Hotărârea nr. 185/2020

HOTĂRÂREA nr. 185/20.11.2020 pentru modificarea structurii comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 185/20.11.2020
pentru modificarea structurii comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.11.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50019/16.11.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50025/16.11.2020 în calitate de iniţiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 50023/16.11.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50253/17.11.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 14 alin. (1), (2) şi (5) din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea structurii comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare, prevăzută în Anexa nr. 2 la HCL nr. 158/25.10.2012 (modificată prin HCL nr. 174/2016), care va avea conţinutul cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 174/25.08.2016.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art. 4. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale Mihaela Pop

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 185/20.11.2020

 

STRUCTURA  COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

 

 

                                   

Preşedinte:  Administrator public                                                                

 Membri:      Consilier local

                    Consilier local

                    Şef - Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri                                                 Consilier juridic       

                    Consilier - Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri

                    Consilier - Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri

  Secretar:    Consilier - Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri

 

PRIMAR

    Kereskényi Gábor

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează 

Coica Costel Dorel                                                          Secretar general,

                                                                                       Mihaela Maria Racolţa