Hotărârea nr. 19/2020

HOTĂRÂREA nr. 19/13.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire trotuare pe str. Iuliu Coroianu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 19/13.02.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire trotuare pe str. Iuliu Coroianu"

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7508/07.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 7509/07.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Investiții - Gospodărire -.Întreținere şi al Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 7510/07.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În baza:
- prevederilor Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- prevederilor art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire trotuare pe str. Iuliu Coroianu", conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
      Albu Adrian                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Nr. 19/13.02.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

 

„Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu”

 

Denumirea obiectivului de investiţie: Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu

 

Amplasamentul obiectivului: Strada Iuliu Coroianu

 

Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este S.C. Smart Compass  S.R.L.

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea totală a investiției:                         127.349,28 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                                    109.165,16 lei (fără TVA)

 

CAPACITĂȚI TEHNICE:

 

·        Suprafața trotuarelor este de 500 mp;

·        Sistemul rutier propus este format din:

-         4 cm strat din Beton Asfaltic BA8

-         12 cm strat din Agregate naturale stabilizate cu ciment 6%

-         15 cm strat din Balast

·        Lungimea bordurilor mici este de 270 m

·        Lungimea bordurilor mari care vor fi schimbate 30 m

·        Zona verde care va fi amenajată este de 3700 mp

 

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

                    Primar,                                                               Şef serviciu,

         Kereskényi Gábor                                               ing. Szűcs Zsigmond  

 

Președinte de ședință,                                         Secretar general,

Albu Adrian                                              Mihaela Maria Racolţa