Hotărârea nr. 2/2020

HOTĂRÂREA nr. 2/30.01.2020 pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 2/30.01.2020
pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea
H.C.L. nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 2168/15.01.2020, raportul comun al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 2.170/15.01.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 2.169/15.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 60/26.03.2015, H.C.L. nr. 42/25.02.2016, H.C.L. nr. 232/27.09.2018,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În baza art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 232/27.09.2018, respectiv a punctului 2.5. „Prețuri și tarife" din Regulamentul de organizare și Funcționare al Centrului Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare, astfel: "Tariful pentru spațiile destinate închirierii este de minim 2 euro/mp/lună".

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Centrul Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Directorului executiv și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                     Contrasemnează
  Zsók János Csaba                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale