Hotărârea nr. 198/2020

HOTĂRÂREA NR. 198/26.11.2020 privind modificarea H.C.L. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 198/26.11.2020
privind modificarea H.C.L. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 51057/23.11.2020, raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 50915/23.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr 51059/23.11.2020, Nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 2981/19.11.2020, adresa de înaintare a Transurban SA Satu Mare nr. 2984/19.11.2020 înregistrată sub nr. 50859/20.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii 1/2011 privind educația națională, modificată prin Legea 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,
Având în vedere prevederile HCL 58/2013 privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Satu Mare, precum și ale HCL 172/2018 privind aprobarea modalității de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2018-2024 a documentației privind atribuirea și atribuirea prestării serviciului,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al H.C.L. nr. 138/27.08.2020 care va avea următorul cuprins:
"Se aprobă modificarea şi completarea art. 6 din HCL 58/29.03.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, care va avea următorul conținut:
6.1. Transportul gratuit al elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat se face în baza titlurilor de călătorie eliberate de operatorul de transport public local Transurban SA Satu Mare.
6.2. Titlurile de călătorie pentru elevi valabile pe transportul public sunt legitimația de elev și abonamentul lunar.
6.3. Legitimația de elev este valabilă un an de zile de la data emiterii și se eliberează gratuit în baza unei adeverințe de la unitatea de învățământ unde este înscris elevul.
6.4. Abonamentul lunar gratuit pentru elevi este valabil pe toate liniile din programul de transport local de călători pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, pe toată perioada pentru care a fost eliberat în baza unei copii a carnetului de elev și numai însoțit de legitimația de elev.
6.5. Municipiul Satu Mare decontează contravaloarea abonamentelor emise de Transurban SA Satu Mare, pentru elevii înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat. "

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului prin Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat al Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                      Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale