Hotărârea nr. 186/2020

HOTĂRÂREA nr. 186/26.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 186/26.11.2020
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2020


 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară în data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51133/24.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 51134/24.11.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative înregistrat sub nr. 51135/24.11.2020,
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 9 și 10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


Art. 1. Se alege președinte de ședință domnul consilier Costea Sebastian Robert care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe durata lunii decembrie 2020.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și domnului consilier Costea Sebastian Robert.

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale