Hotărârea nr. 190/2020

HOTĂRÂREA NR. 190/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 190/26.11.2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50720/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50723/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50724/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
În acord cu prevederile art. 19 ale Ordonanţei nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de spectacole aprobat prin H.C.L. Satu Mare Nr. 312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, modificată prin H.C.L. Nr. 30/12.02.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Cu data adoptării prezentei, reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în Consiliul administrativ, organism deliberativ al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare sunt:
-Durla - Pașca Mihai - Călin,
-Stan Gheorghe,
-Szőcs Péter Levente.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale