Hotărârea nr. 189/2020

HOTĂRÂREA NR. 189/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr. 51/2006

ROMÂNIA

JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 189/26.11.2020
privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr. 51/2006

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50717/20.11.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50718/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50719/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
În acord cu prevederile O.U.G. nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordinul nr. 166 din 15 mai 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală,
Constatând necesitatea de a actualiza componenţa Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr. 51/2006, urmare a constituirii noului consiliu local,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. e), lit. q) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Cu data adoptării prezentei, Comisia de soluţionare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările si completările ulterioare, va avea următoarea componenţă numerică şi nominală:
Membri titulari:
• György Ildikó Adél - consilier local;
• Nicoara Radu Lucian - consilier local;
• Molnar - Creţ Diana - Maria - consilier local;
• Ursu Lucica - director executiv - Direcţia economică;
• Faur Mihaela - şef serviciu - Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri;
• Pop Dan Mircea - șef serviciu - Serviciul Autorizări Construcții.

Art. 2. Secretariatul comisiei este asigurat de doamna Caia Marcela, consilier în cadrul Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din primăria Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, membrilor comisiei constituite.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale