Hotărârea nr. 195/2020

HOTĂRÂREA NR. 195/26.11.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA NR. 195/26.11.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul nr. 50895 din 23.11.2020,
Luând act de solicitarea depusă de către Consiliul de administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. înregistrat sub nr. 48479/04.11.2020,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 118/27.04.2017 prin care domnul Masculic Csaba a fost mandatat ca reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apaserv Satu Mare SA, de prevederile art. 18 lit. c) din Actul constitutiv al SC Apaserv Satu Mare SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 29/28.02.2019,
Analizând referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 50901/ 23.11.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 50905/23.11.2020 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. a) şi art. 64^3 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 125 al Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. d) şi art. 132 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. h), art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv S.A. Satu Mare, să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 32/2020 având ca obiect implementarea unor măsuri de guvernanţă corporativă.
(2) Se ia act de demisiile doamnei Gyorgy Ildiko - Adel şi a domnului Soponoş Cristian Gheorghe din Consiliul de Administraţie al Apaserv Satu Mare S.A.
(3) Se revocă din calitatea de membri în Consiliul de Administraţie al Apaserv Satu Mare S.A. doamna Gyorgy Ildiko- Adel şi domnul Soponoş Cristian Gheorghe.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Masculic Csaba.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului Municipiului Satu Mare, Consiliului de Administraţie al Apaserv S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 

 
Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale