Hotărârea nr. 194/2020

HOTĂRÂREA NR. 194/26.11.2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA NR. 194/26.11.2020
privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de
Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41867/23.09.2020, conexat cu nr. 50352/18.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 41876/23.09.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare înregistrat sub nr. 11366/ 15.09.2020, conexat cu nr.14574/16.11.2020, raportul de specialitate al Directorului executiv înregistrat sub nr. 50353/18.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 484 și art. 485 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat şi art. 30 din Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a fost întocmit procesul verbal de afișare nr. 44272/8.10.2020 privind publicarea pe pagina de internet la adresa: www.satu-mare.ro a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021, și referatul Serviciului Relații cu Publicul nr. 50365/18.11.2020, conform căruia nu au fost depuse sugestii sau propuneri la prezentul proiect de hotărâre,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L. Satu Mare nr. 267/19.12.2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2020, cu modificările ulterioare, precum şi orice prevedere contrară.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, Direcției economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Anexa 1 la HCL_________

 

 

 

Taxele și tarifele care vor fi aplicate de Serviciul Public

Administrația Domeniului Public Satu Mare

Începând cu 01.01.2021

 

 

 

I.                    TAXE ȘI TARIFE APLICATE DE ADPSM ÎN PIEȚELE MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

Nr.

Denumire activități

Tarif aprobat 2020

Tarif propus spre aprobare

2021

-lei-

1.

TAXĂ REZERVARE- Rezervări locuri pe baza de contract / mp/ zi

3,5lei

3,5

2.

TAXĂ FORFETARA PRODUCĂTORI- Tarif ocupare platouri, mese, tarabe si alte spatii din piețe/ mp/ zi

3,5lei

3,5

3.

TAXĂ FORFETARĂ+ REZERVARE LOC PRODUCĂTORI- tarif unic, plata anticipată/ mp/ zi

5lei/ mp/ zi

5

4.

TAXĂ FORFETARĂ AGENȚI ECONOMICI- tarif ocupare locuri vânzare produse se orice fel/ mp/ zi- pentru extindere*

4lei

4

5.

TAXĂ FORFETARĂ+ REZERVARE LOC AGENȚI ECONOMICI-

Tarif unic, plată anticipată obligatorie/ mp/ zi

6.5lei/ mp/ zi

6.5

6.

TAXĂ FORFETARĂ- Tarif ocupare locuri vânzare obiecte uz gospodaresc- Piața Industriale și Vechituri/ mp/ zi

4lei

4

7.

TARIF VÂNZARE ANIMALE/ animal:

  1. TAXĂ FORFETARĂ- Animale mici/ cap de animal (buc)/ zi

1,5lei

1,5

  1. TAXĂ FORFETARĂ- ovine/ caprine (buc)/ zi

4lei

4

  1. TAXĂ- tarif sacrificare miel/ ied/măcelar

30lei

30

8.

TAXĂ FORFETARĂ + REZERVARE- tarif unic plată anticipată vânzare POM CRĂCIUN /12mp/ zi

108lei

108

9.

Taxă forfetară extindere* suprafață vânzare pom crăciun/ mp/ zi

-

5

10.

TAXĂ FORFETARĂ- biciclete, scutere/ buc/ zi

2.5lei

2.5

11.

TARIF ÎNCHIRIAT CÂNTAR/zi

4.5lei

4.5

12.

Tarif cântărit mărfuri- cântar- peste 50kg- lei/ cântărire

2lei

2

13.

Taxă[1]- utilizare grup sanitar/ persoană/ intrare

1leu

1

14.

Abonament intrare grup sanitar/ persoană/ lună

25lei

25

 15.

Tarif închiriat toaletă/ piață/ lună

500lei

500

16

Tarif Intrare auto (sub 3.5tone) în perimetrul pieței/ zi

4

4

17.

Abonament (sub 3.5 tone) intrare auto perimetrul pieței/ auto/ lună

100

100

18.

Tarif Închiriere suprafețe teren pentru aplasarea de construcții demontabile (chioșcuri) / mp/ zi+ TVA

1,5lei

1,5

19.

Tarif Închirieri de suprafețe de teren pentru terase amenajate[2] (1 mai- 31 octombrie) / mp/ zi

1,2lei

1,2

 20.

Tarif Închirieri de suprafețe de teren pentru terase amenajate (1 noiembrie- 30 aprilie)/ mp/ ZI

0,8lei

0,8

21.

Tarif Închirieri de suprafețe de teren pentru terase neamenajate[3] (1 mai- 31 octombrie) / mp/ ZI

1leu

1

22.

Tarif Închirieri de suprafețe de teren pentru terase neamenajate (1 noiembrie- 30 aprilie) /mp/zi

0,6lei

0,6

23.

Tarif[4] agenți economici închirieri spații comerciale fixe din aluminiu și termopan euro/ mp/ zi+ TVA

0,25eur

0,25

24.

Tarif[5] agenți economici- închiriere spații comerciale fixe, din cărămida- euro/ mp/zi + TVA

0.25eur

0.25

25.

TAXĂ închiriere suport etalare marfă(legume/ fructe) mp/zi

3,5

3,5

*prin extindere se înțelege suprafața pentru comercializare care o folosește comerciantul suplimentar suprafeței stipulate în contractul de rezervare achitată cu tarif unic

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                  TARIFE APLICATE DE CĂTRE A.D.P. ÎN BAZA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL- BAZE SPORTIVE, TERENURI DE JOACĂ, ETC

 

 

Nr.

Denumire activități

Tarif aprobat

2020

Tarif propus spre aprobare

2021

-lei-

1.

Ierbicidat manual/ mp TVA inclus

720, 36lei/ ha

0,08

2.

Măturat, greblat manual/ 1.000mp+ TVA

13.78lei

13.78

3.

Întreținere curățenie după măturare/ 1.000mp+ TVA

4.69lei

4.69

4.

Stropit gazon / 1.000mp+ TVA

3.31lei

3.31

5.

Curățat manual:

                   a. zăpadă afânată / 100mp+ tva

11.04lei

11.04

                   b. zăpadă îmbibată cu apa/ 100mp+ TVA

19.46lei

19.46

                   c. zăpadă înghețată / 100mp+TVA

37.26lei

37.26

6.

Gazonare / mp+ TVA

9.66lei

9.66

7.

Cosit gazon / 100mp+ TVA

10.9lei

10.9

8.

Măturat alei, trotuare, golit coșurile/ 100mp+ TVA

2.13lei

2.13

9.

Manoperă administrat îngrășăminte chimice/ to+ TVA

533,09lei

533,09

10.

Umplut și tăvălugit teren cu pământ / mp+ TVA

0.32 lei

0.32

11.

Servicii de curățenie în spatiile cu destinație de birouri, Săli ședințe și anexe ale acestora, spații ce aparțin Consiliului Local SM / mp/zi + TVA

4.4lei

4,4

12.

Servicii de pază și întreținere a spațiilor, terenurilor care aparțin Municipiului SM lei/ persoană/ lună+ TVA

3000lei

3200

13.

Lucrări de întreținere instalații sanitare, termice, electrice, tâmplărie, etc (manopera) / ora+ TVA

25 lei

25

14.

Taxă ocupare tribune pentru activități tip non- profit+  TVA

453, 16lei

453, 16

15.

Taxă ocupare tribune pentru activități tip  profit + TVA

3450lei

3450

16.

Taxă închiriere suprafață teren activități sportive, culturale, etc/ mp/ zi+ TVA

0.45lei

0.45

 

17.

 

 

 

 

Tarif circuit trenuleț turistic de agrement cu acționare electrică, pentru copii: (activitate fără TVA)

a.     copii până la vârsta de 3 ani

Gratuit

gratuit

                       b.  copii cu vârsta peste 3 ani și adulți- lei/ circuit/ persoană 

1leu

2

18.

Tarif pentru dezafectarea terenurilor de joacă, bazelor spotive, parcurilor și altor obiective ce aparțin mun. SM-lei/ oră

 

 

  1. Salar muncitori

2x 3500=7000/ 22zile/8ore=39,77lei/ ora

39,77lei

39,77lei

  1. Consum generator

5l/ ora X 6lei/l= 30lei/ oră

30lei

30lei

19.

Tarif serviciu[6] de afișare pe panouri + TVA

100lei

100

20,

Tarif intrare patinoar artificial pentru adulți (activitate fără TVA) -serie(2ore)/persoană

10lei

10

21.

Tarif rezervare[7] patinoar grup organizat (grădinițe/ scoli)

Gratuit/ serie

Gratuit/ serie[8]

22.

Tarif intrare patinoar artificial pentru copii 0-6 ani

Gratuit/ serie

Gratuit/ serie

23.

Tarif intrare patinoar artificial pentru elevi[9] (activitate fără TVA)/ serie

5lei/ serie

5

24

Tarif închiriat patine (activitate fără TVA) / serie

5lei/ serie

5

 

 

 

III.                TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR COMERCIALE SITUATE ÎN INCINTA STADIONULUI OLIMPIA

 

Nr.

Denumire activități

Tarif aprobat 2020

Tarif propus spre aprobare

2021

-lei-

1.

Tarif închiriere spații comerciale stadion/ mp/ lună+ TVA

10lei

10

 

 

 

 

 

 

IV.               TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CADRUL CIMITIRULUI UMAN DE PE STR. AMAȚULUI

 

Nr.

Denumire activități

Tarif aprobat

2020

Tarif propus spre aprobare

2021

-lei-

(TVA inclus)

1.

Concesionat loc 25 ani- adulți

500lei

500

2.

Concesionat loc 15 ani- adulți

400lei

400

3.

Concesionat loc 7 ani- adulți

200lei

200

4.

Concesionat loc 25 ani- copii

250lei

250

5.

Concesionat loc 7 ani- copii

150lei

150

6.

Capela 24 ore

78ei

78

7.

Capela 48 ore

110lei

110

8.

Săpat, înhumat martie- octombrie

334lei

334

9.

Săpat, înhumat noiembrie- februarie

400lei

400

10.

Săpat adâncime majorată martie- octombrie

73lei

73

11.

Săpat adâncime majorată noiembrie- februarie

140lei

140

12.

Săpat, înhumat- copil

214lei

214

13.

Bordură fără capac

2014lei

2014

14.

Bordură alăturată

2654lei

2654

15.

Bordură mormânt copil

1504lei

1504

16.

Criptă 1 persoană

3683lei

3683

17.

Criptă 2 persoane suprapuse

4430lei

4430

18.

Criptă 2 persoane alăturate

5380lei

5380

19.

Criptă 3 persoane suprapuse

5503lei

5503

20.

Cripta 4 persoane

7321lei

7321

21.

Capac criptă simplă

529lei

529

22.

Ridicat capac criptă alăturată

213lei

213

23.

Izolat, înmormântare în criptă

229lei

229

24.

Ridicare capac

115lei

115

25.

Tras clopot

21lei

21

26.

Taxă asistență tehnică

208lei

208

27.

Taxă asistență tehnică montat piatră funerară

31lei

31

28.

Taxă utilități cimitir* (apă, curent, gunoi)

35lei

35

29.

Rezervare loc masă comercializare (flori, candele, etc) pe bază de contract lei/ mp/ zi

1,4lei

1,4

30.

Taxă forfetară ocupare masă comercializare (flori, candele, etc) lei/ mp/ zi

1,5lei

1,5

31.

Taxă înmormântare sâmbătă

1.5x taxa

aprobata

1.5x taxă aprobată

32.

Taxă înmormântare duminică și sărbători legale

2x taxa

aprobata

2x taxă aprobată

*taxa se percepe / mormânt/ an- doar pentru mormintele în care este/ sunt înhumate/ înhumați decedat/ decedați

 

 

 

V.                 TARIFE APLICATE DE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A PARCĂRILOR AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC ÎN MUN. SATU MARE

   V.1 ABONAMENTE

 

 

NR.

TIP ABONAMENT

ZONA DE VALABILITATE

PERIOADA

 

TARIF

(TVA INCLUS)

 2020

-lei-

 

 

TARIF

(TVA INCLUS)

2021

-lei-

 

I PERSOANE FIZICE

1.

Zona B

Lunar

25

 25

2.

Zona B

Trimestrial

55

55

3.

Zona B

Semestrial

100

100

4.

Zona B

Anual

190

190

II LOCATARI[10]

1.

Domiciliu/ zona A/ B

Anual

120

120

2.

Domiciliu/ zona A/ B

Semestrial

60

60

III RESEDINȚĂ[11]

1.

Domiciliu/ sediu- AUTOVEHICUL

Anual

150

150

2.

Domiciliu/ sediu- MOPED

Anual

60

60

IV PERSOANE JURIDICE

1.

Zona B

Lunar

50

50

2.

Zona B

Trimestrial

110

110

3.

Zona B

Semestrial

200

200

4.

Zona B

Anual

380

380

V PURTĂTOR

1.

Zona B

Lunar

75

75

2.

Zona B

Trimestrial

165

165

3.

Zona B

Semestrial

300

300

4.

Zona B

Anual

570

570

VI TAXI[12]

1.

Stații așteptare

Anual

372

372

2.

Stații așteptare

Semestrial

200

200

VII DIVERSE

1.

Rezervare loc societăți bancare/ unităţi hoteliere/ aparthotel/ loc

Anual

1.200

1.200

2.

Rezervare loc- societăţi comerciale în afara ariei de aplicare a sistemului de parcare cu plată/ loc

Anual

380

380

3.

Rezervare temporara loc parcare, pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona A/ loc

Zi

36

36

 4.

Rezervare temporara loc parcare pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona B/ loc

Zi

18

18

VIII IMPRIMATE

1.

Tarif imprimat abonament/ buc

 

8lei/ buc.

8

IX

 

 1.

Blocator loc parcare (TVA inclus)

1 buc

-

350

2.

Tarif montare[13] blocator loc parcare (TVA inclus)

 

-

120

 

                                                                                                                  

V.2 BONURI CU VALOARE- TICHETE PARCARE

 

NR.

TIP TICHET

PERIOADA

VALABILITATE

TARIF LEI

2020

(TVA INCLUS)

-lei-

TARIF

2021

(TVA INCLUS)

-lei-

1.

Jumătate- zona B

½ ora

1

1

2.

Întreg- zona B

1 ora

2

2

3.

Zi- zona B

1 zi

10

10

4.

Jumătate- zona A

½ ora

2

2

5.

Întreg-  zona A

1 ora

4

4

6.

Parcometre zona  B

½ ora

1

1

7.

Parcometre zona  B

1 ora

2

2

8.

Parcometre zona  B

1 zi

10

10

9.

Parcometre zona  A

½ ora

2

2

10.

Parcometre zona  A

1 ora

4

4

 

TAXARE SMS

PERIOADA

VALABILITATE

TARIF

2020

eur+ TVA

TARIF

2021

eur+ TVA

1.

SMS zona B

1 ora

0.5

0.5

2.

SMS zona A

1 ora

1

1

 

 

 

 

 

 

 

V.3 RIDICĂRI AUTOVEHICULE

 

 

NR.

TARIF

TARIF

2020

-lei-

TARIF

2021

-lei-

1.

Tarif ridicare+ transport auto. Abandonate / auto/ fără stăpân/ auto+ TVA

150

150

2.

Tarif activitate experizare/ evaluare auto. Abandonate/ fără stăpân/ -lei/ oră+TVA

82.5

82.5

3.

Tarif depozitare abandonate/ fără stăpân/ auto- lei/ zi+ TVA

50

50

4.

Tarif ridicare auto. stationate neregulamentar/ auto (TVA inclus)

300

300

5.

Tarif transport auto. stationate neregulamentar/ auto-(TVA inclus)

200

200

6.

Tarif depozitare auto. stationate neregulamentar/ auto- lei/ zi (TVA inclus)

50

50

7.

Tarif ridicare* autovehicule si vehicule ce împiedica executarea lucrărilor edilitar gospodăresti și intervenții/ auto/ vehicul/ ridicare (TVA inclus)

250

250

             *excepție Primăria mun. Satu Mare care are gratuitate cf. H.C.L.

 

Director general,

cj. Bozai Vodă Cristian

 

         Director general adjunct,

                   Barta Zoltan

 

           Biroul Contabilitate,

                  Boitor Zsofia

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vizat,

                                                                                                                                                                                                                                                                                Biroul juridic,

                                                                                                                                                                                                                                                                           Cj. Bodea Lucian

 

 

 

Intocmit, Adriana Giorza[1] producătorii de lapte și produse lactate care au contracte încheiate cu ADP în halele special amenajate pentru vânzarea produselor lactate au gratuitate la utilizarea grupurilor sanitare și ale vestiarelor din halele de lactate

[2] Terasa amenajata= costructie deschisa sau închisă, fixa, asezata in fata sau in vecinatatea barului/ cafenelei/ placintariei/ fast food- lui amenajata astfel: şapa din beton sau podea din lemn, pe care se afla mese si scaune, constructie cu acoperis fix sau umbrele,

[3] terasa neamenajata= teren situat in fata sau in vecinatatea unui bar/ cafenea/ placintari/ fast food- lui pe care se aseaza mese si scaune

[4] Agenții economici care au activitate permanenta vor efecta plățile la cursul BNR la data facturării pentru fiecare mp/ zi la care se adaugă TVA

[5] Agenți economici care au activitate permanenta vor efectua plațile la cursul BNR la data facturării pentru fiecare mp/ zi la care se adaugă TVA

[6] Tarif serviciu afișaj- lipirea afișelor se realizează de A.D.P. pentru cei care solicita acest serviciu (suma cuprinde tot ceea ce implica acțiunea de afișaj: benzina, aracet sau alte materiale pentru lipit, etc).

 

[7] Gratuitatea se acordă pentru intervale de timp, conform Regulamentului de funcţionare a patinoarului artificial ;

[8] Serie= interval de timp de  2 ore, conform intervalului orar aprobat prin Regulamentul de funcţionare a patinoarului artificial.

[9] categoria elevi cuprind toţi copiii/ adolescenții cu vârsta de peste 6 ani

[10] abonamentul locatar nu asigura drept de rezervare a unui loc de parcare.

[11] rezervarea de loc persoane fizice si juridice se va achita anticipat la inceputul anului

[12] abonamentele tip taxi sunt valabile numai in statiile de asteptare desemnate, sunt obligatorii si se elibereaza incepand cu data emiterii autorizatiei taxi

[13] Prima montare a blocatorului este gratuita. La solicitare, în cazul unor defecțiuni, pentru remontarea blocatorului, se va percepe tariful aprobat