Hotărârea nr. 196/2020

HOTĂRÂREA NR. 196/26.11.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA NR. 196/26.11.2020
privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.830/20.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 50.831/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50.832/20.11.2020, Raportul nr. 17.886/19.11.2020 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A. și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 27 lit. aa) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi lit. d), alin. 4 lit. f), alin. 7 lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art. 1. Se aprobă Planul de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din fondul Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al Apaserv Satu Mare S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare și Apaserv Satu Mare S.A.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

PLAN DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE Șl DEZVOLTARE FINANȚAT DIN FONDURILE I.I.D. PE ANUL 2021

Denumire lucrare

UM

Cant.

Valoare (LEI)

I

MUNICIPIUL SATU MARE

Total

Propus

1

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect regional

100,000

100,000

2

Cheltuieli credit BEI

buc

1

3,700,000

3,700,000

3

Cheltuieli credit BERD Satu Mare

buc

1

746,148

746,148

TOTAL I

4,546,148

4,546,148

A

A ALIMENTARI CU APA

A.1.

A1. Extindere rețele apa si branșamente

1

Branșamente apă

buc.

150

180,000

180,000

2

Extindere rețele apă zona Dara-Diana (str. Dara, Ion Popdan, Kafka Margit, Eugen lonesco, Alba lulia)

m.

2100

400,000

400,000

3

Extindere rețele apa Bercu Roșu, Str. Curcubeului, str. Frasinului

m

1100

120,000

120,000

4

Extindere rețele apă str. Rătu Mare

m

1000

150,000

150,000

5

Aductiune de apa pentru zona sud-Parc Industrial, finalizare

m

5600

850,000

10,000

6

Extindere rețele de apă Str. Curtuiuș, Busuiocului

m

220

25,000

25,000

7

Extindere rețele apa Bercu Roșu str.Gutuiului, Curcubeului, Petalelor, Afinelor, laterale 1,2

m

1200

135,000

135,000

8

Conducta de aductiune Dn 700 Strandului-24 Ianuarie

m

250

500,000

500,000

9

Extindere rețele apa str.Haiducilor , Iris

m

500

75,000

75,000

10

Extindere rețele apă str.Ciresilor, Castanilor, terminare

m

2000

100,000

100,000

TOTAL A.1. Extindere rețele apa si branșamente

2,535,000

1,695,000

A.2.

A.2. Lucrări de reparații, reabilitare

1

înlocuire branșamente

buc.

200

480,000

480,000

2

Montare hidranți

buc.

20

80,000

80,000

3

Reabilitare poziții contorizari

buc.

30

12,000

12,000

4

Reabilitare rețele de apa pe străzi modernizate

m

5000

500,000

500,000

5

Ridicare la cota capace cămine de apă

buc.

10

5,000

5,000

6

Reabilitare rețea de apă gradina Romei

m

350

45,000

45,000

7

Modificare traseu conducta str. Victoriei

m

150

25,000

25,000

8

Reabilitare rețea de apă str. Mircea cel Batran- Banca Tiriac

m

150

25,000

25,000

9

Reabilitare rețea de apa 800 mm B-dul H.Coanda

m

540

600,000

60,000

10

înlocuit (căptușit) conductă OL DN 500 Pod Golescu

m

300

450,000

45,000

11

Reabilitare(schimbare ) rețea de apă G.L.de Purcăreți

m

185

25,000

25,000

TOTAL A.2. Lucrări de schimbări , modernizări

2,247,000

1,302,000

A.3.

A.3. Lucrări de înlocuire, modernizări

1

Lucrări de modernizare si amenajari la Dispecerat front captare

buc

1

325,000

250,000

2

Centrala electrica fotovoltaica

buc

1

1,000,000

1,000,000

3

Dublu distilator Uzina de apă

buc

1

25,000

25,000

4

înlocuit pompa rețea, Program eficientizare ANRE

buc

1

190,000

190,000

5

înlocuire suflanta aerare Program eficientizare ANRE

buc.

1

80,000

80,000

6

înlocuire centrala termica 37 KW Uzina de apa Martinesti

buc.

2

110,000

110,000

7

înlocuire motor acționare vana filtru Auma PT SG10.1./F12.PT SG12.1./F14 U Martinesti

buc.

16

12,000

12,000

8

Revizie generală filtru tr.

buc.

1

200,000

200,000

9

Iluminat exterior U Martinesti

buc.

1

50,000

50,000

10

Recipiente clor (Butoaie)

buc.

2

45,000

45,000

11

înlocuire aparate de măsură si control U Mărtinești

buc.

10

70,000

70,000

12

Reparație izolație acoperiș pavilion central

mp

600

150,000

150,000

13

Reabilitare, (retubare) put nr.4, Front captare

buc.

1

30,000

30,000

14

înlocuire debitmetre puțuri, Front captare

buc.

10

65,000

65,000

15

Revizie și reparație transformatoare puțuri

buc.

2

30,000

30,000

16

înlocuire conducta de aductiune apa bruta 200 mm, intre put nr.3 si nr.6

m

1000

100,000

100,000

17

Program eficientizare ANRE, înlocuire pompe sumersibile

buc.

20

500,000

500,000

TOTAL A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

2,982,000

2,907,000

TOTAL APĂ

7,764,000

5,904,000

B

B. CANALIZARE APE UZATE

B.1.

B 1.Rețele de canalizare si racorduri canal

1

Racorduri de canalizare noi, înlocuiri

buc.

100

80,000

80,000

2

Extindere rețele canal intre str. Curtuiuș - Busuiocului

m

200

40,000

40,000

3

Extindere rețele canalizare str. Rătu Mare

m

1000

150,000

150,000

4

Extindere rețele de canalizare zona Dara-Diana

m

4000

2,500,000

2,500,000

5

Extindere rețea de canalizare str. Spicului, Stupilor

m

1900

250,000

250,000

TOTAL B.1. Rețele de canalizare si racorduri canal

3,020,000

3,020,000

B.2.

B.2. Lucrări de reparatii, reabilitare

1

Guri de scurgere și cămin canal

buc.

100

100,000

100,000

2

Reabilitare colector de canalizare pe str.Rosetti (între B-dul Cloșca și str.Anderco) și subtraversare C.F.

m

800

2,000,000

2,000.000

3

Ridicare la cota capace cămine si guri de scurgere

buc.

200

150,000

150,000

4

Reabilitare conducta refulare DN 400 Sp. Fabricii , subtraversare C.F

m

400

800,000

800,000

TOTAL B.2. Lucrări de reparatii, înlocuiri accidentale

3,050,000

3,050,000

B.3.

B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

1

Bazin de retentie ape pluviale SP Vulturului

buc

1

250,000

100,000

2

Bazin de retentie ape pluviale SP Fabricii

buc

1

250,000

100,000

3

Pompă submersibilă apă reziduală compatibilă HOMA MX 1339-P102/C, Flanșa ghidare .autocuplare cu gheară, pentru cot autocuplare cu picior tip Wilo 1 buc. (SP. PARC IND)

buc

1

74,000

74,000

4

Reabilitat conducta de refulare ape uzate Dn 500 pod tehnologic SP Sud -SEAU

ml

230

650,000

650,000

5

înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=612 mc/h, Hmax.=12 m,

buc

1

110,000

110,000

6

Refăcut hidroizolatie si etanșeitate metantancuri St de epurare S.M

buc

3

150,000

150,000

7

Pompa nămol exces-Q=65mc/h, Hmax=17m, 9kW Stația de Epurare Satu Mare

buc

1

30,000

30,000

8

Statie de pompare cu conducta de refulare 325 m -B-dul H. Coanda (pasaj CFR)

buc

1

200,000

200,000

9

Pompe submersibile apă reziduală ABS

buc

3

200,000

200,000

10

Pompe submersibile ape uzate pt. Statii de pompare

buc

10

400,000

400,000

11

Reparație generala la centifuga deshidratare-ingrosare nr.2 St. epurare SM

buc

1

200,000

200,000

12

Tocător Statia de pompare nămol Dn=100 mm; Qmax 50mc/h; P= 1,5 kW;

buc

1

35,600

35,600

13

Turbosuflante

buc

2

835,000

835,000

14

înlocuit tablou automatizare la SP Vulturului

buc

1

65,000

65,000

15

Reabilitare clădire Sp.Vulturului

buc

1

70,000

70,000

16

Dulap comanda automatizare 4 X 7,5 kw (SP.Unirii)

buc

1

42,000

42,000

TOTAL B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

3,561,600

3,261,600

TOTAL B

9,631,600

9,331,600

TOTAL A+B

17,395,600

15,235,600

TOTAL GENERAL

21,941,748

19,781,748


Dr.ing. Leitner Io0n J

."«Seîntocmit

sing. Sarpataki Magdalena