Hotărârea nr. 187/2020

HOTĂRÂREA NR. 187/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA NR. 187/26.11.2020
privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50710/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50711/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50713/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Având în vedere Adresa Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare nr. 273814/16.11.2020, înaintată executivului Primăriei municipiului Satu Mare,
În acord cu prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 Legea poliţiei locale,
Constatând necesitatea de a actualiza componența Comisiei Locale de Ordine Publică, urmare a constituirii noului consiliu local,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare, în următoarea componență numerică şi nominală:

1. Kereskényi Gábor - primarul municipiului Satu Mare;

2. Cms Pop Cristian Ionuţ - şef Birou Ordine Publică - Poliţia Municipiului Satu Mare;
3. Chișluca Vasile - director general al Poliţiei Locale Satu Mare;
4. Racolța Mihaela Maria - secretarul general al municipiului Satu Mare;
5. Bertici Ștefan - consilier local;
6. Cernea Ioan Victor - consilier local;
7. Costea Sebastian Robert - consilier local.

Art. 2. Secretariatul comisiei este asigurat de către doamna Surulescu Luminiţa Viorica, consilier în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, membrilor comisiei constituite.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale