Hotărârea nr. 181/2020

HOTĂRÂREA nr. 181/06.11.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Masculic Csaba

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 


HOTĂRÂREA nr. 181/06.11.2020
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului domnului consilier local Masculic Csaba

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 06.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 48640/05.11.2020, Referatul constatator înregistrat cu nr. 47967/02.11.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 48641/05.11.2020 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Luând act de demisia domnului consilier local Masculic Csaba, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 47928/30.10.2020,
Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 152 alin. (8) teza a II-a şi ale art. 205 din acelaşi act normativ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta :

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


Art.1 Se ia act de demisia domnului Masculic Csaba ales consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista de candidaţi a UDMR şi se constată încetarea de drept a mandatului său.

Art.2 Se declară vacant locul ocupat de domnul Masculic Csaba în cadrul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului -Judeţul Satu Mare, Judecătoriei Satu Mare şi domnului Masculic Csaba.

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 21
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale