"74,004""74,004""74,004""74,004"00
"Total, din care:"000000
2Dotări independente"74,004""74,004""74,004""74,004"00
000000
3"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,"000000
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
4"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,"000000
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""16,352,575""16,352,575""13,350,397""13,350,397"00
"Total, din care:""6,136,450""6,136,450""3,886,533""3,886,533"00
AObiective în continuare"1,693,178""1,693,178""195,000""195,000"00
"Total, din care:""1,385,080""1,385,080""189,000""189,000"00
1Lucrari de modernizare la Piata de alimente Nr.2 din municipiul Satu Mare"1,693,178""1,693,178""195,000""195,000"00
"1,385,080""1,385,080""189,000""189,000"00
BObiective noi"8,686,037""8,686,037""7,182,037""7,182,037"00
"Total, din care:""4,751,370""4,751,370""3,697,533""3,697,533"00
2Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni"2,842,000""2,842,000""1,421,000""1,421,000"00
"1,941,674""1,941,674""970,837""970,837"00
3"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""1,526,000""1,526,000""1,526,000""1,526,000"00
"1,526,000""1,526,000""1,526,000""1,526,000"00
4Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"658,196""658,196""658,196""658,196"00
"651,196""651,196""651,196""651,196"00
5"Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""450,000""450,000""450,000""450,000"00
"445,000""445,000""445,000""445,000"00
6"Extindere retea electrica de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo""166,000""166,000""83,000""83,000"00
"166,000""166,000""83,000""83,000"00
7Reglementare instalații electrice existente"21,500""21,500""21,500""21,500"00
"21,500""21,500""21,500""21,500"00
8Alimentare cont IID"3,022,341""3,022,341""3,022,341""3,022,341"00
000000
CAlte cheltuieli de investiţii"5,973,360""5,973,360""5,973,360""5,973,360"00
"Total, din care:"000000
9Achiziţie de imobile000000
000000
10Dotări independente"1,997,000""1,997,000""1,997,000""1,997,000"00
000000
11"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""3,919,360""3,919,360""3,919,360""3,919,360"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
12"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,""57,000""57,000""57,000""57,000"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Cap. 74 Protecția mediului000000
"Total, din care:"000000
CAlte cheltuieli de investiţii000000
"Total, din care:"000000
1"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,"000000
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
Cap. 84 Transporturi"171,388,642""239,674,849""41,607,719""41,607,719"00
"Total, din care:""142,122,918""199,223,853""38,430,469""38,430,469"00
AObiective în continuare"22,421,489""22,519,809""6,212,039""6,212,039"00
"Total, din care:""19,972,611""20,080,890""6,175,469""6,175,469"00
1Modernizări străzi de pământ în municipiul Satu Mare - strada Depozitelor"1,815,422""1,815,422""1,000""1,000"00
"1,815,422""1,815,422"0000
2"Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""579,200""624,000""624,000""624,000"00
"569,220""617,000""617,000""617,000"00
3"Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""587,740""633,000""633,000""633,000"00
"576,490""625,964""625,964""625,964"00
4"Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""636,740""645,000""645,000""645,000"00
"626,480""637,505""637,505""637,505"00
5Modernizarea străzii 1 Iunie"1,033,514""1,033,514""3,000""3,000"00
"822,700""822,700"0000
6"Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)""6,610,073""6,610,073""4,305,039""4,305,039"00
"5,737,704""5,737,704""4,295,000""4,295,000"00
7Modernizare Strada Grădinarilor"11,158,800""11,158,800""1,000""1,000"00
"9,824,595""9,824,595"0000
BObiective noi"140,088,058""208,275,945""32,432,500""32,432,500"00
"Total, din care:""122,150,307""179,142,963""32,255,000""32,255,000"00
8Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului"128,404,545""196,592,432""32,260,500""32,260,500"00
"110,953,574""167,946,230""32,100,000""32,100,000"00
9Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"1,493,918""1,493,918""1,000""1,000"00
"1,122,733""1,122,733"0000
10Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"827,000""827,000""1,000""1,000"00
"818,000""818,000"0000
11Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."1,070,649""1,070,649""1,000""1,000"00
"1,059,000""1,059,000"0000
12"Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""872,000""872,000""1,000""1,000"00
"863,000""863,000"0000
13"Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""728,000""728,000""1,000""1,000"00
"720,000""720,000"0000
14Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"1,025,000""1,025,000""1,000""1,000"00
"1,014,000""1,014,000"0000
15Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"916,000""916,000""1,000""1,000"00
"906,000""906,000"0000
16Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"844,000""844,000""1,000""1,000"00
"834,000""834,000"0000
17Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"1,097,946""1,097,946""1,000""1,000"00
"1,086,000""1,086,000"0000
18Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"734,000""734,000""1,000""1,000"00
"726,000""726,000"0000
19Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"964,000""964,000""1,000""1,000"00
"953,000""953,000"0000
20Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"951,000""951,000""1,000""1,000"00
"940,000""940,000"0000
21Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu"160,000""160,000""160,000""160,000"00
"155,000""155,000""155,000""155,000"00
CAlte cheltuieli de investiţii"8,879,095""8,879,095""2,963,180""2,963,180"00
"Total, din care:"000000
22Dotări independente"3,000""3,000""3,000""3,000"00
000000
23"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""1,494,480""1,494,480""1,494,480""1,494,480"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
24"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,""7,381,615""7,381,615""1,465,700""1,465,700"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Ordonator principal de credite"Director economic,""Şef serviciu buget,""Şef serviciu investiţii, gospodărire, întreținere"
"Primar," ec. Ursu Luciaec. Borbei Terezia ing. Szucs Zsigmond
Kereskényi Gábor
Vizat D.G.F.P. Satu Mare
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 2A la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
- lei -
"Nr.
crt."Denumire obiectiv de investiţie"Valoare
totală
iniţială""Valoare totală
actualizată la
31.12.2018"Cheltuieli din total surse de finanţaredin care:
BugetCreditAlte surse (Cota Asociaţia de proprietari)
01234567
TOTAL"157,078,868""157,078,868""49,148,500""49,148,500"00
din care:"90,351,395""90,351,395""23,911,217""23,911,217"00
AObiective în continuare000000
000000
BObiective noi"130,799,095""130,799,095""24,014,600""24,014,600"00
"90,351,395""90,351,395""23,911,217""23,911,217"00
CAlte cheltuieli de investiţii"26,279,773""26,279,773""25,133,900""25,133,900"00
000000
Cap. 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe"899,500""899,500""899,500""899,500"00
"Total, din care:"000000
CAlte cheltuieli de investiţii"899,500""899,500""899,500""899,500"00
"Total, din care:"000000
1Dotări independente"899,500""899,500""899,500""899,500"00
000000
Cap. 61 ”Ordine publică şi siguranţă naţională”"208,700""208,700""208,700""208,700"00
"Total, din care:"000000
CAlte cheltuieli de investiţii"208,700""208,700""208,700""208,700"00
"Total, din care:"000000
1Dotări independente"200,000""200,000""200,000""200,000"00
000000
2"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""8,700""8,700""8,700""8,700"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
Cap. 65 Învăţământ"6,839,218""6,839,218""3,628,300""3,628,300"00
"Total, din care:""6,397,643""6,397,643""3,260,000""3,260,000"00
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi"6,468,018""6,468,018""3,300,000""3,300,000"00
"Total, din care:""6,397,643""6,397,643""3,260,000""3,260,000"00
2Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"3,778,226""3,778,226""2,000,000""2,000,000"00
"3,737,117""3,737,117""1,980,000""1,980,000"00
4Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"2,689,792""2,689,792""1,300,000""1,300,000"00
"2,660,526""2,660,526""1,280,000""1,280,000"00
CAlte cheltuieli de investiţii"371,200""371,200""328,300""328,300"00
"Total, din care:"000000
5Dotări independente000000
000000
6"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""282,300""282,300""282,300""282,300"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
7"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări sesmologice, consultanţă, ""88,900""88,900""46,000""46,000"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""25,135,631""25,135,631""9,788,400""9,788,400"00
"Total, din care:""20,599,970""20,599,970""8,841,617""8,841,617"00
AObiective continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi"23,944,881""23,944,881""8,874,000""8,874,000"00
"Total, din care:""20,599,970""20,599,970""8,841,617""8,841,617"00
2Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"1,604,457""1,604,457""587,000""587,000"00
"1,587,000""1,587,000""577,000""577,000"00
3Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"1,299,512""1,299,512""1,286,000""1,286,000"00
"1,285,372""1,285,372""1,284,617""1,284,617"00
4Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"7,855,538""7,855,538""1,000""1,000"00
"7,850,000""7,850,000"0000
5Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"13,185,374""13,185,374""7,000,000""7,000,000"00
"9,877,598""9,877,598""6,980,000""6,980,000"00
CAlte cheltuieli de investiţii"1,190,750""1,190,750""914,400""914,400"00
"Total, din care:"000000
6Dotări independente"113,000""113,000""113,000""113,000"00
000000
7"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""659,500""659,500""659,500""659,500"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
8"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări sesmologice, consultanţă, ""418,250""418,250""141,900""141,900"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"6,453,163""6,453,163""1,627,100""1,627,100"00
"Total, din care:""6,221,851""6,221,851""1,480,000""1,480,000"00
BObiective noi"6,290,292""6,290,292""1,500,000""1,500,000"00
"Total, din care:""6,221,851""6,221,851""1,480,000""1,480,000"00
1Regenerare fizică a zonei Ostrovului"6,290,292""6,290,292""1,500,000""1,500,000"00
"6,221,851""6,221,851""1,480,000""1,480,000"00
CAlte cheltuieli de investiţii"162,871""162,871""127,100""127,100"00
"Total, din care:"000000
2Dotări independente"7,000""7,000""7,000""7,000"00
000000
3"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii""108,100""108,100""108,100""108,100"00
000000
4"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări sesmologice, consultanţă, ""47,771""47,771""12,000""12,000"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""40,628,443""40,628,443""7,372,300""7,372,300"00
"Total, din care:""34,585,573""34,585,573""6,534,600""6,534,600"00
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi"39,378,557""39,378,557""6,544,600""6,544,600"00
"Total, din care:""34,585,573""34,585,573""6,534,600""6,534,600"00
2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"1,521,829""1,521,829""904,000""904,000"00
"1,505,271""1,505,271""904,000""904,000"00
3Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"2,899,065""2,899,065""1,734,000""1,734,000"00
"2,867,522""2,867,522""1,734,000""1,734,000"00
4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"1,160,303""1,160,303""698,000""698,000"00
"1,147,678""1,147,678""698,000""698,000"00
5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"2,640,621""2,640,621""1,587,600""1,587,600"00
"2,611,890""2,611,890""1,587,600""1,587,600"00
6Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"1,829,520""1,829,520""1,116,000""1,116,000"00
"1,809,614""1,809,614""1,116,000""1,116,000"00
7Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare"12,927,219""12,927,219""5,000""5,000"00
"8,263,598""8,263,598"0000
8Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"16,400,000""16,400,000""500,000""500,000"00
"16,380,000""16,380,000""495,000""495,000"00
CAlte cheltuieli de investiţii"1,249,886""1,249,886""827,700""827,700"00
"Total, din care:"000000
9Dotări independente000000
000000
10"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""743,000""743,000""743,000""743,000"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
11"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări sesmologice, consultanţă, ""506,886""506,886""84,700""84,700"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Cap. 84 Transporturi"76,914,213""76,914,213""25,624,200""25,624,200"00
"Total, din care:""22,546,358""22,546,358""3,795,000""3,795,000"00
AObiective în continuare000000
"Total, din care:"000000
1000000
000000
BObiective noi"54,717,347""54,717,347""3,796,000""3,796,000"00
"Total, din care:""22,546,358""22,546,358""3,795,000""3,795,000"00
2Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"37,099,840""37,099,840""3,795,000""3,795,000"00
"5,611,184""5,611,184""3,795,000""3,795,000"00
3 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"17,617,507""17,617,507""1,000""1,000"00
"16,935,174""16,935,174"0000
CAlte cheltuieli de investiţii"22,196,866""22,196,866""21,828,200""21,828,200"00
"Total, din care:"000000
4Dotări independente"21,637,800""21,637,800""21,637,800""21,637,800"00
000000
5"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate,""155,700""155,700""155,700""155,700"00
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii000000
6"Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări sesmologice, consultanţă, ""403,366""403,366""34,700""34,700"00
"asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii"000000
Ordonator principal de credite"Director economic,""Şef serviciu buget,"" Şef serviciu investiţii, gospodărire, întreținere,"
"Primar," ec. Ursu Luciaec. Borbei Terezia ing. Szucs Zsigmond
Kereskényi Gábor
Vizat D.G.F.P. Satu Mare
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA
"studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2020"
- lei -
"Nr.
crt."Denumire"Total
surse de
finanţare"din care
BugetCreditAlte surse
Cap. 65 Învăţământ
1"Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației I.S.U. pentru corpul C5 a Liceului Teoretic German ""Johann Ettinger""""15,000""15,000"00
2Reabilitare Corp B la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare"1,000""1,000"00
3Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc"57,000""57,000"00
Total Cap. 65"73,000""73,000"00
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie"
1Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"2,000""2,000"00
2Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara"100,000""100,000"00
Total Cap. 67"102,000""102,000"00
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială
100
Total Cap. 680000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"
1"Extinderea iluminatului public in parcarile din cartierele Micro 17, Carpati 1, Carpati 2""161,000""161,000"00
2Extinderea iluminatului public pe strada Platanului"25,000""25,000"00
3Extinderea iluminatului public pe stradaTransilvania nr.7"15,000""15,000"00
4Extinderea iluminatului public pe strada Izvorului"15,000""15,000"00
5Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului"15,000""15,000"00
6Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor"15,000""15,000"00
7Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu"15,000""15,000"00
8"Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov""40,000""40,000"00
9Iluminat ornamental pentru locașurile de cult din Municipiul Satu Mare"160,000""160,000"00
10Parcare etajată str.Kogălniceanu"157,000""157,000"00
11Parcare etajată str. Decebal"157,000""157,000"00
12PUZ Reglementare profile stradale în zona de Nord-Vest a municipiului Satu Mare "161,000""161,000"00
13Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel mare nr.16"161,000""161,000"00
14Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel mare nr.14"161,000""161,000"00
15Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Iuliu Maniu nr.1"161,000""161,000"00
16Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.2"161,000""161,000"00
17Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.6"161,000""161,000"00
18"Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.4, nr.10""161,000""161,000"00
19Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.12-13"161,000""161,000"00
20Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.14-15"161,000""161,000"00
21Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.16"161,000""161,000"00
22Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.17"161,000""161,000"00
23Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.1"161,000""161,000"00
24Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.2"161,000""161,000"00
25Studiu de coexistență pe strada Fabricii"10,000""10,000"00
26"Elaborare Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, Municipiul Satu Mare""157,000""157,000"00
27Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.25 bl.C25"11,900""11,900"00
28Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.23 blC26"11,900""11,900"00
29Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Mircea cel Bătrân bl.C27"11,900""11,900"00
30"Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU4,6,8,10""28,560""28,560"00
31Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU40"11,900""11,900"00
32Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe Drum Carei bl.C3-C5"14,280""14,280"00
33Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Corvinilor nr.17"9,520""9,520"00
34Elaborare PUZ zona I"161,000""161,000"00
35Elaborare PUZ zona II"161,000""161,000"00
36Elaborare PUZ zona III"161,000""161,000"00
37Elaborare PUG preliminar"161,000""161,000"00
Total Cap. 70"3,778,960""3,778,960"00
Cap. 74 Protecția mediului
100
Total Cap.740000
Cap. 84 Transporturi
1Modernizare str.Dorobantilor"71,400""71,400"00
2"Largire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei""117,000""117,000"00
3Întocmire D.A.L.I. - Reparații capitale Pod Decebal"161,000""161,000"00
4Experiza tehnica pentru Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"18,000""18,000"00
5Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul"157,080""157,080"00
6Prelungirea străzii Diana"161,000""161,000"00
7Expertiză tehnică strada Depozitelor"100,000""100,000"00
Total Cap. 84"785,480""785,480"00
TOTAL GENERAL:"4,739,440""4,739,440"00
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 4 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA proiectelor tehnice pe anul 2020
- lei -
"Nr.
crt."Denumire"Total
surse de
finanţare"din care:
BugetCredit"Alte
surse"
Cap. 65 Învăţământ
1"Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""75,000""75,000"00
2Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"267,100""267,100"00
3Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc"28,500""28,500"00
Total Cap. 65"370,600""370,600"00
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie"
1"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseu 1: B-dul Lucian Blaga - str. Păulești - Dig, str. G. Alexandrescu - P-ța Soarelui - Dig; Traseu 2 : B-dul Cloșca (plecare str. Magnoliei) - Drumul Careiului, precum și realizarea a 4 sisteme de închiriat biciclete""160,000"16000000
2"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseul 1: Str. Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Rodnei, str.Fabricii, str.Odoreului; Traseu 2: str Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Lăcrămioarei, str.Porumbeilor, str.Liviu Rebreanu, str.Panseluței, p-ța Titulescu, str.I.Maniu, Centru; Traseu 3:(punct de plecare str.Panseluției) str.L.Rebreanu, str.Mileniului, str.Horea, Centru Vechi), precum și realizarea a 6 sisteme de închiriat biciclete""164,000"16400000
3"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu Traseu 1: (punct de plecare str.Lazarului), str.Trandafirilor, str.Avram Iancu, str.Iuliu Hosu, b-dul.Vasile Lucaciu, str.1 decembrie 1918, Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare str Mileniului), str.G.Coșbuc, b-dul Vasile Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete""73,000"7300000
4Sistem de închiriere de biciclete"91,000"9100000
Total Cap. 67"488,000""488,000"00
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"
1"Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""43,000""43,000"00
2"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""58,000""58,000"00
3Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"37,000""37,000"00
4Reglementare instalații electrice existente"2,400""2,400"00
Total Cap.70"140,400""140,400"00
Cap. 84 Transporturi
1Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului"37,000""37,000"00
2Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"28,000""28,000"00
3Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."35,000""35,000"00
4"Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""29,000""29,000"00
5"Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului ""25,000""25,000"00
6Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"34,000""34,000"00
7Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"31,000""31,000"00
8Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"24,000""24,000"00
9Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"36,000""36,000"00
10Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"25,000""25,000"00
11Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"32,000""32,000"00
12Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"32,000""32,000"00
13Modernizare strada Grădinarilor "216,000""216,000"00
14Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"60,000""60,000"00
15Modernizare strada Depozitelor"50,000""50,000"00
16D.T.A.C. Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu"15,000""15,000"00
Total Cap. 84"709,000""709,000"00
TOTAL GENERAL:"1,708,000""1,708,000"00
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 4A la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA proiectelor tehnice pe anul 2020 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
- lei -
"Nr.
crt."Denumire"Total
surse de
finanţare"din care:
BugetCredit"Alte
surse"
Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
1Ensuring public safety - supraveghere video8700870000
Total Cap. 618700870000
Cap. 65 Învăţământ
1Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr.7896008960000
2Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”13500013500000
3Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr. 29 și Creșa Punguța cu Doi Bani577005770000
Total Cap. 6528230028230000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie"
1Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"32,500""32,500"00
2Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"158,000""158,000"00
3Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu"186,000""186,000"00
4Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"281,000""281,000"00
5Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"2,000""2,000"00
Total Cap. 67"659,500""659,500"00
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială
1Regenerare fizică a zonei Ostrovului"108,100""108,100"00
Total Cap. 68"108,100""108,100"00
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"
1Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare45000045000000
2Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"293,000""293,000"00
Total Cap.70"743,000""743,000"00
Cap. 84 Transporturi
1Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"154,700""154,700"00
2Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"1,000""1,000"00
Total Cap.84"155,700""155,700"00
TOTAL GENERAL:"1,957,300""1,957,300"00
"SECRETAR GENERAL,"
MIHAELA MARIA RACOLȚAANEXA nr. 5 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA
dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2020
- lei -
"Nr.
crt."Denumire"Cant.
U/M
- buc -""Preţ
unitar""Total
surse de
finanţare"din care:
BugetAlte surse
Cap. 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe
1Echipamente și aplicații informatice1"60,000""60,000""60,000"0
2Dezvoltare și upgrade aplicații mobile Satu Mare City App1"50,000""50,000""50,000"0
3"Dezvoltare și upgrade pagină web de servicii online, pregătire pentru Monitorul Oficial al Municipiului Satu Mare"1"60,000""60,000""60,000"0
4Centrală telefonică digitală1"160,000""160,000""160,000"0
Total Cap. 51"330,000""330,000"0
Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională
1Achizitie sirene electronice tip pavian 1200 W2"47,000""94,000""94,000"0
2Detector substanțe toxice1"20,000""20,000""20,000"0
3Storage server (server stocare înregistrări video) cu hard disk-uri1"92,000""92,000""92,000"0
4Stație de lucru supraveghere video cu monitor dedicat2"6,000""12,000""12,000"0
5Monitor video wall2"3,300""6,600""6,600"0
6Stație de lucru 2"3,500""7,000""7,000"0
7Autoturism2"60,000""120,000""120,000"0
8Rampă luminoasă sirenă2"4,000""8,000""8,000"0
9Program (soft) gestiune1"6,000""6,000""6,000"0
Total Cap. 61"365,600""365,600"0
Cap. 65 Învăţământ
1Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Satu Mare1"25,200""25,200""25,200"0
2Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Satu Mare1"254,354""254,354""254,354"0
3Sistem supraveghere video la Grădiniţa nr. 6 Satu Mare1"4,085""4,085""4,085"0
4Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Satu Mare1"150,000""150,000""150,000"0
5Sistem alarmare la incendiu la Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai Satu Mare1"11,500""11,500""11,500"0
6Sistem monitorizare video la Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Satu Mare1"37,000""37,000""37,000"0
7Maşina de spălat vase la Colegiul Naţional Kolcsey Ferenc Satu Mare1"11,230""11,230""11,230"0
8Multifuncţional la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Mare1"8,970""8,970""8,970"0
9Unitate centrală la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Mare1"2,800""2,800""2,800"0
10Balon presostatic la Liceul Teoretic German Johann Ettinger Satu Mare1"250,000""250,000""250,000"0
11Centrală termică la Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Mare1"254,354""254,354""254,354"0
12Multifuncţional la Liceul Teologic Romano Catolic Ham Janos Satu Mare1"12,000""12,000""12,000"0
13"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 11, Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 121"1"16,700""16,700""16,700"0
14"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Botizului nr. 61 A"1"16,700""16,700""16,700"0
15"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Gladiolei nr. 14"1"16,700""16,700""16,700"0
16"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Voinicelul, Satu Mare, B-dul Muncii H24, str. Aurora E 5"1"16,700""16,700""16,700"0
Total Cap. 65"1,088,293""1,088,293"0
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială
1Stații de lucru5"4,600""23,000""23,000"0
2Aparate aer condiționat C.M.Alter Ego11"3,364""37,004""37,004"0
3Centrale termice la Centrul Social Prichindel2"7,000""14,000""14,000"0
Total Cap. 68"74,004""74,004"
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"
1Unitate de alarmare în caz de incendiu la Centrul de monitorizare a aerului1"12,000""12,000""12,000"0
2Mobilier Urban1"1,785,000""1,785,000""1,785,000"0
3Achiziţie balustradă de protecţie zona Burdea-Soarelui - cu montaj1"40,000""40,000""40,000"0
4Sistem dirijare și ordonare public pentru Someșul etaj IV1"160,000""160,000""160,000"0
Total Cap. 70"1,997,000""1,997,000"0
Cap. 84 Transporturi
1Autobuze3"1,000""3,000""3,000"0
Total Cap. 84"3,000""3,000"0
TOTAL GENERAL"3,857,897""3,857,897"0
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA NR. 5A la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
LISTA
Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2020 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)
- lei -
"Nr.
crt."Denumire"Cant.
U/M
- buc -""Preţ
unitar""Total
surse de
finanţare"din care:
BugetAlte surse
Cap.51 Autoritati publice si actiuni externe
1"Achiziție echipamente sotware și hardware GIS, instalare, livrare și configurare echipamente în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni”"1"810,000""810,000""810,000"0
2"Servicii de arhivare digitală și crearea unui soft propriu în vederea digitalizării documentelor emise în cadrul proiectului ""Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni"""1"89,500""89,500""89,500"0
Total Cap. 51"899,500""899,500"0
Cap. 61 ”Ordine publică şi siguranţă naţională”
1Ensuring public safety - supraveghere video1"200,000""200,000""200,000"0
Total Cap. 61"200,000""200,000"0
Cap. 65 Învăţământ
1
Total Cap. 65000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie"
1Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA1"113,000""113,000""113,000"0
Total Cap. 67"113,000""113,000"0
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială
1Laptop2"3,500""7,000""7,000"0
Total Cap. 68"7,000""7,000"0
Cap. 84 Transporturi
1Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare1"21,637,800""21,637,800""21,637,800"0
Total Cap. 84"21,637,800""21,637,800"0
TOTAL GENERAL"22,857,300""22,857,300"0
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 6 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
"LISTA
reparaţiilor capitale pe anul 2020"
- lei -
"Nr.
crt."Denumire obiectiv de investiţie"Valoare
totală
iniţială""Valoare totală
actualizată la
31.12.2018"Cheltuieli din total surse de finanţaredin care:
BugetCreditAlte surse
"TOTAL,""7,697,185""7,697,185""1,528,270""1,528,270"00
din care:000000
Cap. 65 Învăţământ"258,570""258,570""5,570""5,570"00
"Total, din care:"000000
1"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""3,570""3,570""3,570""3,570"00
000000
2Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"127,000""127,000""1,000""1,000"00
000000
3Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"128,000""128,000""1,000""1,000"00
000000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""57,000""57,000""57,000""57,000"00
"Total, din care:"000000
1"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""8,000""8,000""8,000""8,000"00
000000
2"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""16,000""16,000""16,000""16,000"00
000000
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"12,000""12,000""12,000""12,000"00
000000
4Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"6,000""6,000""6,000""6,000"00
000000
5"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""9,000""9,000""9,000""9,000"00
000000
6"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""6,000""6,000""6,000""6,000"00
000000
Cap. 84 Transporturi"7,381,615""7,381,615""1,465,700""1,465,700"00
"Total, din care:"000000
1Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare strada Grădinarilor"193,494""193,494""1,000""1,000"00
000000
2"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor) ""170,000""170,000""135,000""135,000"00
000000
3"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)""63,000""63,000""54,000""54,000"00
000000
4Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare strada Grădinarilor "56,000""56,000""1,000""1,000"00
000000
5Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizări străzi de pămȃnt în municipiul Satu-Mare – Strada Depozitelor"14,000""14,000""2,000""2,000"00
000000
6Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru „Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului”"77,500""77,500""14,700""14,700"00
000000
7Servicii generale de consultantă în management pentru „Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului”"135,000""135,000""45,000""45,000"00
000000
8Servicii de supervizare lucrari pentru Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului"6,218,621""6,218,621""1,137,000""1,137,000"00
000000
9Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de str Paulestiului - Ion Vidu – Parcul UFO"26,000""26,000""26,000""26,000"00
000000
10Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de Str Independentei - Dima - Macinului - Bobocului - Papadiei"22,000""22,000""22,000""22,000"00
000000
11Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"25,000""25,000""1,000""1,000"00
000000
12Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."29,000""29,000""1,000""1,000"00
000000
13"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""25,000""25,000""1,000""1,000"00
000000
14"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""22,000""22,000""1,000""1,000"00
000000
15Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"29,000""29,000""1,000""1,000"00
000000
16Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"26,000""26,000""1,000""1,000"00
000000
17Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"21,000""21,000""1,000""1,000"00
000000
18Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"30,000""30,000""1,000""1,000"00
000000
19Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"22,000""22,000""1,000""1,000"00
000000
20Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"27,000""27,000""1,000""1,000"00
000000
21Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"27,000""27,000""1,000""1,000"00
000000
22"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""20,000""20,000""1,000""1,000"00
000000
23"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""20,000""20,000""1,000""1,000"00
000000
24"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""20,000""20,000""1,000""1,000"00
000000
25"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""1,000""1,000""1,000""1,000"00
000000
26"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""1,000""1,000""1,000""1,000"00
000000
27"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""1,000""1,000""1,000""1,000"00
000000
28Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
29Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."6,000""6,000""1,000""1,000"00
000000
30"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""6,000""6,000""1,000""1,000"00
000000
31"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""6,000""6,000""1,000""1,000"00
000000
32Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
33Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"6,000""6,000""1,000""1,000"00
000000
34Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
35Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
36Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"6,000""6,000""1,000""1,000"00
000000
37Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
38Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"5,000""5,000""1,000""1,000"00
000000
Ordonator principal de credite"Director economic,""Şef serviciu buget,"" Şef serviciu investiţii,"
"Primar," ec. Ursu Luciaec. Borbei Terezia" gospodărire, întreținere "
Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA NR. 6A la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
"LISTA
altor cheltuieli asimilate investiţiilor pe anul 2020 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)"
- lei -
"Nr.
crt."Denumire obiectiv de investiţie"Valoare
totală
iniţială""Valoare totală
actualizată la
31.12.2018"Cheltuieli din total surse de finanţaredin care:
BugetCreditAlte surse
"TOTAL,""1,465,173""1,465,173""319,300""319,300"00
din care:000000
Cap. 65 Învăţământ"88,900""88,900""46,000""46,000"00
"Total, din care:"000000
1Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"25,000""25,000""13,500""13,500"00
000000
2Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"24,300""24,300""13,000""13,000"00
000000
5Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"27,400""27,400""13,500""13,500"00
000000
6Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"12,200""12,200""6,000""6,000"00
000000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""418,250""418,250""141,900""141,900"00
"Total, din care:"000000
1Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"190,000""190,000""1,000""1,000"00
000000
2Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"29,750""29,750""1,000""1,000"00
000000
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"31,000""31,000""31,000""31,000"00
000000
4Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"14,500""14,500""14,500""14,500"00
000000
5Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"82,400""82,400""56,400""56,400"00
000000
6Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"47,600""47,600""28,000""28,000"00
000000
7Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"23,000""23,000""10,000""10,000"00
000000
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"47,771""47,771""12,000""12,000"00
"Total, din care:"000000
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului"47,771""47,771""12,000""12,000"00
000000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""506,886""506,886""84,700""84,700"00
"Total, din care:"000000
1Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"8,608""8,608""5,200""5,200"00
000000
2Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"16,570""16,570""10,000""10,000"00
000000
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"6,472""6,472""3,900""3,900"00
000000
4Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"14,874""14,874""9,000""9,000"00
000000
5Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"10,140""10,140""7,000""7,000"00
000000
6Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou "115,204""115,204""1,000""1,000"00
000000
7Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"57,834""57,834""1,000""1,000"00
000000
8Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"160,100""160,100""16,500""16,500"00
000000
9Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"80,100""80,100""8,500""8,500"00
000000
10Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"7,532""7,532""4,600""4,600"00
000000
11Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"1,901""1,901""1,200""1,200"00
000000
12Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"5,664""5,664""3,400""3,400"00
000000
13Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"13,014""13,014""7,900""7,900"00
000000
14Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"8,873""8,873""5,500""5,500"00
000000
Cap. 84 Transporturi"403,366""403,366""34,700""34,700"00
"Total, din care:"000000
1Servicii de dirigenţie de şantier pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"12,700""12,700""12,700""12,700"00
000000
2Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"20,000""20,000""20,000""20,000"00
000000
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"281,666""281,666""1,000""1,000"00
000000
4Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"89,000""89,000""1,000""1,000"00
000000
Ordonator principal de credite"Director economic,""Şef serviciu buget,"" Şef serviciu investiţii,"
"Primar," ec. Ursu Luciaec. Borbei Terezia" gospodărire, întreținere "
Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

MUNICIPIUL SATU MAREAnexa nr. 8 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
"Lista creditelor de angajament și Programul multianual de investiții pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în
Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse proprii şi din fonduri externe nearambursabile 2020"
2020
DENUMIRE ACHIZITIE / OBIECTIVSursa Finantare (02 Buget Local )Capitol bugetarCredite bugetare 2020Credite angajament pe anul 2020"Credite angajament
total"PROGRAM 2021PROGRAM 2022PROGRAM 2023PROGRAM 2024
12345678910
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe
Echipamente și aplicații informatice0251/71"60,000""60,000""490,000""430,000"00000
Dezvoltare și upgrade aplicații mobile Satu Mare City App0251/71"50,000""50,000""140,000""90,000"0000
"Dezvoltare și upgrade pagină web de servicii online, pregătire pentru Monitorul Oficial al Municipiului Satu Mare"0251/71"60,000""60,000""60,000"0000
Centrală telefonică digitală0251/71"160,000""160,000""160,000"0000
00000
Total 51/71"330,000""330,000""850,000""520,000"00000
Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţională0
Achizitie sirene electronice tip pavian 1200 W0261/71"94,000""94,000""94,000"0000
Detector substanțe toxice0261/71"20,000""20,000""20,000"0000
Storage server (server stocare înregistrări video) cu hard disk-uri0261/71"92,000""92,000""92,000"0000
"Stație de lucru supraveghere video
cu monitor dedicat"0261/71"12,000""12,000""12,000"0000
Monitor video wall0261/71"6,600""6,600""6,600"0000
Stație de lucru 0261/71"7,000""7,000""7,000"0000
Autoturism0261/71"120,000""120,000""120,000"0000
Rampă luminoasă sirenă0261/71"8,000""8,000""8,000"0000
Program (soft) gestiune0261/71"6,000""6,000""6,000"0000
Total 61/71"365,600""365,600""365,600"00000
"Cap. 65.02 "" Invatamant """00
"Construire gard la Grădinița cu program prelungit nr.13, situată pe Aleea Milcov"0265/71"1,000""1,000""130,000""129,000"00000
"Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"0265/71"2,718,692""2,718,692""2,718,692"000000
"SF Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației I.S.U. pentru corpul C5 a Liceului Teoretic German ""Johann Ettinger"""0265/71"15,000""15,000""15,000"000000
SF Reabilitare Corp B la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare0265/71"1,000""1,000""90,000""89,000"000
SF Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc0265/71"57,000""57,000""57,000"0000
Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-80265/71"1,000""1,000""9,417,100""9,416,100"000
PT Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-80265/71"267,100""267,100""267,100"0000
"PT Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"0265/71"75,000""75,000""75,000"000000
PT Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc0265/71"28,500""28,500""28,500"
PT Reabilitare clădire internat situată pe strada Ceahlăului nr.1(liceul cu program sportiv)0265/7100"139,000""139,000"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-80265/71"1,000""1,000""128,000""127,000"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-80265/71"1,000""1,000""127,000""126,000"000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)"0265/71"3,570""3,570""3,570"0000
Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Satu Mare0265/71"25,200""25,200""25,200"0000
"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 11, Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 121"0265/71"16,700""16,700""16,700"0000
"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Botizului nr. 61 A"0265/71"16,700""16,700""16,700"0000
"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Gladiolei nr. 14"0265/71"16,700""16,700""16,700"0000
"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Voinicelul, Satu Mare, B-dul Muncii H24, str. Aurora E 5"0265/71"16,700""16,700""16,700"0000
Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Satu Mare0265/71"254,354""254,354""254,354"0000
Sistem supraveghere video la Grădiniţa nr. 6 Satu Mare0265/71"4,085""4,085""4,085"0000
Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Satu Mare0265/71"150,000""150,000""150,000"0000
Sistem alarmare la incendiu la Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai Satu Mare0265/71"11,500""11,500""11,500"0000
Sistem monitorizare video la Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Satu Mare0265/71"37,000""37,000""37,000"0000
Maşina de spălat vase la Colegiul Naţional Kolcsey Ferenc Satu Mare0265/71"11,230""11,230""11,230"00000
Multifuncţional la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Mare0265/71"8,970""8,970""8,970"00000
Unitate centrală la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Mare0265/71"2,800""2,800""2,800"0000
Balon presostatic la Liceul Teoretic German Johann Ettinger Satu Mare0265/71"250,000""250,000""250,000"0000
Centrală termică la Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Mare0265/71"254,354""254,354""254,354"0000
Multifuncţional la Liceul Teologic Romano Catolic Ham Janos Satu Mare0265/71"12,000""12,000""12,000"00000
TOTAL 65/71"4,258,155""4,258,155""14,284,255""10,026,100"00000
"Cap. 66.02 ""Sanatate"""00
TOTAL 65/71"4,258,155""4,258,155""14,284,255""10,026,100"0000
"Cap 67.02 ""Cultura , recreere si religie"00
0266/7100
Total 66/7100000
"Cap 67.02 ""Cultura , recreere si religie"00
SF Complex sportiv0267/7100"130,000""130,000"00000
SF Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara0267/71"100,000""100,000""100,000"000000
"SF Reabilitarea fațadei clădirii Filarmonicii ""Dinu Lipatti"" din municipiul Satu Mare"0267/7100"135,000""135,000"00000
SF Reabilitarea Grădinii Romei0267/7100"176,840""176,840"00000
"SF Uzina de joaca, Amenajare spatii de recreere si petrecerea timpului liber"0267/7100"86,000""86,000"00000
SF Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/71"2,000""2,000""2,000"0000
"PT Reabilitarea fațadei clădirii Filarmonicii ""Dinu Lipatti"" din municipiul Satu Mare"0267/7100"135,000""135,000"00000
PT Reabilitarea Grădinii Romei0267/7100"170,000""170,000"00000
"PT Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseu 1: B-dul Lucian Blaga - str. Păulești - Dig, str. G. Alexandrescu - P-ța Soarelui - Dig; Traseu 2 : B-dul Cloșca (plecare str. Magnoliei) - Drumul Careiului, precum și realizarea a 4 sisteme de închiriat biciclete"0267/71"160,000""160,000""160,000"0000
"PT Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseul 1: Str. Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Rodnei, str.Fabricii, str.Odoreului; Traseu 2: str Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Lăcrămioarei, str.Porumbeilor, str.Liviu Rebreanu, str.Panseluței, p-ța Titulescu, str.I.Maniu, Centru; Traseu 3:(punct de plecare str.Panseluției) str.L.Rebreanu, str.Mileniului, str.Horea, Centru Vechi), precum și realizarea a 6 sisteme de închiriat biciclete"0267/71"164,000""164,000""164,000"0000
"PT Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu Traseu 1: (punct de plecare str.Lazarului), str.Trandafirilor, str.Avram Iancu, str.Iuliu Hosu, b-dul.Vasile Lucaciu, str.1 decembrie 1918, Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare str Mileniului), str.G.Coșbuc, b-dul Vasile Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete"0267/71"73,000""73,000""73,000"0000
PT Sistem de închiriere de biciclete0267/71"91,000""91,000""91,000"0000
"PT Uzina de joaca, Amenajare spatii de recreere si petrecerea timpului liber"0267/7100"75,000""75,000"00000
Total 67/71"590,000""590,000""1,497,840""907,840"00000
"Cap.68.02 ""Asigurari si asistenta sociala"""00
Stații de lucru0268/71"23,000""23,000""23,000"000000
Aparate aer condiționat C.M.Alter Ego0268/71"37,004""37,004""37,004"0000
Centrale termice la Centrul Social Prichindel0268/71"14,000""14,000""14,000"0000
PT Regenerarea fizică şi socială a comunităţii marginalizate din zona Turnul Pompierilor - Regenerarea fizică a zonei Turnul Pompierilor prin activități care vizează dezvoltarea comunitară și siguranța publică0268/7100"70,000""70,000"000
TOTAL 68/71"74,004""74,004""144,004""70,000"00000
"Cap. 70.02 ""Locuinte, servicii si dezvoltare publica'"00
Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni0270/71"1,421,000""1,421,000""1,421,000"00000
Lucrari de modernizare la Piata de alimente Nr.2 din municipiul Satu Mare0270/71"195,000""195,000""195,000"000000
Reglementare instalații electrice existente0270/71"21,500""21,500""21,500"0000
"SF Extinderea iluminatului public in parcarile din cartierele Micro 17, Carpati 1, Carpati 2"0270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Parcare etajată str.Kogălniceanu0270/71"157,000""157,000""157,000"000000
SF Parcare etajată str. Decebal0270/71"157,000""157,000""157,000"000000
SF PUZ Reglementare profile stradale în zona de Nord-Vest a municipiului Satu Mare 0270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Extinderea iluminatului public pe strada Platanului0270/71"25,000""25,000""25,000"00000
SF Extinderea iluminatului public pe stradaTransilvania nr.70270/71"15,000""15,000""15,000"0000
SF Extinderea iluminatului public pe strada Izvorului0270/71"15,000""15,000""15,000"0000
SF Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului0270/71"15,000""15,000""15,000"0000
SF Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor0270/71"15,000""15,000""15,000"0000
SF Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu0270/71"15,000""15,000""15,000"0000
"SF Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov"0270/71"40,000""40,000""40,000"000000
Iluminat ornamental pentru locașurile de cult din Municipiul Satu Mare0270/71"160,000""160,000""160,000"0000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.25 bl.C250270/71"11,900""11,900""11,900"000000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.23 blC260270/71"11,900""11,900""11,900"000000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Mircea cel Bătrân bl.C270270/71"11,900""11,900""11,900"000000
"SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU4,6,8,10"0270/71"28,560""28,560""28,560"000000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU400270/71"11,900""11,900""11,900"000000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe Drum Carei bl.C3-C50270/71"14,280""14,280""14,280"000000
SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Corvinilor nr.170270/71"9,520""9,520""9,520"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel Mare nr.160270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel Mare nr.140270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Iuliu Maniu nr.10270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.20270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.60270/71"161,000""161,000""161,000"000000
"SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.4, nr.10"0270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.12-130270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.14-150270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.160270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.170270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.10270/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.20270/71"161,000""161,000""161,000"000000
"SF Elaborare Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, Municipiul Satu Mare"0270/71"157,000""157,000""157,000"000000
SF Studiu de coexistență pe strada Fabricii0270/71"10,000""10,000""10,000"00000
SF Elaborare PUZ zona I0270/71"161,000""161,000""161,000"00000
SF Elaborare PUZ zona II0270/71"161,000""161,000""161,000"00000
SF Elaborare PUZ zona III0270/71"161,000""161,000""161,000"0000
SF Elaborare PUG preliminar0270/71"161,000""161,000""161,000"0000
"PT Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare"0270/71"58,000""58,000""58,000"0000
PT Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu0270/71"37,000""37,000""37,000"0000
"PT Extinderea iluminatului public in parcarile din cartierele Micro 17, Carpati 1, Carpati 2"0270/7100"133,000""133,000"000
"PT Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)"0270/71"43,000""43,000""43,000"000000
PT Parcare etajată str.Kogălniceanu0270/7100"160,000""160,000"00000
PT Parcare etajată str. Decebal0270/7100"160,000""160,000"00000
PT Reglementare instalații electrice existente0270/71"2,400""2,400""2,400"0000
"Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)"0270/71"450,000""450,000""450,000"000000
Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu0270/71"658,196""658,196""658,196"00000
"Extindere retea electrica de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo"0270/71"83,000""83,000""83,000"00000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare"0270/71"8,000""8,000""8,000"00000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare"0270/71"16,000""16,000""16,000"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu0270/71"12,000""12,000""12,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu0270/71"6,000""6,000""6,000"0000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)"0270/71"9,000""9,000""9,000"0000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)"0270/71"6,000""6,000""6,000"0000
Sistem dirijare și ordonare public pentru Someșul etaj IV0270/71"160,000""160,000""160,000"
"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare"0270/71"1,526,000""1,526,000""1,526,000"
Mobilier Urban0270/71"1,785,000""1,785,000""1,785,000"0000
Unitate de alarmare în caz de incendiu la Centrul de monitorizare a aerului0270/71"12,000""12,000""12,000"00000
Achiziţie balustradă de protecţie zona Burdea-Soarelui - cu montaj0270/71"40,000""40,000""40,000"000000
Alimentare cont IID0270/71"3,022,341""3,022,341""3,022,341"0000
TOTAL 70/71"13,350,397""13,350,397""13,803,397""453,000"00000
"Cap 74.02 ""Protecția Mediului"00
0274/71000000000
TOTAL 74/71000000000
"Cap 84.02 ""Transporturi"""00
Modernizări străzi de pământ în municipiul Satu Mare - strada Depozitelor0284/71"1,000""1,000""1,815,422""1,814,422"00000
"Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)"0284/71"4,305,039""4,305,039""5,434,500""1,129,461"00000
"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare"0284/710000000
Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș0284/71"1,000""1,000""1,495,000""1,494,000"00000
Modernizare strada Grădinarilor 0284/71"1,000""1,000""7,527,000""7,526,000"00000
Modernizarea străzii 1 Iunie0284/71"3,000""3,000""55,000""52,000"00000
Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului0284/71"32,260,500""32,260,500""169,942,500""82,551,000""55,131,000"0000
"Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17"0284/71"624,000""624,000""624,000"000000
"Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu"0284/71"633,000""633,000""633,000"000000
"Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu"0284/71"645,000""645,000""645,000"000000
SF Expertiza tehnică pentru Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș0284/71"18,000""18,000""18,000"0000
SF Expertiză tehnică strada Depozitelor0284/71"100,000""100,000""100,000"000000
SF Modernizarea strada Dara0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Modernizarea strada Mahatma Gandhi0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Modernizare str.Dorobantilor0284/71"71,400""71,400""71,400"000000
"SF Largire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei"0284/71"117,000""117,000""117,000"000000
SF Modernizare strada Toamnei0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Modernizare strada Alexandru Odobescu0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Modernizare strada Tiberiu Brediceanu0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Modernizare strada Ion PopDan0284/7100"35,700""35,700"00000
SF Întocmire D.A.L.I. - Reparații capitale Pod Decebal0284/71"161,000""161,000""161,000"000000
SF Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul0284/71"157,080""157,080""157,080"000000
SF Prelungirea străzii Diana0284/71"161,000""161,000""161,000"000000
PT Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș0284/71"60,000""60,000""60,000"000000
PT Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului0284/71"37,000""37,000""37,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga0284/71"28,000""28,000""28,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.0284/71"35,000""35,000""35,000"000000
"PT Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului"0284/71"29,000""29,000""29,000"000000
"PT Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului "0284/71"25,000""25,000""25,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului0284/71"34,000""34,000""34,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului0284/71"31,000""31,000""31,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna0284/71"24,000""24,000""24,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului0284/71"36,000""36,000""36,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului0284/71"25,000""25,000""25,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo0284/71"32,000""32,000""32,000"000000
PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo0284/71"32,000""32,000""32,000"000000
PT Modernizare strada Grădinarilor0284/71"216,000""216,000""216,000"000000
