Hotărârea nr. 188/2020

HOTĂRÂREA NR. 188/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA NR. 188/26.11.2020
privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50714/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50715/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50716/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Având în vedere Adresa înaintată executivului de către directorul executiv al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare,
În acord cu:
prevederile art. 43 din Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 21 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 161/24.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare, în următoarea componenţă numerică şi nominală:

Preşedinte: Kiss Iosif - consilier local,
Membri: Német Szabolcs - consilier local;
Sinai Annamária - consilier local;
Coica Costel Dorel - consilier local;
Bălaj Adrian director executiv al Direcției de Asistenţă Socială;
Secretar: Bidea Dan, şef birou Locuințe Sociale și de Necesitate din cadrul Direcției de Asistenţă Socială.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Direcția de Asistență Socială Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare şi, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, membrilor comisiei constituite

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale