Hotărârea nr. 184/2020

HOTĂRÂREA nr. 184/20.11.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 184/20.11.2020

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

 

 

 


În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b, art. 139, alin (1) și alin (3), lit. b, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - Partea I - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.11.2020
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 43, alin. 4 (fost art. 41, alin. 4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ținând cont de prevederile din Codul Civil referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de:
a) referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 42.708/30.09.2020, respectiv nr. 50.172/17.11.2020;
b) raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 42.709/30.09.2020, respectiv nr. 50.173/17.11.2020;
c) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţii tehnico-economic/note de fundamentare au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Satu Mare enunțate în Anexa nr. 1, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii, prevazute în Anexa nr. 2 la prezenta,
Având în vedere Procesul verbal de afișare nr. 42.807/30.09.2020 privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale,
Luând în considerare Referatul nr. 50.145/17.11.2020 întocmit de către Serviciul Relații Publice în urma finalizării procedurii de dezbatere publică,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii ale Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, a unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani.
Art.2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local și refinanțarea datoriei publice locale, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art.3. Din bugetul local al municipiului Satu Mare se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate la art. 1.
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Satu Mare următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al municipiului Satu Mare;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare să stabilească şi să aprobe orice alte caracteristici ale finanţării bancare rambursabile, în funcţie de mediul economico-financiar, în concordanţă cu necesităţile specifice ale obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate.
Art.6. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare să semneze în numele şi pentru municipiul Satu Mare contractul/contractele de finanţare, acordul/acordurile de garantare a finanţării/finanțărilor rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi derulării finanţării/finanțărilor.
Art.7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi Instituției Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.satu-mare.ro.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

                      

Anexa nr. 1

 

 

Nr. crt.

Descriere

Valoare lei

A.

Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii

1

Pod peste Râul Someș-Amplasament str. Ștrandului în municipiul Satu Mare

59.400.000

2

Modernizare strada Grădinarilor

8.000.000

3

Extinderea iluminatului public pe strada Aurel Vlaicu

500.000

4

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str. Lucian Blaga

900.000

5

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de străzile Uzinei și Independentei si baza sportiva M.I.U.

1.000.000

6

Modernizare parcări aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

900.000

7

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

700.000

8

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Bârgăului - Cibinului - Codrului

1.000.000

9

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului

900.000

10

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna

900.000

11

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului

1.000.000

12

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului

800.000

13

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo

1.000.000

14

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fântânele - Alecu Russo

1.000.000

15

Reabilitarea unității de învățământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8 din municipiul Satu Mare

8.070.000

16

Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) din municipiul Satu Mare

300.000

Subtotal A

86.370.000 lei

B.

Denumire obiective de investiţii co-finanțate din fonduri nerambursabile

1

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

2.500.000

2

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare

8.130.000

3

Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate

1.500.000

4

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

1.500.000

Subtotal B

13.630.000 lei

C.

Împrumut refinanțat

Sold

1.

Contract împrumut nr. 245/16.06.2005 (Unicredit)

6.555.266,26 euro

2.

Contract împrumut nr. 100.6444/29.05.2008 (Dexia)

4.653.114,08 euro

Subtotal C

11.208.380,34 euro

53.563.728,81 lei[1]

TOTAL ÎMPRUMUT (A+B+C)

153.563.728,81 lei

             

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                   DIRECTOR EXECUTIV

 KERESKÉNYI GÁBOR                                                              URSU LUCIA

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează

Coica Costel Dorel                                                       Secretar general,

                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

 

 

 

Nr. crt.

Descriere

H.C.L. aprobare indicatori

A.

Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii

1

Pod peste Râul Someș-Amplasament str. Ștrandului în municipiul Satu Mare

36/28.02.2019

2

Modernizare strada Grădinarilor

136/31.05.2018

3

Extinderea iluminatului public pe strada Aurel Vlaicu

58/28.03.2019

4

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str. Lucian Blaga

229/31.10.2019

5

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de străzile Uzinei și Independentei si baza sportiva M.I.U.

229/31.10.2019

6

Modernizare parcări aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

229/31.10.2019

7

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

229/31.10.2019

8

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Bârgăului - Cibinului - Codrului

229/31.10.2019

9

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului

229/31.10.2019

10

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna

229/31.10.2019

11

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului

229/31.10.2019

12

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului

229/31.10.2019

13

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo

229/31.10.2019

14

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fântânele - Alecu Russo

229/31.10.2019

15

Reabilitarea unității de învățământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8 din municipiul Satu Mare

230/31.10.2019

16

Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) din municipiul Satu Mare

110/30.05.2019

 

B.

Denumire obiective de investiţii co-finanțate din fonduri nerambursabile

1

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

99/25.04.2019

2

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare

97/25.04.2019

98/25.04.2019

3

Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate

278/07.11.2018

4

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

217/30.08.2018

 

 

 

 

 

              PRIMAR                                                                 DIRECTOR EXECUTIV

 KERESKÉNYI GÁBOR                                                           URSU LUCIA

 

 

Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează

Coica Costel Dorel                                                       Secretar general,

                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 [1] Soldurile în EURO ale împrumuturilor refinanțate au fost convertite în moneda națională LEU, la cursul valabil la data de 19.02.2020, respectiv 1 euro = 4,7789 lei