PT Modernizare strada Depozitelor0284/71"50,000""50,000""50,000"000000
PT - D.T.A.C. Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu0284/71"15,000""15,000""15,000"000000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru ""Modernizare Drum Carei"""0284/7100"2,960"00"2,960"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizări străzi de pămȃnt în municipiul Satu-Mare – Strada Depozitelor0284/71"2,000""2,000""14,000""12,000"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR0284/71"1,000""1,000""193,494""192,494"00000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor) "0284/71"135,000""135,000""135,000"000000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)"0284/71"54,000""54,000""54,000"000000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului0284/71"14,700""14,700""77,500""38,000""24,800"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare strada Grădinarilor 0284/71"1,000""1,000""36,000""35,000"00000
Consultanță profesională în managementul proiectelor de lucrări0284/7100"135,060""54,024""54,024""27,012"000
Servicii generale de consultantă în management pentru obiectivul „Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului”0284/71"45,000""45,000""135,000""54,000""36,000"0000
Autobuze0284/71"3,000""3,000""14,403,000""7,200,000""3,600,000""3,600,000"000
Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu0284/71"160,000""160,000""160,000"000000
Servicii de supervizare lucrari pentru Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului0284/71"1,137,000""1,137,000""5,984,000""2,932,000""1,915,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de str Paulestiului - Ion Vidu – Parcul UFO0284/71"26,000""26,000""26,000"000000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de Str Independentei - Dima - Macinului - Bobocului - Papadiei0284/71"22,000""22,000""22,000"000000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17"0284/71"1,000""1,000""20,000""19,000"00000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu"0284/71"1,000""1,000""20,000""19,000"00000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu"0284/71"1,000""1,000""20,000""19,000"00000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17"0284/71"1,000""1,000""1,000"000000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu"0284/71"1,000""1,000""1,000"000000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu"0284/71"1,000""1,000""1,000"00000
Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga0284/71"1,000""1,000""827,000""826,000"0000
Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.0284/71"1,000""1,000""1,072,000""1,071,000"0000
"Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului"0284/71"1,000""1,000""872,000""871,000"0000
"Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului "0284/71"1,000""1,000""728,000""727,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului0284/71"1,000""1,000""1,025,000""1,024,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului0284/71"1,000""1,000""916,000""915,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna0284/71"1,000""1,000""844,000""843,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului0284/71"1,000""1,000""1,099,000""1,098,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului0284/71"1,000""1,000""734,000""733,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""964,000""963,000"0000
Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""951,000""950,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga0284/71"1,000""1,000""25,000""24,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.0284/71"1,000""1,000""29,000""28,000"0000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului"0284/71"1,000""1,000""25,000""24,000"0000
"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului "0284/71"1,000""1,000""22,000""21,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului0284/71"1,000""1,000""29,000""28,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului0284/71"1,000""1,000""26,000""25,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna0284/71"1,000""1,000""21,000""20,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului0284/71"1,000""1,000""30,000""29,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului0284/71"1,000""1,000""22,000""21,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""27,000""26,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""27,000""26,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.0284/71"1,000""1,000""6,000""5,000"0000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului"0284/71"1,000""1,000""6,000""5,000"0000
"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului "0284/71"1,000""1,000""6,000""5,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului0284/71"1,000""1,000""6,000""5,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului0284/71"1,000""1,000""6,000""5,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo0284/71"1,000""1,000""5,000""4,000"00000
TOTAL 84/71"41,607,719""41,607,719""221,696,116""115,697,601""60,760,824""3,629,972"00
TOTAL CHELTUIELI CAPITAL 2020"60,575,875""60,575,875""252,641,212""127,674,541""60,760,824""3,629,972"00
Transferuri de capital "740,000"0
Transferuri de capital 00
"Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, ( investitii) ""49,148,500""49,148,500""187,368,348""84,795,287""49,631,139""3,793,422"0060575875
"Cap. 51.02 "" Autoritati publice si actiuni externe"""0
"Achiziție echipamente software și hardware GIS, instalare, livrare și configurare echipamente în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni”"0251/58"810,000""810,000""810,000"000051369600
"Servicii de arhivare digitală și crearea unui soft propriu în vederea digitalizării documentelor emise în cadrul proiectului ""Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni"""0251/58"89,500""89,500""89,500"00000
TOTAL 51/58 - investitii"899,500""899,500""899,500"00000
Total - 51/58 - cheltuieli curente "1,220,000""1,220,000""1,220,000"0
Total 51/58"2,119,500""2,119,500""2,119,500"00000
Cap. 61.02 ”Ordine publică şi siguranţă naţională”
PT Ensuring public safty - supraveghere video0261/58"8,700""8,700""8,700"0000
Dotari de specialitate la proiectul ”Ensuring public safty - supraveghere video”0261/58"200,000""200,000""200,000"0000
TOTAL 61/58 - investitii"208,700""208,700""208,700"0000
Total - 61/58 - cheltuieli curente "43,600""43,600""43,600"
Total 61/58"252,300""252,300""252,300"0000
"Cap. 65.02 "" Invatamant """0
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.70265/58"2,000,000""2,000,000""3,737,200""1,737,200"0000
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani0265/58"1,300,000""1,300,000""2,660,600""1,360,600"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.70265/58"13,000""13,000""24,300""11,300"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani0265/58"13,500""13,500""27,400""13,900"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.70265/58"13,500""13,500""25,000""11,500"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani0265/58"6,000""6,000""12,200""6,200"0000
PT Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.70265/58"89,600""89,600""89,600"00000
PT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr. 29 și Creșa Punguța cu Doi Bani0265/58"57,700""57,700""57,700"00000
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 - dotări Mobilier0265/5800"113,500""113,500"
"Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 - dotări Mobilier (loc joacă, foișor)"0265/5800"29,200""29,200"
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 - dotări Echipament IT0265/5800"32,500""32,500"
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 - dotări Aparatură electrocasnică0265/5800"13,100""13,100"0000
Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”0265/5800"5,228,888""5,228,888"0000
PT Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”0265/58"135,000""135,000""135,000"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”0265/5800"77,352""77,352"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”0265/5800"15,526""15,526"000
TOTAL 65/58 - investitii"3,628,300""3,628,300""12,279,066""8,650,766"0000
Total - 65/58 - cheltuieli curente "20,600""20,600""20,600"00000
Total Cap. 65 - FEN"3,648,900""3,648,900""12,299,666""8,650,766"0000
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie"0
Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare0267/58"1,286,000""1,286,000""1,286,000"0000
PT Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare0267/58"32,500""32,500""32,500"00000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare0267/58"14,500""14,500""14,500"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare0267/58"31,000""31,000""31,000"00000
Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"7,000,000""7,000,000""12,000,000""5,000,000"0000
PT Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"281,000""281,000""281,000"00000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"28,000""28,000""47,600""19,600"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"56,400""56,400""82,400""26,000"0000
Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"1,000""1,000""7,855,538""7,500,000""354,538"00
PT Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"2,000""2,000""327,465""325,465"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"1,000""1,000""191,000""100,000""90,000"00
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două 2 în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/58"1,000""1,000""30,750""20,000""9,750"00
Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu0267/5800"7,394,000""6,348,000""1,046,000"00
PT Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu0267/58"186,000""186,000""186,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu0267/5800"173,000""145,000""28,000"00
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu 0267/5800"74,000""62,000""12,000"00
Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA0267/58"587,000""587,000""1,587,000""1,000,000"000
PT Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA0267/58"158,000""158,000""158,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA0267/5800"19,782""9,891""9,891"00
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA0267/58"10,000""10,000""23,000""13,000"000
Dotări pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA0267/58"113,000""113,000""531,000""418,000"000
PT Transformarea zonei degradate malurile Someşului ȋntre cele 2 poduri ȋn zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate0267/5800"156,080""156,080"0000
TOTAL 67/58 - investitii "9,788,400""9,788,400""32,481,615""21,143,036""1,550,179"000
Total 67/58 - cheltuieli curente"231,800""231,800""231,800"0
Total Cap 67 - proiecte FEN"10,020,200""10,020,200""32,713,415""21,143,036""1,550,179"000
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială
Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/58"1,500,000""1,500,000""6,222,000""4,722,000"000
PT Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/58"108,100""108,100""108,100"0000
Laptop0268/58"7,000""7,000""7,000"0000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/58"12,000""12,000""48,000""36,000"000
"Echipamente IT, birotică și multimedia pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului"0268/5800"120,000""120,000"000
Aparatură electrocasnică pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/5800"17,000""17,000"000
Mobilier pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/5800"120,000""120,000"000
Echipamnete de gimnastică și recuperare medicală pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/5800"14,000""14,000"000
Instrumente muzicale pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/5800"4,100""4,100"000
Certificarea performanței energetice pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului0268/5800"5,000""5,000"000
TOTAL 68/58 - investitii "1,627,100""1,627,100""6,665,200""5,038,100"000
Total 68/58 - cheltuieli curente"505,800""505,800""505,800"
Total Cap 68 - proiecte FEN"2,132,900""2,132,900""7,171,000""5,038,100"000
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"0
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 10270/58"904,000""904,000""1,506,000""602,000"000
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 20270/58"1,734,000""1,734,000""2,868,239""1,134,239"000
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 40270/58"698,000""698,000""1,148,000""450,000"000
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 50270/58"1,587,600""1,587,600""2,612,000""1,024,400"000
Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 70270/58"1,116,000""1,116,000""1,809,881""693,881"000
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare0270/58"5,000""5,000""12,932,219""2,000,000""8,000,000""2,927,219"0
PT Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare0270/58"293,000""293,000""293,000"0000
"PT Amenajare terminal transjudețean – translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete pe str.Fabricii "0270/5800"160,000""160,000"0000
0370/590000000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 10270/58"5,200""5,200""8,700""3,500"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 20270/58"10,000""10,000""16,628""6,628"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 40270/58"3,900""3,900""6,500""2,600"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 50270/58"9,000""9,000""15,000""6,000"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare 0270/58"1,000""1,000""116,204""5,204""100,000""10,000"0
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare0270/58"1,000""1,000""48,826""2,826""40,000""5,000"0
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare0270/58"500,000""500,000""16,400,000""14,260,000""1,640,000"00
PT Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare0270/58"450,000""450,000""451,000""1,000"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare0270/58"16,500""16,500""160,100""143,600"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare0270/58"8,500""8,500""80,100""71,600"000
SF Certificarea performanței energetice pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 20370/5800476476000
SF Certificarea performanței energetice pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 50270/5800"3,570""3,570"000
SF Certificarea performanței energetice pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 70270/5800"2,380""2,380"000
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 70270/58"7,000""7,000""11,056""4,056"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 10270/58"4,600""4,600""7,600""3,000"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 20270/58"1,200""1,200""1,961"761000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 40270/58"3,400""3,400""6,800""3,400"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 50270/58"7,900""7,900""13,100""5,200"000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 70270/58"5,500""5,500""9,050""3,550"000
TOTAL 70/58 - investitii"7,372,300""7,372,300""40,688,390""20,593,871""9,780,000""2,942,219"00
Total 70/58 - cheltuieli curente"139,300""139,300""139,300"
Total general 70/58"7,511,600""7,511,600""40,827,690""20,593,871""9,780,000""2,942,219"00
Cap. 84 Transporturi0
PT Reducerea traficului auto prin construirea unei paserele pentru pietoni şi biciclişti peste râul Someş zona centrală0284/5800"158,000""158,000"000
Dotari de specialitate la proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare0284/58"21,637,800""21,637,800""21,637,800"0000
PT Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare0284/58"154,700""154,700""154,700"0000
Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare0284/58"3,795,000""3,795,000""37,344,920""18,549,920""15,000,000"00
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare0284/58"12,700""12,700""12,700"0000
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare0284/58"20,000""20,000""20,000"0000
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare0284/58"1,000""1,000""17,617,508""1,000,000""15,834,138""782,370"0
PT Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mareu - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare0284/58"1,000""1,000""528,000""400,000""100,000""27,000"0
Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare0284/58"1,000""1,000""282,666""140,833""100,000""40,833"0
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare0284/58"1,000""1,000""90,000""80,000""8,000""1,000"0
"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice-hibrid plug-in, Satu Mare"0284/5800"1,750,000""1,750,000"000
"Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare - Amenajare terminal transjudețean - translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum și a unei stații de încărcare – strada Fabricii"0284/5800"7,135,377""3,583,658""3,551,719"00
Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare – Crearea unui sistem de management al traficului inclusive sistem monitorizare video0284/5800"7,414,206""3,707,103""3,707,103"00
TOTAL 84/58 - investitii "25,624,200""25,624,200""94,145,877""29,369,514""38,300,960""851,203"00
Total 84/58 - cheltuieli curente"60,000""60,000""60,000"0000
Total Cap 84 - proiecte FEN"25,684,200""25,684,200""94,205,877""29,369,514""38,300,960""851,203"0dezvoltare23449599"88,745,876"dif
00transferuri312000"-62,000"
"Transferuri de capital - Cap. 84.02 "" Transporturi """"250,000"00proiecte 58965922"50,403,678"
Total general cheltuieli de capital"60,575,875""60,575,875""252,641,212""127,674,541""60,760,824""3,629,972"0Anexa 223225611"37,350,264"
"Total general proiecte FEN
( cheltuieli curente + cheltuieli de capital)""51,369,600""51,369,600""189,589,448""84,795,287""49,631,139""3,793,422"0"49,148,500""2,221,100""51,369,600"
Total transferuri de capital"250,000"000000investitiicurente
TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE "112,195,475""111,945,475""442,230,660""212,469,828""110,391,963""7,423,394"0
PRIMARDIRECTOR EXECUTIVSEF SERVICIU SEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia UrsuSzücs Zsigmondec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA
2019

Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
Programul de investiţii publice pe anul 2020
Sursa 02 buget local
"Nr
crt.""Nominalizarea achiziţiilor
de bunuri şi a altor
cheltuieli de investiţii"U.M.Cantit."Valoarea totală,
din care:"
Buget
01234
IAchiziţii imobiletotal0
"Cap.70 ""Locuinţe, servicii si dezvoltare publică"""total0
1buc.0
II.Dotări independentetotal"3,857,897"
"Cap.51 ""Autorităţi publice şi acţiuni externe"""total"330,000"
1Echipamente și aplicații informaticebuc.1"60,000"
2Dezvoltare și upgrade aplicații mobile Satu Mare City Appbuc.1"50,000"
3"Dezvoltare și upgrade pagină web de servicii online, pregătire pentru Monitorul Oficial al Municipiului Satu Mare"buc.1"60,000"
4Centrală telefonică digitalăbuc.1"160,000"
Cap. 61 Ordine publică şi siguranţă naţionalătotal"365,600"
1Achizitie sirene electronice tip pavian 1200 Wbuc.2"94,000"
2Detector substanțe toxicebuc.1"20,000"
3Storage server (server stocare înregistrări video) cu hard disk-uribuc.1"92,000"
4Stație de lucru supraveghere video cu monitor dedicatbuc.2"12,000"
5Monitor video wallbuc.2"6,600"
6Stație de lucru buc.2"7,000"
7Autoturismbuc.2"120,000"
8Rampă luminoasă sirenăbuc.2"8,000"
9Program (soft) gestiunebuc.1"6,000"
"Cap.65 ""Învăţământ"""total"1,088,293"
1Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Satu Marebuc.1"25,200"
2Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Satu Marebuc.1"254,354"
3Sistem supraveghere video la Grădiniţa nr. 6 Satu Marebuc.1"4,085"
4Centrală termică la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Satu Marebuc.1"150,000"
5Sistem alarmare la incendiu la Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai Satu Marebuc.1"11,500"
6Sistem monitorizare video la Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Satu Marebuc.1"37,000"
7Maşina de spălat vase la Colegiul Naţional Kolcsey Ferenc Satu Marebuc.1"11,230"
8Multifuncţional la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Marebuc.1"8,970"
9Unitate centrală la Liceul de Arte Aurel Popp Satu Marebuc.1"2,800"
10Balon presostatic la Liceul Teoretic German Johann Ettinger Satu Marebuc.1"250,000"
11Centrală termică la Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Marebuc.1"254,354"
12Multifuncţional la Liceul Teologic Romano Catolic Ham Janos Satu Marebuc.1"12,000"
13"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 11, Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 121"buc.1"16,700"
14"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Botizului nr. 61 A"buc.1"16,700"
15"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare, Gladiolei nr. 14"buc.1"16,700"
16"Sistem detecţie şi alarmare la incendiu la Gradiniţa cu Program Prelungit Voinicelul, Satu Mare, B-dul Muncii H24, str. Aurora E 5"buc.1"16,700"
"Cap. 68 ""Asigurări şi asistenţă socială"""total"74,004"
1Stații de lucrubuc.5"23,000"
2Aparate aer condiționat C.M.Alter Egobuc.11"37,004"
3Centrale termice la Centrul Social Prichindelbuc.2"14,000"
"Cap. 70 ""Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"""Total"1,997,000"
1Achiziţie balustradă de protecţie zona Burdea-Soarelui - cu montajbuc.1"40,000"
2Mobilier Urbanbuc.1"1,785,000"
3Unitate de alarmare în caz de incendiu la Centrul de monitorizare a aeruluibuc.1"12,000"
4Sistem dirijare și ordonare public pentru Someșul etaj IVbuc.1"160,000"
"Cap. 84 ""Transporturi"""Total"3,000"
1Autobuzebuc.3"3,000"
III"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a
altor studii aferente obiectivelor de investitii "total"6,447,440"
"Cap. 65 ""Învăţământ"""total"443,600"
1"SF Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației I.S.U. pentru corpul C5 a Liceului Teoretic German ""Johann Ettinger""""15,000"
2SF Reabilitare Corp B la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu MareReabilitare Corp B la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu MareReabilitare Corp B la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare"1,000"
3SF Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi FerencConstruire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi FerencConstruire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc"57,000"
4PT Construire corp cladire Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferenc"28,500"
5PT Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"267,100"
6"PT Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""75,000"
"Cap. 67 ""Cultură , recreere şi religie"""total"590,000"
1SF Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara"100,000"
2SF Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"2,000"
3"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseu 1: B-dul Lucian Blaga - str. Păulești - Dig, str. G. Alexandrescu - P-ța Soarelui - Dig; Traseu 2 : B-dul Cloșca (plecare str. Magnoliei) - Drumul Careiului, precum și realizarea a 4 sisteme de închiriat biciclete""160,000"
4"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu (Traseul 1: Str. Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Rodnei, str.Fabricii, str.Odoreului; Traseu 2: str Gh.Barițiu(punct de plecare colț cu str.Ady Endre), str.Lăcrămioarei, str.Porumbeilor, str.Liviu Rebreanu, str.Panseluței, p-ța Titulescu, str.I.Maniu, Centru; Traseu 3:(punct de plecare str.Panseluției) str.L.Rebreanu, str.Mileniului, str.Horea, Centru Vechi), precum și realizarea a 6 sisteme de închiriat biciclete""164,000"
5"Amenajarea şi construirea de piste de biciclete ȋn municipiu Traseu 1: (punct de plecare str.Lazarului), str.Trandafirilor, str.Avram Iancu, str.Iuliu Hosu, b-dul.Vasile Lucaciu, str.1 decembrie 1918, Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare str Mileniului), str.G.Coșbuc, b-dul Vasile Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete""73,000"
6Sistem de închiriere de biciclete"91,000"
"Cap. 68 ""Asigurări şi asistenţă socială"""total0
10
"Cap. 70 ""Locuinţe , servicii şi dezvoltare publică"""total"3,919,360"
1"SF Extinderea iluminatului public in parcarile din cartierele Micro 17, Carpati 1, Carpati 2""161,000"
2SF Parcare etajată str.Kogălniceanu"157,000"
3SF Parcare etajată str. Decebal"157,000"
4SF PUZ Reglementare profile stradale în zona de Nord-Vest a municipiului Satu Mare "161,000"
5SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel mare nr.16"161,000"
6SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ștefan cel mare nr.14"161,000"
7SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Iuliu Maniu nr.1"161,000"
8SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.2"161,000"
9SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr.6"161,000"
10"SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.4, nr.10""161,000"
11SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.12-13"161,000"
12SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.14-15"161,000"
13SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.16"161,000"
14SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada P-ța Libertății nr.17"161,000"
15SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.1"161,000"
16SF Reabilitare fațadă și acoperiș la imobilul situat pe strada Ruha István Átjáró nr.2"161,000"
17SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.25 bl.C25"11,900"
18SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Mircea cel Bătrân nr.23 blC26"11,900"
19SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Mircea cel Bătrân bl.C27"11,900"
20"SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU4,6,8,10""28,560"
21SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe B-dul Lucian Blaga bl.UU40"11,900"
22SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe Drum Carei bl.C3-C5"14,280"
23SF Reabilitare termică la blocurile de locuinţe de pe str.Corvinilor nr.17"9,520"
24SF Elaborare PUZ zona I"161,000"
25SF Elaborare PUZ zona II"161,000"
26SF Elaborare PUZ zona III"161,000"
27SF Elaborare PUG preliminar"161,000"
28"SF Elaborare Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, Municipiul Satu Mare""157,000"
29SF Studiu de coexistență pe strada Fabricii"10,000"
30SF Extinderea iluminatului public pe strada Platanului"25,000"
31SF Extinderea iluminatului public pe stradaTransilvania nr.7"15,000"
32SF Extinderea iluminatului public pe strada Izvorului"15,000"
33SF Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului"15,000"
34SF Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor"15,000"
35SF Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu"15,000"
36"SF Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov""40,000"
37Iluminat ornamental pentru locașurile de cult din Municipiul Satu Mare"160,000"
38"PT Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""58,000"
39PT Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"37,000"
40"PT Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""43,000"
41PT Reglementare instalații electrice existente"2,400"
Cap. 74 Protecția mediuluitotal0
1
"Cap. 84 ""Transporturi"""total"1,494,480"
1SF Modernizare str.Dorobantilor"71,400"
2"SF Largire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei""117,000"
3SF Întocmire D.A.L.I. - Reparații capitale Pod Decebal"161,000"
4Expertiză tehnică strada Depozitelor"100,000"
5SF Expertiza tehnică pentru Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"18,000"
6SF Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul"157,080"
7SF Prelungirea străzii Diana"161,000"
8PT Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"60,000"
9PT Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului"37,000"
10PT Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"28,000"
11PT Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."35,000"
12"PT Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""29,000"
13"PT Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului ""25,000"
14PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"34,000"
15PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"31,000"
16PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"24,000"
17PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"36,000"
18PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"25,000"
19PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"32,000"
20PT Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"32,000"
21PT Modernizare strada Depozitelor"50,000"
22PT Modernizare strada Grădinarilor"216,000"
23PT D.T.A.C. Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu"15,000"
V"Lucrari de foraj, cartarea terenului,fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica
si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii"total"50,270,538"
"Cap. 65 ""Învăţământ"""total"2,726,262"
1"Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""2,718,692"
2"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare baza sportivă str. 24 ianuarie, nr.2 (Club sportiv școlar)""3,570"
3Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"1,000"
4Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"1,000"
5Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8"1,000"
6"Construire gard la Grădinița cu program prelungit nr.13, situată pe Aleea Milcov""1,000"
"Cap. 67 ""Cultură , recreere şi religie"""total0
10
"Cap.70 ""Locuinţe , servicii şi dezvoltare publică"""total"7,410,037"
1"Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""450,000"
2Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"658,196"
3Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni"1,421,000"
4Lucrari de modernizare la Piata de alimente Nr.2 din municipiul Satu Mare"195,000"
5"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""1,526,000"
6"Extindere retea electrica de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo""83,000"
7Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel VlaicuServicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel VlaicuServicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"12,000"
8Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel VlaicuAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel VlaicuAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe str. Aurel Vlaicu"6,000"
9"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""9,000"
10"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""6,000"
11Reglementare instalații electrice existente"21,500"
12Alimentare cont IID"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str.Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)""3,022,341"
"Cap. 84 ""Transporturi"""total"40,134,239"
1Modernizări străzi de pământ în municipiul Satu Mare - strada Depozitelor"1,000"
2"Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)""4,305,039"
3Modernizare Strada Grădinarilor"1,000"
4Modernizarea străzii 1 Iunie"3,000"
5Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului"32,260,500"
6"Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""624,000"
7"Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""633,000"
8"Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str. Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""645,000"
9Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între centru nou și digul de pe malul drept al râului Someș"1,000"
10Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizări străzi de pămȃnt în municipiul Satu-Mare – Strada Depozitelor"2,000"
11Servicii de dirigenţie de şantier pentru MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR"1,000"
12"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor) ""135,000"
13"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str.Alecu Russo, str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor)""54,000"
14Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare strada Grădinarilor "1,000"
15Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului"14,700"
16Servicii generale de consultantă în management pentru „Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului”"45,000"
17Servicii de supervizare lucrari pentru Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului"1,137,000"
18"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""8,000"
19"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice - hibrid plug-in, Satu Mare""16,000"
20Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de str Paulestiului - Ion Vidu – Parcul UFO"26,000"
21Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in Cvartalul delimitat de Str Independentei - Dima - Macinului - Bobocului - Papadiei"22,000"
22"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""1,000"
23"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""1,000"
24"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""1,000"
25"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M8 – incinta curții de blocuri delimitată de bd. Independenței, str. Someșului, str. Jocului și piața agroalimentară Micro 17""1,000"
26"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M19 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Vasile Lupu, str. Belșugului, str. Bobocului, str. Jubileu""1,000"
27"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Construire parcări – curtea M22 – incinta curții de blocuri delimitată de str.Nectarului, str. Someșului, str. Bobocului și str. Ion Vidu""1,000"
28Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"1,000"
29Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."1,000"
30"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""1,000"
31"Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""1,000"
32Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"1,000"
33Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"1,000"
34Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"1,000"
35Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"1,000"
36Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"1,000"
37Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"1,000"
38Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"1,000"
39Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"1,000"
40Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."1,000"
41"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""1,000"
42"Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""1,000"
43Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"1,000"
44Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"1,000"
45Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"1,000"
46Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"1,000"
47Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"1,000"
48Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"1,000"
49Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"1,000"
50Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaModernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian BlagaModernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga"1,000"
51Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U."1,000"
52"Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului""1,000"
53"Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada ostrovului ""1,000"
54Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - CodruluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Bargaului - Cibinului - Codrului"1,000"
55Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - CodruluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului"1,000"
56Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - DornaModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna"1,000"
57Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - AmbuduluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului"1,000"
58Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - AmbuduluiModernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului"1,000"
59Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoModernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu RussoModernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo"1,000"
60Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu RussoModernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo"1,000"
61Construire trotuare pe strada Iuliu Coroianu"160,000"
TOTAL GENERAL "60,575,875"
Programul de investiţii publice aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile) pe anul 2019
Sursa FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
"Nr
crt."Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii"Valoarea totală,
din care:"
012
IAchiziţii imobile
II.Dotări independente"22,857,300"
Cap. 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe"899,500"
1"Achiziție echipamente sotware și hardware GIS, instalare, livrare și configurare echipamente în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni”""Achiziție echipamente sotware și hardware GIS, instalare, livrare și configurare echipamente în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni”""Achiziție echipamente sotware și hardware GIS, instalare, livrare și configurare echipamente în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni”""810,000"
2"Servicii de arhivare digitală și crearea unui soft propriu în vederea digitalizării documentelor emise în cadrul proiectului ""Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni""""Servicii de arhivare digitală și crearea unui soft propriu în vederea digitalizării documentelor emise în cadrul proiectului ""Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni""""Servicii de arhivare digitală și crearea unui soft propriu în vederea digitalizării documentelor emise în cadrul proiectului ""Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni""""89,500"
Cap. 61 ”Ordine publică şi siguranţă naţională”"200,000"
1Dotari de specialitate la proiectul ”Ensuring public safety - supraveghere video”"200,000"
"Cap.65 ""Învăţământ"""0
1
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""113,000"
1Dotări pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"113,000"
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"7,000"
1Laptop"7,000"
Cap. 84 Transporturi"21,637,800"
1Dotari de specialitate la proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"21,637,800"
III"Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii ""1,957,300"
Cap. 61 ”Ordine publică şi siguranţă naţională”"8,700"
1PT Ensuring public safety - supraveghere video"8,700"
"Cap.65 ""Învăţământ""""282,300"
1PT Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7PT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr.7PT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr.7"89,600"
2PT Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”"135,000"
3PT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr. 29 și Creșa Punguța cu Doi BaniPT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr. 29 și Creșa Punguța cu Doi BaniPT Modernizare infrastructura educațională Gradinița nr. 29 și Creșa Punguța cu Doi Bani"57,700"
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""659,500"
1PT Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"158,000"
2PT Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu"186,000"
3PT Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"2,000"
4PT Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"281,000"
5PT Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"32,500"
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"108,100"
1PT Regenerare fizică a zonei Ostrovului"108,100"
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""743,000"
1PT Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"450,000"
2PT Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu MareModernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul NouModernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"293,000"
"Cap. 84 ""Transporturi"""total"155,700"
1Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"1,000"
2PT Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"154,700"
IV"Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale: cutremure. Inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incen"
V"Lucrari de foraj, cartarea terenului,fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii""24,333,900"
"Cap.65 ""Învăţământ""""3,346,000"
1Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"2,000,000"
2Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"1,300,000"
3Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"13,000"
4Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi baniServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi baniServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"13,500"
5Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7"13,500"
6Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi baniAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi baniAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.29 și Creșa Punguța cu doi bani"6,000"
"Cap. 67 Cultură, recreere şi religie""9,015,900"
1Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"587,000"
2Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod RO-UA"10,000"
3Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"1,286,000"
4Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"1,000"
5Servicii de dirigenţie de şantier pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"31,000"
6Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Crearea si amenajarea unei piste pentru biciclisti in zona de Nord din municipiul Satu Mare"14,500"
7Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"7,000,000"
8Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"28,000"
9Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate Cubic în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate"56,400"
10Servicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitateServicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitateServicii de dirigenţie de şantier pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"1,000"
11Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitateAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitateAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"1,000"
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială"1,512,000"
1Regenerare fizică a zonei Ostrovului"1,500,000"
2Servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul Regenerare fizică a zonei Ostrovului"12,000"
"Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică""6,629,300"
1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"904,000"
2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"1,734,000"
3Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"698,000"
4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"1,587,600"
5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"1,116,000"
6Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu MareModernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul NouModernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"5,000"
7Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"500,000"
8Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu MareServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu MareServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"16,500"
9Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu MareAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu MareAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare"8,500"
10Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"5,200"
11Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"10,000"
12Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"3,900"
13Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"9,000"
14Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"7,000"
15Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu MareServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul NouServicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"1,000"
16Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 1 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu MareAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul NouAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou"1,000"
17Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1"4,600"
18Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2"1,200"
19Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4"3,400"
20Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5"7,900"
21Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 7"5,500"
Cap. 84 Transporturi"3,830,700"
1Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"3,795,000"
2Servicii de dirigenţie de şantier pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"12,700"
3Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare"20,000"
4Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"1,000"
5Servicii de dirigenţie de şantier pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu MareServicii de dirigenţie de şantier pentru Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu MareServicii de dirigenţie de şantier pentru Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"1,000"
6Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare - Componenta 2 Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu MareAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu MareAsistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare"1,000"
TOTAL GENERAL: "49,148,500"
Ordonator principal de credite
" Primar, Director economic,""Şef serviciu investiţii, gospodărire, întreținere"
Kereskényi Gábor ec. Ursu Luciaing.Szucs Zsigmond
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBU
" Şef serviciu buget, Şef serviciu investiţii,"
ec. Neacşu Helga ing. Szucs Zsigmond
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa 10.1 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
ANUL 2020
IndicatoriFinanţare de bazăFinanţare complementarăTotal
I CHELTUIELI DE PERSONAL din care"158,000.00"0.00"158,000.00"
1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preşcolar/an - finanţare din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat"158,000.00"0.00"158,000.00"
II BUNURI ŞI SERVICII din care"9,390,000.00""8,141,000.00""17,531,000.00"
1. Cost/elev/preşcolar/an - finanţare din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată"9,359,000.00""9,359,000.00"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii stabilite pe baza costului/elev/preşcolar/an - finanţare din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat"31,000.00""31,000.00"
2. Sume alocate din bugetul local"8,141,000.00""8,141,000.00"
III BURSE - sume alocate din bugetul local"1,500,000.00""1,500,000.00"
IV ASISTENȚĂ SOCIALĂ0.00"362,500.00""362,500.00"
Sume alocate pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar L 248/2015"17,500.00""17,500.00"
Sume alocate pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educaționale speciale integrați în învățământul de masă potrivit prevederilor art. 51 alin.2 din L nr. 1/2011 CES"345,000.00""345,000.00"
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE"9,548,000.00""10,003,500.00""19,551,500.00"
"Ordonator principal de credite,""Director executiv,""Şef birou,"
Kereskényi GáborEc. Lucia UrsuEc. Marinescu Anca
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa 10.2 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
CHELTUIELI DE PERSONAL
Nr. Crt.Unitate de invăţământ preuniversitar de statTotal 2020Cost standard per elev pentru învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditatSume finanțate din bugetul local
1Liceul Teoretic ”George Pop de Băsești”"158,000.00""158,000.00"
TOTAL"158,000.00""158,000.00"0.00
"Ordonator principal de credite,""Director executiv,""Şef birou,"
Kereskényi GáborEc. Lucia UrsuEc. Marinescu Anca
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa 10.3 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
FINANŢARE DE BAZĂ - BUNURI ŞI SERVICII
Nr. Crt.Unitate de invăţământ preuniversitar de stat/particular acreditatBuget 2020Cost/elev/preşcolar/an 2020Cost/elev/preşcolar/an 2020 pentru învățământul particular
1"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Draga Mea""""86,082.00""86,082.00"
2"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Dumbrava Minunată""""131,190.00""131,190.00"
4Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5"85,666.00""85,666.00"
5Grădiniţa cu Program PrelungitNr.6"103,132.00""103,132.00"
6Grădiniţa cu Program PrelungitNr.7"100,221.00""100,221.00"
7Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9"103,963.00""103,963.00"
8"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Guliver""""86,497.00""86,497.00"
9Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11"151,662.00""151,662.00"
10Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13"84,834.00""84,834.00"
11"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Voinicelul""""139,546.00""139,546.00"
12Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33"93,567.00""93,567.00"
13"Grădiniţa cu Program Prelungit ""14 Mai""""79,844.00""79,844.00"
14"Şcoala Gimnazială ""Grigore Moisil""""345,602.00""345,602.00"
15"Şcoala Gimnazială ""Constantin Brâncoveanu""""272,446.00""272,446.00"
16"Şcoala Gimnazială ""Bălcescu Petofi""""289,298.00""289,298.00"
17"Şcoala Gimnazială ""Mircea Eliade""""296,120.00""296,120.00"
18"Şcoala Gimnazială ""Octavian Goga""""277,662.00""277,662.00"
19"Şcoala Gimnazială ""Rákóczi Ferenc"" ""263,217.00""263,217.00"
20"Şcoala Gimnazială ""Ion Creangă""""201,425.00""201,425.00"
21"Şcoala Gimnazială ""Avram Iancu""""273,650.00""273,650.00"
22"Şcoala Gimnazială ""Lucian Blaga""""308,960.00""308,960.00"
23"Şcoala Gimnazială ""Vasile Lucaciu""""184,172.00""184,172.00"
24"Colegiul Naţional ""Mihai Eminescu""""353,388.00""353,388.00"
25"Colegiul Naţional ""Ioan Slavici""""380,615.00""380,615.00"
26"Colegiul Naţional ""D-na Stanca""""353,388.00""353,388.00"
27"Colegiul Naţional ""Kolcsey Ferenc""""521,737.00""521,737.00"
28Liceul Teologic Ortodox N Steinhardt"286,076.00""286,076.00"
29Liceul de arte Aurel Popp"291,079.00""291,079.00"
30"Liceul Teoretic German ""Johan Ettinger""""458,761.00""458,761.00"
31Liceul cu Program Sportiv"166,460.00""166,460.00"
32Liceul Teologic Reformat"310,181.00""310,181.00"
33"Liceul Tehnologic "" Ion I C Brătianu""""294,262.00""294,262.00"
34"Colegiul Economic ""Gheorghe Dragoş""""371,881.00""371,881.00"
35"Liceul Tehnologic ""C-tin Brâncuşi""""255,603.00""255,603.00"
36"Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ""George Emil Palade""""235,592.00""235,592.00"
37"Liceul Tehnologic ""Unio - Traian Vuia""""220,128.00""220,128.00"
38"Liceul Tehnologic ""Elisa Zamfirescu""""327,464.00""327,464.00"
39"Liceul Teologic Romano - Catolic ""Ham Janos""""436,237.00""436,237.00"
40Centrul Judeţean de Excelenta"137,392.00""137,392.00"
41Primăria municipiului Satu Mare0.00
42Liceul Teoretic ”George Pop de Băsești”"31,000.00""31,000.00"
TOTAL"9,390,000.00""9,359,000.00""31,000.00"
"Ordonator principal de credite,""Director executiv,""Şef birou,"
Kereskényi GáborEc. Lucia UrsuEc. Marinescu Anca
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa 10.4 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
FINANŢARE COMPLEMENTARĂ - BUNURI ŞI SERVICII
Nr. Crt.Unitate de invăţământ preuniversitar de statFinanţare complementară
1"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Draga Mea""""25,049.00"
2"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Dumbrava Minunată""""58,010.00"
3Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5"33,988.00"
4Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6"23,327.00"
5Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7"66,006.00"
6Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9"41,657.00"
7"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Guliver""""264,217.00"
8Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11"118,927.00"
9Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13"16,442.00"
10"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Voinicelul""""129,622.00"
11Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33"129,345.00"
12"Grădiniţa cu Program Prelungit ""14 Mai""""74,523.00"
13"Şcoala Gimnazială ""Grigore Moisil""""122,742.00"
14"Şcoala Gimnazială ""Constantin Brâncoveanu""""74,562.00"
15"Şcoala Gimnazială ""Bălcescu Petofi""""85,371.00"
16"Şcoala Gimnazială ""Mircea Eliade""""188,621.00"
17"Şcoala Gimnazială ""Octavian Goga""""114,698.00"
18"Şcoala Gimnazială ""Rákóczi Ferenc""""188,674.00"
19"Şcoala Gimnazială ""Ion Creangă""""77,551.00"
20"Şcoala Gimnazială ""Avram Iancu""""107,108.00"
21"Şcoala Gimnazială ""Lucian Blaga""""61,778.00"
22"Şcoala Gimnazială ""Vasile Lucaciu""""45,760.00"
23"Colegiul Naţional ""Mihai Eminescu""""149,318.00"
24"Colegiul Naţional ""Ioan Slavici""""136,118.00"
25"Colegiul Naţional ""D-na Stanca""""149,202.00"
26"Colegiul Naţional ""Kolcsey Ferenc""""189,980.00"
27Liceul Teologic Ortodox N Steinhardt"82,481.00"
28Liceul de arte Aurel Popp"112,565.00"
29"Liceul Teoretic German ""Johan Ettinger""""147,314.00"
30Liceul cu Program Sportiv"148,569.00"
31Liceul Teologic Reformat"90,086.00"
32"Liceul Tehnologic ""Ion I C Brătianu""""112,171.00"
33"Colegiul Economic ""Gheorghe Dragoş""""229,004.00"
34"Liceul Tehnologic ""C-tin Brâncuşi""""123,722.00"
35"Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ""George Emil Palade""""82,108.00"
36"Liceul Tehnologic ""Unio - Traian Vuia""""55,690.00"
37"Liceul Tehnologic ""Elisa Zamfirescu""""98,531.00"
38"Liceul Teologic Romano - Catolic ""Ham Janos""""83,515.00"
39Centrul Judeţean de Excelenta"1,692.00"
41Primaria municipiului Satu Mare"4,100,956.00"
TOTAL"8,141,000.00"
"Ordonator principal de credite,""Director executiv,"Șef birou
Kereskényi GáborEc. Lucia Ursuec. Marinescu Anca
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa 10.5 la H.C.L. nr. 20/13.02.2020
FINANŢARE COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Nr. Crt.Unitate de invăţământ preuniversitar de statFinanţare copii cu cerinte educationale speciale
1"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Draga Mea"""723.00
2"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Dumbrava Minunată"""
4Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5
5Grădiniţa cu Program PrelungitNr.6
6Grădiniţa cu Program PrelungitNr.7
7Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9"1,445.00"
8"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Guliver"""
9Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11723.00
10Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13723.00
11"Grădiniţa cu Program Prelungit ""Voinicelul"""
12Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33
13"Grădiniţa cu Program Prelungit ""14 Mai"""
14"Şcoala Gimnazială ""Grigore Moisil"""963.00
15"Şcoala Gimnazială ""Constantin Brâncoveanu"""723.00
16"Şcoala Gimnazială ""Bălcescu Petofi""""11,258.00"
17"Şcoala Gimnazială ""Mircea Eliade""""7,251.00"
18"Şcoala Gimnazială ""Octavian Goga""""9,587.00"
19"Şcoala Gimnazială ""Rákóczi Ferenc""""2,822.00"
20"Şcoala Gimnazială ""Ion Creangă""""7,932.00"
21"Şcoala Gimnazială ""Avram Iancu""""4,329.00"
22"Şcoala Gimnazială ""Lucian Blaga"""781.00
23"Şcoala Gimnazială ""Vasile Lucaciu""""6,043.00"
24"Colegiul Naţional ""Mihai Eminescu"""
25"Colegiul Naţional ""Ioan Slavici"""
26"Colegiul Naţional ""D-na Stanca"""482.00
27"Colegiul Naţional ""Kolcsey Ferenc"""
28Liceul Teologic Ortodox N Steinhardt"3,252.00"
29Liceul de arte Aurel Popp"1,677.00"
30"Liceul Teoretic German ""Johan Ettinger"""
31Liceul cu Program Sportiv"1,494.00"
32Liceul Teologic Reformat
33"Liceul Tehnologic ""Ion I C Brătianu"""
34"Colegiul Economic ""Gheorghe Dragoş""""1,838.00"
35"Liceul Tehnologic ""C-tin Brâncuşi""""1,084.00"
36"Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ""George Emil Palade"""481.00
37"Liceul Tehnologic ""Unio - Traian Vuia"""962.00
38"Liceul Tehnologic ""Elisa Zamfirescu""""5,806.00"
39"Liceul Teologic Romano - Catolic ""Ham Janos""""1,212.00"
40Primaria Satu Mare"271,409.00"
TOTAL"345,000.00"
"Ordonator principal de credite,""Director executiv,"Șef birou
Kereskényi GáborEc. Lucia Ursuec. Marinescu Anca
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA