Hotărârea nr. 191/2020

HOTĂRÂREA NR. 191/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 191/26.11.2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50726/20.11.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50728/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50729/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
În acord cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Cu data adoptării prezentei, reprezentanţii Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, sunt următorii:
Membri titulari:
-Ressler Ștefan - consilier local
-Ghiarfaș Adelin Cristian - consilier local
-Panait Radu - consilier local
Membri supleanţi:
-Kiss Iosif - consilier local
-Durla-Pașca Mihai - Călin, consilier local.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, membrilor comisiei constituite.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale