Hotărârea nr. 193/2020

HOTĂRÂRE NR. 193/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂRE NR. 193/26.11.2020
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare


 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.034 din 16.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50.036 din 16.11.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 50.037 din 16.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordinului 4.619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului Municipiului Satu Mare, Biroului Finanţare şi Administrare Unităţi de Învăţământ şi unităţilor de învăţământ, prin intermediul Biroului Finanţare şi Administrare Unităţi de Învăţământ.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexă la HCL

 

Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare

 

 

Denumirea unităţii cu personalitate juridică

Nr reprezentanţi

Numele şi prenumele reprezentantului

1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DRAGA MEA”

1

COSTEA ROBERT

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”

1

SINAI ANNAMARIA

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5

1

COICA COSTEL DOREL

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

1

SZEJKE OTTILIA

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

1

PANAIT RADU

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9

1

MAURER ROBERT

7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „GULIVER”

1

RESSLER ȘTEFAN

8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

1

DURLA CĂLIN MIHAI

9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13

1

NÉMET SZABOLCS

10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICELUL”

1

STEINBINDER INGRID

11

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33

1

DOHI TREPSZKER LILLA

12

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „14 MAI”

1

MOLNAR CREŢ DIANA

13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”

2

CRĂCIUN CIPRIAN

GÁTI ȘTEFAN

14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C-TIN BRÂNCOVEANU”

2

CERNEA VICTOR

COICA COSTEL DOREL

15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BĂLCESCU PETÖFI”

2

NÉMET SZABOLCS

COICA COSTEL DOREL

16 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”

3

COICA COSTEL DOREL

DOHI TREPSZKER LILLA

SZŐCS PÉTER LEVENTE

17

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA”

3

STAN GHEORGHE

MOLNAR CREŢ DIANA

BERTICI ȘTEFAN

18

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÁKÓCZI FERENC

2

SZŐCS PÉTER LEVENTE

GÁTI ȘTEFAN

19

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”

2

COSTEA ROBERT

BERTICI ȘTEFAN

20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”

3

MOLNAR CREŢ DIANA

NÉMET SZABOLCS

CRĂCIUN CIPRIAN

21

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”

2

GHIARFAŞ ADELIN

DURLA CĂLIN MIHAI

22

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.VASILE LUCACIU”

2

STAN GHEORGHE

BARAKONYI GERGŐ

23

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”

2

MOLNAR CREŢ DIANA

GHIARFAŞ ADELIN

24

COLEGIUL NAŢIONAL „IOAN SLAVICI”

2

CERNEA VICTOR

DURLA CĂLIN MIHAI

25

COLEGIUL NAŢIONAL „D-NA STANCA”

2

SINAI ANNAMARIA

STAN GHEORGHE

26

COLEGIUL NAŢIONAL „KÖLCSEY FERENC”

3

SZEJKE OTTILIA

MAURER ROBERT

BARAKONYI GERGŐ

27

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „NICOLAE STEINHARDT”

2

STAN GHEORGHE

DURLA CĂLIN MIHAI

28

LICEUL DE ARTE „AUREL POPP”

2

KISS IOSIF

PANAIT RADU

29

LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHANN ETTINGER”

3

RESSLER ȘTEFAN

STEINBINDER INGRID

CRĂCIUN CIPRIAN

30

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

2

GYÖRGY ILDIKÓ

BERTICI ȘTEFAN

31

LICEUL REFORMAT

2

KISS IOSIF

SZEJKE OTTILIA

32

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRĂTIANU”

2

CERNEA VICTOR

GHIARFAŞ ADELIN

33

COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOŞ”

3

MAURER ROBERT

COSTEA ROBERT

GHIARFAŞ ADELIN

34

LICEUL TEHNOLOGIC „C-TIN BRÂNCUŞI”

2

RESSLER ȘTEFAN

SINAI ANNAMARIA

35

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ „GEORGE EMIL PALADE”

2

STEINBINDER INGRID

MOLNAR CREŢ DIANA

36

LICEUL TEHNOLOGIC „UNIO – TRAIAN VUIA”

2

GÁTI ȘTEFAN

NICOARĂ RADU

37

LICEUL TEHNOLOGIC „ELISA ZAMFIRESCU”

3

DOHI TREPSZKER LILLA

NICOARĂ RADU

CRĂCIUN CIPRIAN

38

LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „HÁM JÁNOS”

2

GYÖRGY ILDIKÓ

SZEJKE OTTILIA

39

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENTA

1

SZŐCS PÉTER LEVENTE

40

POSTLICEAL SANITAR

2

DURLA CĂLIN MIHAI

NICOARĂ RADU

41

PALATUL COPIILOR

1

NICOARĂ RADU

                                                                                                                                      

Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particulare din municipiul Satu Mare

 

 

 

Denumirea unităţii cu personalitate juridică

Nr. Reprezentanţi

Numele şi prenumele reprezentantului

1.

GRĂDINIŢA ”MAGIC KIDS”

1

BARAKONYI GERGŐ

2.

LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEŞTI”

1

COSTEA ROBERT

3.

ŞCOALA POSTLICEALA SANITARA „HENRI COANDA”

1

PANAIT RADU

4.

ŞCOALA POSTLICEALA SANITARA „VASILE GOLDIŞ”

1

CERNEA VICTOR

 

 

 

PRIMAR,

 

 

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ

ec. Marinescu Anca